DOTAZNÍK rodičům žáků a žákyň

23. září 2011 v 5:35 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Jde o námět prof. dr. R. Kohoutka na dotazník vztahující se k volbě či výběru povolání či studia žáků a žákyň základních škol.


DOTAZNÍK RODIČŮM

Příjmení a jméno dítěte: ...............................................................................................................
Datum a místo narození ...............................................................................................................
Bydliště ........................................................................................................................................
Národnost ........................................................................... Státní příslušnost ............................
Škola dítěte ........................................................................................ třída .................................
Jméno a příjmení vlastního otce: ....................................................... Datum narození: ...............
Zaměstnání vlastního otce, jeho zdravotní stav a stručně jeho povaha: .......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jméno a příjmení vlastní matky: ........................................................ Datum narození: ...............
Zaměstnání vlastní matky, její zdravotní stav a stručně její povaha: ...........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jméno a příjmení nevlastního otce (resp. pěstouna): ...................................................................
Zaměstnání: ..................................................................................................................................
Jméno a příjmení nevlastní matky (resp. pěstounky): .................................................................
Zaměstnání: ..................................................................................................................................
Kolik má dítě sourozenců: ................... Jak se učili a chovali ve škole? .....................................
Jsou zaměstnaní? ................................. Kde? ..............................................................................
Jak se vzájemně shodnou? ...........................................................................................................
Stav ...................................................... Jaký je jejich zdrav. stav? .............................................
......................................................................................................................................................
Čím chce být Vaše dítě (jaké povolání by chtělo vykonávat)?:
1. .............................................................. Proč? ......................................................................
2. .............................................................. Proč? ......................................................................
3. .............................................................. Proč? ......................................................................
Vážení rodiče,
jednu z možných odpovědí vztahující se na Vaše dítě vyznačte podtržením a případně ji doplňte vhodnějším výrazem nebo udáním situace, na kterou se vztahuje.
Je jeho (její) zájem o povolání:
krátkodobý - dlouhodobý, vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný,
podložený vlastní činností dítěte, zapříčiněný zvnitřku (nadáním dítěte) - vyvolán zvnějšku
(např. přáním rodičů, vlivem kamarádů apod.)?

Jak je Vaše dítě bystré, chytré (inteligentní)?

1. velmi značně
2. hodně
3. průměrně
4. málo
5. velmi málo

Jakou má Vaše dítě paměť?

1. mimořádně dobrou, výbornou
2. velmi dobrou
3. průměrně dobrou
4. slabší
5. velmi špatnou

Jak je Vaše dítě rychlé, jak má vyvinuté osobní tempo?

1. je velmi rychlé při tělesné - duševní činnosti
2. rychlé při tělesné - duševní činnosti
3. průměrně rychlé (středně rychlé) při tělesné - duševní činnosti
4. pomalejší v tělesné - duševní činnosti
5. značně pomalé v tělesné - duševní činnosti

Jakou má Vaše dítě pozornost (jak je schopno soustředit se a rozdělovat pozornost na věci podle jejich důležitosti)?

1. výbornou
2. velmi dobrou
3. dobrou
4. dostačující
5. velmi špatnou

Jaké má Vaše dítě smysly (zrak, sluch, chuť, čich, hmat) a řeč?

1. smysly i řeč má naprosto bez závad
2. smysly i řeč má velmi dobré
3. průměrné, bez patrných závad
4. má drobné smyslové vady (uveďte čeho, např. zraku apod.)
5. má vážnější smyslové vady i vadu řeči

Jak si Vaše dítě věří, jakou má sebedůvěru (jak snadno se dá vyvést z rovnováhy)?

1. hodně, až příliš moc si věří, nikdy se nedá vyvést z rovnováhy
2. věří si dost, většinou se nedá vyvést z rovnováhy
3. věří si průměrně, středně, je průměrně vyrovnané
4. málo si důvěřuje, často se dá vyvést z duševní rovnováhy
5. má velké pocity méněcennosti, nedůvěřuje vlastním možnostem, velmi snadno i z
nepatrných příčin je vyvedeno ze své duševní rovnováhy

Jaký má Vaše dítě smysl pro pořádek a čistotu?

1. výborný až puntičkářský
2. velmi dobrý
3. dobrý, střední
4. dostatečný, občas menší, potřebuje mít strach z trestu
5. velmi malý

Jaké má Vaše dítě organizační schopnosti, jak umí jednat s lidmi?

1. výborně, je mimořádně úspěšné v organizování a jednání s lidmi
2. velmi dobře
3. středně
4. spíše méně než více
5. velmi špatně vychází s lidmi a není organizátor


Jakou má Vaše dítě sílu vůle, jak ovládá samo sebe?

1. výborně, prosazuje mimořádně silně a přímo své záměry
2. velmi dobře
3. středně
4. spíše méně než více
5. málo, má slabou vůli

Jak je Vaše dítě pracovité a aktivní při práci?

1. je velmi značně pracovité a aktivní při práci
2. hodně pracovité a aktivní
3. průměrně pracovité a aktivní
4. málo pracovité a málo aktivní
5. lenivé - tělesně - duševně pasivní

Jak je Vaše dítě pohybově obratné?

1. je neobyčejně pohybově obratné a nadané
2. značně pohybově obratné
3. průměrně obratné
4. málo obratné
5. vysloveně neobratné, má "obě ruce levé"

Jaký je zdravotní stav Vašeho dítěte?

1. naprosto bez závady (vždy)
2. velmi dobrý
3. průměrný
4. spíše horší než lepší
Jaké prodělalo Vaše dítě nemoci, úrazy a operace? (Vypište a uveďte též kdy)


Jaké máte bytové poměry?

Žijete v manželství ve shodě? (V případě že ne, proč dochází k neshodám?)

Jsou vlastní rodiče dítěte rozvedeni? ......................................... Od kdy? ...................................

Jaké ještě jiné povahové vlastnosti má dítě? ................................................................................

O co všechno má Vaše dítě zájem? (např. o četbu, stavbu modelů, sbírky různých věcí (např. .......................), sport (např. ...........................), procházky, učení se cizím jazykům atd.)
.......................................................................................................................................................

Jaké postupy se Vám při výchově dítěte osvědčily? (podtrhněte nebo dopište)

Přátelské a klidné domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení, mírná
výchova, autoritativní a přísné zákroky pouze zdůvodněné -
domluvy před lidmi, přísné a
nesmlouvavé výchovné postupy,
domácí vězení, ignorování, křik, zákazy a tresty,
termínovaný zákaz telefonování,
termínovaný zákaz televize,
termínovaný zákaz počítače,
nabuzení strachu před trestem (chová se dobře jen ze strachu před trestem),
peněžní odměny
a jiné odměny,
ani kladné ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo, dítě by vyžadovalo
přísnou a "kasárenskou" výchovu v dětském domově apod.
Jiné (doplňte....................................................)

Jak by se podle Vašeho mínění mohlo dítě v povolání ..................................... (doplňte) osvědčit?

1. výborně
2. velmi dobře
3. průměrně
4. dostatečně
Další poznámky:

Jaký mělo Vaše dítě školní prospěch (včetně chování) v posledních dvou letech?


Pomáhal dítěti někdo při učení a přípravě na vyučování?

Další sdělení a návrhy rodičů:

Datum vyplnění dotazníku:

Podpis otce nebo matky, resp. zákonného zástupce:

Literatura
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.
275 stran. ISBN 80-7204-200-9.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama