EFEKTIVNÍ STYLY UČENÍ A VYUČOVÁNÍ

29. května 2017 v 6:08 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Přijímat informace je právě tak potřebné, jako živit tělo
(Cicero).
Neříkej, co ses učil, řekni co umíš
(Tamilské přísloví).

Zdokonalování učebního a vyučovacího stylu vyžaduje, aby člověk nejprve identifikoval, který učební styl nebo vyučovací styl ve svém životě používá a preferuje.

Za základní jsou tč. považovány vyučovací i učební styly člověka dané preferencí pravé nebo levé hemisféry mozku.
Podle teorie levé a pravé hemisféry je pravá, nedominantní hemisféra typická pro divergentní (resp. umělecký) vyučovací i učební styl a pro nonverbální myšlení a cítění, kdežto těžisková, levá dominantní hemisféra je typická pro racionální (resp. vědecký) vyučovací i učební styl a zajišťuje úkony spojené s řečí - a to nejenom mluvenou, ale i psanou. Nedominantní pravá hemisféra má také roli výběrového filtru všech podnětů (rozumových, citových i volních), které na člověka působí a anuluje nebo redukuje význam pochybných podnětů. Umělecký či racionální kognitivní styl do značné míry u pedagogů ovlivňuje jejich vyučovací styl.

Cílem každého pedagoga by měl být pokud možno vyvážený vyučovací styl aktivizující obě hemisféry.
Např. přetěžování levé a nedostatečné využívání pravé hemisféry mozku vede ke snižování efektivnosti výuky. Je třeba aktivizovat obě hemisféry, kombinovat různé metody, aktivity a techniky, aby si každý žák mohl i podvědomě vybírat takové podněty, které nejvíc vyhovují jeho mozkovému způsobu zpracování hemisférové dominanci ( Lojová, 2005).
Styly podle dalších kriterií nepovažujeme již za tak významné jako styl pravohemisférový a levohemisférový.

Jedno z dalších kriterií pro rozlišování kognitivních a učebních i vyučovacích stylů je preference:
auditivní (sluchové),
vizuální (zrakové),
taktilní (hmatové),
kinestetické (pohybové)
nebo jiné smyslové aktivity při učení a vyučování.

Jeden z nejčastěji citovaných typů bývá typ globální či analytický (podle H. A. Witkina, 1977).
Witkin
Globální styl. Je závislý na celku vnímaného pole.
Projevuje větší závislost na lidech, menší odstup od lidí a spíše mění své názory a postoje i city podle ostatních lidí.
Analytický styl zřetelně odlišuje vnímané prvky od jejich pozadí, snáze se odpoutává od vlivu okolí a lépe řeší úkoly vyžadující restrukturování.

Reflexivní a impulzivní typ popsal J. Kagan (1966).
Reflexivní styl reaguje opatrně, pozvolna, pokud může odkládá své rozhodnutí na později. Snaží
Kagan Jerome
se nejprve co nejlépe orientovat v dané situaci než začne reagovat. Pracovní problémy někdy promýšlí, zvažuje a diskutuje i v rodině. Snaží se o anticipaci, uvažuje o důsledcích jednotlivých možných variant řešení. Usiluje o komplexní analýzu a jakousi apriorní kontrolu. Zodpovědně volí z více alternativ. Je oblíbený u žáků s pomalejším osobním tempem. Žákům je třeba poskytnout takové množství času, které k ovládnutí učební látky potřebují.Učitelem vnucené rychlejší tempo je často kontraproduktivní.
Rychlý a často cholerický impulzivní styl reaguje urychleně, opírá se často riskantně o první nabízející se hypotézy, varianty řešení. Kontrolu svých rozhodnutí provádí až následně (poté). Je neoblíbený u žáků reflexivního typu a s pomalejším osobním tempem.

Zarovnávací (resp. nivelizujícící) styl F. Wulfa (1992) připodobňuje nové, i více méně odlišné situace a podněty situacím a podnětům dřívějším, a proto méně a později rozpoznává změny a rozdíly mezi dosavadním a novým.
Zaostřující (resp. reflektorický) styl si pohotověji uvědomuje změny a výrazněji odlišuje situace i podněty. Změnu pointuje. Reaguje brzy i na malé až okrajové rozdíly a odlišnosti. Někdy je ovšem i přeceňuje. Mívá sklon k ulpívavé zaměřenosti vnímání a myšlení.

M. Kirton (1976) propracoval adaptérský a inovátorský styl.
Adaptérský styl řešení problémů je údajně typický pro ženy. Produkty a řešení spíše parciálně upravuje a zlepšuje než aby usiloval o globální inovaci.
Inovátorský styl, který prý je typičtější pro muže, navrhuje zásadní a originální globální změny a řešení .

Mezi kognitivní a učební styly můžeme zařadit tzv. intelektové styly R. J. Sternberga (1988):
Sternberg R.J.
monarchistický,
hierarchický,
oligarchický
anarchistický.
Sternberg je nepovažoval za úplně stabilní, ale takové, že jsou jednotlivci vybírány podle situace a potřeby.

Monarchistický styl má tendenci ,,monomanicky" se orientovat na jednotlivý cíl nebo potřebu či hodnotu, má malý smysl pro varianty a alternativy. Věří , že cíl ospravedlňuje použité prostředky pro jeho dosažení. Bývá konzervativní a poměrně strnulý a koartovaný.

Hierarchický styl vytváří pyramidy a pořadí dosahování cílů. Je pružný, systematický a tolerantní při řešení problémů.

Oligarchický styl má obtíže s vymezováním priorit, bývá nerozhodný a často vyhledává co nejsložitější řešení problémů.

Anarchistický styl vede k vymezování velkého množství potřeb a cílů. Problémy často zpracovává náhodně, někdy vyhýbavě. Bývá poměrně nevypočitatelný, někdy až příliš rozhodný, jindy výrazně nerozhodný.

Za základní a nejdůležitější učební styly považujeme učební styl preferující levou mozkovou hemisféru a styl preferující pravou mozkovou hemisféru.

Žáci preferující levou mozkovou hemisféru upřednostňují systematický a strukturovaný styl vyučování i učení se, usilují o logický řád a pořádek ve vědomostech, dovednostech a návycích, upřednostňují induktivní a praktické učební materiály.

Žáci preferující pravou mozkovou hemisféru upřednostňují intuitivní učení, vnímají celostně,
vyžadují kladnou psychosociální atmosféru při vyučování a učení, rádi používají metodu analogie, potřebují vzory.
Dále uváděné učební styly uvádíme jen z informativních důvodů, protože je považujeme za méně významné.

B.McCarthyová (1987) rozlišuje styl:

imaginativní,
analytický,
praktický,
dynamický.

McCarthyová
Imaginativní styl žáků a studentů se projevuje oblibou diskuzí, práce ve skupinách, rozhovory o subjektivních pocitech a vlastních myšlenkách.

Analytický styl se projevuje zájmem o fakta, detaily, sekvenční postupy.

Praktický styl se projevuje zájmem o to, jak věci fungují, oblibou praktických aktivit.

Dynamický styl se projevuje tak, že se žák s oblibou učí metodou pokusu a omylu, dává přednost tomu, přijít na něco sám. Souvisí často s cholerickým nebo sangvinickým temperamentem.

Nosné je i rozlišování verbalizátorského či slovního stylu, který inklinuje k myšlení ve slovech a vizualizátorského či obrazového stylu, který má tendenci přemýšlet v představách a obrazech.
Bylo by žádoucí, kdyby učitelé i žáci měli možnost zjistit si svůj kognitivní, učební či vyučovací styl autodiagnosticky. Řada diagnostických pomůcek je již vytvořena.

P. Honey a A. Mumford (1982) uvádějí učební styl aktivátorský, reflektorický, teoretický a pragmatický.

Aktivátoři rádi získávají nové zkušenosti. Při rutinních činnostech se nudí.

Reflektoři preferují sbírání nových poznatků. Než si udělají závěry, zkoumají své zážitky z různých perspektiv.

Teoretici zapracovávají svá pozorování do logických systémů a teorií. Usilují o racionální objektivitu.

Pragmatici rádi poznatky aplikují. Dávají přednost konkrétním poznatkům.


Gordon Pask (1928-1996) popsal styl kognitivně komplexní a styl kognitivně simplexní.

Pask Gordon
Kognitivně komplexní (složitý) člověk má lepší předpoklady pro zobecňování než jedinec kognitivně simplexní (jednoduchý).

Kognitivně simplexní člověk nahlíží na život a na svět v prostých dualistických kategoriích: černý nebo bílý, dobrý nebo špatný, chytrý nebo hloupý.
Kognitivně komplexní člověk černobílá hodnocení netvoří, ale zapojuje často relativistické uvažování.

Noel Entwistl (1981) popsal typ hloubkový, povrchový a strategický.

M. Solárová (1998) rozlišuje styl při studiu textu na hloubkový, mezistyl a styl povrchní.

Styl "hloubkový" - žák vnímá text jako soubor informací, které jsou navzájem spojeny určitými vztahy. Rozlišuje pojmy na základní a méně důležité. Při práci s textem se zamýšlí, vnímá text jako problémovou úlohu. Zajímá jej obsah textu, dané téma, ale i myšlenkové zpracování textu a možnost aplikace získaných informací z textu.

"Mezistyl" - žák má velký zájem o předmět, popř. o problematiku uvedenou v textu. Preferuje názornost (obrázky, grafy) a možnost aplikace v praktickém životě. Práce s textem mu nevadí, ale preferuje jiné metody (nejčastěji výklad učitele).

Styl "povrchní" - žák neumí sledovat text jako soubor hierachicky uspořádaných pojmů se vztahy
bor hierarchicky uspořádaných pojmů se vztahy mezi nimi. Text vnímá pouze jako soubor informací, které je třeba se naučit (většinou zpaměti a pro dobrou známku). Po prostudování textu nedokáže zopakovat oč v textu šlo. Po určité době obsah textu zapomíná a neumí jej použít aplikačně. Velký důraz klade na čas potřebný k prostudování textu. Práce s textem je pro něj zbytečně zdlouhavá, v podstatě ji odmítá. Preferuje své (pokud možno strohé) poznámky v sešitě, nadiktované učitelem.

Domníváme se, že by bylo možno pro učební styly žáků a studentů zvolit i terminologii podle kognitivních dimenzí významného amerického pedagogického psychologa Benjamina Samuela Blooma, a to podle toho, co žák při učení preferuje.
Šlo by pak o styl paměťový (memorativní), rozumějící, aplikativní, analytický, hodnotící a tvořivý.
Kognitivní, učební a vyučovací styly se ovšem mohou i kombinovat a mají na ně vliv i další vlastnosti osobnosti učitele i žáka či studenta (např. temperamentové).
Jednotlivec může v různých situacích používat také různé styly.

Pokud jde o poznávání osobnosti učitele a jeho vyučovacího stylu učitele i diagnostiku učebního stylu žáka má dnes psychologie vedle pozorování (extraspekce) a rozhovoru, sebepozorování (introspekce a autoreflexe) velké množství dalších diagnostických metod.
Pozoruhodná je např. metoda Q sort C. R. Rogerse, která zjišťuje podmínky důvěry žáka k učiteli. Žáci mají červenou tužkou zatrhnout, které charakterizují učitele, kterým důvěřuje a modrou tužkou věty, které charakterizují učitele, kterým nedůvěřují.
Některé konkrétní věty týkající se chování a rysů osobnosti učitele z dotazníku C.R. Rogerse:
Neumí vysvětlit věci tak, aby jim žák rozuměl.
Zachází se žákem jako s čestným hostem.
Často tápe, než pochopí to, co má žák na mysli.
Je poněkud chladný vůči žákovi.
Učební styly lze také zkoumat např. testem zaměřeným na preferenci metody audiální, vizuální nebo kinestetické a taktilní: Barsch Learning -Style Inventory nebo testem zaměřeným na preferenci levé (racionální) či pravé (intuitivní emoční) mozkové hemisféry: Brain-Dominance Inventory apod..
21. století je stoletím informační společnosti, poznatků, znalostí a vědomostí, zrychleného toku informací a celoživotního (biodromálního) učení. Také proto musí pedagogové všech typů více než dříve usilovat o větší zodpovědnost a autonomii svých žáků za své učení.

Ke zdokonalení vlastního učebního nebo vyučovacího stylu je třeba podrobně znát, jaké styly se v současnosti využívají, aby bylo možno dosavadní vlastní, osobní styl obohatit.

Školní úspěšnost není pouze dílem žáka, jeho schopností a dovedností, kognitivního stylu, učební strategie a motivovanosti a píle, ale také dílem učitelské vyučovací a výchovné (edukační) úrovně, vyučovacího stylu a osobnosti učitelů a součinnosti všech těchto i dalších aktérů.
Jde o jev vysoce komplexní, multidimenzionální.

Literatura

KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002.
544 stran. ISBN 80 214-2203-3.
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 GVKB GVKB | E-mail | Web | 29. května 2017 v 7:13 | Reagovat

Moc celebrit je vždy spojená a bohatstvím, je to klasické manželství, pokud by zde byl globálně každý chudý, tak by celebrity byli zde zcela zbytečné, čím větší jsou zde rozdíly mezi bohatými a chudými, tím více je potřebné divadlo s celebritami. V okamžiku kdy vzniklo bohatství a bída, tak vznikla i víra v zázraky, v budoucnosti nebo po smrti. Ano, bude lépe, to je klasická víra v zázraky, jenže sliby se slibují a jenom blázni se radují. Lépe vždy bude jenom bohatým lidem, nadbytek existuje díky nedostatku.

Celebrity to jsou kaskadéři, co zde na mediálním jevišti zastupují milionáře, jak milionáři pískají tak celebrity na jevišti skáčou. Vše je o parazitování, horních deset tisíc dolarových milionářů, zde všemu vládne díky celebritám, co jim otrocky slouží, v konzumní kultuře je i charakter jenom zboží, a celebrity to jsou jenom inteligentní prostitutky, které milionářům prodávají svoji inteligenci a svůj charakter.

Za vším jsou peníze, a vše vyřeší peníze, to platí zde od té doby, co existují peníze, které jsou lakomcům návykovou drogou. Proč politici neodhlasují zvýšení minimální mzdy tak, aby byla u nás stejná minimální mzda, jako je třeba ve Švýcarsku. To by znamenalo odchod mnoha obchodníků a podnikatelů z naší republiky na Slovensko aby tam mohli v klidu parazitovat.

Následovala by veliká nezaměsnaost a tím by se zhroutil stát, protože by se dostal do platební neschopnosti, jak je možné že se ve Švýcarsku stát nedostane do platební neschopnosti, i když tam jsou vysoké minimální mzdy? Ve Švýcarsku není ekonomická zaostalost jako u nás, ale je tam vše moderní a optimalizované, ve Švýcarsku by si nikdy za prezidenta nezvolili starého soudruha Miloše Zemana!

2 uhombre uhombre | E-mail | Web | 10. července 2017 v 9:35 | Reagovat

Skvely clanok, opat, ako vzdy. :))

3 DorothyTah DorothyTah | E-mail | 18. července 2017 v 23:13 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later!

XRumer20170718

4 ArleneCrina ArleneCrina | E-mail | 22. července 2017 v 12:35 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

5 ArleneCrina ArleneCrina | E-mail | 22. července 2017 v 17:56 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

6 WriteEssay WriteEssay | E-mail | Web | 25. července 2017 v 11:24 | Reagovat

Write My Essay - EssayErudite.com

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar?
Would you like to have a reliable helper always by your side?
Our website will come as an excellent solution to <a href="https://essayerudite.com/write-my-essay/" />write my essay</a>

7 DavidStype DavidStype | E-mail | 29. července 2017 v 0:08 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиотзывы в сети интернет Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

8 SandyMip SandyMip | E-mail | Web | 31. července 2017 v 18:44 | Reagovat

http://www.copic-sketch.ru - учу рисовать маркерами

9 inga inga | E-mail | Web | 3. srpna 2017 v 11:38 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog!

10 CarolynCes CarolynCes | E-mail | 6. srpna 2017 v 3:45 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

11 Peterenank Peterenank | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 18:22 | Reagovat

“Adoro viaggiare in Segway”. Il modo migliore per cadere in amore con Verona in nessun tempo!
Quando si dispone di un breve tempo a coprire una citta, questo e un ottimo modo per farlo. Mi e piaciuto molto il nostro tour e guida. L'audio e stato un po' difficile, ma la guida li ha tenuti lavorando. Quando il suo caldo, questo e un ottimo modo per andare in giro e stare un po' fredda. Verona e una citta facile accesso per segway intorno. Abbiamo visto tutti i principali siti e ci hanno dato una buona sensazione per il layout della citta. Siamo stati in grado di tornare a pochi posti il giorno successivo per un po' di tempo.

https://www.regiondo.it/segway-historic-tour-in-verona

<b>Book Now</b> ''' http://segwayverona.com/

https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=2202759fc95947e409b3435a7ae87161&preview=true&lang=it

12 Denniscen Denniscen | E-mail | Web | 23. října 2017 v 15:05 | Reagovat

Do My Homework - EssayErudite.com

I can't <a href=https://essayerudite.com/do-my-homework/>do my homework</a> alone - that is not a problem anymore. EssayErudite.com will always be by your side whenever you call for writing help.
EssayErudite represents a pool of native-speaking editors, proofreaders, instructors and writers to handle any writing task by the deadline.

I need assistance to <a href="https://essayerudite.com/do-my-homework/" />do my homework</a>

Do My Homework - https://essayerudite.com/do-my-homework/

13 German Music German Music | Web | 31. prosince 2017 v 19:51 | Reagovat

Přeji ti, aby byl nový rok 2018 plný úspěchů, zdraví, lásky, pohody a štěstí. :)
(`*•.¸(`*•.¸ ¸.•*´)¸.•*´)
«..Krásný nový rok 2018!..»
(,.•*´(¸.•*´ `*•.¸)`*•.,)

14 Marionete Marionete | Web | 13. ledna 2018 v 1:21 | Reagovat

Páni, netušila jsem, že je tolik druhů. Docela mi to změnilo pohled na věc.

15 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 17. ledna 2019 v 11:50 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

16 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 26. ledna 2019 v 0:49 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama