JAROSLAV FOGLAR (1907-1999) a česká pedagogika a psychologie

16. května 2015 v 13:10 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Přátelství je to nejcennější, co může člověk získat.
Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dosáhnout (J.Foglar).


Jaroslav Foglar ( narozen 06. 07.1907 v Praze - zemřel 23. 01.1999 rovněž v Praze)
byl vynikající český dětský prozaický spisovatel, redaktor časopisů pro děti a mládež (např. Mladého hlasatele a Vpředu). Měl mimořádně kladný a rozsáhlý výchovný vliv na rozvoj psychiky a osobnosti normálních i problémových především českých, ale i slovenských a některých zahraničních dětí několika generací.

Jaroslav Foglar byl ve 20. století v tehdejším Československu významným praktickým zážitkovým pedagogem-vychovatelem, praktickým psychologem a z hlediska edukativního vlivu na psychiku a osobnost největším českým národním spisovatelem pro děti a mládež. Předával mládeži rozvojové cíle, předkládal ji vzory k následování (Rikitan, Rychlé šípy) a metodickou cestu, jak těchto cílů dosáhnout.
Jeho masový výchovně kultivující vliv byl maximální.
Foglarova koncepce výchovy a prevence závad poruch chování a osobnosti je nesporně originální a stále kladně působící. Úzce souvisí s jeho instruktážní beletrií pro děti a mládež, ze které je zřejmý mimořádný smysl pedagogicky a psychologicky orientovaného populárního spisovatele dobrodružných próz pro děti a publicisty pro individuální přístup k dětem, využívající při výchově touhy dětí po tajemství, romantice a dobrodružství, jejich soutěživosti a snahy po vyniknutí, touhy mít dosažitelný vzor k napodobování a k identifikaci, potřebu respektovat ho a potřeby zapojení se v neformálním kolektivu blízkých kamarádů a přátel.
Jaroslav Foglar vycházel ve svém díle ze snahy uspokojovat správně předpokládané potřeby sdružovací intimity, sebeuplatnění, dětské organizační svéráznosti, tajnůstkářství a idealistické romantiky a touhy po dobrodružství dětí tohoto životního údobí.
Oddíly dětí, které vedl můžeme chápat jako předchůdce dnešních sociálně psychologických výcvikových skupin využívajících sociálního učení při formování osobnosti dětí. Stejně jako tyto skupiny v současnosti už Jaroslav Foglar dosahoval u dětí ve svých skupinách dětí zážitky komunity na základě společných zájmů a osobních vztahů, zvýšení aktivní sociální angažovanosti členů skupin (oddílů) při dosahování vytýčených skupinových i individuálních cílů.
V současné době se rozpracovává problematika edukační a terapeutické korespondence. Také pro tuto formu působení na děti, mládež i dospělé měl Jaroslav Foglar mnoho stále využitelných praktických kreativních originálních podnětů a námětů.
Jeho korespondenční působení, a to jak prostřednictvím individuálních, tak hromadných dopisů bylo velmi úspěšné. Jeho dopisy měly edukativní i terapeutický dopad.
Dokázal mistrně a zřejmě empaticky a intuitivně využít zákonitosti přenosu z vnějška do nitra a Komenského principu skloubení výchovy a vzdělávání s hrou. Učil přitom především vnímat co nejvíce krásu přírody a vznešenost stvoření.
Princip přenosu z vnějška do nitra uplatňoval zdůrazňováním vzorně upraveného zevnějšku, slušného vyjadřování mluvou i písmem, zdvořilosti, společenského taktu, humoru apod. Smysl pro užitečné spojení estetické výchovy a výchovy etické při prevenci alkoholismu a toxikománie je pro J. Foglara příznačný. Své zásady optimálního životního stylu (modrý život), předával dětem ve formě pevného řádu, který se poměrně snadno dodržuje a který si děti snadno kontrolují
Foglarův modrý život a lov třinácti bobříků souvisí s moderní praktickou a užitečnou pohybovou výchovou, výchovou ke zdraví i psychiky a osobnosti. Jakoby anticipoval i moderní psychologickou teorii etického a pozitivního myšlení.
Vyplývá to ze sedmi zcela konkrétních a edukativně nosných pravidel modrého života, které uveřejnil např. v knize Přístav volá a Kronika ztracené stopy :

1) ráno budeš důkladně cvičit nejméně čtvrt hodiny. (Nepodaří-li se ti to někdy výjimečně pro nedostatek času, můžeš si cvičení odbýt v jinou dobu téhož dne).
2) Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby.
3) Umyješ se celý studenou vodou.
4) Nepromluvíš během dne ani jedno hrubé či dokonce neslušné slovo.
5) Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani slovem neublížíš, nepoškodíš žádný majetek, ať veřejný nebo osobní.
6) Každý den vykonáš alespoň jeden, byť třeba nepatrný dobrý skutek.
7) Každý den se pokusíš zažít něco radostného - přečteš si kousek nějaké knížky, příjemně se pobavíš s dobrými kamarády, dozvíš se nějakou dobrou zprávu, někdo o tobě řekne něco hezkého, ve škole dostaneš pěknou známku, prožiješ báječnou výpravu nebo schůzku se svým klubem nebo oddílem apod.

Zvláštní pozornost věnoval Jaroslav Foglar právem slušné mluvě. Zdůrazňoval, že slušná mluva zjemňuje a uhlazuje mysl. Jemná řeč a chování získá všude přátelství a obdiv. Člověk hrubě mluvící a jednající - jinak velmi schopný, pracovitý - ztrácí část své ceny ! Propagoval vlastně i později rozpracovávanou verboterapii.
Moderní psychologie považuje jazyk za primární kulturní nástroj, který zprostředkovává rozvoj osobnosti. Jazyk jakožto kulturní znakový systém a řeč jako jeho aktualizace v reálných procesech mezilidské komunikace má nesporně mimořádný vliv na kvalitu rozvoje osobnosti každého jednotlivce.

Třináct bobříků (mrštnosti, míření, záchrany, plavce, dobrých činů, odvahy, květin, velkého mlčení, osamělosti, zručnosti, síly, hladu, ušlechtilosti) jakoby vycházelo z behavioristických teorií učení a výchovy i léčení. Jenom některé jejich normy je vhodné přehodnotit.
Podařilo se mu zvláště zdařile skloubit prvky pohybové, ekologické a morální výchovy a výchovy ke zdraví během volnočasových aktivit dětí a mládeže. Byl opakovaně (dokonce i za totality) vyznamenáván za zásluhy o rozvoj československé tělovýchovy. Zasloužil se také o rozvoj dětské turistiky. Vedl v dobách totality alespoň turistický oddíl dětí a mládeže.
Dokázal se mimořádně intuitivně vcítit do psychiky a osobnosti dětí (zejména v období prepuberty či ve stadiu rané adolescence) a rozdávat dětem radost a potěšení.
Projevil se jako mimořádně talentovaný praktický dětský psycholog a pedagog , který zkonstruoval řadu původních edukativních metodik a her rozvíjejících nejen fantazii, myšlení a postoje dětí, ale globálně celou jejich psychiku a osobnost.
Výchovné jsou zvláště významné jeho tzv. dlouhodobé hry pro děti a nládež, které probíhají po celý rok a vrcholí na prázdninovém táboře.
Jaroslav Foglar upoutával děti, motivoval je zejména dobrodružnou hrou, která působila na fantazii dětí a jejich potřebu prožívat dobrodružství a tajemství. Do her vždy vkládal maximum nenápadných, indirektivních výchovných, reedukativních a psychoterapeutických vlivných intervencí, přičemž vlastní výchovné působení zůstávalo skryto.
Snad v tom je právě jedno z hlavních tajemství výchovné, převýchovné i psychicky léčebné úspěšnosti u dětí.

Některé odborné pedagogicko psychologické poradny byly inspirovány i čtenářskými kluby Jaroslava Foglara, kde bylo využito vývojového faktu, že děti v určitém věku (zejména chlapci) se sdružují do part. Každá skupinka má již svého vůdce. Tyto spontánní a neformální dětské organizace mají pro děti zvláštní kouzlo. Tohoto faktu dovedl při výchově využít právě Jaroslav Foglar. Jeho klub Rychlé šípy přitom soupeřil s partou Dlouhého Bidla, Štětináče a uplakaného Bohouše. Osudy těchto skupinek byly publikovány v časopisu Mladý hlasatel a Vpřed a těšily se mimořádně velké oblibě dětí, chlapců i dívek.
Na rozdíl od čtenářských klubů však tréninkové sociálně psychologické skupiny pro děti v poradnách byly vedeny dospělými psychology a pedagogy. Vedení čtenářských klubů stejně starými nebo dokonce mladšími členy klubu patří mezi slabiny klubů, a proto se jich mnoho nedožilo delšího trvání.
Jaroslav Foglar působil vždy nejenom tím co přímo napsal, ale i tím co pouze naznačil, napověděl, nenápadně podnítil, vzbudil, čím rozněcoval dětskou fantazii, dětské zájmy, potřeby a motivaci vůbec.
Foglar zastával myšlenku, že výchova je snadná věc, když se jí člověk cele věnuje.
Suploval některým dětem ve svém oddílu Hoši od Bobří řeky (původně pražská skautská dvojka) insuficientní rodinnou výchovu.
Jeho cílem bylo přivést děti od výchovy k sebevýchově vlastní osobnosti, k její individuální kultivaci, což je velmi moderní pojetí této problematiky v současné pedagogické teorii.
Jeho výchovný systém směřoval k maximální autonomii prosociální a etické osobnosti.
Obecný souhlas s určitým chováním a prožíváním přitom nepovažoval vždy za rozhodující míru správnosti jednání.
Věřil, že jenom kvalitní jednotlivci mohou utvořit kvalitní kolektivy.
Stálo by za to hlouběji se zabývat také faktem, že dnes je Foglarovo dílo vyhledáváno a čteno již mladšími dětmi, než tomu bylo dříve. Jeho kreslené seriály se zaujetím čtou již děti šestileté. Není výjimkou, že i děti předškolního věku si nechají předčítat příběhy pětice
Rychlých šípů a jejich pozornost je při tom překvapivě vytrvalá.
Foglarův výchovný systém je inspirativní nejen pro práci s normálními, ale i pro práci s problémovými dětmi. V osobním rozhovoru mi Jaroslav Foglar v roce 1987 sdělil, že právě problémových dětí, nejenom dětí s ,,andělskou povahou", vychovával také značné množství.
Poměrně velký počet pražských dětí (zejména ze Žižkova) v jeho skupinách měl závady i poruchy chování a pocházel často i z rodin více či méně edukativně insuficientních.
J. Foglar usiloval i o optimalizaci sociálního chování a sociální komunikace problémových dětí v interakci s jinými dětmi, což patří i mezi hlavní cíle současných sociálně psychologických výcvikových skupin. Trpělivě, systematicky, plánovitě a vytrvale ovlivňoval skupinové procesy a skupinové chování oddílech, které vedl a řídil. Dosahoval u značného počtu dětí ve svých oddílech a na táborech, které organizoval, silné zážitky skupinové komunity, radosti a potěšení z prosociální komunikace, spokojenosti, pohody, pohybového vyžití a zodpovědnosti vůči druhým i sobě. Tím docházelo i k prevenci problémového chování a prožívání dětí, které se ovšem sporadicky u jednotlivců vyskytovalo i během života v oddílu i na táboře. Např. výskyt agresivity u značné části problémových dětí se v průběhu času redukoval.
Jeho seriály, články, knihy i přednášky a velmi bohatá osobní korespondence i jeho hromadné dopisy pro veřejnost byly výrazně edukativně, pedagogicky i duševně hygienicky a psychoterapeuticky účinné, zejména z hlediska sebevýchovy a prevence závadových part, kriminality mládeže, alkoholismu, nikotinismu, narkomanie apod..
Reedukativně i terapeuticky pro děti využitelný byl zejména kreslený seriál Rychlé šípy, jehož první příběh vyšel časopisecky v Mladém hlasateli 17. prosince 1938.
Mnoho podnětů z díla J. Foglara lze stále využívat v odborné pedagogicko-psychologické poradenské práci s normálními i problémovými dětmi. Dokazují to dnes již početné závěrečné a diplomní práce pedagogů a psychologů.
V Pedagogicko- psychologické poradně města Brna se využívaly myšlenky a metody Jaroslava Foglara, a to zejména v chlapeckých a dívčích výchovných skupinách problémové mládeže, tedy mládeže se závadami a poruchami chování.
V práci dívčích skupin během školního roku i během prázdninových psychorehabilitačních táborů měla největší úspěch Ing. Anna Machová a Věra Sláviková. V práci chlapeckých skupin to byli psychologové Jaroslav Štěpaník, Tomáš Novák a Drahomír Balaštík, který systematicky propracoval redukační činnost s problémovými chlapci.
Svou chlapeckou skupinu nazval Argonauti.
Mnozí poradenští pracovníci využívali a využívají např. modifikací myšlenky bodování, kterou J. Foglar, velmi úspěšně propracoval. Bodoval např. docházku, přesnost, upravený zevnějšek, závody v nejrůznějších vědomostech a schopnostech, kázeň, skládání zkoušek, práci pro oddíl, úroveň slovního vyjadřování ( mluvy), školní prospěch, vedení různých osobních i oddílových písemností (deníků, kronik), umístění v různých užitečných hrách, plnění umluvených povinností atd.. Vyhodnocování probíhalo většinou po měsíci.
A kolik bodů za co dával? Za účast na oddílové či družinové schůzce a nedělním podniku po osmi bodech, za opoždění či předčasný odchod byly strženy dva body. Za různé drobné i větší dobrovolné práce pro oddíl dával od jednoho do tří bodů, nejvýše však jen deset bodů měsíčně. (říkal jim dobrovolná desítka).
Cílem Foglarovy nenápadné až skryté výchovné koncepce bylo vychovávat zdravé a otužilé děti a mládež, ze kterých by rostli duchovně a morálně silní dospělí, dobří lidé s dobrou vůlí, s úctou ke člověku a jeho životu a s láskou k přírodě. Chtěl vychovávat lidi odolné pro boj se zlem a s nepravostmi a podvody všeho druhu. Chtěl pomoci učinit svět humánnějším.
Hlavním argumentem svědčícím pro kvality Foglarova díla je, že je dětmi stále vyhledáváno a čteno. Dokud tomu tak bude, budou jeho dílo a jeho výchovný systém stále živé. Foglarova výchovná koncepce i jeho spisovatelské dílo je moderní tím, že slouží spravedlnosti a dobrým vztahům mezi lidmi a bojuje se vším co dekultivuje, dehonestuje, znehodnocuje individuální osobnost dítěte i dospělého.
Je třeba podporovat aktivity uspokojující v mimorodinném, mimoškolním a mimopracovním prostředí potřebu přiměřeného sociálního začlenění, potřebu kvalitních psychosociálních podnětů a jejich řádu, potřebu jistoty a bezpečí, kladných emočních vztahů, úspěšného životního stylu, sebeuplatnění, seberealizace a adekvátní životní perpektivy.

Praktická pedagogika a psychologie efektivně využívá řadu konkrétních výchovných zkušenosti Jaroslava Foglara, a to zejména pokud jde o edukaci a rozvoj psychiky a osobnosti dětí v prepubertálním období vývoje.

Literatura

KOHOUTEK, R. Dějiny psychologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita.2008. 120 stran
JIRÁSEK Ivo (editor). Fenomén Foglar. Praha, 2007.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Cesta do nitra Cesta do nitra | Web | 6. června 2015 v 21:30 | Reagovat

Foglara jsem měla moc ráda mám jeho knížky doma pořád sice možná psal více pro kluky, ale já to četla. Mimochodem zajímavý blog.

2 texanbitch texanbitch | Web | 7. června 2015 v 17:29 | Reagovat

Cus :) byl bych rad za tvuj nazor na muj blog. Urcite se koukni a popripade mi zanech komentar. Maj sa!))

3 Valerie Valerie | E-mail | Web | 14. února 2017 v 17:59 | Reagovat

Určitě by se mu líbily i tábory CK Sindibád:
http://www.sindibad.cz

4 DavidStype DavidStype | E-mail | 29. července 2017 v 0:08 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиУдаление негатива Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

5 Charlessmich Charlessmich | E-mail | Web | 23. října 2017 v 15:20 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

6 Dianeaceft Dianeaceft | E-mail | Web | 3. prosince 2017 v 10:13 | Reagovat

<a href=https://alitems.com/g/1e8d1144947cf271b95a16525dc3e8/><b>Aliexpress</b></a> - get your star sales...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama