Listopad 2010

Identifikace záporů řídící práce

18. listopadu 2010 v 18:04 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Na tvrzení zde uvedená mohou jednotliví řídící pracovníci odpovídat uvedením kvantitativního písemného hodnocení v rozsahu od jedné do pěti.
Číslo jedna znamená minimální platnost až anulitu tvrzení, číslo pět maximální platnost tvrzení:

Nutnost nekompromisního řešení nepopulárních problémů a konfliktních situací. 1 2 3 4 5

Méně času na odborný růst, sebevzdělání a rozvoj vlastní osoby. 1 2 3 4 5

Život v neustálém spěchu. 1 2 3 4 5

Časté nepochopení ze strany podřízených i nadřízených. 1 2 3 4 5

Špatné vztahy ze strany nadřízených. 1 2 3 4 5

Špatné vztahy ze strany podřízených. 1 2 3 4 5

Chronicky špatné psychosociální klima organizace. 1 2 3 4 5

Špatná psychosociální atmosféra na pracovišti. 1 2 3 4 5

Zbytečné konflikty s lidmi (získávání nepřátel). 1 2 3 4 5

Nutnost stálé sebekontroly (automonitorování, autoregulování) na pracovišti i jinde. 1 2 3 4 5

Příliš velká tíha zodpovědnosti za lidi. 1 2 3 4 5

Příliš velká zodpovědnost za svěřené materiální hodnoty. 1 2 3 4 5

Ztráta obliby a popularity u některých pracovníků i při správném vykonávání řídící funkce. 1 2 3 4 5

Přílišné duševní zatížení až přetížení. 1 2 3 4 5

Málo časového prostoru na soukromý (rodinný) život. 1 2 3 4 5

Malá tolerance okolí i k malému pochybení řídícího pracovníka. 1 2 3 4 5

Relativně malé finanční ohodnocení vzhledem k náročnosti práce. 1 2 3 4 5

Nutnost usměrňovat a vychovávat jiné pracovníky. 1 2 3 4 5

Nutnost okamžitého rozhodování v mimořádné náročných situacích. 1 2 3 4 5

Nutnost až příliš častého jednání s lidmi. 1 2 3 4 5

Nutnost zasahování do života jiných lidí. 1 2 3 4 5

Nutnost podstupovat velká rizika rozhodování. 1 2 3 4 5

Nutnost nejen pracovníky odměňovat, ale také je záporně hodnotit a trestati propouštět. 1 2 3 4 5

Nutnost kontrolovat a hodnotit kvalitu i kvantitu práce podřízených. 1 2 3 4 5

Nutnost řídit i některé nekvalitní pracovníky. 1 2 3 4 5

Nutnost redukovat a odstraňovat mobing mezi pracovníky. 1 2 3 4 5

Nutnost vystupovat direktivně a někdy přímo diktátorsky. 1 2 3 4 5

Nutnost rozhodovat personální záležitosti včetně rozvazování pracovního poměru. 1 2 3 4 5

Zhoršování nepříznivého psychosociálního klima na pracovišti. 1 2 3 4 5

Přílišná náročnost řídící práce na psychiku. 1 2 3 4 5

Nedostatečná odborná kompetentnost a kvalifikovanost pro řídící práci. 1 2 3 4 5

Nedisciplinovanost, nízká pracovní morálka spolupracovníků a podřízených pracovníků. 1 2 3 4 5

Příliš mnoho porad. 1 2 3 4 5

Konflikty s konkurečními organizacemi. 1 2 3 4 5

Názorové neshody a spory s nadřízenými organizacemi. 1 2 3 4 5

Nutnost prosazovat shora nařízené sporné organizační změny a změny v náplni činnosti pracoviště. 1 2 3 4 5

Nutnost snášet častou kritiku a oponenturu. 1 2 3 4 5

Opakovaně neuspokojivé výsledky řídící práce. 1 2 3 4 5

Zjišťování kladů řídící práce

17. listopadu 2010 v 12:35 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Na tvrzení zde uvedená mohou jednotliví řídící pracovníci odpovídat uvedením kvantitativního písemného hodnocení v rozsahu od jedné do pěti.
Číslo jedna znamená maximální platnost tvrzení, číslo pět minimální platnost až anulitu tvrzení:

Jistota setrvání v řídící funkci při dosahování dobrých pracovních výsledků. 1 2 3 4 5

Jistota setrvání ve stejné organizaci, aby bylo možno uskutečnit dlouhodobé záměry. 1 2 3 4 5

Perspektiva postupu do vyšších funkcí a vyššího odměňování v případě dobrých výsledků. 1 2 3 4 5

Možnost poskytování pomoci jiným lidem. 1 2 3 4 5

Pocit sebeúcty a sebevědomí, které lze v souvislostech s vedoucí funkcí získat. 1 2 3 4 5

Správné vedení a řízení bezprostředně nadřízeným k dosažení žádoucích cílů. 1 2 3 4 5

Možnost a nutnost kontrolování podřízených pracovníků. 1 2 3 4 5

Možnost účasti na stanovení taktických taktických i strategických cílů organizace. 1 2 3 4 5

Možnost rozhodování v zásadních otázkách. 1 2 3 4 5

Možnost optimálního osobního rozvoje ve vedoucím postavení. 1 2 3 4 5

Možnost maximálního využití svých individuálních schopností a dovednosti. 1 2 3 4 5

Možnost dosažení opravdové, objektivní a reálné úspěšnosti. 1 2 3 4 5

Adekvátně vysoká peněžní zainteresovanost na kladných pracovních výsledcích organizace. 1 2 3 4 5

Získávání odměn za mimořádné výsledky práce (za úspěšnou osobní iniciativu). 1 2 3 4 5

Řízení jednotlivců i pracovních skupin. 1 2 3 4 5

Možnost oceňovat finančně práci podřízených podle zásluh. 1 2 3 4 5

Možnost aktivního spoluvytváření životního stylu zaměstnanců organizace. 1 2 3 4 5

Možnost zasahování i do soukromého života zaměstnanců. 1 2 3 4 5

Vysoké společenské postavení a hodnocení. 1 2 3 4 5

Možnost uspokojování osobních aspirací. 1 2 3 4 5

Širší pole působnosti v okruhu problematiky pracoviště. 1 2 3 4 5

Možnost uplatnění tvůrčích schopností a dovedností. 1 2 3 4 5

Různorodost práce. 1 2 3 4 5

Častější kontakt s lidmi. 1 2 3 4 5

Vysoká osobní zodpovědnost členů pracovního kolektivu. 1 2 3 4 5

Dobrá úroveň mezilidských vztahů na pracovišti. 1 2 3 4 5

Adekvátní úroveň řešení konfliktů. 1 2 3 4 5

Vysoký stupeň identifikovanosti pracovníků s organizací. 1 2 3 4 5

Možnost pracovních a studijních pobytů v zahraničí. 1 2 3 4 5

Podmínky pro uspokojování vlastních kulturních potřeb. 1 2 3 4 5

Možnost ovliňovat a vytvářet funkční i estetickou stránku pracovišť organizace. 1 2 3 4 5

Materiální, hygienická i estetická úroveň pracovního prostředí . 1 2 3 4 5

Ochota brát na sebe riziko a zodpovědnost. 1 2 3 4 5

Efektivnost v pracovní činnosti řídícího pracovníka. 1 2 3 4 5

Adekvátní úroveň znalostí a praktických zkušeností. 1 2 3 4 5

Kvalifikační přípravenost pro výkon řídící práce. 1 2 3 4 5

Rozvoj osobní komunikační schopnosti a dovednosti. 1 2 3 4 5

Průběžné osvojování si nových vědeckých poznatků. 1 2 3 4 5

Kulturnost v chování s nadřízenými, spolupracovníky i s podřízenými. 1 2 3 4 5

Systémovost v řídících pracovních aktivitách. 1 2 3 4 5

Rozhodnost při řešení stresových, frustračních, kritických a krizových situací. 1 2 3 4 5

Úroveň samostatnosti v řídící práci. 1 2 3 4 5

Adekvátní přístupnost ke kritice vlastní osoby. 1 2 3 4 5

Přiměřená úroveň sebekritičnosti. 1 2 3 4 5

Schopnost a dovednost adekvátně překonávat překážky a řešit problémy v práci. 1 2 3 4 5

Dodržování bezpečnosti, protiúrazové prevence, hygieny práce a protipožární ochrany. 1 2 3 4 5

Spolupráce s odborovou organizací. 1 2 3 4 5

Celkové sebehodnocení stylu řízení:
1. Velmi efektivní styl řízení.
2. Nadprůměrně efektivní styl řízení.
3. Průměrně efektivní styl řízení.
4. Podprůměrně efektivní řízení.
5. Neefektivní styl řízení.

Zjišťování studijní a profesní orientace

14. listopadu 2010 v 11:42 | Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek,CSc.

Zjišťování, identifikace a diagnostika studijní a profesní orientace mládeže je možno realizovat na základě rozhovoru nebo dotazníku


Jméno a příjmení:

Den, měsíc, rok a místo narození:

Trvalé bydliště:

Co chcete dělat po ukončení povinné školní docházky:
Jít na nematuritní učební obor (uveďte jaký):.................................
Jít na učební obor s maturitou (uveďte jaký):.................................
Studovat na gymnaziu (upřesněte)................................................
Studovat střední odbornou školu (uveďte obor)............................
Nastoupit do zaměstnání bez vyučení (uveďte kam):....................
Nejsem dosud rozhodnut (a) (uveďte důvod).................................
V rozhodování mi rovněž brání:.....................................................

Rodiče s mým rozhodnutím :
oba souhlasí
souhlasí jen otec (uvedťe jeho povolání)......................................
souhlasí jen matka (uveďte její povolání).....................................
oba nesouhlasí (uveďte proč)........................................................
......................................................................................................

jiné (doplňte):...............................................................................

Moje volba studia či profese byla ovlivněna:
poradou rodičů
doporučením kamarádů (kamarádek)
doporučením sourozenců (uveďte jejich školy či profesi)............
...................................................................................................
odbornou poradou (uveďte kým).,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jinak (uveďte):.............................................................................

Jaké povolání byste chtěl(a) po vyučení, resp. aabsolvování střední školy nejraději vykonávat (uveďte dvě možnosti?) .......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Chtěl(a) byste někdy vystudovat vysokou školu ? Jakou a kdy (uveďte):.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


Jaký byl Váš dosavadní prospěch ve škole (zatrhněte a doplňte)?

Výborný...........................................................................................................................................
Velmi dobrý.....................................................................................................................................
Dobrý..............................................................................................................................................
Dostatečný......................................................................................................................................
Nedostatečný..................................................................................................................................

Které předměty ve škole Vás nejvíce zajímaly (uveďte)?.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Které předměty ve škole Vám dělaly největší potíže?...................................................................
......................................................................................................................................................

Máte nějaké speciální nadání či dovednosti? (uveďte: např. hudební, výtvarné, jazykové, pohybové a jiné)............................................................................................................................


Co víte o školách, které chcete absolvovat?............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Co víte o povolání, které chcete vykonávat? ..........................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Máte podle svého názoru schopnosti, dovednosti a další vlastnosti (včetně zdravotních), které vyžaduje úspěšný výkon profese, které volíte?
Ano
Ne
Nevím


Která povolání byste rozhodně nechtěl (a) vykonávat a proč?............................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Uveďte povolání, které by Vám nejlépe vyhovovalo (bez ohledu na školní prospěch, volná místa , jiné přání rodičů atd.).....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Čím se nejraději zabýváte ve volném čase, jaké máte záliby, zájmy a koníčky?....................................................................................
.......................................................................................................................................................

Máte nějaké zdravotní či tělesné potíže?.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Jaké choroby a úrazy jste doposud prodělal (a)?....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Máte potíže se sluchem, zrakem, s motorikou apod.?..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Jste levák (levačka) nebo pravák (pravačka)?..............................................................................

Jakou si předpovídáte úspěšnost ve zvoleném studiu nebo v práci?
1. Vysoce nadprůměrnou
2. Nadprůměrnou
3. Průměrnou
4. Mírně podprůměrnou
5. Dostatečnou

Zjišťování prioritních hodnot člověka

13. listopadu 2010 v 17:42 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Orientační zjišťování prioritních, preferovaných, upřednostňovaných hodnot

Na tomto seznamu jsou uvedeny hodnoty, které mohou mít v životě pro různé osoby různou důležitost. Pokud máte dojem, že některé hodnoty v seznamu chybí, dopište je na konec seznamu. Pak si vyberte si ze seznamu sedm hodnot, které pro Vás mají největší význam, podtrhněte je a očíslujte jejich pořadí podle významu, který pro Vás mají.

Zdraví
Vlastní rodiče
Zajímavá práce
Byt
Bytové zařízení
Partner (ka)
Manžel (ka)
Milenec (milenka)
Děti
Zdravé a dobré jídlo
Dobré pití
Kuřivo
Alkohol
Drogy
Úspěch
Auto
Záliba (koníček:......................)
Vedoucí místo
Sport (uveďte, který hlavně............................)
Dobrodružství
Společenské postavení
Hezké oblečení
Silný motocykl
Pohlavní život
Život ve městě
Život na venkově
Oblíbenost
Blahoslavenost
Svatost
Vnitřní harmonie
Čisté svědomí
Blahobyt
Uklizení
Pořádek
Čistota
Vzdělání (studium :...................)
Náboženský život
Přátelé
Vaření
Legrace a humor
Odpočívání
Vysoký věk
Kariéra v práci
Sebevzdělávání
Soulad ve vlastní rodině
Dostatek peněz
Pohodlí, vysoká životní úroveň
Sláva
Umění
Věda
Televizní pořady (doplňte jaké:..................)
Výzkum
Pravda
Majetek
Láska
Svoboda
Mír
Vlast
Cestování
Oblíbenost
Tělesná krása
Tvoření
Moudrost
Chata či chalupa
Bezpečí
Tělesná síla
Dobré vztahy v práci
Vlastní zahrada či sad
Sourozenci
Podnikání
Politická činnost
Ochrana přírody

Hodnoty doplněné:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Získaný seznam sedmi hodnot (osobní žebříček prioritních hodnot) je možno dále prostřednictvím interview specikovat, analyzovat a např. určit, zda jde o hodnoty zaměřené úzce jen na sebe sama, tedy autotelické nebo zahrnují i druhé osoby - hodnoty heterotelické nebo zda dokonce jde o hodnoty nadosobní tj. hypertelické.
Je ovšem možné i jiné třídění, např. na hodnoty ideové (např. svoboda, vlast), sociálně - emoční (např. rodiče, přátelé, děti), zájmově- činnostní (např. sport, koníček, záliba ), osobně -ambiční (např. vedoucí místo, oblíbenost, sláva) materiální (auto, chata), tělesné (dobré jídlo, pití, pohodlí).
Někdy se třídí hodnoty podle M.Rokeache na cílové, které chování člověka usměrňují (např. pohodlný život, mír ve světě) a na instrumentální, které dosahování cílů usnadňují (např. inteligence, odvaha).
Vhodná je dodatečná otázka k vyplněnému dotazníku: ,,A proč právě tyto hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější?"

Informace o zdravotní úrovni životního stylu

7. listopadu 2010 v 13:43 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Důležité informace pro diagnostiku úrovně životního stylu

Co si představujete pod pojmem zdravý životní styl ?
Jak se Váš skutečný životní styl od zdravého životního stylu liší?
Kde jste získal(a) informace o zdravém životním stylu?
Kdo konkrétně Vás nejvíce inormoval?
Jaké jiné odborné informační akce týkající se zdravého životního styklu byste uvítal (a)?
Jaké chyby a nedostatky má Váš současný životní styl?
Jaké přednosti má Váš současný životní styl?
Jaké máte zásady pro pohodové kontakty s ostatními lidmi?
Jaké máte zásady pro řešení sporů?
Umíte vést a řídit činnost nějaké skupiny?
Umíte uzavírat kompromisy?
Dovedete uznat své chyby?
Jste trpělivý (á) při naslouchání názorů druhých lidí?
Snídáte pravidelně?
Co si berete ke snídani?
Svačíte dopoledne před obědem? Co?
Obědváte pravidelně a zdravě ?
Stravujete se doma nebo jinde? Kde ?
Co konzumujete během odpolední svačiny?
Chodíte většinou spát před desátou (dvadvacátou ) hodinou večer?
V kolik hodin ráno většinou vstáváte?
Máte nějaké poruchy spánku?
Věnujete se pohybové aktivitě nebo sportu?
Kterému sportu se pravidelně věnujete?
Chodíte pravidelně ,,na čerstvý vzduch" a na procházky?
Jaké máte dobré návyky?
Máte dost času na plnění svých úkolů?
Máte nějaké pořadí podle kterého plníte své úkoly?
Jak odpočíváte?
Cítíte se většinou v pohodě?
Jaké máte zlozvyky?
Spěcháte často při plnění svých pracovních úkolů?
Co podle Vás škodí Vašemu zdraví?
Kouříte?
Jaký máte vztah k nikotinismu?
Jaký máte vztah k alkoholu?
Jaký máte vztah k drogám?
Pijete alkohol?
Berete nějaké drogy?
Máte v oblibě černou kávu?
Jaký druh kávy?
Kolik káv denně konzumujete?
Vyhýbáte se pohybovým aktivitám?
Chodíte část cesty do práce pěšky?
Které zásady pro podporu zdravého životního stylu považujte za nejdůležitější?
Kterými chorobami nebo poruchami trpíte?
Jaké léky pravidelně užíváte?
Máte v oblibě turistiku?
Která média sledujete?
Jakou literaturu rád (a) čtete?
Která témata sledujete na internetu?
Chodíte tančit ?
Navštěvujete pravidelně kavárny nebo restaurace?
Navštěvujete se pravidelně se svými přáteli?
Scházíte se se svými příbuznými?
Jak často?
Jste spíše samotář (samotářka)?
Jezdíte pravidelně na venkov?
Máte chatu či chalupu ?
Jezdíte k někomu na jejich chatu nebo chalupu?
Máte zahradu? Pracujete na zahradě nebo v sadu?
Jaké máte koníčky?
Hrajete na nějaký hudební nástroj ? Na který?
Jaká je Vaše nejoblíbenější číinnost?
Máte k dispozici auto?
Baví Vás autoturistika?
Cestujete občas i do zahraničí? Za jakým účelem?
Necháváte si pravidelně kontrolovat svůj zdravotní stav?
Jak často?
Na které poruchy a choroby se léčíte?
Absolvoval(a) jste nějakou kosmetickou či plastickou operaci? Jakou?
Studujete nějakou školu nebo nějaký odborný kurz? Jaký?
Učíte se cizí jazyky? Které?
Máte absolvovanou vysokou školu?
Chcete se ještě dále vzdělávat?
V jaké oblasti?
Jste spokojen(a), prožíváte většinou pohodu ve škole nebo na pracovišti?
Jste spokojen(a), prožíváte většinou pohodu ve své rodině?

Domníváte se, že žijete zdravým životním stylem?
1. Určitě žiji velmi zdravým životním stylem.
2. Žiji nadprůměrně zdravým životním stylem.
3. Žiji průměrně zdravým životní stylem.
4. Žiji lehce (mírně) nezdravým životním stylem.
5. Žiji nezdravým životním stylem.