close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Srpen 2014

AKADEMICKÉ STRESY A DUŠEVNÍ TRAUMATA

22. srpna 2014 v 14:43 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Nemoci duše jsou nebezpečnější a četnější než nemoci těla (M.T.Cicero).

Nejen učitelé a žáci základních a studenti středních škol prožívají své typické stresy a traumata, ale i učitelé a učitelky vyučující a studující na vysokých školách (univerzitách) bývají vystaveni celé řadě větších či menších tzv. akademických stresů.
Stres chápeme jako soubor rizikových reakcí organismu na zatěžující vnitřní nebo vnější podněty (stresory) narušující krátkodobě nebo dlouhodobě a v různé míře ( v závislosti na individuální vulnerabilitě a resilienci organismu) normální chod funkcí a pohodu organismu.
V tomto příspěvku jde o stresy posluchaček a posluchačů vysokých škol. Stresy učitelů a učitelek všech typů škol (včetně vysokých) se budeme zabývat v jiném příspěvku.
Akademické stresy vysokoškolských posluchaček a posluchačů nemají většinou ráz extrémních makrotraumat (jako je např. přímé ohrožení života nebo zdraví ), ale spíše méně nápadných psychických mikrotraumat.V každém případě však akademické stresy často negativně ovlivňují nejen pohodu jednotlivců, ale i sociální klima a atmosféru školy.
Sociální klima školy přitom chápeme jako dlouhodobý jev charakterizovaný buď převážně pozitivními, příznivými, podpůrnými vztahy, postoji a interakcemi ve škole nebo negativními, nepříznivými, ohrožujícími vztahy, postoji a interakcemi, které mají vliv na psychický, sociální i somatický zdravotní stav žáků i zaměstnanců školy.
Sociální atmosféra školy na rozdíl od sociálního klima tvoří krátkodobější a proměnlivější projevy příznivých nebo nepříznivých vztahů, postojů, komunikací a interakcí mezi žáky (studenty) a zaměstnanci školy, které mají vliv na jejich pohodu.
Psychická mikrotraumata jsou jakési duševní ,,úrazy," projevující se např. zvýšeným vnitřním napětím, psychickou deprivací, redukcí výkonnosti, skleslostí, subdepresí, redukovanou sebedůvěrou, frustrací atp. Frekvence a intenzita těchto symptomů je závislá na individuální psychické vulnerabilitě a resilienci.
Psychická vulnerabilita je v našem pojetí duševní zranitelnost, individuální úroveň vnímavosti, náchylnosti a disponovanosti např. k funkčním duševním závadám (dificilitám), ale i k poruchám a k některým onemocněním.
Psychická resilience je duševní odolnost vůči stresům, adekvátní adaptabilita, houževnatost, schopnost a dovednost navracet se pružně do původního stavu (např. po intenzivní či chronické zátěži).

Cíl průzkumu

V našem průzkumu šlo o zjištění, s jakými stresory a stresogenními situacemi (které by mohly podle jejich subjektivního názoru být pro ně i nadlimitní zátěží a dokonce poškodit i jejich zdraví) přicházejí studující během studia do kontaktu a jaké jsou možnosti prevence těchto stresů.

Metoda průzkumu

Provedli jsme dotazníkové šetření a rozhovor s 5 posluchači a 73 posluchačkami čtvrtého ročníku vysoké školy připravující budoucí učitele, ve kterém jsme zjišťovali stresující problémové události, které posluchači zažili během studia na vysoké škole a které mohly poškodit jejich zdraví (definované jako psychická, sociální a fyzická pohoda, nejenom nepřítomnost nemoci). Pokusili jsem se zjistit jak některé kvantitativní údaje (např. frekvence stresů), tak i údaje kvalitativního charakteru (konkrétní druhy stresu).

Výsledky průzkumu

Stresy z problémových situací a rizikových faktorů na vysoké škole se týkaly těchto oblastí:


Ad 1) Jako stresující příklady nekompetentní výuky a zkoušení uváděli studenti např. insuficientní znalosti učitele, didakticky neadekvátní způsob výuky, neobjektivní zkoušení a klasifikování podle momentální nálady učitele, neadekvátní hodnocení studentských ročníkových, seminárních, bakalářských a magisterských prací vedoucími prací i oponenty. Posudky některých učitelů obsahují vážné věcné a odborné chyby: kritizují např. studenty za používání některých oficiálních a běžných pojmů (Sekundární analýza dokumentů je pro mne překvapující termín, nedovedu si představit, co je potom primární analýza dokumentů, píše v posudku oponent). Studenti si všímají opakovaně, že autor posudku jim vytýká např. pravopisné chyby a sám má závažné nedostatky v pravopise ( recenzent píše např. děti nesprávně pochopili místo děti nesprávně pochopily).

Ad 2) Závažné byly uváděny stížnosti studujících na dehonestaci ze strany učitelů a na hyperexcitovaný, nebo naopak příliš neosobní, distancovaný způsob jednání učitelů se studenty.
Studující uváděli, že někteří učitelé mají ,,cholerické jednání" nebo cholerický temperament, projevující se křikem, nadávkami, nemístnými poznámkám, posměchem, ironii, svévolí a skandalizováním studentů.
Prožitky neúspěšnosti, urážení, ponižování a šikany, zejména mají-li chronický ráz, ohrožují sebeúctu (sebevědomí, sebehodnocení) studentů. Patří mezi rizikové faktory, které u disponovaných jedinců mohou vést až k závadám a poruchám kvality života a zdraví.
Práce všech učitelů , a to i učitelů na vysokých školách je velmi náročná. Proto u učitelů poměrně nezřídka dochází vlivem stresů ke zkratkovému chování. Svůj vlastní stres tak učitelé někdy přenášejí na studenty.

Ad 3) Mezi stresujícími organizační nedostatky uváděli studenti např. pozdní tvorbu a problematičnost rozvrhu a malou úroveň informační komunikace školy.

Ad 4) Mezi stresující problémy na studijním oddělení zařadili studenti např. neplnění úředně stanovených termínů pro sdělení důležitých oznámení, velké fronty v úředních hodinách a situační komunikační neochotu některých pracovnic a pracovníků oddělení.
Jako příklad stresujícího zážitku může sloužit výpověď posluchače čtvrtého ročníku :
Absolutní špičkou v negativních stresujících zážitcích ovlivňujících moje zdraví byla série nepříjemných překvapení před státními bakalářskými zkouškami. Prvním překvapením byla bezesporu přihláška. Už to, že se přihláška podává v papírové podobě (přestože ostatní agenda studenta je vedena elektronicky) s sebou přináší další starosti, jako například, zda je přihláška vyplněna správně nebo zda ji studijní oddělení ze své schránky opravdu stihlo vybrat.
Ve studijním řádu je doslova uvedeno, že ,, termíny státní zkoušky a složení zkušebních komisí jsou zveřejněny v IS MU a na úřední desce fakulty nejméně dva týdny před zahájením státních zkoušek v daném semestru".
K termínu mých státních závěrečných zkoušek jsem se dostal tak, že mi vyděšený spolužák na začátku května napsal e-mail, že zkoušky jsou už příští týden.

Mikrotraumatizaci na vysokých školách si můžeme rozdělit na primární a sekundární.
K primární psychické traumatizaci dochází v situaci, kdy student osobně prožívá emoční nepohodu, např. úzkosti, strach, děs, ponížení, stud, bezmoc, neúspěšnost, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity nespravedlivosti, posměch, ironii, uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci.
Primární psychotraumatizace poškozuje duševní a emoční pohodu nejintenzivněji.
Může být způsobena úmyslně, intencionálně, ale i nezáměrně, neúmyslně.
Uvádíme ilustrativní příklad primární psychotraumatizace studentů ze strany přednášející:
Když jsme v semináři dělali cvičení a něco se nám nevydařilo a udělali jsme chybu, hned jsme si poslechli delší proslov, jak jsme se s takovými znalostmi mohli dostat na vysokou školu, a že pokud se naše výkony nezlepší, tak můžeme jít prodávat do zeleniny a nemáme na vysoké škole co dělat. Tento výrok mne téměř šokoval. Všichni jsme však mlčeli. Když jsme se na ni kolikrát nechápavě dívali, tak se jen otázala, jestli máme nějaký problém, ale řekla to takovým tónem, že každý raději řekl, že žádný problém nemá. Opravdu s námi mnohokrát jednala jako s dětmi, které se snaží převychovat, a ne jako s dospělými lidmi, které by měla respektovat."

Za sekundární psychotraumatizaci , která bývá většinou méně intenzivní než psychotraumatizace primární, považujeme situaci, kdy studenti nejsou
přímo vystaveni stresování vlastní osoby, nejsou přímou obětí, ale byli svědky přímého stresování někoho, kdo je jim blízký, např. spolužáka, kolegy či kolegyně. Sociálně percipovali jejich traumatizaci, což mělo nepříznivý vliv na jejich vlastní prožívání, i na jejich psychickou pohodu.
Uveďme příklad:
,,Při jednom ze seminářů jsme probírali témata našich bakalářských prací. Každý měl říct, jakým způsobem zpracovával praktickou část. Jako jedna z prvních vystoupila spolužačka, jejíž téma bakalářské práce bylo Taneční terapie u dětí s tělesným postižením. Měla jedno z nejtěžších témat, protože k této problematice existuje málo literatury. A praktická část probíhala tak, že si spolužačka vymýšlela a sestavovala jednotlivé hodiny taneční terapie pro svůj zájmový kroužek, do kterého se mohli dobrovolně přihlásit žáci s tělesným postižením. Inspirovala se pro svou tvorbu dostupnou literaturou o taneční terapii, vycházela také z vlastních zkušeností s tancem z tanečního souboru a jednotlivé hodiny přizpůsobovala individuálním možnostem žáků. Myslím si, že to celé bylo velmi časově náročné na přípravu a realizace vyžadovala velkou dávku odvahy, kreativity, zodpovědnosti a dobré organizační schopnosti. Spolužačka referovala, že její kroužek navštěvuje pravidelně, zcela dobrovolně a s nadšením několik žáků s tělesným postižením a někteří i s velmi těžkým tělesným postižením. Spolužačka zařazovala různé pohybové aktivity na hudbu, libovolné vyjadřování hudby tělem, společný tanec i uvolňující relaxace při relaxační hudbě.
Poté co spolužačka odprezentovala a popsala tento svůj projekt, učitel začal velmi negativně hodnotit vše, co udělala. Řekl, že je velmi nevhodné použít taneční terapii zrovna u tělesně postižených. Odsuzoval spolužačku, že žáky jistě během tohoto kroužku velmi frustrovala, protože tělesně postižení nikdy nemohou tancovat a pohybovat se esteticky na hudbu a že tímto jím srážela sebevědomí. Zavrhl tento její projekt s tím, že je to nesmyslné. Nereagoval na její argumenty, že žáci tam chodili s nadšením a z vlastní vůle, protože je to bavilo, bylo to pro ně něco nového a nešlo ani tak o estetiku, ale o radost z pohybu podle hudby a rytmu a o určitou formu relaxace. Učitel prosazoval svůj subjektivní názor a snažil se, aby sama spolužačka uznala svou chybu. Myslím, že si ani neuvědomoval své necitlivé jednání. Bylo to celé velmi stresující, smutné a demotivující. Ve třídě bylo napětí, všichni tiše nesouhlasili, ale neodvažovali jsme se raději protestovat. Poté jsme se nikdo už raději nepouštěli do polemik nad našimi bakalářskými pracemi s tímto učitelem."
Specifický typ sekundární traumatizace představují stresy vyvolané konfliktními a hostilními vztahy mezi učiteli do nichž jsou studenti nedobrovolně vtahováni. Studujícím např. bývá vytýkáno, když studují ke zkoušce z příruček napsaných a publikovaných jiným zkoušejícím, než je jejich examinátor. Označují dokonce takové cizí studijní materiály za špatné. Pokud student přesto studuje z jiných než učitelem doporučených materiálů, projevuje se to někdy záporně i na jeho klasifikačním hodnocení.

Symptomy a syndromy stresu
Prvním a nejčastějším projevem psychické traumatizace je u studentů hyperarousal, hyperexcitace, hypervigilita, tj. nadměrné vzrušení, nadměrná bdělost a aktivace až hyperaktivace, psychická tenze, nabuzenost, vylekanost, vyplašenost, očekávání nebezpečí, konfliktu, nového stresu, frustrace, která může být pouze situační, krátkodobá, ale i dlouhodobá.
Druhým nejčastějším příznakem psychické traumatizace bývá intruzivní chování a prožívání, které se projevuje obtěžujícími, neodbytnými, obsesně se vracejícími pocity z psychické traumatizace a někdy dokonce i sklony ke kompulzím. Neustálé vybavování si traumatické situace a přemýšlení o tom co se stalo, bývá provázeno tzv. flashbacky, zpětnými prožitky, které se podobají prožitkům jež vyvolala původní traumatická situace.
Třetím častým příznakem psychické traumatizace bývá tzv. psychická konstrikce, jakési vnitřní duševní stažení, sevření, psychické imobilizující zaškrcení, zúžení, které může mít nejen akutní, ale i chronický ráz. Jde o deformované vnímání, které má ráz pasivního obranného přizpůsobovacího mechanismu. Způsobuje i jistou dočasnou anestezii vůči prožívané psychické traumatizaci. Jde o útlumovou, únikovou reakci.
Všichni jedinci nemají stejnou úroveň psychické zranitelnosti (vulnerability), a to ani aktuální, ani dlouhodobé, setrvalé.
Někteří studenti jsou osobnostně i situačně a procesuálně odolnější, adaptabilnější, (resilientnější), jiní jsou však spíše senzitivní nebo dokonce hypersenzitivní, často s malou sebedůvěrou a sebejistotou, a tedy zranitelnější. Do jisté míry může jít i o vrozenou, geneticky podmíněnou záležitost. Jejich počet kompetentně odhadujeme na 10-15 % z populace studentů.
Odolnost vůči rizikům, zátěžím, osobnostní nezdolnost, psychickou otužilost ( hardiness) je ovšem vhodné biodromálně trénovat a rozvíjet.

Terapie stresu
Pro stresované osoby je především důležitá sociální opora a podpora, např. od kolegů a kolegyň, rodičů, příbuzných i cizích osob. Je třeba neustávat v sociálních interakcích. Sociální opora umožňující stresovanému studentovi nebo studentce akceptovanou abreakci, má často přímý vliv na redukci stresu a celkový psychický stav a pohodu stresované osoby. Čím větší a kvalitnější je sociální síť , systém sociálních vztahů (social network) a sociálních interakcí člověka, tím větší je pravděpodobnost sociální opory jako jednoho z protektivních faktorů.
Jako metoda psychoterapie a autopsychoterapie stresu je často (avšak až po spontánní abreakci) využívána relativizace stresu, kdy reálné stresy člověka jsou porovnávány s většími stresy, které již v minulosti úspěšně zvládl, nebo s většími stresy jiných lidí. Jde vlastně o relativně pasivní vyrovnání se s nepříznivým afektivním stavem, regulaci emocí, které stres vyvolal.
Mimo tento pasivnější způsob copingu (zvládání stresu, zátěže) je ovšem možný i přístup aktivnější,, usilující o včasné , systémové a plánovité odstranění příčin a podmínek stresu, a to nejenom osobní a individuální, ale je-li to nezbytné, i s pomocí dalších osob.
Také antistresové dýchání, zvýšená pohybová aktivita, relaxační cviky, strečink, pozitivní myšlení, autosugesce, vizualizace a meditace pomáhají redukovat stresy, zvyšuje pocit sebedůvěry a sebekontroly.
Správný životní styl, dobrý a pravidelný spánek, zdravá strava a pobyt v přírodě rovněž pomáhají redukovat stresy a zvyšovat úroveň frustrační tolerance.

Prevence akademických (univerzitních) stresů
Z výsledků průzkumu vyplývá, že zvýšení odborné a didaktické úrovně vysokoškolské výuky by mohlo preventivně snížit počet stresových situací, které studující na vysoké škole prožívají.
Mnohým stresům by se předešlo, kdyby na všech vysokých školách byla přesně stanovena a sjednocena kriteria pro zkoušení i pro posuzování studentských prací a kdyby vedoucí kateder vždy dostatečně usměrňovali všechny vyučující zkoušející studenty a posuzující studentské práce. Posudky studentských prací by neměly obsahovat věcné,odborné ani závažné jazykové chyby.
Prevence stresu a psychické traumatizace studentů ze strany vysokoškolských učitelů tkví také v selfmanagementu, autoregulaci, sebeovládání vysokoškolského učitele, v ovládání vlastního temperamentu, emocí, afektů a případných verbálních agresivních tendencí a v rozvíjení vnímavosti k příznakům psychické traumatizace studentů a ke zvyšování své frustrační tolerance.
Mimořádně významný pro předcházení akademických stresů je zdravý a kultivovaný styl komunikace studentů s učiteli, což ovšem především předpokládá normální, zdravé a zralé osobnosti jak na straně studentů, tak i učitelů.
Každý vysokoškolský učitel by měl usilovat o sebeovládání v oblasti svých emocí, afektů
a agresivních tendencí a měl by usilovat o spolutvoření žádoucího
(a stresovou hladinu kladně ovlivňujícího) sociálního klimatu a atmosféry školy, jinak hrozí, že
zapříčiní stresy a psychická traumata svých studentů.
I pro vysokoškolského učitele platí, že k jeho pozici a roli (mají-li být efektivní a úspěšné) nestačí jen odborná a didaktická fundovanost, ale také kultivovanost, pedagogický, psychologický a sociální takt a adekvátní etická a estetická úroveň osobnosti.

Literatura

KOHOUTEK, R.- FILIPKOVÁ, E. Psychotraumatizing of Pupils, Students and Teachers at Czech Schools. In Quality of Live in the Context of Health and Ilness. BRNO, MSD, s.r.o., 2008, s. 90-96.
ISBN 978-80-7392-073-9.

DUŠEVNÍ TRAUMATA VE ŠKOLSTVÍ

19. srpna 2014 v 9:21 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Mentální reprezentace jsou vnitřní subjektivní obrazy vnější skutečnosti v mysli člověka. V tomto příspěvku se zabýváme vnitřními subjektivními obrazy a vzpomínkami na stresy a psychická mikrotraumata prožitá žáky a studenty v českém školství.


DUŠEVNÍ TRAUMATA prožívaná žáky a žákyněmi, studenty a studentkami i učiteli a učitelkami na českých školách nemají většinou ráz extrémních makrotraumat (jako je např. přímé ohrožení života nebo zdraví ), ale spíše méně nápadných mikrotraumat.
Somatická makrotraumata jsou často na školách způsobena nezáměrně a nechtěně (jde např.o úrazy při sportování). Většinou je takové makrotrauma současně traumatem pro postiženého i psychickým traumatem pro toho, kdo je nechtěně způsobil.
Psychická mikrotraumata ( prožitky neúspěšnosti, verbální agresivity, urážení, ponižování, skandalizace, dehonestace), zejména mají-li chronický ráz mohou mít nepříznivý dopad na vývoj a rozvoj osobnosti i na psychické a sociální i somatické zdraví.
Náš příspěvek o psychické traumatizaci vychází jednak ze současné odborné a vědecké literatury a jednak z akčního výzkumu kolaboratorní ohniskové skupiny vysokoškolských studentů a studentak (mužů bylo 57 a žen 94), kteří dali k dispozici své vzpomínky na zážitky z docházky do mateřských, základních, středních i vysokých škol, které mohly ohrozit jejich duševní nebo sociální zdraví a zdravý vývoj jejich osobnosti. (Celkem 15 % zkoumaných studentů uvedlo, že nepříjemné zážitky prožité ve škole patřily mezi jejich největší dosavadní životní traumata).
Akční výzkum jsme zvolili proto, že je zaměřený na poznávání, hodnocení a zkvalitňování praxe (také edukační praxe na všech typech škol).
V akčním výzkumu se objevovaly nejčastěji stížnosti žáků a žákyň a studentů i studentek na dehonestaci ze strany pedagogických pracovníků a jejich ,,cholerický" nebo citově chladný způsob jednání se žáky a studenty.Choleričnost byl ovšem málo diferencovaný pojem. Skrýval v sobě nejen např. cholerický temperament pedagogů, ale i jejich případné poruchy osobnosti, zvýšený neuroticismus, neurózu a případně i jiné psychopatologické tendence.
Polovina zkoumaných studentů popisovala šikanu od pedagogů (bossing) a polovina od spolužáků (mobbing).

Druhy psychické traumatizace

Jak makrotraumatizaci, tak mikrotraumatizaci si můžeme rozdělit na primární, sekundární, terciární a kvartérní. Běžnější bývá třídění psychotraumatizace jenom na primární (týkající se přímo vlastní osoby) a sekundární (týkající se především jiných osob).
Další možné třídění je na psychickou traumatizaci individuální a skupinovou, která je pro školství dost typická.
Často bývají psychicky traumatizovány nejen jednotlivci, ale celé třídy žáků a žaček.

Primární psychická traumatizace znamená situaci, v níž je žák, student nebo učitel přímo osobně, sám obětí šikany, tělesného trestu (který třeba byl určen původně i někomu jinému), ponižování, např. prožívá emoční nepohodu (např. úzkosti, strach, děs, ponížení, stud), bezmoc, neúspěšnost, dehonestaci, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity nespravedlivosti (např. z výtky, důtky nebo snížené známky z chování) , posměch, ironii, uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci. U dětí v mateřských školách bývá častá traumatizace z nucení k dojídání neoblíbených jídel.
Někdy dochází ke kombinaci šikany jednotlivce pedagogy i spolužáky. Občas některý z takto postižených žáků končí na dlouhodobém psychiatrickém léčení.
Primární psychotraumatizace bývá většinou prožívána ze všech typů traumatizace nejintenzivněji. Poškozuje duševní a emoční pohodu nejintenzivněji.
Může být způsobena úmyslně, intencionálně i nezáměrně, neúmyslně.
Ilustrativní příklad primární psychotraumatizace žáků střední školy popisuje jedna z posluchaček vysoké školy:
na gymnáziu jsme měli učitele fyziky, který byl autorem publikace o fyzice. Nutil všechny studenty, aby si tuto publikaci zakoupili a naučili se ji memorovat. Rád nás zkoušel ústně a když jsme nestihli správně odpovědět, než napočítal do tří, tak jsme dostali dvě pětky. Špatné známky nám vždycky rozmnožoval, ale jedničky a dvojky jsme dostávali jen osamocené. Když jsme něco moc nechápali nebo to neuměli správně formulovat, tak se nás zeptal, zda chceme čtyřku nebo pětku a s posměšným úsměvem dodal, že ,,pětečky"dává nerad. Jednou při hodnocení žákova výkonu pravil: ,,ukaž ksicht" a když si ho prohlédl tak nahlas pro celou třídu pronesl: ,, s takovým ksichtem nemůžeš dostat dobrou známku". Jeho oblíbenou byla také věta: ,,Projdi se trochu, stojíš si na vedení". Jednomu spolužákovi dokonce řekl, že takového debila jako je on ještě neviděl, že je ,, vážnou genetickou chybou lidstva". Rád trhal žákům sešity. Stěžoval si, že je hrozné být učitelem, když jsou děti tak blbé. Občas házel po žácích své klíče a fackoval je. Často opakoval: ,, Je Bůh, pak jsem já, pak dlouho nic, pak je pan ředitel, pak dlouho nic, pár kupek hnoje a pak jste ještě vy. Jestli nebude klid, tak vyhodím někoho z okna."Žáky se nesnažil zapamatovat jmény, tak každému říkal Hurvínku nebo Fridolíne.
Termíny písemné práce zadával pravidelně se slovy: ,,Chlapci to pochopí a dívky se to naučí nazpaměť."
Začala jsem nesnášet nejenom tohoto učitele , ale i fyziku jako předmět, uvedla na závěr studentka."
Uveďme ještě příklad na psychickou primární psychotraumatizaci učitelů: v současné době pedagogové často pořádají zahraniční cesty s celými třídami což bývá někdy dost psychicky traumatizující.
Při jedné takové cestě naloďovali celou třídu po půlnoci z autobusu do kajut trajektu.
Učitelé doporučili ospalým dětem vzít si z autobusu, který byl v podpalubí jen nejnutnější věci a rychle se přesunout na palubu. Operativně ubytovali děti do kajut po čtyřech a zkontrolovali počty dětí. V jedné kajutě viděl kontrolující učitel jen tři chlapce. Na dotaz, kde je čtvrtý mu bylo odpovězeno, že je ve sprše. Ráno se všichni sešli u snídaně. A opět se počítalo. A to několikrát. Chyběl však jeden žák. Spolužáci jednoho chlapce po chvíli přiznali, že čtvrťák Kuba nebyl v kajutě celou noc. Po neúspěšném pátrání učitelů po Kubovi na lodi požádali stresovaní a psychicky traumatizovaní učitelé o pomoc policii. Někteří spolužáci, a to především některé dívky začaly šířit paniku, plakat, naříkat a zoufat si. Policie také žáka nenašla.
Blížila se doba, kdy se měla celá třída opět přemísťovat do autobusu. Stres učitelů i spolužáků se zvyšoval a stupňoval. Na cestě do podpalubí je potkal jeden z řidičů autobusu, který jim rozčileně sdělil, že pod sedadlem našel v autobusu spícího jednoho ze žáků třídy. Byla to pro traumatizované učitele velká úleva. Jak se to stalo? Děti si během cesty v autobuse zavedly speciální systém pro spaní. Jeden spal na dvousedadle a druhý si ,,ustlal" pod sedadlem. Při přesunu žáků z autobusu do kajut se pod sedadlem spící Kuba neprobudil a nikdo, si ho pod dekou nevšiml. Dokonce ne ani řidiči při kontrole autobusu před odchodem na palubu.
Kuba byl naštěstí flegmatický pohodář, bral věci sportovně, a dokonce mu ani příliš nevadilo, že přišel o dobrou snídani na lodi.
Spolubydlící chlapce byli pokáráni, že Kubu v noci zatajili. Učitelé se cítili velice psychicky i fyzicky vyčerpaní, ale i šťastní, že vše dobře dopadlo.

Za sekundární psychotraumatizaci považujeme situaci, když žák, student nebo pedagog nejsou přímo vystaveni traumatizaci své vlastní osoby, nejsou přímou obětí, ale byli svědky přímé traumatizace někoho, kdo je jim blízký, např. spolužáka, přítele, příbuzného, kolegy či kolegyně. Sociálně percipovali jejich traumatizaci, což mělo nepříznivý vliv na jejich vlastní prožívání i na jejich vlastní psychickou nepohodu.
Ta však bývá většinou méně intenzivní než psychotraumatizace primární.
Příkladem je psychická traumatizace spolužačky Pavlíka v prvním ročníku základní školy: spolužačka sledovala, jak se Pavlík přihlásil učitelce, že potřebuje jít na záchod. Před tím se, jak si všimli i další spolužáci, divně kroutil. Přestávka měla začít za deset minut. Paní učitelka se cholericky rozčílila, křičela, že to musí do přestávky vydržet a na záchod ho nepustila. A Pavlík se pomočil. Začal plakat. Učitelka mu vynadala za tuto nehodu a před celou třídou ho zesměšnila. Spolužáci se mu však nesmáli. Litovali ho. Učitelka ho nechala do přestávky sedět v lavici po zazvonění ho s odporem odvedla do ředitelny. Někteří žáci byli touto situací stresováni také, i když se jich to přímo netýkalo.

Terciární psychotraumatizace znamená takovou situaci, kdy je žák, student nebo učitel přímým svědkem psychické traumatizace osob, které však před tím neznal a neměl k nim žádný osobní vztah, ale přesto prožívá při jejich traumatizaci psychickou nepohodu..Terciární traumatizace má zpravidla menší intenzitu než traumatizace primární a sekundární.
Ilustrativním příkladem může být opakování látky ke státní závěrečné zkoušce u dvou studentů ( kamarádů), kteří se rozhodli společně opakovat na studentských kolejích. Jejich opakování látky však bylo narušeno terciární psychickou traumatizací, když na koleje přišel rozčilený manžel, kterému byla jeho žena nevěrná se studentem. Manžel přišel tohoto studenta zmlátit, takže student byl celý od krve. Kamarádi učící se ke zkoušce zbitého studenta neznali, ale zážitek jim další učení se ke zkoušce narušil.

Kvartérní psychotraumatizace je dána takovou situací, kdy je žák, student nebo učitel dodatečně informován o psychické traumatizaci jiných osob verbálně nebo vizuálně (např. filmem). Jde-li o senzitivní či dokonce hypersenzitivní osobnost, může i taková prezentace psychické traumatizace jiných jemu neznámých osob mít nepříznivý vliv na jeho psychickou pohodu. Mívá však zpravidla menší intenzitu než traumatizace primární, sekundární a terciární.
Uvádíme příklad na důvody odcházení divačky a posluchačky od zpráv televize:
Proč od zpráv televize odcházím? Odcházím z důvodu, že během televizních novin jsou nám převážně poskytovány informace s negativními příklady. Během pořadu jsou nám představování pachatelé trestných činů, hádky a urážky politiků, který z nich se dopustil protiprávního přestupku, jaká máme očekávat zdražení a podobně. Myslím si, že v televizním zpravodajství, a nejen v něm, chybí vyváženost mezi negativními a pozitivními pořady.

Symptomy psychické traumatizace žáků, studentů i učitelů

Prvním a nejčastějším projevem psychické traumatizace je hyperarousal, hyperexitace, hypervigilita, tj. nadměrné vzrušení, nadměrná bdělost a aktivace až hyperaktivace, psychická tenze, nabuzenost, vylekanost, vyplašenost, stálé očekávání nebezpečí, konfliktu, nového stresu, frustrace. Může být pouze situační, krátkodobá nebo i dlouhodobá.
Zda se, že pro některé učitele je v důsledku jejich poruch osobnosti, temperamentu nebo profesní deformace taková reaktivita setrvalým stavem typickým pro jejich chování a jednání. Žáci a studenti většinou hovoří o tom, že tito učitelé mají ,,cholerické jednání" nebo cholerický temperament, provázený sklonem ke křiku, nadávkám, posměchu, ironii, svévoli, tělesným trestům a dehonestování žáků a studentů, které takový učitel považuje za nějak problémové.
Dalo by se říci, že učitelé se stabilizovaným hyperexitovaným chováním považují toto chování a jednání za užitečnou zastrašovací přizpůsobovací techniku, která redukuje značnou část hyperaktivit, asertivit až agresivit ze strany aktivních a sebevědomých žáků a studentů, protože u nich vyvolává úzkostné reakce nebo dokonce pocit strachu z učitele.
Druhým nejčastějším příznakem psychické traumatizace bývá intruzivní chování a prožívání, které je tvořeno otravnými, neodbytnými, obsesně se vracejícími pocity z psychické traumatizace a někdy dokonce i sklony ke kompulzím. Neustále představování si traumatické situace a přemýšlení o tom co se stalo, bývá provázeno tzv. flashbacky, zpětnými záblesky, které vedou k podobným prožitkům jako vyvolala původní skutečná traumatická situace.
Třetím častým příznakem psychické traumatizace bývá tzv. psychická konstrikce, jakési vnitřní duševní stažení, sevření, jakési psychické imobilizující zaškrcení, zúžení, které může mít nejen akutní, ale i chronický ráz. Jde o deformované vnímání, které má ráz pasivního obranného přizpůsobovacího mechanismu. Způsobuje i jakousi dočasnou anestezii vůči prožívané psychické traumatizaci. Jde o únikovou reakci.
Žáci a studenti často uváděli tyto symptomy své psychotraumatizace:
redukci vlastní sebedůvěry a sebejistoty, když byla zesměšňována jejich inteligence nebo vzhlednost, hmotnost či oblečení,
averzi vůči učiteli a jeho předmětu,
blok logického uvažování a myšlení,
chronický strach z chování ,, cholerického" učitele,
strach až fobie ze zkoušení a nespravedlivého známkování,
bolesti hlavy,
poruchy spánku,
bolesti břicha, zvracení,
střevní problémy,
celkovou nevolnost až mdloby,
celkově zvýšený neuroticismus.

Úroveň psychické vulnerability (zranitelnosti) u žáků, studentů i učitelů

Všichni lidé, děti ani dospělí nemají stejnou úroveň psychické zranitelnosti, a to ani aktuální, ani dlouhodobé, setrvalé.
Někteří lidé jsou odolnější, zdolnější , resilientnější. Mají tzv. hroší kůži, ale jiní lidé jsou senzitivní nebo dokonce hypersenzitivní. Odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, vzdornost, hardiness je ovšem vhodné trénovat a rozvíjet.
S touto skutečností by se mělo počítat zejména ve školství.
K psychickým traumatům jsou náchylnější lidé senzitivní až hypersenzitivní, vyčerpaní po prodělaných chorobách nebo úrazech a operacích, osoby s malou sebedůvěrou a sebejistotou, málo psychicky integrované.
Do jisté míry může jít i o vrozenou, geneticky podmíněnou záležitost.
Senzitivní osobnost prožívá sama psychické trauma, když nechtěně, nezáměrně traumatizovala někoho ve svém okolí.

Fáze prožívání psychických traumat ve škole

První fáze adaptačního syndromu podle H. Selye je alarmová, poplachová, pohotovostní. Projevuje se silnou excitaci, hyperarousalem, vzrušením.
Druhá fáze adaptačního syndromu je rezistence (odolávání, vzdorování, adaptování se).
Organismus si na traumatizaci chce zvyknou, přizpůsobit se.Objevují se však v této fázi často obsese a intruze.
Třetí fáze adaptačního syndromu je exhausce (vyčerpání), což je komplexní , holistické, celostní selhání adaptačních a regulačních mechanismů organismu. Výsledkem toho je či může být vážné ohrožení zdraví i života.


Prevence a terapie psychických traumatizací ve školách

Primární prevence psychické traumatizace ve škole
Jde o adekvátní informovanost učitelů i rodičů jak předcházet a zabránit vzniku závad a poruch psychického zdraví žáků , studentů i učitelů samotných a jak si budovat zdravý životní styl a zdravé sociální komunikační dovednosti. Hodně záleží na osvětě propagující zdravý životní styl.
Sekundární prevence psychické traumatizace
Sem patří správné diagnostikování závad a poruch vzniklých z psychické traumatizace ve škole a jejich napravování. včasné rozpoznání psychosociálních problémů, které již vznikly jsou podmínkou pro jejich adekvátní nápravu. Doporučuje se správně aplikovaný debriefing a krizová intervence, poradenství a psychoterapie.
Terciární prevence psychické traumatizace
Jde o předcházení dalšího zhoršování již rozvinuté závady nebo poruchy s vědomím, že úplné vyléčení bude budˇ velmi obtížné nebo nemožné. Zdůrazňuje se zde i svépomoc, self care (péče, kterou laici, nezdravotníci zodpovědně poskytují sami sobě, popřípadě vzájemně, např. v rodině nebo na pracovištích: self care zahrnuje např. první pomoc, podávání léků a psychosociální péči), resocializace a socioterapie,
Kvartérní prevence psychické traumatizace
Jde o identifikování rozvinuté a chronické závady či poruchy, kterou již patrně nelze odstranit úplně, ale je možno alespoň zmírnit některé její důsledky. Velkou roli zde opět hraje odborně informovaná sebepéče a podpůrná sociální komunikace.

Psychosociální a pedagogická opora a pomoc při zjištění akutní psychické traumatizace

Především je třeba osobě psychicky traumatizované umožnit defusing, tj.možnost spontánně se svěřit a uvolnit se v rozhovoru (alespoň částečně) z nahromaděných a neodreagovaných explozivních emocí. Jde i o laickou sociální oporu neodborníků, přátel, spolužáků, spolupracovníků či příbuzných. Dítě i dospělý , která prošel akutní psychickou traumatizací by měl mít možnost vyplakat se, vykřičet se, postěžovat si, vynadávat si, odreagovat se, relaxovat se. Není vhodné přesvědčovat ho, že je statečný a že si proto pomůže i bez naříkání a pláče i bez pomoci ostatních.
Příkladem defusingu poskytnutého starším sourozencem po ostrém konfliktu žačky prvního ročníku s učitelkou. Žačka byla vyhubována za to, že napovídala spolužačce při písemce z počtů. O přestávce utíkala za svým bratrem, který byl žákem na druhém stupni školy. Všechno mu řekla a velice přitom plakala. Bratr ji uklidňovala a řekl jíl: Učitelku Kačko někdo ráno rozčílil a ty jsi to bohužel schytala. Nic si z toho nedělej. Zase bude dobře. Jenom zhluboka dýchej. Doprovodil ji do třídy a pomohl jí nachystat pomůcky na další hodinu. Po přestávce odešel do své třídy. Kačka čekala pokračování konfliktu, ale učitelka dělala, jako by se nic nestalo, což Kačku příjemně překvapilo
Další vhodný postup je zajistit osobám postiženým osobám debriefing, tj. jednorázovou oficiální poradu (často skupinovou) na které bude provedena neodkladná odborná analýza traumatické události a navržena adekvátní antitraumatická intervence nebo nápravná odborná péče.
Někdy je třeba zajistit i odbornou a specializovanou dlouhodobější individuální antitraumatickou intervenci.
Jde o dlouhodobější odbornou poradenskou nebo psychoterapeutickou péči, kterou realizují psychologové nebo psychiatři a speciální i sociální pedagogové, příslušníci tzv. pomáhající profese ( helping professions). Řešením může někdy být i změna třídy nebo i školy. Některá traumata a stresy s nimi spojené jsou snadněji redukovány po uplynutí specifické doby od jejich vzniku.

Literatura

BAŠTECKÁ, B. aj. Terénní krizová práce - psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada, 2005.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha:Triton, 2003.
KOHOUTEK,R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy.
Masarykova univerzita Brno, 2007. 260 stran.ISBN 978-80-210-4434-0.
MÍČEK, L.- ZEMAN, V. Učitel a stres. Brno: MU, 1992.
PIŇOS, M. Trauma a stres. Internet www.pinos.
PREIS, M.- VIZINOVÁ, D. Psychické trauma a jeho terapie.Praha: Portál, 1999.
ŘEHULKA,E. -ŘEHULKOVÁ, O. a kol. Učitelé a zdraví. Brno, 1998.
ŽILÍNEK, M. Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava: IRIS, 1997.

BEHAVIOR OUTSIDE SOCIAL and educational norm

17. srpna 2014 v 14:43 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
BEHAVIOR OUTSIDE the social and educational norm

The following symptoms of behavior outside the norm may occur:

aggression, destructive tendencies, torturing animals and insects, bullying peers (0 - 1 - 2 - 3)
outbursts of rage (0 - 1 - 2 - 3)
maliciousness (0 - 1 - 2 - 3)
stealing, cheating, lying (0 - 1 - 2 - 3)
impertinence, vulgar language, rudeness (0 - 1 - 2 - 3)
negative attitude towards authority, arguments and disputes with adults (0 - 1
- 2 - 3)
truancy, vagrancy, spending nights away from home, little or no remorse for misdeeds (0 - 1 - 2 - 3)
Membership in problem groups, choice of unsuitable friends (0 - 1 - 2 - 3)
inciting resistance against teachers, wardens, overseers (0 - 1 - 2 - 3)
poor self-control (0 - 1 - 2 - 3)
undesirable values, consumption of alcoholic beverages (0 - 1 - 2 - 3)
obscene talk, premature sexual experience (0 - 1 - 2 - 3)
experiments with unsuitable tattoos (0 - 1 - 2 - 3)
tendency to nicotine dependency (0 - 1 - 2 - 3)
drug use experiments (0 - 1 - 2 - 3)

Dissocial personality disorder (F 60.2) has to be distinguished from behavior outsidethe social and educational norm. The former is manifested for instance by a permanent edginess and behavioral disorder during childhood and adolescence, disregard for other people's feelings, utter and permanent irresponsibility and lack of respect for social standards, rules and obligations, low tolerance for frustration and low aggression threshold, a marked tendency to blame others (marked extrapunitivity) and a severe behavioral disorder (F 91) within the meaning of the International Classification of Diseases (10threvised edition) which includes very serious symptoms - a problem individual may, for instance, use a gun which can cause grievous bodily harm to other people (e.g., a bat, brick, broken bottle, knife, firearm); manifests physical cruelty towards other people (e.g., ties, cuts or burns the victims), deliberately starts fires with the risk of causing serious damage or intending to cause same, commits a crime involving confrontation with the victim (including the grabbing of a handbag, extortion, mugging and strangling), imposes sex on another person, breaks into a house, building or car of another person.

Depending on the severity of the threat to society, behavioral disorders are classified as follows:

Dissocial behavior

Usually occurs in a certain stage of development (e.g.,adolescence) but may also be caused by a minimal brain dysfunction or neuroses. It is constituted by difficult, inappropriate, unsocial behavior which may be managed by means of adequate educational procedures under certain circumstances. It may be influenced positively. Examples: disobedience, various misdeeds, talking back, etc.

Asocial behavior

Is manifested by more serious problems which are in conflictwith social norms. The child violates moral norms, social norms, but does not break the law. An asocial person lacks adequate social feelings and empathy. Examples: truancy, running away from home, addictive behavior.

Antisocial behavior

It is basically constituted by criminal activity. The individualviolates the law and usually causes damage to himself/herself and the people around him/her in the process. Examples: theft, organized crime, sexual crimes, etc.
If education fails for any reason and the behavioral difficulty or disorder becomes very severe, the child is placed into institutional or protective educational institutions where the state acts as a surrogate family through institutional education.
This occurs for instance in those cases where:
- the parents are unable to secure conditions required for their child's healthy development in the family;
- the behavioral disorder is of such degree and severity that it jeopardizes the child's healthy development; where due to the behavioral disorder, the child
violates the law and its conduct would constitute a criminal act were the child criminally liable;
- where the child violates the law as a result of the behavioral disorder, is criminally liable and institutional (protective) education is ordered (imposed) as alternative punishment;
- where the child violates the law as a result of the behavioral disorder at the age of 12-15 in a way that would earn exceptional punishment to an adult. (Pipeková, 2006, p. 366)
This includes: children's homes (for children without behavioral disorders), children's educational institutions, educational institutions for youth, children's reform institutions and youth reform institutions. The decision on the child's placement depends on the severity of the difficulty or disorder, age, sex and type of school attended.
Voluntary reform institutions have been established recently. Children and juveniles are sent there at the request of their parents, rather than a court order. This relates for instance to Educational Care Centers (SVP) or institutions for juvenile mothers ordered to stay in institutional care. (Helena Pelcová, 2008).

Increased intropunitivity

A person with increased intropunitivity for instance:
suffers from fear or shyness in front of strangers (0 - 1 - 2 - 3)
is mentally highly vulnerable (0 - 1 - 2 - 3)
tends to take even a mild reprimand very badly (0 - 1 - 2 - 3)
overreacts to any failure (0 - 1 - 2 - 3)
tends to succumb to the rule of excessive motivation (0 - 1 - 2 - 3)
tends to speak in a low voice during examinations (0 - 1 - 2 - 3)
is unable to use his/her knowledge, has low self-confidence (0 - 1 - 2 - 3)
finds adaptation to new situations difficult (0 - 1 - 2 - 3)
tends to refuse verbal communication (0 - 1 - 2 - 3)
needs to be reassured that his/her approach is correct, requires systematic educational guidance to boost his/her self-confidence and adaptable communication (0 - 1 - 2 - 3)
tends to act in an insecure and "suspicious" manner when any misdeeds are being investigated despite his/her innocence (0 - 1 - 2 - 3)
tends to be a loner (0 - 1 - 2 - 3)
self-depreciation (0 - 1 - 2 - 3)
inability to form close relations (0 - 1 - 2 - 3)
withdrawn, frequently manifests quiet resistance, is passive aggressive (0 - 1 - 2
- 3)
tends to be shy, overly submissive (0 - 1 - 2 - 3)
overestimates other people (0 - 1 - 2 - 3).
Intropunitive children are sometimes referred to as children with communication problems (Vágnerová, 1997). The term "child with a communication problem" isdeemed to be superior to the term intropunitive personality orientation.
Further communication problems may be caused for instance by health handicaps and sensory disorders (in particular hearing, sight, touch, react, receptive or expressive element of speech, etc.).
A passive type of social adaptation, intropunitive personality orientation is closely related to the self-esteem of children, juveniles and adults.
Intropunitivity is fairly easy to diagnose by observation and interview alone, or further by means of a questionnaire and projection techniques.
Intropunitive difficility needs to be distinguished from personality disorders (formerly referred to as psychopathy).
Personality disorders are constituted by permanent character deviations whichcreate a disharmonious, unbalanced and abnormal personality in which certain elements of the personality and psyche are excessively prominent or suppressed and minimized due to maladaptation. Such disorders include the following: paranoid, schizoid, dissocial, emotionally unstable, histrionic, anankastic, anxiety, avoidant, addictive, etc.

Re-education and psychotherapy

It is advisable to supplement the re-education of intropunitivity with tailored psychotherapy.
Rational psychotherapy offers adequate, logical explanation comprehensible tothe client, advice (persuasion), explication and clarification of the substance and causes of problems and recommendation of measures and procedures in the area of mental hygiene. It may be supplemented with long-term regulatory or psychagogic guidance towards healthy life and work style and an adequate value system. It is close to education and mental hygiene.
Suggestive psychotherapy and hypnotherapy offers one-off or systematictherapeutic suggestions which may either be applied directly in hypnosis or, in a situation of mere wide-awake rapport in less hypnable individuals. It does not primarily appeal to the logical thinking and actions of the client, but rather on the client's emotivity and suggestibility. Some clients respond better to authoritative, "fatherly" suggestions of the therapist, some to more permissive, convincingly applied "motherly" suggestion accompanied by social support.
Abreactive psychotherapy, or rather abyssal abreactive psychotherapy (AAP), orrather regression therapy, employs associative memories of mental and psychosomatic problems experienced by the person in the past in stressful and traumatizing situations when the person was in a state of narrowed consciousness or even unconsciousness to induce abreaction. In some cases, various psychopharmaceuticals inducing a state between wakefulness and sleep are used.
Training psychotherapy consists of cognitive behavioral and descent exercisetechniques and programs. It involves for instance systematic desensitizing exercises in gradually aggravating adverse conditions.
Principles designed to strengthen introspection, self-confidence and effort of will focusing on self-correction (the ability to correct one's own mistakes and insufficiencies) are applied in order to improve mental health. The clients learn to face obstacles, not to bow down in front of them and not to succumb to them. They exercise to improve their muscle tone, learn to walk upright, proudly. Autogenous training is also employed.Imagination psychotherapy techniques. Unhealthy attitudes and reactions aregradually reduced and clients guided towards adult, responsible and mature actions. The Katathym imaginative psychotherapy (KIP) developed by Hans Carl Leuner (1997) can also be used. It is a technique of controlled daydreaming based on abyssal and psycho-dynamically oriented therapy the theoretical bases of which are derived from Jung's analytical psychology and psychoanalysis. It is based on the presumption that the content of day dreams reflects, on a symbolic level, preconsciousness, unconsciousness and inner conflict (Svoboda, 2003)
A combined eclectic and integrating psychotherapy is prescribed at the discretionof the psychotherapist involved (Kratochvíl, 2006). For instance, rational psychotherapy is combined with relaxation techniques (using various discs as well), individual psychotherapy is combined with group therapy. Art therapy is also employed.
Eclectic-synthetic and integrating concept of psychotherapists treating difficulties is also possible.

Partial defects in communication abilities and skills (in particular in spoken and written speech) and cognitive processes

The symptoms of this difficulty, or disorder, as the case may be, include the following:
impaired sound of speech, for instance, mumbling (0 - 1 - 2 - 3)
impaired fluency of speech and diction, for instance, cluttering (0 - 1 - 2 - 3)
impaired articulation, for instance, lisping (0 - 1 - 2 - 3)
speech defects accompanying other dominant handicaps (0 - 1 - 2 - 3)
voice defects (0 - 1 - 2 - 3)
reading and language learning difficulties, although the pupil may be doing well in mathematics, for instance (0 - 1 - 2 - 3)
confusing words and letters - at the end of first grade or later, the pupil confuses letters similar in shape or sound, e.g., r-z, k-h, d-t, n-m, a-e, p-g, d-b (0 - 1 - 2
- 3)
syllabification, unable to follow the content while reading (even in higher grades)(0 - 1 - 2 - 3)
putting even simple words together with difficulty (0 - 1 - 2 - 3)
difficulty in pronouncing more difficult groups of consonants and unknown words when reading (0 - 1 - 2 - 3)
swapping or leaving out sounds and syllables, especially end ones, when reading (0 - 1 - 2 - 3)
swapping or leaving out sounds and syllables when writing (0 - 1 - 2 - 3)
writing with grammatical mistakes (0 - 1 - 2 - 3)
inventing endings and syllables (often with mistakes) (0 - 1 - 2 - 3)
confusing letters similar in shape or sound: s-z, p-q, m-n, h-k, z-c, b-d, t-j (0 - 1 - 2 - 3)
The ability to distinguish between mirror letters is related to the development of conscious recognition of the right and left sides. In some cases, reading is merely markedly slow, cumbersome, but without typical mistakes. In writing, the child often
leaves out and adds letters, does not distinguish between hard and soft syllables: di-dy etc., letters are misshapen, the child confuses them, writes the letters in a word in a wrong order (dysorthography is associated with dyslexia in about 60% of cases).
Motor difficulties and disorders in connection with dyslexia were studied as early as the 1960s. In 1960, Z. Žlab compiled a set of tests designed to diagnose laterality and minimal brain dysfunction (MBD) which is still used today in some facilities. It consists of seven tests focusing on perception and motorics: throwing and catching a tennis ball, coordination of lower and upper limbs when marching on the spot (by wall bars), visual-motoric test with a colored circle, left-right orientation test, Z. Matějček's tracing test, rhythm reproduction test and speech examination with a focus on specific disorders. Motorics is stressed even in the classic work by Otakar Kučera et al. (1962) devoted to slight encephalopathies in children. Z. Třesohlavá (1974) in her extensive research focused on children with MBD pays great attention to the development of motorics and diagnostics of motor development. The combined occurrence of dyspraxia and dysgnosia (a developmental disorder of the ability to recognize objects) was described by Ivan Lesný (1989) who referred to it as the dy-dy syndrome, i.e., the dysgnosia - dyspraxia syndrome. Lesný classifies it as minimal brain damage and believes it is mostly caused by a disorder located in the mesencephalon. Much scholarly information on perception and motorics in MBD sufferers is contained in the publication by M. Černá et al. (1999).
The recognition of the relationship between dyslexia and motor disorders was already obvious in the preceding decades. The battery of tests used in the 1980s by H. Tymichová, the principal of the first school for dyslectics in Karlsbad, included J. Míka's orientation test of dynamic practice. In his book, Dyslexia (1987), Z. Matějček refers to the connection between poor articulation, poor fine motorics and poor coordination of fine motorics in writing.
Diagnostika specifických poruch učení (Diagnostics of Specific Learning Difficulties) by J. Novák (2002) includes a fine motorics test which is based on Lurij'sneuropsychological examination. Long-term verification showed that the current examination according to J. Míka and I. Lesný contains items which lack sufficient diagnostic merit for the respective purposes. In another treatise, J. Novák differentiates between motor dysgraphia and orthographic dysgraphia (more often referred to as dysorthography). Together with J. Smutná, they discovered a dependency between the fine motorics level and auditory analysis and synthesis (1996).
The brief overview provided above shows that the Czech approach to specific learning difficulties and minimal brain dysfunctions always included motorics and motor coordination. As the diagnosis becomes more accurate, re-education improves, and so does the understanding of the child's problems (Zelinková, 2003).
A more severe specific reading disorder (F81.0) which is included in specific developmental disorders of school skills in the International Classification of Diseases must be manifested by the following two symptoms:
1) the accuracy or comprehension score deviates by at least two standard degrees from the level expected with a view to the chronological age and general intelligence of the child, where both the reading skill and the IQ is assessed by means of an individually administered test standardized for the culture and educational system concerned.
2)anamnesis of more severe reading difficulties or test scores meeting the above criterion at an earlier age, and written test score which deviates by at least two standard degrees from the level expected with a view to the chronological age and IQ of the child.
The specific reading disorder is not caused directly by defects in visual or
auditory acuity or neurological disorder.
Other partial defects of cognitive functions include for instance reduced performance in the area of certain mental functions; disorders in speech development; counting on fingers; difficulty in abandoning an opinion and difficulty in conceiving numerical notions - dyscalculia, great difficulty in drawing and painting - dyspinxia etc.
Children with compromised communication abilities and skills are usually integrated in mainstream primary schools. However, most primary school teachers only have theoretical or no experience with compromised communication abilities. The integration of children with compromised communication abilities in primary schools would therefore benefit from the presence of a special pedagogist - speech therapist.
According to Kateřina Walková (2007), adequate development of communication abilities and skills also requires:
- correct speech model from the child's early age;
- inspiring and stimulating speech environment;
- logopedic depistage - purposeful identification of individuals with suspected impaired communication abilities;
- effective collaboration between the family, speech therapist and school;
- systematic, regular and long-term speech therapy in case of more severe difficulties and disorders;
- further education of kindergarten and primary school teachers in speech therapy issues.

Literature

KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987. 446 stran.
KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Masarykova univerzita, Brno 2007.260 stran. ISBN 978-80-210-4434-0.

BEHAVIORAL and EXPERIENTIAL DIFFICULTIES

13. srpna 2014 v 18:51 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
BEHAVIORAL AND EXPERIENTIAL DIFFICULTIES and disorders in children and young people constitute a very serious social problem determining the further psycho-social development of the young generation.
In conformity with Smékal (1961), we are of the view that difficulties are those educational and learning difficulties which still fall within a broader standard, and as such are not primarily organic, psychopathic, psychotic or oligophrenic.

Difficulties are partly or completely reversible. While they are developmentally inappropriate (dysontogenetic), they are non-pathological and defect-free mental states which are manifested socially (and possibly also subjectively) through unfavorably viewed behavior and experience.
Difficulties may be multi-conditional, poly-etiological, which is important for both their diagnostics (which ought to be based on personality and comprehensive) and treatment.
In the diagnostics of difficulties, we rely on behavioral and experiential manifestations in children and youth. The distance of a specific form of behavior from the actual essence of the child's personality allows us to organize the child's behavioral manifestations on a certain scale which can be used in diagnostics.
Compared to behavioral disorders and personality disorders, difficulties:
are of a shorter-term nature
have less intense manifestations
are less socially consequential
tend to be conditioned on and caused by exogenous, situational and social factors, rather than endogenous, personality, genetic or biological factors
are more often reversible in terms of prognosis (i.e., there is a more optimistic prognosis)
According to symptomatology (i.e., the symptoms manifested) which can help us as the search methodology for the identification of individual types of children, the main areas of behavioral and experiential difficulties (occasional, shorter-term, situational, not yet reaching the quantitative and qualitative levels and severity of personality disorders and behavioral disorders listed for instance in the International Classification of Diseases (ICD) published in Geneva) can be divided into ten categories.
Every symptom has to be assessed in terms of quantity as well: e.g., does not manifest itself (0) manifests itself seldom (1), frequently (2), very frequently (3).
To a competent expert, symptoms which manifest themselves very frequently (3rd degree) in certain combination then may indicate a disorder, rather than a mere difficulty.

1. Increased mental tension
Manifestations of mental tension include the following:
examination fright, tremor, shaking hands, voice (0 - 1 - 2 - 3)
overly sensitive reaction to failure, compunction, tearfulness (0 - 1 - 2 - 3)
daydreaming, absent-mindedness (0 - 1 - 2 - 3)
bad mood (seems discontent) (0 - 1 - 2 - 3)
anxiety over one's appearance and its changes (0 - 1 - 2 - 3)
increased mental vulnerability, low self-esteem (0 - 1 - 2 - 3)
emotional deprivation (0 - 1 - 2 - 3)
change of face coloring, blushing, blotches, pallor (0 - 1 - 2 - 3)
fear of ordinary things (e.g., heights, solitude, dark, animals) (0 - 1 - 2 - 3)
nail-biting (0 - 1 - 2 - 3)
A special, specific group of children with increased mental tension is represented by physically and mentally abused children (Vágnerová, 1997) who are frequently abused by the very people who were supposed to be their source of certainty and security. All this frequently damages the overall personality development.

2. Infantilism
Typical symptoms of infantilism which can be easily established by observation and interview, include the following:
psycho-social behavior corresponds to a lower age (0 - 1 - 2 - 3)
age-inappropriate playfulness (0 - 1 - 2 - 3)
excessive use of diminutives in speech (0 - 1 - 2 - 3)
inappropriate need for caressing (0 - 1 - 2 - 3)
inappropriate naivety (0 - 1 - 2 - 3)
emotional instability (0 - 1 - 2 - 3)
lack of independence (0 - 1 - 2 - 3)
egocentricity (0 - 1 - 2 - 3)
fantasizing (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in work (0 - 1 - 2 - 3)
excessive dependency on assistance from others at work, when dressing (0 - 1 - 2
- 3)
preference for friendships with mostly younger or mostly older people (0 - 1 - 2
- 3)
All of the above with intelligence within the norm.
Manifestations of immaturity and inaptitude have an extremely significant impact on the child's adaptation with regard to the beginning of primary school attendance and later on to choice of career and study.
An infantile personality may be manifested at a higher age by immaturity in professional and study orientation and adaptation.

3. Behavior outside the social and educational norm
The following symptoms of behavior outside the norm may occur:
aggression, destructive tendencies, torturing animals and insects, bullying peers (0 - 1 - 2 - 3)
outbursts of rage (0 - 1 - 2 - 3)
maliciousness (0 - 1 - 2 - 3)
stealing, cheating, lying (0 - 1 - 2 - 3)
impertinence, vulgar language, rudeness (0 - 1 - 2 - 3)
negative attitude towards authority, arguments and disputes with adults (0 - 1
- 2 - 3)
truancy, vagrancy, spending nights away from home, little or no remorse for misdeeds (0 - 1 - 2 - 3)
membership in problem groups, choice of unsuitable friends (0 - 1 - 2 - 3)
inciting resistance against teachers, wardens, overseers (0 - 1 - 2 - 3)
poor self-control (0 - 1 - 2 - 3)
undesirable values, consumption of alcoholic beverages (0 - 1 - 2 - 3)
obscene talk, premature sexual experience (0 - 1 - 2 - 3)
Voluntary reform institutions have been established recently. Children and juveniles are sent there at the request of their parents, rather than a court order. This relates for instance to Educational Care Centers (SVP) or institutions for juvenile mothers ordered to stay in institutional care. (Helena Pelcová, 2008).

4. Increased intropunitivity
A person with increased intropunitivity for instance:
suffers from fear or shyness in front of strangers (0 - 1 - 2 - 3)
is mentally highly vulnerable (0 - 1 - 2 - 3)
tends to take even a mild reprimand very badly (0 - 1 - 2 - 3)
overreacts to any failure (0 - 1 - 2 - 3)
tends to succumb to the rule of excessive motivation (0 - 1 - 2 - 3)
tends to speak in a low voice during examinations (0 - 1 - 2 - 3)
is unable to use his/her knowledge, has low self-confidence (0 - 1 - 2 - 3)
finds adaptation to new situations difficult (0 - 1 - 2 - 3)
tends to refuse verbal communication (0 - 1 - 2 - 3)
needs to be reassured that his/her approach is correct, requires systematic educational guidance to boost his/her self-confidence and adaptable communication (0 - 1 - 2 - 3)
tends to act in an insecure and "suspicious" manner when any misdeeds are being investigated despite his/her innocence (0 - 1 - 2 - 3)
tends to be a loner (0 - 1 - 2 - 3)
self-depreciation (0 - 1 - 2 - 3)
inability to form close relations (0 - 1 - 2 - 3)
withdrawn, frequently manifests quiet resistance, is passive aggressive (0 - 1 - 2
- 3)
tends to be shy, overly submissive (0 - 1 - 2 - 3)
overestimates other people (0 - 1 - 2 - 3).
Intropunitive children are sometimes referred to as children with communication problems (Vágnerová, 1997). The term "child with a communication problem" isdeemed to be superior to the term intropunitive personality orientation.

5. Partial defects in communication abilities and skills (in particular in spoken and written speech) and cognitive processes
The symptoms of this difficulty, or disorder, as the case may be, include the following:
impaired sound of speech, for instance, mumbling (0 - 1 - 2 - 3)
impaired fluency of speech and diction, for instance, cluttering (0 - 1 - 2 - 3)
impaired articulation, for instance, lisping (0 - 1 - 2 - 3)
speech defects accompanying other dominant handicaps (0 - 1 - 2 - 3)
voice defects (0 - 1 - 2 - 3)
reading and language learning difficulties, although the pupil may be doing well in mathematics, for instance (0 - 1 - 2 - 3)
confusing words and letters - at the end of first grade or later, the pupil confuses letters similar in shape or sound, e.g., r-z, k-h, d-t, n-m, a-e, p-g, d-b (0 - 1 - 2
- 3)
syllabification, unable to follow the content while reading (even in higher grades)(0 - 1 - 2 - 3)
putting even simple words together with difficulty (0 - 1 - 2 - 3)
difficulty in pronouncing more difficult groups of consonants and unknown words when reading (0 - 1 - 2 - 3)
swapping or leaving out sounds and syllables, especially end ones, when reading (0 - 1 - 2 - 3)
swapping or leaving out sounds and syllables when writing (0 - 1 - 2 - 3)

Children with compromised communication abilities and skills are usually integrated in mainstream primary schools. However, most primary school teachers only have theoretical or no experience with compromised communication abilities. The integration of children with compromised communication abilities in primary schools would therefore benefit from the presence of a special pedagogist - speech therapist.

5. Motor, locomotion and praxis difficulties
The following symptoms are found in individuals with these problems:
extremely untidy drawings and art work (0 - 1 - 2 - 3)
difficulties in spatial orientation (0 - 1 - 2 - 3)
cramped, excessively forced handwriting (0 - 1 - 2 - 3)
clumsiness and lack of independence in self-service (0 - 1 - 2 - 3)
lack of manual skills (0 - 1 - 2 - 3)
difficulties in precision drawing (0 - 1 - 2 - 3)
clumsiness in sports, awkwardness (0 - 1 - 2 - 3)
uncoordinated walking(0 - 1 - 2 - 3)
falls, accidents, injuries (0 - 1 - 2 - 3)
partly paralyzed arm, leg, limping (0 - 1 - 2 - 3)
retrained left hand because right hand cannot be used (0 - 1 - 2 - 3)
crossed laterality (0 - 1 - 2 - 3)
non-descript laterality (0 - 1 - 2 - 3)
grimacing (0 - 1 - 2 - 3)
tremors, tics (0 - 1 - 2 - 3)
uncontrolled movements (0 - 1 - 2 - 3)
defects in organization, fluency and coordination of active volitional movements (0 - 1 - 2 - 3)
impaired self-perception of the body (0 - 1 - 2 - 3)
A material prerequisite for success in school is the attainment of a certain developmental level of motor skills. That is why the diagnostics of such motor development is important also with respect to various disorders of the central nervous system. Motorics is one of the basic behavioral aspects and as such needs to be monitored in behavioral assessment.

7. Psychomotor instability
Typical symptoms of psychomotor instability include for instance the following:
great liveliness, agility bordering on restlessness (0 - 1 - 2 - 3)
unable to sit still, fidgets, leaves his/her place (0 - 1 - 2 - 3)
talks without invitation, interrupts others (0 - 1 - 2 - 3)
acts rashly, on impulse, without thinking (0 - 1 - 2 - 3)
unable to cooperate satisfactorily (0 - 1 - 2 - 3)
moves rashly, bumps into objects, falls (0 - 1 - 2 - 3)
unable to focus on any game, activity, work for any length of time (0 - 1 - 2
- 3)
does not pay attention, is distracted, attention problems, unable to concentrate (0 - 1 - 2 - 3)
tires easily (0 - 1 - 2 - 3)
moodiness, disputes, conflicts (0 - 1 - 2 - 3)
conspicuous alternation of days when he/she is doing very well and days when he/she is completely out of control and does very badly at everything (0 - 1 - 2
- 3)
inappropriate exclamations (0 - 1 - 2 - 3)
Zelinková (2003) focuses on specific learning difficulties and disorders and their causes, dyslexia, dyspraxia and MBD, also in connection with motor skills.
Newly introduced terms are syndromes abbreviated as ADHD and ADD.

8. Social, educational and cultural neglect
Individuals with this difficulty manifest for instance the following symptoms:
poor preparation for school (0 - 1 - 2 - 3)
educational problems, although the child's intellectual gifts are within the norm (0 - 1 - 2 - 3)
poor understanding of information newly presented at school due to large gaps in knowledge (0 - 1 - 2 - 3)
primitive and vulgar forms of social communication (0 - 1 - 2 - 3)
small vocabulary (0 - 1 - 2 - 3)
developmental problems in speech and written language (0 - 1 - 2 - 3)
poor grooming (0 - 1 - 2 - 3)
disorder in private things (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in reading magazines and books (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in cultural matters (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in theatre plays and serious cinema (0 - 1 - 2 - 3)
retarded somatic development, stunted growth, low weight etc. (0 - 1 - 2 - 3)
Families of socially neglected children often tend to be primitive (simple), providing few psychosocial and cultural incentives, or even defective (alcoholism, drug abuse, criminal activity, mental illness), and generally insufficient in terms of upbringing.
A disturbed family (incomplete, defective, in crisis) creates worse prerequisitesfor the formation of its children's development than a complete and undisturbed family. a broken family, especially due to divorce, correlates positively with anxiety symptoms, for example.
Manifestations of psychosocial neglect are frequently accompanied by further problems and disorders: increased mental tension or even neurosis, antisocial behavior, etc.
The hostile relationship between the parents and the child often leads to childmistreatment, abuse (e.g., sexual), sometime even to the child's physical liquidation.
Socially neglected children have to be distinguished from children with a socio-cultural handicap. The latter may for instance concern children of immigrants who findadaptation to the new environment difficult because of national customs or language barrier.

9. Problems in school performance
Individuals with problems in school performance:
suffer from learning difficulties (0 - 1 - 2 - 3)
have results below average despite significant effort (0 - 1 - 2 - 3)
do not learn logically and rationally (0 - 1 - 2 - 3)
have a negative attitude to school and learning (0 - 1 - 2 - 3)
fail to comprehend (á) (0 - 1 - 2 - 3)
tend toward mechanical memorizing (0 - 1 - 2 - 3)
are slow to understand new information (0 - 1 - 2 - 3)
seem to be overworked, mentally exhausted (0 - 1 - 2 - 3)
tend to suffer from low self-confidence (0 - 1 - 2 - 3)
feel inadequate or even inferior (0 - 1 - 2 - 3)
are passive aggressive, refuse social communication (0 - 1 - 2 - 3)
have a poorly developed ability to abstract (0 - 1 - 2 - 3)
Relative school failure may be caused by socio-psychological, biological-psychological and intrapsychic factors. a single isolated handicap (e.g., worse conditions in the family) does not automatically have to have a determining impact on the pupil's success at school. School failure is usually due to a combination of several conditions and causes.

10. Problems in professional and study orientation and adaptation
The following are deemed to constitute problems in professional and study orientation and adaptation:
indecisiveness in the choice of career or school (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in further study (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in a specific profession (0 - 1 - 2 - 3)
laziness (0 - 1 - 2 - 3)
absence without excuse (0 - 1 - 2 - 3)
tendency to job hopping (0 - 1 - 2 - 3)
failure to observe sanitary rules at work (0 - 1 - 2 - 3)
failure to observe safety rules at work (0 - 1 - 2 - 3)
inadequate and unrealistic choice of career (study) in terms of ability or motivation etc. (0 - 1 - 2 - 3)
lack of involvement in the choice of career or study (0 - 1 - 2 - 3)
passive or indifferent approach to one's own future (0 - 1 - 2 - 3)
manifestation of difficult adaptation to the chosen field of study or profession (0
- 1 - 2 - 3)
manifestation of negative attitude to the chosen field of study or profession (0 - 1 - 2 - 3)
The conditions and causes for the occurrence of behavioral difficulties can be the following:
biogenous - congenital factors, including heredity
sociogenous - e.g., parentogeny (caused by the family), pedagogeny (caused byupbringing or education - Helus, 1991)
psychogenous - due for instance to intellectual passivity, escalated pubescentchanges of nature, etc.
Educators need to exert a deliberate, purposeful and consistent influence over the
individuals being educated so as to ensure positive development of their personalities. For such efforts to be effective, we first need to get to know the children in the educational process well.

Literature

KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Masarykova Univerzita. Brno, 2007. 260 stran. ISBN 978-80-210-4434-0.

KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987.446 stran.

DIFFICULTIES and DISORDERS

13. srpna 2014 v 14:12 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
BEHAVIORAL and EXPERENTIAL DIFFICULTIES and DISORDERS in children and young people constitute a very serious social problem determining the further psycho-social development of the young generation.

A competent pathopsychological and psychopathological classification and identification of such difficulties and disorders is a prerequisite for an adequate approach, or rather a re-education, re-socialization and rectification there of.

In the Czech Republic, the first monograph, Závady a poruchy chování v dětském věku (Behavioral Difficulties and Disorders in Children) by Pavel Vodák,a physician, and Antonín Šulc, an educator, was published in Prague in 1964. Disorders in psychological development were also explored by Josef Švancara (1974). Individual issues related to behavioral difficulties and disorders in children were addressed by Pavel Říčan in his book, Agresivita a šikana mezi dětmi (Aggression and Bullying among Children), published by the Prague-based Portál (1995). In 1997, Marie Vágnerovápublished her Psychologii problémového dítěte školního věku (Psychology of the Problem Schoolchild), and in 2008, with Jarmila Klégrová, Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících (Counseling and Psychological Diagnostics of Children and Adolescents). a short monograph on aggression in children was also published byIvo Čermák (1998).
In Slovakia, the first important monograph on this topic was published by Ladislav Košč, Julius Marek and Ladislav Požár et al. in 1975 under the titles Patopsychológia (Patho-psychology) and Poruchy učenia a správania (Learning and Behavioral Disorders). In 1975, J. Jakabčic and L. Požár's Všeobecná psychopatológia (General Psychopathology) was also published in Slovakia.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Pedagogika, Pedagogická orientace and Speciální pedagogika were among periodicals which contributed the most to work in the field of behavioral difficulties and disorders in children and young people.

This paper proposes a scientific and practical classification of ten categories of difficulties (behavioral difficulties) and their general distinction from behavioraldisorders and personality disorders. The main method employed to define the categories was an analysis of case documentation of pedagogical and psychological counseling centers and psychiatric counseling centers for children and young people.
The general aim of education developed, balanced personality exhibiting maturity appropriate to the age group concerned. However, a fairly large number of children fails to reach this condition in the educational process. Due to a whole host of factors, problems occur in the development of behavior and personality in a significant percentage of children and youth. Education sciences must seek ways for more effective work with children's mental preconditions and potential personality so as to achieve good adaptation and success in life. Educators are often the first ones able to identify various behavioral and experiential difficulties which signal a threat to normal, healthy mental development of the pupil, together with the consequences for the pupil's social and professional integration.
Children with such behavioral and experiential difficulties require non-standard, often more tolerant and truly individual approach from the educator, still ultimately with not very satisfactory or even unsatisfactory outcome.
The term behavioral and experiential difficulty is deemed to be synonymous with the term difficulty.
In this paper, we will not primarily focus on the causes and rectification of behavioral difficulties but rather on their classification and identification. If we want to determine the correct individual approach, the correct type of educational incentives, stimulation, motivation and activation of the child, we first need to realize what type of personality we are dealing with. The types of educational stimulation used for children with a complex personality will differ from those used for pupils with reduced or disharmonious mental faculties, minimal brain dysfunction, neurotic or psychopathic children, etc. a differentiated approach has to be applied to form positive attitudes and personality traits in different types of problem children.
The theory of difficulties is addressed by pathopsychology as a science studying mental processes, conditions and traits on the borderline between the standard and pathology, and as a science studying accompanying mental phenomena which contribute to the occurrence, process and consequences of any life insufficiency butwhich do not reach the level and quality of mental abnormality or pathology (Košč et al., 1975).
In conformity with Smékal (1961), we are of the view that difficulties are those educational and learning difficulties which still fall within a broader standard, and as such are not primarily organic, psychopathic, psychotic or oligophrenic.
Difficulties are partly or completely reversible. While they are developmentally inappropriate (dysontogenetic), they are non-pathological and defect-free mental states which are manifested socially (and possibly also subjectively) through unfavorably viewed behavior and experience.
Difficulties may be multi-conditional, poly-etiological, which is important for both their diagnostics (which ought to be based on personality and comprehensive) and treatment.
In the diagnostics of difficulties, we rely on behavioral and experiential manifestations in children and youth. The distance of a specific form of behavior from the actual essence of the child's personality allows us to organize the child's behavioral manifestations on a certain scale which can be used in diagnostics.

The symptoms are as follows:
random - completely untypical of the personality,
secondary - more frequently occurring insignificant manifestations, more typical forthe group or age, subsidiary,
central - manifestations which mark the specific individuality of the personality preci-sely,
cardinal - very important, significant, permanent manifestations decisive for the reco-gnition of the dominant traits of the personality in question, forming a behavioral syn-drome which refers directly to the relevant personality traits.
Therefore, we always need to ask ourselves whether the behavior observed is random, secondary, central or cardinal. Unlike personality disorders and behavioral disorders, difficulties are more frequently only manifested by random or secondary symptoms; such symptomatic levels tend to be more closely associated with exogenous, in particular social conditions, and are less inherent in the personality itself. On the other hand, personality disorders and behavioral disorders are often conditioned on more permanent (endogenous) factors and personality traits (e.g., genetic).
Compared to behavioral disorders and personality disorders, difficulties:
are of a shorter-term nature
have less intense manifestations
are less socially consequential
tend to be conditioned on and caused by exogenous, situational and social factors, rather than endogenous, personality, genetic or biological factors
are more often reversible in terms of prognosis (i.e., there is a more optimistic prognosis)
Classification of children and youth with behavioral and experiential difficulties
According to symptomatology (i.e., the symptoms manifested) which can help us as the search methodology for the identification of individual types of children, the main areas of behavioral and experiential difficulties (occasional, shorter-term, situational, not yet reaching the quantitative and qualitative levels and severity of personality disorders and behavioral disorders listed for instance in the International Classification of Diseases (ICD) published in Geneva) can be divided into ten categories:
1) increased mental tension
2) infantilism
3) behavior outside the social and educational norm
4) increased intropunitivity
5) partial defects in communication abilities and skills (in particular in spoken and written speech) and cognitive processes
6) motor, locomotion and praxis difficulties
7) psychomotor instability
8) social, educational and cultural neglect
9) problems in school performance
10) problems in professional and study orientation and adaptation
It needs to be stressed that problem behavior
(difficulties)
may also occur
in combination or change or transform, especially
in children.
If we provide
a symptomatological classification, we also need to note by way of an introduction that in order to diagnose a difficulty, not all the symptoms need to be present, and in some cases, a single one is sufficient (e.g., the child stammers occasionally, suffers from a reading difficulty, etc.). Certain symptoms are of an unspecific nature and can occur in several different types of difficulty.
Every symptom has to be assessed in terms of quantity as well: e.g., does not manifest itself (0) manifests itself seldom (1), frequently (2), very frequently (3).
To a competent expert, symptoms which manifest themselves very frequently (3rd degree) in certain combination then may indicate a disorder, rather than a mere difficulty.

Increased mental tension
Manifestations of mental tension include the following:
examination fright, tremor, shaking hands, voice (0 - 1 - 2 - 3)
overly sensitive reaction to failure, compunction, tearfulness (0 - 1 - 2 - 3)
daydreaming, absent-mindedness (0 - 1 - 2 - 3)
bad mood (seems discontent) (0 - 1 - 2 - 3)
anxiety over one's appearance and its changes (0 - 1 - 2 - 3)
increased mental vulnerability, low self-esteem (0 - 1 - 2 - 3)
emotional deprivation (0 - 1 - 2 - 3)
change of face coloring, blushing, blotches, pallor (0 - 1 - 2 - 3)
fear of ordinary things (e.g., heights, solitude, dark, animals) (0 - 1 - 2 - 3)
nail-biting (0 - 1 - 2 - 3)
headache, stomach ache, subjective weakness despite no medical findings (0 - 1
- 2 - 3)
increased sweating (0 - 1 - 2 - 3)
blinking, facial tics, arm tossing, shrugging (0 - 1 - 2 - 3)
throat clearing, sniveling without a cold (0 - 1 - 2 - 3)
rubbing one's ear, chin, twisting one's hair, pinching, finger sucking (0 - 1 - 2 - 3)
The frequency of the occurrence and intensity of the tension is determined by the specific mental and physical condition of the child and the social environment affecting the child.
A special, specific group of children with increased mental tension is represented by physically and mentally abused children (Vágnerová, 1997) who are frequently abused by the very people who were supposed to be their source of certainty and security. All this frequently damages the overall personality development.
We have to distinguish difficulties manifested only by an increased mental tension from various neurotic disorders.
Neurotic disorders are divided according to prevailing clinical manifestations, e.g., into phobic anxiety disorders, panic disorder and the obsessive-compulsive disorder. A phobic anxiety disorder is characterized primarily by various phobias, e.g., a phobia of sharp objects, water, flying, enclosed space, insects, snakes, disease, blood, etc. These are specific phobias.
Agoraphobia is a fear of open spaces, as well as large enclosed spaces, such asan airplane, subway, department store, etc. It includes the fear of leaving one's home, traveling. It is a separate diagnostic unit which occurs twice as often in women, as do specific fobias, a generalized anxiety disorder and panic disorder. Agoraphobia tends to be associated with the panic disorder, secondary depression and various physical complaints. Social phobia is in a category of its own. It occurs in men and women equally. Anindividual suffering from social phobia is excessively fearful of embarrassing himself/ herself in his/her contacts with people and in social situations (he/she blushes, sweats, has a tight throat, shaking hands and voice and various vegetative symptoms). Anxiety symptoms lead to unpleasant emotional states, concerns that one would be observed and viewed in an unfavorable light, avoidance of unpleasant situation, general evasive behavior, social isolation, and, in extreme cases, to suicide. And yet, the sufferers are aware of the fact that their concerns and behavior are excessive, inappropriate.
A periodic, recurrent massive anxiety is typical of the panic disorder. It occurs suddenly, without any objective threat. The panic arises suddenly and lasts several minutes. The state is accompanied by an unbearable fear of losing control, going insane, dying. An attack experienced once leads to a certain fixation and repetition.
Generalized anxiety disorder is a different diagnostic unit. It includes permanent,excessive concerns, anxieties and bad premonitions of a general nature, associated with everyday life events. The sufferers live in a constant state of anxious tension and expectations. The symptoms are not triggered by any specific situations. Anxiety disorders constitute a significant burden and lead to social maladptation of the sufferer.
Obsessive-compulsive disorder is characterized by persistent thoughts, ideas(obsessions) or acts (compulsions). The obsessions include fear of dirt, infection, damage, loss, of something not having been done or something not having been done in a required fashion. Compulsions (acts) alleviate the anxiety brought about by the obsessions (ideas). Entire compulsive rituals which in the patient's belief are to prevent a future "catastrophe", avert a threat to the patient or his/her loved ones or prevent evil the patient could cause are encountered frequently. These disorders are treated by psychotherapy which - depending on the severity of the various symptoms and associateddisorders - is supplemented with pharmacotherapy. Analytical and dynamically oriented psychotherapy and cognitive -behavioral therapy (CBT) tend to be applied. In addition to CBT, many cases respond favorably to hypnosis and additional support therapy involving relaxation techniques. Social skill training, group psychotherapy and social support also tend to be effective.

Infantilism
Typical symptoms of infantilism which can be easily established by observation and interview, include the following:
psycho-social behavior corresponds to a lower age (0 - 1 - 2 - 3)
age-inappropriate playfulness (0 - 1 - 2 - 3)
excessive use of diminutives in speech (0 - 1 - 2 - 3)
inappropriate need for caressing (0 - 1 - 2 - 3)
inappropriate naivety (0 - 1 - 2 - 3)
emotional instability (0 - 1 - 2 - 3)
lack of independence (0 - 1 - 2 - 3)
egocentricity (0 - 1 - 2 - 3)
fantasizing (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in work (0 - 1 - 2 - 3)
excessive dependency on assistance from others at work, when dressing (0 - 1 - 2
- 3)
preference for friendships with mostly younger or mostly older people (0 - 1 - 2
- 3)
emphasis on conspicuous clothes, hairstyle and footwear (0 - 1 - 2 - 3)
neglects to perform assignments (0 - 1 - 2 - 3)
generally infantile behavior and experiencing (0 - 1 - 2 - 3)
All of the above with intelligence within the norm.
Manifestations of immaturity and inaptitude have an extremely significant impact on the child's adaptation with regard to the beginning of primary school attendance and later on to choice of career and study.
The beginning of school attendance means an important change for the child, a serious milestone in the child's life. Until now, the child was carefree and could play but now it will have to work in a disciplined manner. Until now, the child could simply abandon its play when it grew bored with it, and start doing something else. Now it will have to be able to concentrate and make a sustained conscious effort in order to fulfill work assignments, including those the child will not find interesting. While the child can
now move spontaneously without permission, it will soon have to follow the teaching with discipline, accept assignments, work on them and complete them by a stipulated deadline.
A child who is still too immature (not yet capable of) for school attendance manifests for instance the following typical behavior when examined at the pedagogical and psychological counseling center:
• does not want to leave its parents, resists, cries
• does not establish contact, is negativistic, does not talk, acts scared
• shows no inhibitions, is excessively relaxed, treats adults in a familiar fashion, is obtrusive
• is unable to follow commands without individual assistance
• is easily distracted, does not concentrate
• interrupts work, refuses to continue, leaves the work station, sings while working
• has difficulty expressing itself, is difficult to communicate with
• has an obviously small vocabulary
• appears too infantile and playful overall
• appears to be mentally retarded
• defective articulation (lisping, mumbling, cluttering, stammering, etc.);
• is obviously restless
• poor graphic expression
• behavior appropriate to a lower age
• underdeveloped hygienic routines
• is not looking forward to starting school yet.
Infantilism must be distinguished from mental retardation and dementia.
Mental retardation is an affliction involving a slight, medium, seriousand severe retardation of development of intellectual abilities and skills, different development of certain mental traits and social behavior disorders. Mental handicap or mental retardation refers to a permanent diminishment of intellectual abilities caused for instance by organic damage to the brain.
An infantile personality may be manifested at a higher age by immaturity in professional and study orientation and adaptation.

Literature

KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 stran. iSBN 978-80-210-4434-0.
KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987. 446 stran. 067-371-87 PPS.

MOTOR, LOCOMOTION AND PRAXIS DIFFICULTIES

13. srpna 2014 v 14:01 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
MOTOR, LOCOMOTION AND PRAXIS DIFFICULTIES

The following symptoms are found in individuals with these problems:

• extremely untidy drawings and art work (0 - 1 - 2 - 3)
• difficulties in spatial orientation (0 - 1 - 2 - 3)
• cramped, excessively forced handwriting (0 - 1 - 2 - 3)
• clumsiness and lack of independence in self-service (0 - 1 - 2 - 3)
• lack of manual skills (0 - 1 - 2 - 3)
• difficulties in precision drawing (0 - 1 - 2 - 3)
• clumsiness in sports, awkwardness (0 - 1 - 2 - 3)
• uncoordinated walking(0 - 1 - 2 - 3)
• falls, accidents, injuries (0 - 1 - 2 - 3)
• partly paralyzed arm, leg, limping (0 - 1 - 2 - 3)
• retrained left hand because right hand cannot be used (0 - 1 - 2 - 3)
• crossed laterality (0 - 1 - 2 - 3)
• non-descript laterality (0 - 1 - 2 - 3)
• grimacing (0 - 1 - 2 - 3)
• tremors, tics (0 - 1 - 2 - 3)
• uncontrolled movements (0 - 1 - 2 - 3)
• defects in organization, fluency and coordination of active volitional movements (0 - 1 - 2 - 3)
• impaired self-perception of the body (0 - 1 - 2 - 3)

A material prerequisite for success in school is the attainment of a certain developmental level of motor skills. That is why the diagnostics of such motor development is important also with respect to various disorders of the central nervous system. Motorics is one of the basic behavioral aspects and as such needs to be monitored in behavioral assessment.
Ozereckij's scale is used to assess the adequacy of motor development. This methodwas designed by N. I. Ozereckij and its original version published in Russia in 1923. It is designed to assess the adequacy of motor development. The test was modified several times. The most recent version of the test is the modified American one from 1978.
Description of the test: N. I. Ozereckij viewed coordination, accuracy and fusionof various movements as important indicators of motor development. The test consists of 46 items of such orientation, divided into 8 subtests. For every age group, there are several tasks to be performed by a child of that age. The test makes it possible to assess the level of individual motor competencies: it helps measure both gross motor skills, i.e., the agility of the body and lower limbs, and fine motor skills, i.e., manual skills and agility of the hands, or rather fingers. An abbreviated version consisting of only 14 items is also available.
The scale can be used as part of the battery of tests in clinical and counseling practice for individual examination of children where motor skills development or overall retardation is suspected, e.g., as part of a more comprehensive disorders, such as mental retardation. It is also recommended for diagnostics of children with minimal brain dysfunction, or ADHD syndrome, and of children with specific learning difficulties.
The American psychologist Joy Paul Guilford (1897-1987) tried to create a 2D matrix of psychomotoric skills through which he observed parameters such as strength, impulse, speed, static accuracy, dynamic accuracy, coordination and agility, gradually observing the whole body: trunk, limbs, hands, fingers (Smékal, 2002).
Various tests have been designed for the assessment of the ability of motor coordination; for instance, the composite movement test (two levers are used simultaneously to control the movement of a spike which is to follow a curved line). Studies have shown that there is a close connection between success in these tests and the controlling of machinery (Sillamy, 2001).
The diagnostics or therapy of these children is addressed in detail for instance by the English pediatrician A. Kirby in her book Clumsy Child Syndrome (2000).
Motor, locomotion, praxis and laterality disorders needs to be distinguished from stereotyped movements disorders listed in the International Classification of Diseasesunder diagnosis code F98.4. This behavioral disorder is manifested by the child (juvenile) producing stereotyped movements to such extent that he/she causes physical injury to himself/herself or that normal activities are greatly impaired. The disorder must persist for at least one month and the sufferer does not suffer from any other mental or behavioral disorder.
Further, disorders with organic or somatic causes, e.g., consequences of infantile cerebral paralysis, must also be distinguished from the above.

Psychomotor instability
Typical symptoms of psychomotor instability include for instance the following:
great liveliness, agility bordering on restlessness (0 - 1 - 2 - 3)
unable to sit still, fidgets, leaves his/her place (0 - 1 - 2 - 3)
talks without invitation, interrupts others (0 - 1 - 2 - 3)
acts rashly, on impulse, without thinking (0 - 1 - 2 - 3)
unable to cooperate satisfactorily (0 - 1 - 2 - 3)
moves rashly, bumps into objects, falls (0 - 1 - 2 - 3)
unable to focus on any game, activity, work for any length of time (0 - 1 - 2
- 3)
does not pay attention, is distracted, attention problems, unable to concentrate (0 - 1 - 2 - 3)
tires easily (0 - 1 - 2 - 3)
moodiness, disputes, conflicts (0 - 1 - 2 - 3)
conspicuous alternation of days when he/she is doing very well and days when he/she is completely out of control and does very badly at everything (0 - 1 - 2
- 3)
inappropriate exclamations (0 - 1 - 2 - 3)
does not observe the appropriate distance (0 - 1 - 2 - 3)
engages in other activities while working (0 - 1 - 2 - 3))
minor and more serious accidents (0 - 1 - 2 - 3).
Zelinková (2003) focuses on specific learning difficulties and disorders and their causes, dyslexia, dyspraxia and MBD, also in connection with motor skills.
Newly introduced terms are syndromes abbreviated as ADHD and ADD.
The ADHD diagnostic category is used for behavioral disorders characterized mainly by hyperactivity, impulsiveness and attention disorders. Disorders of fine motor development, including specific speech disorders, can be referred to as dyspraxia. The term ADHD refers to an attention deficit disorder combined with hyperactivity. ADD is an attention deficit disorder without hyperactivity, ODD is an oppositional defiant disorder. Further classification is ADHD without aggression and ADHD with aggression.
Minimal brain dysfunction (MBD) is used to refer to a number of manifestations in the child based on structural changes of the CNS which deviate from the norm. They thus appear to be unusual, conspicuous and strange (markedly uneven development of intellectual abilities, conspicuous manifestations and disorders in the dynamics of mental processes, hyperactivity or hypoactivity, attention deficit, insufficient perseverance, impulsiveness, rashness, mood and intellectual performance swings, physical clumsiness, perception disorders, etc. (Slowík, 2007).
Hyperkinesis is referred to as motoric restlessness. Certain hyperkinetic children (with ADHD) may also suffer from a specific developmental motor function disorder
manifested as marked dyspraxia, clumsiness and awkwardness (clumsy child syndrome); such children for instance find it difficult to hit a target with a ball, to tie their shoelaces, to string beads, to write or draw tidily. They tend to be reprimanded for breaking or damaging things often, they usually get bad grades in physical education and may become the source of mockery because of their clumsiness. They are fairly frequently left-handed.
About one half of children with tic disorders is afflicted with hyperkinetic symptoms at the same time. Tics are repetitive, involuntary and irregular muscle convulsions which most frequently affect mimic muscles (blinking, sniffing, mouth opening) but may affect other muscle groups as well. Tics may further be auditory and vocal: the child produces various disturbing sounds, exclaims certain words or fragments of sentences. a combination of muscle and vocal tics is typically found in a severe form of the tic disorder - Tourette's syndrome, which may also include a compulsive exclamation of vulgar expressions (Drtílková, 2007).
Education based on love and respect for a higher order is the most effective prevention of all mental and psychosomatic illnesses, and as such of restlessness in man and among people.
For gross motor skills - long walks, trips, mountain hikes (but not taking a cosyride on the funicular but making the hard climb on foot), cycling, rowing, jumping on the trampoline, jumping in a sack, dancing, jazz gymnastics, clearing of snow, sweeping, gardening - hoeing, weeding, etc.
For fine motor skills - all types of handiwork without using electrical appliances:filing, modeling, crocheting, knitting, fruit picking, cleaning of vegetables (potato or apple peeling), dough kneading, string spooling (Prekopová, Schweizerová, 2008).
Under certain circumstances, psychomotor instability can be referred to as hyperkinetic disorder in accordance with the International Classification of Diseases(10th edition), diagnosis code F90, which may be specific to home or to classroom.
The condition is for instance that the combination of certain selected symptoms must persist for at least 6 months and the symptoms have to be sufficiently severe to be maladaptive and in conflict with the child's developmental level. The disorder manifests itself before the 7th year of age, not later.
Monographs on children suffering from ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) have been written for instance by Gordon Serfontain (1999), a child neurologist at the Sydney children's hospital. Serfontain claims that these disorders occur in as much as 20% of boys and 8% of girls.
In the Czech Republic, the LDE concept (Kučera, 1961) was applied in connection with this disorder.

Social, educational and cultural neglect
Individuals with this difficulty manifest for instance the following symptoms:
poor preparation for school (0 - 1 - 2 - 3)
educational problems, although the child's intellectual gifts are within the norm (0 - 1 - 2 - 3)
poor understanding of information newly presented at school due to large gaps in knowledge (0 - 1 - 2 - 3)
primitive and vulgar forms of social communication (0 - 1 - 2 - 3)
small vocabulary (0 - 1 - 2 - 3)
developmental problems in speech and written language (0 - 1 - 2 - 3)
poor grooming (0 - 1 - 2 - 3)
disorder in private things (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in reading magazines and books (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in cultural matters (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in theatre plays and serious cinema (0 - 1 - 2 - 3)
retarded somatic development, stunted growth, low weight etc. (0 - 1 - 2 - 3)
poor hygienic routines (0 - 1 - 2 - 3)
unpleasant bodily odor (0 - 1 - 2 - 3)
dirty aids (0 - 1 - 2 - 3)
Families of socially neglected children often tend to be primitive (simple), providing few psychosocial and cultural incentives, or even defective (alcoholism, drug abuse, criminal activity, mental illness), and generally insufficient in terms of upbringing.
A disturbed family (incomplete, defective, in crisis) creates worse prerequisitesfor the formation of its children's development than a complete and undisturbed family. a broken family, especially due to divorce, correlates positively with anxiety symptoms, for example.
Manifestations of psychosocial neglect are frequently accompanied by further problems and disorders: increased mental tension or even neurosis, antisocial behavior, etc.
The hostile relationship between the parents and the child often leads to childmistreatment, abuse (e.g., sexual), sometime even to the child's physical liquidation.
Socially neglected children have to be distinguished from children with a socio-cultural handicap. The latter may for instance concern children of immigrants who findadaptation to the new environment difficult because of national customs or language barrier.

Problems in school performance
Individuals with problems in school performance:
suffer from learning difficulties (0 - 1 - 2 - 3)
have results below average despite significant effort (0 - 1 - 2 - 3)
do not learn logically and rationally (0 - 1 - 2 - 3)
have a negative attitude to school and learning (0 - 1 - 2 - 3)
fail to comprehend (á) (0 - 1 - 2 - 3)
tend toward mechanical memorizing (0 - 1 - 2 - 3)
are slow to understand new information (0 - 1 - 2 - 3)
seem to be overworked, mentally exhausted (0 - 1 - 2 - 3)
tend to suffer from low self-confidence (0 - 1 - 2 - 3)
feel inadequate or even inferior (0 - 1 - 2 - 3)
are passive aggressive, refuse social communication (0 - 1 - 2 - 3)
have a poorly developed ability to abstract (0 - 1 - 2 - 3)
find it difficult to apply rules in practice (0 - 1 - 2 - 3)
have poor understanding even of common notions and ideas (0 - 1 - 2 - 3)
tend to be intellectually passive (0 - 1 - 2 - 3)
Where grades are very bad and lack of success at school marked, it first needs to be established what type of failure is involved, whether it is a more permanent and general, absolute school failure (i.e., learning insufficiency stemming from insufficiently developed intellectual abilities), or whether it is an occasional or partial, relative school failure (the pupil has poor results for reasons unrelated to his/her intellect), which can usually be rectified. Where relative school failure is concerned, the pupil's performance is poorer than his/her intellectual (mental) abilities and qualifications. This may be due to a crisis, increased tendency to fatigue, neurotic reactions, temporarily reduced motivation, etc.
Absolute and relative school failure both reflects and is the consequence of individual differences between pupils which we find not only in the pupils' personalities (e.g., the level and structure of gifts, nature, interest in learning, emotivity, motivation, harmonious or disharmonious personality development), but also in the different conditions of their upbringing in their families. Low grades and school failure are usually not caused by a single cause but rather by multiple causes. All the cases of poor results are caused by an individual combination of causes and conditions, and display their own individual developments and dynamics.
Relative school failure may be caused by socio-psychological, biological-psychological and intrapsychic factors. a single isolated handicap (e.g., worse conditions in the family) does not automatically have to have a determining impact on the pupil's success at school. School failure is usually due to a combination of several conditions and causes.

Literature

KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 stran. ISBN 978-80-210-4434-0.

KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987.
446 stran. 067-371-87 PPS

PROBLEMS IN PROFESSIONAL AND STUDY ORIENTATION

13. srpna 2014 v 14:00 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
PROBLEMS iN PROFESSIONAL AND STUDY ORIENTATION AND ADAPTATION

The following are deemed to constitute problems in professional and study orientation and adaptation:

indecisiveness in the choice of career or school (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in further study (0 - 1 - 2 - 3)
lack of interest in a specific profession (0 - 1 - 2 - 3)
laziness (0 - 1 - 2 - 3)
absence without excuse (0 - 1 - 2 - 3)
tendency to job hopping (0 - 1 - 2 - 3)
failure to observe sanitary rules at work (0 - 1 - 2 - 3)
failure to observe safety rules at work (0 - 1 - 2 - 3)
inadequate and unrealistic choice of career (study) in terms of ability or motivation etc. (0 - 1 - 2 - 3)
lack of involvement in the choice of career or study (0 - 1 - 2 - 3)
passive or indifferent approach to one's own future (0 - 1 - 2 - 3)
manifestation of difficult adaptation to the chosen field of study or profession (0
- 1 - 2 - 3)
manifestation of negative attitude to the chosen field of study or profession (0 - 1 - 2 - 3)
effort to change or leave the field (0 - 1 - 2 - 3)
tendency to professional liability within the specific profession (0 - 1 - 2 - 3)

PROFESSIONAL ORIENTATION of schools and psychological counseling play an important role in the process of self-recognition and self-understanding and maturing for the choice (selection) of career (study). Psychological examination of the pupil's personality and prognosis of school and later on professional performance (comparison of the pupil's personality traits with a professiogram) is often very valuable. Most people can practice a variety of professions because they there is ample room for various compensations, outweighing of weaknesses by strengths and in particular learning of various specific professional skills and routines.
Information on the results of a psychological examination may play an important role in the process of teachers getting to know the pupil, as well as the process of the pupil's self-recognition and self-evaluation. a pupil who understands himself/herself well is more likely to adapt well than a pupil with a poor level of self-recognition and self-understanding. Self-recognition and self-understanding basically mean that one can precisely describe one's strengths, weaknesses, experience, requirements and goals, can predict one's behavior and manage and control one's behavior more easily. Self-recognition and self-understanding contributes to an appropriate self-acceptance which is one of the goals of psychological counseling. After all, counseling strives to inform the subject of examination of the level of his/her individual personality traits with a view to psycho-correction and self-education of his/her interpersonal relations, the relationship to himself/herself and success in the chosen profession (or study).
People who are more cognizant of their personality and work environments make better career choices than people who are less well informed. The adequacy of career choice is also partly determined by age because passage of time offers more opportunities to gather information. People with more adequate career choices posses more differentiated knowledge of professions and are aware of professiographic requirements of individual professions.
Problems in professional and study orientation and adaptation often occur in infantile, immature children with infantile personality traits.
Ondřej Janovec (2009) notes than young people are put under an escalating pressure during study, study requirements are growing, the number of highly specialized study programs is also on the rise. In the world of great possibilities and opportunities where a young woman or man can choose a field tailored to his/her abilities and wishes, young people are sometimes "confused" and unable to find their bearings in the offers and alternatives related to further study which thus shape their paths for the near future. Whether this situation is caused by indecisiveness in their choices or lack of interest in their future fate, the people around them should intervene and help the young man/woman in his/her self-recognition and choice of study field corresponding to his/her ideas, as well as abilities and skills. There are many specialized facilities offering career advice. For some people, it is sufficient to hint at various alternatives while others need several sessions to arrive, with the expert's assistance, at the recognition of themselves and their abilities, and to realize whether their ideas and wishes are realistic.
Advice focusing on assistance in the education and upbringing of children and career and study orientation has been on offer within our educational system since the 1960s. It was provided for in Decree No. 130/1980 Sb. of the Ministry of Education of the Czechoslovak Socialist Republic. In 2005, a new decree on the provision of advice at schools and educational counseling facilities (No. 72/2005 Sb.) entered into force.
Pedagogical and psychological counseling centers provide in particular comprehensive pedagogical and psychological examination of children and adolescents. Most frequently addressed issues include the identification of causes of learning and behavioral difficulties, career and study orientation (career advice), etc. a special type of educational counseling centers is represented by counseling centers for special psychology which work with pupils with health handicaps. These provide special pedagogical and psychological advice to children with impaired sight, hearing, mental or physical handicap, help prepare individual educational plans for integrated pupils and provide methodological support to schools.
Counseling provided directly at schools can be considered the most important element in the prevention of educational and pedagogical problems. Every pupil or student should enjoy suitable conditions both for his/her education and the development of the personality-linked qualities of his/her life. Primary and secondary school principals are responsible for the quality of school counseling. Pedagogical and psychological counseling is usually procured by a teacher - career advisor, in-house prevention methodologist, in-house special educator, psychologist from a pedagogical and psychological counseling center or an in-house psychologist. The counseling team at the school ought to identify pupils, students and entire classes at risk, in particular with a view to prevention of school failure and undesirable behavior. On the other hand, the counseling team should provide support in the choice of an educational path which leads to career success, to support and integrate children with special educational needs. These are usually extremely gifted pupils or pupils with developmental learning disorders, sometimes also individuals coming from other cultural environments. All those require individual support in the modification of educational method, or professional help in the design of an individual educational plan.
As the question of future career is sometimes a difficult one for primary school pupils, the Ministry of Labor and Social Affairs and the National Educational Fund came with the idea of a calendar which would help pupils in their last year decide "where to go from there". The calendar was first issued in 2001. The calendar was designed in order to create a basic material which would serve as a basis for decision-making and facilitate discussion on future careers between pupils, teachers, parents and career advisors.
To decide on future career is very difficult for a young person, and his/her choice may significantly influence the entire further future life of the young girl or boy. Not all young people certainly give their ideas a long-term consideration and are able to imagine what exactly their chosen field and profession involve.
A mandatory consultation of the pupil's ideas of his/her future choice of career or school with a career specialist competent to assess whether the young person's plans are realistic and what the prognosis is therefore desirable.
Re-education and psychotherapy of difficulties
Re-education refers to special pedagogical methods which develop or correct impaired functions and activities.
Behavioral and experiential difficulties must be given special attention because their early identification and intervention may mean that the development of serious behavioral disorders, personality disorders and illnesses in children and youth can be arrested. The educator is often the first person who is able to recognize various peculiarities, behavioral and experiential difficulties and disorders which indicate a threat to the normal, healthy mental development of the pupil (student) and consequences for his/her social integration. By alerting specialists (psychologists, psychiatrists etc.) to the problems and assisting in the resolution of the problems in cooperation with those experts, the educator actually performs depistage and prevents further escalation of the difficulties. Children with such behavioral and experiential difficulties require non-standard, often more tolerant and truly individual approach from the educator, still ultimately with not very satisfactory or even unsatisfactory outcome, especially with a view to the growing number of problem children in recent years. Problem children and youth could in many cases be diagnosed as children and youth with difficulties. Difficulties may generally be rectified either by psychological means, or by special pedagogy or therapeutic and pedagogical means.
Psychotherapy as a method and technique of treatment may generally be rational, suggestive, abreactive, training, imagination or combined, individual or group.
Rational psychotherapy offers adequate, logical explanation comprehensible tothe client, advice (persuasion), explication and clarification of the substance and causes of problems and recommendation of measures and procedures in the area of mental hygiene. It may be supplemented with long-term regulatory or psychagogic guidance towards healthy life and work style and an adequate value system. It is close to education and mental hygiene.
Suggestive psychotherapy and hypnotherapy offers one-off or systematictherapeutic suggestions which may either be applied directly in hypnosis or, in a situation of mere wide-awake rapport in less hypnable individuals. It does not primarily appeal to the logical thinking and actions of the client, but rather on the client's emotivity and suggestibility. Some clients respond better to authoritative, "fatherly" suggestions of the therapist, some to more permissive, convincingly applied "motherly" suggestion accompanied by social support.
Abreactive psychotherapy, or rather abyssal abreactive psychotherapy (AAP), orrather regression therapy, employs associative memories of mental and psychosomatic problems experienced by the person in the past in stressful and traumatizing situations when the person was in a state of narrowed consciousness or even unconsciousness to induce abreaction. In some cases, various psychopharmaceuticals inducing a state between wakefulness and sleep are used. Narcotics which can be inhaled are also available. Tensions, anxieties and fears are released in a controlled fashion. Also abyssal abreactive psychotherapy or regression therapy.
Training psychotherapy consists of cognitive behavioral and descent exercisetechniques and programs. It involves for instance systematic desensitizing exercises in gradually aggravating adverse conditions.
Principles designed to strengthen introspection, self-confidence and effort of will focusing on self-correction (the ability to correct one's own mistakes and insufficiencies) are applied in order to improve mental health. The clients learn to face obstacles, not to bow down in front of them and not to succumb to them. They exercise to improve their muscle tone, learn to walk upright, proudly. Autogenous training is also employed.
Imagination psychotherapy techniques. Unhealthy attitudes and reactions aregradually reduced and clients guided towards adult, responsible and mature actions. The Katathym imaginative psychotherapy (KIP) developed by Hans Carl Leuner (1997) can also be used. It is a technique of controlled daydreaming based on abyssal and psycho-dynamically oriented therapy the theoretical bases of which are derived from Jung's analytical psychology and psychoanalysis. It is based on the presumption that the content of day dreams reflects, on a symbolic level, preconsciousness, unconsciousness and inner conflict (Svoboda, 2003)
A combined eclectic and integrating psychotherapy is prescribed at the discretionof the psychotherapist involved (Kratochvíl, 2006). For instance, rational psychotherapy is combined with relaxation techniques (using various discs as well), individual psychotherapy is combined with group therapy. Art therapy is also employed.
Eclectic-synthetic and integrating concept of psychotherapists treating difficulties is also recognized as possible.
If we wish to identify the correct individual type, or rather re-educational approach, the right type of educational incentives, stimulation, motivation and activation of the child, we first need to realize what type of behavioral difficulty, behavioral or personality disorder we are dealing with. The types of educational stimulation used for children with a complex personality will differ from those used for pupils with reduced or disharmonious mental faculties, minimal brain dysfunction, neurotic or psychopathic children, etc. a differentiated approach has to be applied to form positive attitudes and personality traits in different types of problem children.
Impaired motor skills may affect a number of school abilities, skills and performance. The child may struggle with the selection of activities in physical education due to physical clumsiness, integration into the group, clumsiness during games due to poor fine motor skills, lower agility of organs of speech, all of which affect communication, self-perception of the body and space, and last but not least, causes writing difficulties.
Deficits in cognitive functions are manifested in connection with motor skills. These include for instance insufficient development of graphomotorics which may be manifested by slow writing, difficulty in emulating the shapes of letters. The child may further struggle with geometry and other subjects requiring at least some degree of manual skill. Motor skills are one of the tools of cognition, allow us to handle objects, and thus serve as a basis for the understanding of mathematical operations.
Serfontein (1999) advises us how children with gross and fine motor difficulties and disorders may appear to teachers, and offers certain practical solutions.
Children with gross motor difficulties or disorders seem clumsy, ungainly, their movements uncoordinated. They can hardly compete with their peers during physical education classes, and in the classroom, they tend to "stumble" over desks, chairs and other furniture. This goes hand in hand with self-depreciation and sense of inferiority. Gross motor skills concern all muscle groups, the ability to move various parts of the
body in a controlled fashion and to coordinate movements depending on external and internal factors, such as gravity force, side orientation and gravity center of the body. The aim of the exercises is to teach the child to move fluently and efficiently, and last but not least, to improve the child's spatial orientation and self-perception of the body. a child with a gross motor skill disorder needs a tailored exercise regimen. Including such child in group exercises and games is not advisable at first. The teacher should focus on overcoming the specific problem troubling the child.
Teaching methods designed to improve gross motor skills include basic exercises, such as walking backward, forward and to the sides. The child follows a straight, zigzag, broad or narrow route, may be required to negotiate various obstacles while keeping his/ her arms in a certain position. a more demanding activity for children with gross motor skill disorder is represented by rope skipping which combines both technique, rhythm, balance and coordination of movement.
Pupils with fine motor skill difficulty or disorder usually have problems with the handling of objects and activities requiring precise fingerwork. Their problems are manifested in writing, drawing, tying of shoelaces, buttoning, joining of objects and cutting with scissors. Handiwork and drawings of such pupils resemble work of much younger children. Some may be very gifted in terms of gross motor skills but their fine motor skills tend to be below average.
In this context, Serfontein (1999) proposes activities such as tracing, pouring water into a vessel, cutting with scissors, buttoning and tying of shoelaces which help develop fine motor skills and coordination. For older children, embroidery is an example of a suitable activity.
Teachers and parents need to select age-appropriate exercises for the development of motor skills. Pupils at senior primary school ought to be given more difficult exercises, or simple exercises ought to be made more demanding.
Correct development of motor skills includes self-perception of the body. According to Serfontein (1999), this notion refers to the recognition of one's own body and its abilities. The activities are conceived in such a way so as to help the child develop correct ideas of the position and function of individual body parts. They include the naming of body parts. The child makes a life-size outline of his/her schoolmate with chalk on the ground or with pencil on a sheet of paper. The children then swap their roles in terms of tracing. The pupils draw in details into the outlines of their own bodies
- facial features, fingernails, etc. Cracking a puzzle. Pantomime. The children mimic various professions and activities - a bus driver turning the steering wheel, a policeman directing traffic, a postman delivering mail, and a chef busy in the kitchen.
The notion of a body scheme which is, according to Kotasová (2000), used by authors studying processes at the root of comprehensive motor action, is related to this. They face the complexity of relations between the motor, gnostic a emotional systems, and try to explain how the coordination between the systems takes place in the course of motor action. On a more general level, this notion can be viewed as an effort to capture and describe, based on the achieved level of cognition, the diversity and specificity of relations between physical (neuro-physiological basis of the execution of motor reaction) and mental (gnostic and emotional component of a motor act) attributes of a motor expression of the individua.

Literature

KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 stran. ISBN 978-80-210-4434-0.

KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987.
446 stran. 057-371-87 PPS.

DEVIATIONS IN THE DEVELOPMENT OF GRAPHO-MOTOR SKILLS

12. srpna 2014 v 15:16 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
DEVIATIONS IN THE DEVELOPMENT OF GRAPHO- MOTOR SKILLS in a child with difficulties are manifested in particular by an uneven development, or development which is retarded with a view to the child's age.

During school attendance, when the pupil is learning to write, deficiencies in grapho-motor skills could signal problems and disharmony in psycho-motor abilities.
Grapho-motor problems and disorders are most frequently manifested by a poor coordination of body movements and articulation organs which makes correct pronunciation difficult. This is due to the relationship between motor functions and the child's psyche and the maturing of his/her nervous system. Early detection of individual problems and deficiencies in the child's grapho-motor development may therefore play an important role in the prevention of writing disorders which would otherwise only be manifested during school attendance. Sluggish writing pace and insufficient automation of grapho-motor movements would then cause the child serious problems in all his/ her attempts at written expression (not only in writing classes). Should problems with mastering the correct letter shapes persist, the child's handwriting would be not only untidy, cramped and messy but also difficult to read and comprehend. Moreover, if the child becomes more aware of his/her problem, it may weaken its inner motivation as far as writing is concerned, and that leads to written expression which is poor in content and uncreative (Lipnická, 2007).
In the Czech Republic, there is an educational counseling system which, pursuant to a decree on educational counseling, includes educational counseling centers: pedagogical and psychological counseling centers and special pedagogy centers, as well as in-house counseling centers at primary and secondary schools. The Ministry of Education, Youth and Sports established the Institute for Pedagogical and Psychological Counseling which provides methodological guidance to the entire educational counseling system (Pešová, Šamalík, 2006). Pedagogical and psychological counseling centers are staffed by psychologists, special pedagogists, prevention methodologists, social workers, and in some cases, also social pedagogists. Special pedagogy centers staffed by psychologists, special pedagogists, and social workers are intended to work with children with certain handicaps. In-house counseling centers at schools are staffed by an in-house psychologist, in-house special educator, in-house prevention methodologist and career advisor. In the counseling work, less and more severe difficulties must be distinguished. Where the disorders are more severe, cooperation is required, not only with the family and school, but also with a psychiatrist or other health specialists.
Re-education means renewed education using special pedagogic procedures and work methods designed to develop impaired or undeveloped functions.
There is no single re-educational approach suitable for all children: it needs to be based on the individual child and the specific manifestations of his/her difficulty or disorder. Re-education has to be based on quality diagnostics of problems, their severity and manifestations, as well as the condition of mental functions.
Re-educational methods and tools and areas on which activities should be focused are identified. Re-education starts at a level where the child can still manage, and only then demands are escalated. For instance, deficiencies and disorders in motor skills, locomotion and praxis are first addressed by exercising perceptive-motor functions which are the cause of the problems and which needs to be addressed and developed. For instance, where the child suffers from dysgraphia, the training starts with relaxation exercises of the entire hand, with a focus on both gross and fine motor skills; coordination of movements is also practiced. Where the disorder is combined with dysorthography or dyslexia, sensory perception exercises are also included - visual and auditory perception. Reeducation employs an approach involving as many senses as possible, in combination with the word, movement and rhythmization. It is important to design exercises targeting the specific problem, and to monitor their effect. Some children require further care in their regular school environment even after the reeducation process is completed; for instance, a slower writing pace, poorer handwriting quality and layout need to be tolerated. a sensitive personalized approach to the child and his/her parents is a must.
As with other difficulties and disorders, the sooner we start working with the child, the greater the chances of improvement. Reeducation is a long-term process. The main objective is to teach the child to live in regular living conditions. The situation is more serious in those cases where the difficulty or disorder was not adequately diagnosed. In a regular class, individual approach may be difficult for the teacher who, however, may help the pupil with a learning difficulty or disorder by giving him/her more time to complete assignments, by allocating shorter assignments to the pupil, by using various aids. The teacher should first and foremost assign tasks which can be fulfilled and should know how to praise.
Conclusion
Personality development is not the same in all children, and is often not ideal. Educators and psychologists must seek ways for working with the mental abilities and potential personality of all pupils, more effectively than ever before, so as to help their pupils be successful at school, in the work process and in life.
Special attention needs to be paid to behavioral difficulties in children and youth, their detection, classification, prevention and rectification.
Ten categories of behavioral difficulties were proposed; these need to be distinguished precisely from behavioral disorders and personality disorders.
If the school is to work successfully with problem children, school staff need to be informed not only about the basis of learning difficulties and behavioral disorders, but also about forms of depistage of children with behavioral difficulties and disorders, about interventions and options for continuous and systematic cooperation with pedagogical and psychological counseling centers, bodies involved in child and family care, courts, police, etc.
Behavioral disorders caused by personality disorders, neurosis, mental retardation or dementia need to be addressed in collaboration with psychiatric facilities for children and youth.
Difficulties, i.e., educational and learning difficulties which still fall within the broader norm, can be resolved by means of pedagogical and psychological tools.
Difficulties are usually determined by an entire complex of conditions and causes which is important both for their diagnostics and rectification.
The conditions and causes for the occurrence of behavioral difficulties can be the following:
biogenous - congenital factors, including heredity
sociogenous - e.g., parentogeny (caused by the family), pedagogeny (caused byupbringing or education - Helus, 1991)
psychogenous - due for instance to intellectual passivity, escalated pubescentchanges of nature, etc.
Educators need to exert a deliberate, purposeful and consistent influence over the
individuals being educated so as to ensure positive development of their personalities. For such efforts to be effective, we first need to get to know the children in the educational process well. Such knowledge is a must. That is why we perform pedagogical diagnostics during our educational efforts. The detected condition then serves as a basis for an individual re-educational approach to the children, as well as the procurement of
further adequate specialized professional help, if required.

Literature

KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 stran. ISBN 978-80-210-4434-0.