close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Listopad 2011

PROFESNÍ DOTAZNÍk třídnímu učiteli

25. listopadu 2011 v 18:00 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍHO UČITELE (pro studijní a profesní orientaci žáků a žákyň )
Prosíme, abyste vždy jednu z možností odpovědí vztahující se na popis osobnosti žáka vyznačili podtržením, případně, abyste ji doplnili vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj vztahuje.
Jméno a příjmení: Datum a místo narození:

Škola (podnik):
Třída:
Opakoval(a) třídy (které a důvod: neprospěch - nemoc, apod.)?
Zameškané hodiny ve škole ............. Omluvené ............ Neomluvené .................
(v posledním školním roce)

Čím by chtěl(a) být:
1)
2)
3)

Příjmení a jméno otce .............................................. Datum a místo narození
Zaměstnání otce

Příjmení a jméno matky ............................................ Datum a místo narození
Zaměstnání matky

Příjmení a jména sourozenců ..................................... Datum narození

Celkové zaměření žáka:

Zajímá se spíše o:
různé otázky společensko - vědní - o umění - o osoby - o přírodu - o techniku - o práci s počítačem -o
hmotný materiál - o rukodělné činnosti - o výtvarné činnosti - o sportovní činnosti - o
jinou činnost (jakou) ..................

Jak mnoho čte?
1. Hodně
2. Průměrně
3. Spíše méně
4. Skoro vůbec

Co čte? Dává přednost:
- odborné literatuře ( v jakém oboru .................................)
- beletrii - próze - poezii - detektivkám - cestopisům - méně hodnotné literatuře - novinám-
(kterým .................) - časopisů (jakým .....................) - jiné ( .....................)
Vyspělost četby vzhledem k věku:

Jeho (její) zájem o povolání ............................je:
vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný, podložený činností žáka -
nepodložený žádnou činností, dlouhodobý - krátkodobý, hluboký - povrchní, stálý -
nestálý.

Rozumové schopnosti žáka (bez ohledu na současný prospěch ve škole):
1. Je nadprůměrně bystrý, velmi rychle chápe, je samostatný i při osvojování nových
poznatků, má velmi dobře vyvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení.
2. Je schopen bez velkého úsilí chápat a plnit žádané úkoly. Mohl by patřit mezi nejlepší
žáky.
3. Průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím může dosáhnout
dobrých výsledků.
4. Je poněkud méně chápavý, málo samostatný a těžkopádnější v oblasti myšlenkových
pochodů, učí se mechanicky.
5. Má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí tehdy, chce-li pochopit vztahy
mezi jednoduchými fakty.

Ovládání základních početních úkonů (sečítání, odečítání, násobení, jednodušší dělení):
1. Ovládá nadprůměrně početní úkoly.
2. Bez obtíží ovládá základní početní úkony.
3. Průměrně ovládá základní početní úkoly.
4. Pouze dostatečně ovládá základní početní úkoly.
5. Neovládá ani dostatečně základní početní úkoly.
Stav školních vědomostí, dovedností a návyků celkově:

Paměť:
1. Nadprůměrně rychle si osvojuje nové poznatky a pamatuje se je trvale; rozsah jeho
paměti je značný a také si rychle vybavuje.
2. Velmi snadno si pomatuje a vybavuje.
3. Má průměrně vyhovující paměť.
4. Nemá spolehlivou paměť, jeho paměť je převážně mechanická.
5. Velmi špatně si pamatuje, rozsah jeho paměti je malý.
Doplňky posuzovatele: (např. je schopen pouze krátkodobého zapamatování, dlouhodobou paměť nemá dobře vyvinutou).

Osobní tempo (v souvislosti s kvalitou práce):
1. Je nadprůměrně rychlý a je schopen pracovat nejen velmi rychle, ale také velmi kvalitně,
pečlivě, důkladně a pravidelně.
2. Má rychlé osobní tempo a většinou pracuje také i kvalitně.
3. Má průměrně rychlé osobní tempo, je obvykle schopen pracovat i v souladu s běžně
požadovanou kvalitou.
4. Má volnější, pomalejší psychomotorické tempo, ale pracuje pečlivě a pravidelně.
5. Má pomalé osobní tempo a také kvalita práce je nízká.

Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti:
1. Je schopen i bez obtíží zaměřit pozornost i na několik věcí současně a přitom spolehlivě
plnit dané úkoly.
2. Většinou úspěšně rozděluje pozornost i na několik úkolů.
3. Je schopen s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně.
4. Má slabší (podprůměrnou) schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v
takových situacích nejistý a snadno zapomíná.
5. Není schopen provádět ani dvě běžné činnosti současně.

Stav smyslového vnímání a řeči:
1. Velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně, má dobré chuťové vnímání a barvocit, řeč má bez
defektů, umí velmi výstižně vyjadřovat své myšlenky.
2. Všechny smyslymá bez patologických změn, řeč bez vad ve výslovnosti a dobrou slovní
zásobu.
3. Nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání, má průměrnou slovní zásobu i
vyjadřovací schopnosti.
4. Drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu), slovní zásobu má chudší,
nedovede se vždy přiléhavě vyjádřit.
5. Má větší vady smyslového vnímání (zrakového, sluchového, chuťového) a velmi chudou
slovní zásobu, nedovede se vyjadřovat.
Doplňky posuzovatele: (např. patlavě vyslovuje, huhňá a koktá apod.).

Sebedůvěra a míra snášenlivosti vůči zátěži:
1. Vždy si věří, někdy se až přeceňuje, vždy si ví rady, je chladnokrevný a duchapřítomný.
2. Má vyrovnanou sebedůvěru, netrpí pocity méněcennosti ani při nezdarech a potížích, je
klidný a vyrovnaný, většinou se nedá vyvést z rovnováhy.
3. Průměrně si důvěřuje, bývá však vyveden z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v
běžných situacích je klidný a vyrovnaný.
4. Málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon
podléhat panice v tíživějších situacích.
5. Trpí pocity méněcennosti (i když to případně navenek zakrývá), které někdy nepřiměřeně
kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, snadno znervózní.

Pořádnost a čistotnost:
1. Nesnese nepořádek ani nečistotu.
2. Je značně pořádný a čistotný.
3. Charakterizuje jej spíše pořádnost a čistotnost než opak.
4. Bývá nepořádný a nečistotný; vyžaduje častou kontrolu svého chování.
5. Je nepořádný, nečistý, vyžaduje neustálou kontrolu.

Organizační schopnosti, umění jednat s lidmi:
1. Má nadprůměrně organizační schopnosti, umí pružně a úspěšně jednat s lidmi.
2. Velmi dobré organizační schopnosti, umí společensky vystupovat.
3. Průměrné organizační schopnosti a umí se obstojně chovat vůči starším lidem,
mužům i ženám, většinou je ukázněný.
4. Malé organizační schopnosti, ve styku s lidmi je neohrabaný, nerozhodný a někdy i
neukázněný.
5. Nemá organizační schopnosti, ve styku s lidmi se dopouští hrubých chyb a někdy vážných
závad v chování.

Síla vůle a snaživost:
1. Mimořádně velká (je schopen ovládat sebe i druhé).
2. Velká ( jde cílevědomě a vytrvale za svými cíli).
3. Průběžná, běžná, při překážkách má sklon ke kompromisům.
4. Malá, rychle ustupuje, řeší věci kompromisně.
5. Velmi malá.

Pracovitost a aktivita:
1. Velmi rád pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesné - duševní velmi aktivní, dovede
pracovat tvůrčím způsobem.
2. Rád pracuje, je pilný a aktivní tělesně - duševně.
3. Průměrně pracovitý a aktivní tělesně - duševně.
4. Je málo pilný a aktivní tělesně - duševně. Nemá smysl pro tvůrčí činnost.
5. Pasívní a lenivý tělesně - duševně, dokonce i tehdy, jde-li spíše o netvůrčí, spíše o
mechanickou práci.

Motorika, tělesná síla a únavnost při tělesné práci:

Zdravotní stav, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu dítěte:

Pověst rodiny a její spolupráce se školou:
1. Nadprůměrně dobré, kladné a nadprůměrně kultivované rodinné prostředí a nadprůměrná
spolupráce se školou.
2. Spořádané rodinné prostředí, velmi dobrá kulturní úroveň rodiny, dobrá spolupráce se
školou.
3. Běžné, průměrné a obstojné rodinné prostředí i spolupráce se školou.
4. Disharmonické rodinné prostředí, nezájem rodiny o spolupráci se školou, výchovná
nedostačivost rodičů.
5. Nevyrovnané až defektní rodinné prostředí, nezájem rodiny o spolupráci se školou,
značná výchovná nedostačivost rodičů.

Osvědčené výchovné postupy:
1. Přátelské domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení nad záporným, mírná
výchova, autoritativní přístupy pouze zdůvodněné.
2. Domluvy před kolektivem a vzkazy do rodiny, kategorické výchovné přístupy.
3. Domácí vězení, doučování, zákazy (např. televize, telefonování) a tresty.
4. Ani kladné, ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo.
5. Vyžaduje speciální výchovu v ústavním prostředí.

Jak by se podle Vašeho mínění mohl osvědčit v každém ze tří povolání, které uvedl:
1. Výborně (mohl by vyniknout) v povolání jako........................................................
2. Velmi dobře jako.............................................................................................
3. Průměrně jako................................................................................................
4. Podprůměrně jako...........................................................................................
5. Nedostatečně jako..........................................................................................

Jaké povolání (studium) považuje škola pro dítě za nejvhodnější:

Školní prospěch (na posledním vysvědčení):

Datum vyplnění dotazníku:
Vyplnil:
Razítko školy:

Literatura
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.
275 stran. ISBN 80-7204-200-9.