DOTAZNÍK pro třídního učitele žáků a žákyň

23. září 2011 v 6:19 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Jde o námět prof. dr. R. Kohoutka pro dotazník vztahující se k volbě či výběru povolání resp. studia žáků a žákyň základních škol.

DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍHO UČITELE
Prosíme, abyste vždy jednu z možností odpovědí vztahující se na popis osobnosti žáka a žákyně vyznačili podtržením, případně, abyste ji doplnili vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj vztahuje.

Příjmení a jméno:

Datum a místo narození:

Adresa bydliště:


Škola (podnik):
Třída:

Čím by chtěl(a) být:
1)
2)
3)

Celkové zaměření žáka:

Zajímá se spíše o:
různé otázky společensko - vědní - o umění - o osoby - o přírodu - o techniku - o práci s počítačem -
o hmotný materiál - o rukodělné činnosti - o výtvarné činnosti - o sportovní činnosti - o
jinou činnost (jakou) ..................

Jeho (její) zájem o povolání ............................je:
vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný, podložený činností žáka -
nepodložený žádnou činností, dlouhodobý - krátkodobý, hluboký - povrchní, stálý -
nestálý.

Rozumové schopnosti žáka

1. Je nadprůměrně bystrý, velmi rychle chápe, je samostatný i při osvojování nových
poznatků, má velmi dobře vyvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení.
2. Je schopen bez velkého úsilí chápat a plnit žádané úkoly. Mohl by patřit mezi nejlepší
žáky.
3. Průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím může dosáhnout
dobrých výsledků.
4. Je poněkud méně chápavý, málo samostatný a těžkopádnější v oblasti myšlenkových
pochodů, učí se mechanicky.
5. Má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí tehdy, chce-li pochopit vztahy
mezi jednoduchými fakty.

Paměť

1. Nadprůměrně rychle si osvojuje nové poznatky a pamatuje se je trvale; rozsah jeho
paměti je značný a také si rychle vybavuje.
2. Velmi snadno si pomatuje a vybavuje.
3. Má průměrně vyhovující paměť.
4. Nemá spolehlivou paměť, jeho paměť je převážně mechanická.
5. Velmi špatně si pamatuje, rozsah jeho paměti je malý.

Osobní tempo

1. Je nadprůměrně rychlý a je schopen pracovat nejen velmi rychle, ale také velmi kvalitně,
pečlivě, důkladně a pravidelně.
2. Má rychlé osobní tempo a většinou pracuje také i kvalitně.
3. Průměrně rychlé osobní tempo, je obvykle schopen pracovat i v souladu s běžně
požadovanou kvalitou.
4. Volnější, pomalejší psychomotorické tempo, ale pracuje pečlivě a pravidelně.
5. Pomalé osobní tempo a také kvalita práce je nízká.

Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti

1. Je schopen i bez obtíží zaměřit pozornost i na několik věcí současně a přitom spolehlivě
plnit dané úkoly.
2. Většinou úspěšně rozděluje pozornost i na několik úkolů.
3. Je schopen s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně.
4. Má slabší (podprůměrnou) schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v
takových situacích nejistý a snadno zapomíná.
5. Není schopen provádět ani dvě běžné činnosti současně.

Stav smyslového vnímání a řeči

1. Velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně, má dobré chuťové vnímání a barvocit, řeč má bez
defektů, umí velmi výstižně vyjadřovat své myšlenky.
2. Má všechny smysly bez patologických změn, řeč bez vad ve výslovnosti a dobrou slovní
zásobu.
3. Nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání, má průměrnou slovní zásobu i
vyjadřovací schopnosti.
4. Má drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu), slovní zásobu má chudší,
nedovede se vždy přiléhavě vyjádřit.
5. Má větší vady smyslového vnímání (zrakového, sluchového, chuťového) a velmi chudou
slovní zásobu, nedovede se vyjadřovat, má vadu řeči (doplňte................................)

Sebedůvěra a míra snášenlivosti vůči zátěži

1. Vždy si věří, někdy se až přeceňuje, vždy si ví rady, je chladnokrevný a duchapřítomný.
2. Má vyrovnanou sebedůvěru, netrpí pocity méněcennosti ani při nezdarech a potížích, je
klidný a vyrovnaný, většinou se nedá vyvést z rovnováhy.
3. Průměrně si důvěřuje, bývá však vyveden z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v
běžných situacích je klidný a vyrovnaný.
4. Málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon
podléhat panice v tíživějších situacích.
5. Trpí pocity méněcennosti (i když to případně navenek zakrývá), které někdy nepřiměřeně
kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, snadno znervózní.

Pořádnost a čistotnost

1. Nesnese nepořádek ani nečistotu.
2. Je značně pořádný a čistotný.
3. Charakterizuje jej spíše pořádnost a čistotnost než opak.
4. Bývá nepořádný a nečistotný; vyžaduje častou kontrolu svého chování.
5. Je nepořádný, nečistý, vyžaduje neustálou kontrolu.

Pracovitost a aktivita

1. Velmi rád pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesné - duševní velmi aktivní, dovede
pracovat tvůrčím způsobem.
2. Rád pracuje, je práceschopný a dovedný, pilný a aktivní tělesně - duševně.
3. Je průměrně pracovitý a aktivní tělesně - duševně.
4. Je málo pilný a aktivní tělesně - duševně. Nemá smysl pro tvůrčí činnost.
5. Je pasívní a lenivý tělesně - duševně, dokonce i tehdy, jde-li spíše o netvůrčí, spíše o
mechanickou práci.

Lateralita: levá, pravá, ambidextrie.

Motorika (hrubá i jemná) a grafomotorika, tělesná síla a únavnost při tělesné práci (popište):
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Zdravotní stav, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu dítěte:
Osvědčené výchovné postupy

1. Přátelské domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení nad záporným, mírná
výchova, autoritativní přístupy pouze zdůvodněné.
2. Domluvy před kolektivem a vzkazy do rodiny, kategorické výchovné přístupy.
3. Domácí vězení, doučování, zákazy a trest převažující nad kladným hodnocením.
4. Ani kladné, ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo.
5. Vyžaduje speciální odbornou edukativní a psychologicko-psychitrickou péči.
Jiné (doplňte).............................................

Jak by se podle Vašeho mínění mohl osvědčit v každém ze tří povolání, které uvedl:

1. Výborně (mohl by vyniknout) v povolání jako...................
2. Velmi dobře jako...............
3. Průměrně jako.................
4. Podprůměrně jako................
5. Nedostatečně jako...............

Jaké povolání (studium) považuje škola pro dítě za nejvhodnější:

Školní prospěch (na posledním vysvědčení):

Datum vyplnění dotazníku:
Vyplnil:

Razítko školy:

Literatura
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.
275 stran. ISBN 80-7204-200-9.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama