close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Září 2011

DOTAZNÍK pro třídního učitele žáků a žákyň

23. září 2011 v 6:19 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Jde o námět prof. dr. R. Kohoutka pro dotazník vztahující se k volbě či výběru povolání resp. studia žáků a žákyň základních škol.

DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍHO UČITELE
Prosíme, abyste vždy jednu z možností odpovědí vztahující se na popis osobnosti žáka a žákyně vyznačili podtržením, případně, abyste ji doplnili vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj vztahuje.

Příjmení a jméno:

Datum a místo narození:

Adresa bydliště:


Škola (podnik):
Třída:

Čím by chtěl(a) být:
1)
2)
3)

Celkové zaměření žáka:

Zajímá se spíše o:
různé otázky společensko - vědní - o umění - o osoby - o přírodu - o techniku - o práci s počítačem -
o hmotný materiál - o rukodělné činnosti - o výtvarné činnosti - o sportovní činnosti - o
jinou činnost (jakou) ..................

Jeho (její) zájem o povolání ............................je:
vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný, podložený činností žáka -
nepodložený žádnou činností, dlouhodobý - krátkodobý, hluboký - povrchní, stálý -
nestálý.

Rozumové schopnosti žáka

1. Je nadprůměrně bystrý, velmi rychle chápe, je samostatný i při osvojování nových
poznatků, má velmi dobře vyvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení.
2. Je schopen bez velkého úsilí chápat a plnit žádané úkoly. Mohl by patřit mezi nejlepší
žáky.
3. Průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím může dosáhnout
dobrých výsledků.
4. Je poněkud méně chápavý, málo samostatný a těžkopádnější v oblasti myšlenkových
pochodů, učí se mechanicky.
5. Má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí tehdy, chce-li pochopit vztahy
mezi jednoduchými fakty.

Paměť

1. Nadprůměrně rychle si osvojuje nové poznatky a pamatuje se je trvale; rozsah jeho
paměti je značný a také si rychle vybavuje.
2. Velmi snadno si pomatuje a vybavuje.
3. Má průměrně vyhovující paměť.
4. Nemá spolehlivou paměť, jeho paměť je převážně mechanická.
5. Velmi špatně si pamatuje, rozsah jeho paměti je malý.

Osobní tempo

1. Je nadprůměrně rychlý a je schopen pracovat nejen velmi rychle, ale také velmi kvalitně,
pečlivě, důkladně a pravidelně.
2. Má rychlé osobní tempo a většinou pracuje také i kvalitně.
3. Průměrně rychlé osobní tempo, je obvykle schopen pracovat i v souladu s běžně
požadovanou kvalitou.
4. Volnější, pomalejší psychomotorické tempo, ale pracuje pečlivě a pravidelně.
5. Pomalé osobní tempo a také kvalita práce je nízká.

Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti

1. Je schopen i bez obtíží zaměřit pozornost i na několik věcí současně a přitom spolehlivě
plnit dané úkoly.
2. Většinou úspěšně rozděluje pozornost i na několik úkolů.
3. Je schopen s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně.
4. Má slabší (podprůměrnou) schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v
takových situacích nejistý a snadno zapomíná.
5. Není schopen provádět ani dvě běžné činnosti současně.

Stav smyslového vnímání a řeči

1. Velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně, má dobré chuťové vnímání a barvocit, řeč má bez
defektů, umí velmi výstižně vyjadřovat své myšlenky.
2. Má všechny smysly bez patologických změn, řeč bez vad ve výslovnosti a dobrou slovní
zásobu.
3. Nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání, má průměrnou slovní zásobu i
vyjadřovací schopnosti.
4. Má drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu), slovní zásobu má chudší,
nedovede se vždy přiléhavě vyjádřit.
5. Má větší vady smyslového vnímání (zrakového, sluchového, chuťového) a velmi chudou
slovní zásobu, nedovede se vyjadřovat, má vadu řeči (doplňte................................)

Sebedůvěra a míra snášenlivosti vůči zátěži

1. Vždy si věří, někdy se až přeceňuje, vždy si ví rady, je chladnokrevný a duchapřítomný.
2. Má vyrovnanou sebedůvěru, netrpí pocity méněcennosti ani při nezdarech a potížích, je
klidný a vyrovnaný, většinou se nedá vyvést z rovnováhy.
3. Průměrně si důvěřuje, bývá však vyveden z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v
běžných situacích je klidný a vyrovnaný.
4. Málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon
podléhat panice v tíživějších situacích.
5. Trpí pocity méněcennosti (i když to případně navenek zakrývá), které někdy nepřiměřeně
kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, snadno znervózní.

Pořádnost a čistotnost

1. Nesnese nepořádek ani nečistotu.
2. Je značně pořádný a čistotný.
3. Charakterizuje jej spíše pořádnost a čistotnost než opak.
4. Bývá nepořádný a nečistotný; vyžaduje častou kontrolu svého chování.
5. Je nepořádný, nečistý, vyžaduje neustálou kontrolu.

Pracovitost a aktivita

1. Velmi rád pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesné - duševní velmi aktivní, dovede
pracovat tvůrčím způsobem.
2. Rád pracuje, je práceschopný a dovedný, pilný a aktivní tělesně - duševně.
3. Je průměrně pracovitý a aktivní tělesně - duševně.
4. Je málo pilný a aktivní tělesně - duševně. Nemá smysl pro tvůrčí činnost.
5. Je pasívní a lenivý tělesně - duševně, dokonce i tehdy, jde-li spíše o netvůrčí, spíše o
mechanickou práci.

Lateralita: levá, pravá, ambidextrie.

Motorika (hrubá i jemná) a grafomotorika, tělesná síla a únavnost při tělesné práci (popište):
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Zdravotní stav, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu dítěte:
Osvědčené výchovné postupy

1. Přátelské domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení nad záporným, mírná
výchova, autoritativní přístupy pouze zdůvodněné.
2. Domluvy před kolektivem a vzkazy do rodiny, kategorické výchovné přístupy.
3. Domácí vězení, doučování, zákazy a trest převažující nad kladným hodnocením.
4. Ani kladné, ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo.
5. Vyžaduje speciální odbornou edukativní a psychologicko-psychitrickou péči.
Jiné (doplňte).............................................

Jak by se podle Vašeho mínění mohl osvědčit v každém ze tří povolání, které uvedl:

1. Výborně (mohl by vyniknout) v povolání jako...................
2. Velmi dobře jako...............
3. Průměrně jako.................
4. Podprůměrně jako................
5. Nedostatečně jako...............

Jaké povolání (studium) považuje škola pro dítě za nejvhodnější:

Školní prospěch (na posledním vysvědčení):

Datum vyplnění dotazníku:
Vyplnil:

Razítko školy:

Literatura
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.
275 stran. ISBN 80-7204-200-9.

DOTAZNÍK rodičům žáků a žákyň

23. září 2011 v 5:35 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Jde o námět prof. dr. R. Kohoutka na dotazník vztahující se k volbě či výběru povolání či studia žáků a žákyň základních škol.


DOTAZNÍK RODIČŮM

Příjmení a jméno dítěte: ...............................................................................................................
Datum a místo narození ...............................................................................................................
Bydliště ........................................................................................................................................
Národnost ........................................................................... Státní příslušnost ............................
Škola dítěte ........................................................................................ třída .................................
Jméno a příjmení vlastního otce: ....................................................... Datum narození: ...............
Zaměstnání vlastního otce, jeho zdravotní stav a stručně jeho povaha: .......................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jméno a příjmení vlastní matky: ........................................................ Datum narození: ...............
Zaměstnání vlastní matky, její zdravotní stav a stručně její povaha: ...........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jméno a příjmení nevlastního otce (resp. pěstouna): ...................................................................
Zaměstnání: ..................................................................................................................................
Jméno a příjmení nevlastní matky (resp. pěstounky): .................................................................
Zaměstnání: ..................................................................................................................................
Kolik má dítě sourozenců: ................... Jak se učili a chovali ve škole? .....................................
Jsou zaměstnaní? ................................. Kde? ..............................................................................
Jak se vzájemně shodnou? ...........................................................................................................
Stav ...................................................... Jaký je jejich zdrav. stav? .............................................
......................................................................................................................................................
Čím chce být Vaše dítě (jaké povolání by chtělo vykonávat)?:
1. .............................................................. Proč? ......................................................................
2. .............................................................. Proč? ......................................................................
3. .............................................................. Proč? ......................................................................
Vážení rodiče,
jednu z možných odpovědí vztahující se na Vaše dítě vyznačte podtržením a případně ji doplňte vhodnějším výrazem nebo udáním situace, na kterou se vztahuje.
Je jeho (její) zájem o povolání:
krátkodobý - dlouhodobý, vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný,
podložený vlastní činností dítěte, zapříčiněný zvnitřku (nadáním dítěte) - vyvolán zvnějšku
(např. přáním rodičů, vlivem kamarádů apod.)?

Jak je Vaše dítě bystré, chytré (inteligentní)?

1. velmi značně
2. hodně
3. průměrně
4. málo
5. velmi málo

Jakou má Vaše dítě paměť?

1. mimořádně dobrou, výbornou
2. velmi dobrou
3. průměrně dobrou
4. slabší
5. velmi špatnou

Jak je Vaše dítě rychlé, jak má vyvinuté osobní tempo?

1. je velmi rychlé při tělesné - duševní činnosti
2. rychlé při tělesné - duševní činnosti
3. průměrně rychlé (středně rychlé) při tělesné - duševní činnosti
4. pomalejší v tělesné - duševní činnosti
5. značně pomalé v tělesné - duševní činnosti

Jakou má Vaše dítě pozornost (jak je schopno soustředit se a rozdělovat pozornost na věci podle jejich důležitosti)?

1. výbornou
2. velmi dobrou
3. dobrou
4. dostačující
5. velmi špatnou

Jaké má Vaše dítě smysly (zrak, sluch, chuť, čich, hmat) a řeč?

1. smysly i řeč má naprosto bez závad
2. smysly i řeč má velmi dobré
3. průměrné, bez patrných závad
4. má drobné smyslové vady (uveďte čeho, např. zraku apod.)
5. má vážnější smyslové vady i vadu řeči

Jak si Vaše dítě věří, jakou má sebedůvěru (jak snadno se dá vyvést z rovnováhy)?

1. hodně, až příliš moc si věří, nikdy se nedá vyvést z rovnováhy
2. věří si dost, většinou se nedá vyvést z rovnováhy
3. věří si průměrně, středně, je průměrně vyrovnané
4. málo si důvěřuje, často se dá vyvést z duševní rovnováhy
5. má velké pocity méněcennosti, nedůvěřuje vlastním možnostem, velmi snadno i z
nepatrných příčin je vyvedeno ze své duševní rovnováhy

Jaký má Vaše dítě smysl pro pořádek a čistotu?

1. výborný až puntičkářský
2. velmi dobrý
3. dobrý, střední
4. dostatečný, občas menší, potřebuje mít strach z trestu
5. velmi malý

Jaké má Vaše dítě organizační schopnosti, jak umí jednat s lidmi?

1. výborně, je mimořádně úspěšné v organizování a jednání s lidmi
2. velmi dobře
3. středně
4. spíše méně než více
5. velmi špatně vychází s lidmi a není organizátor


Jakou má Vaše dítě sílu vůle, jak ovládá samo sebe?

1. výborně, prosazuje mimořádně silně a přímo své záměry
2. velmi dobře
3. středně
4. spíše méně než více
5. málo, má slabou vůli

Jak je Vaše dítě pracovité a aktivní při práci?

1. je velmi značně pracovité a aktivní při práci
2. hodně pracovité a aktivní
3. průměrně pracovité a aktivní
4. málo pracovité a málo aktivní
5. lenivé - tělesně - duševně pasivní

Jak je Vaše dítě pohybově obratné?

1. je neobyčejně pohybově obratné a nadané
2. značně pohybově obratné
3. průměrně obratné
4. málo obratné
5. vysloveně neobratné, má "obě ruce levé"

Jaký je zdravotní stav Vašeho dítěte?

1. naprosto bez závady (vždy)
2. velmi dobrý
3. průměrný
4. spíše horší než lepší
Jaké prodělalo Vaše dítě nemoci, úrazy a operace? (Vypište a uveďte též kdy)


Jaké máte bytové poměry?

Žijete v manželství ve shodě? (V případě že ne, proč dochází k neshodám?)

Jsou vlastní rodiče dítěte rozvedeni? ......................................... Od kdy? ...................................

Jaké ještě jiné povahové vlastnosti má dítě? ................................................................................

O co všechno má Vaše dítě zájem? (např. o četbu, stavbu modelů, sbírky různých věcí (např. .......................), sport (např. ...........................), procházky, učení se cizím jazykům atd.)
.......................................................................................................................................................

Jaké postupy se Vám při výchově dítěte osvědčily? (podtrhněte nebo dopište)

Přátelské a klidné domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení, mírná
výchova, autoritativní a přísné zákroky pouze zdůvodněné -
domluvy před lidmi, přísné a
nesmlouvavé výchovné postupy,
domácí vězení, ignorování, křik, zákazy a tresty,
termínovaný zákaz telefonování,
termínovaný zákaz televize,
termínovaný zákaz počítače,
nabuzení strachu před trestem (chová se dobře jen ze strachu před trestem),
peněžní odměny
a jiné odměny,
ani kladné ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo, dítě by vyžadovalo
přísnou a "kasárenskou" výchovu v dětském domově apod.
Jiné (doplňte....................................................)

Jak by se podle Vašeho mínění mohlo dítě v povolání ..................................... (doplňte) osvědčit?

1. výborně
2. velmi dobře
3. průměrně
4. dostatečně
Další poznámky:

Jaký mělo Vaše dítě školní prospěch (včetně chování) v posledních dvou letech?


Pomáhal dítěti někdo při učení a přípravě na vyučování?

Další sdělení a návrhy rodičů:

Datum vyplnění dotazníku:

Podpis otce nebo matky, resp. zákonného zástupce:

Literatura
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.
275 stran. ISBN 80-7204-200-9.