ÚROVEŇ PSYCHOSOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY

23. října 2010 v 9:53 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih a o vychovávání mládeže dobré předpisy nebo zvyky (J.A. Komenský).

Šetření psychosociálního klimatu školy se opírá o pozorování, dotazník a rozhovor s učiteli i se žáky a žákyněmi.

Ředitelství školy je respektováno a je vhodným osobním příkladem, vzorem. 1 2 3 4 5
Pravidla pro adekvátní a efektivní chod školy a jednotlivých tříd a kroužků jsou jasná a stálá. 1 2 3 4 5
Organizační systém školy je teoreticky dobře propracovaný a realizovaný v praxi. 1 2 3 4 5
Škola usiluje o stále dobrou psychosociální atmosféru ve všech třídách. 1 2 3 4 5
Většina žáků prožívá pohodu ve vyučování, jsou spokojeni. 1 2 3 4 5
Ve škole převládá vzájemná důvěra. 1 2 3 4 5
Učitelé se navzájem respektují a akceptují také žáky. 1 2 3 4 5
Učitelé jsou vhodně zaujatí pro zdravou edukační práci. 1 2 3 4 5
Požadavky učitelů na žáky odpovídají individuálním schopnostem a možnostem žáka. 1 2 3 4 5
Pomalejší osobní tempo žáků je učiteli respektováno. 1 2 3 4 5
Žáci mohou při výuce projevovat vlastní nápady a názory i vznášet své dotazy k vyučované látce. 1 2 3 4 5
Škola propaguje aktivizující metody výuky. 1 2 3 4 5
Šikana a brachiální ani verbální agresivita není na škole trpěna. 1 2 3 4 5
Žáci si nestěžují na ponižování a zesměšňování ze strany učitelů ani ostatních zaměstnanců školy. 1 2 3 4 5
Škola kooperativně rozvojí psychiku a osobnost žáka, jeho subjekt možný. 1 2 3 4 5
Škola systematicky předává znalosti, dovednosti a učí vhodným návykům i vlastnostem. 1 2 3 4 5
Škola rozvíjí zejména zodpovědnost a autoregulaci žáků. 1 2 3 4 5
Škola vede žáky ke správným pracovním návykům. 1 2 3 4 5
Škola podporuje objektivní i subjektivní tvořivost žáků. 1 2 3 4 5
Škola vede žáky k nácviku relaxačních technik a k vhodné pohybové aktivitě. 1 2 3 4 5
Škola usiluje o rozvoj zdravého životního stylu žáků. 1 2 3 4 5
Stravování ve škole má adekvátní úroveň. 1 2 3 4 5
Hygiena školy je na velmi dobré úrovni. 1 2 3 4 5
Zdravotní péče školy je na velmi dobré úrovni. 1 2 3 4 5
Škola má bezbariérový přístup. 1 2 3 4 5
Ve škole jsou integrováni tělesně postižení žáci. 1 2 3 4 5
Na škole jsou respektována pravidla bezpečnosti práce. 1 2 3 4 5
Škola poskytuje odborné informace o drogách a návykových látkách. 1 2 3 4 5
Škola podporuje odolnost vůči stresům, náročným a krizovým situacím. 1 2 3 4 5
Škola má svého školního psychologa. 1 2 3 4 5
Škola rozvíjí kladné komunikační klima, dobré a prosociální mezilidské vztahy. 1 2 3 4 5
Většina žáků je spokojena se sociální komunikací se spolužáky. 1 2 3 4 5
Většina žáků je spojena se sociální komunikací s pracovníky školy. 1 2 3 4 5
Škola poskytuje vhodnou sexuální výchovu a výchovu k rodičovství. 1 2 3 4 5
Škola vykazuje pohodu věcného a funkčního prostředí. 1 2 3 4 5
Škola poskytuje bohatý výběr kroužků a nepovinných předmětů. 1 2 3 4 5
Škola má a využívá moderní didaktické pomůcky. 1 2 3 4 5
Škola usiluje o zavádění nových metod edukační práce. 1 2 3 4 5
Hodnocení žáků při zkoušení a při písemných prověrkách je většinou žáků přijímáno jako spravedlivé. 1 2 3 4 5
Škola stále usiluje o pohodu sociálního prostředí. 1 2 3 4 5
Škola vykazuje pohodu v organizačních záležitostech. 1 2 3 4 5
Škola organizuje pro žáky různé soutěže. 1 2 3 4 5
Škola nabádá k respektování individuálních odlišností mezi lidmi. 1 2 3 4 5
Neučitelský personál školy se kladně podílí na výchově žáků. 1 2 3 4 5
Rodiče žáků se školou spolupracují, mezi školou a rodiči je otevřené partnerství. 1 2 3 4 5
Škola spolupracuje s veřejností. 1 2 3 4 5
Školá pořádá sportovní akce. 1 2 3 4 5
Škola zajišťuje účast žáků na vybraných kulturních akcích a událostech (např. na divadelních hrách). 1 2 3 4 5
Škola zajišťuje výměnné pobyty. 1 2 3 4 5
Škola pořádá výlety a zájezdy (i do zahraničí). 1 2 3 4 5
Škola poskytuje informace i o možnostech dalšího studia nebo pracovního uplatnění. 1 2 3 4 5
Většina pracovníků školy je se svou prací na škole spokojená. 1 2 3 4 5
Většina žáků je se svým umístěním na této škole spokojená. 1 2 3 4 5

Známkování odpovídá klasifikaci na střední škole. Jednička je známka nejlepší, pětka nejhorší.

Sociální klima i psychosociální atmosféra jsou celkově ve škole:
1. na výborné úrovni;
2. na velmi dobré úrovni;
3. na dobré (průměrné) úrovni;
4. na slabší (podprůměrné) úrovni;
5. na nedostatečné úrovni.


Posuzovací stupnice chování tázaných při šetření

Příjmení a jméno

Datum narození

Bydliště

Škola

Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost
 1. Mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Velmi dobrá
 3. Dobrá, průměrná
 4. Slabá, málo soustředěná
5.Špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Motorika
 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná
 5. Velmi neklidná

Výkon podle kvality
 1. Mimořádně pečlivá kvalita
 2. Velmi dobrá kvalita
 3. Průměrná, vyhovující kvalita
 4. Slabší kvalita výkonu
 5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti


Stavba těla ( typ konstituce)

1. Normální (normostenická, harmonická)
2. Astenická (leptosomní, ektomorfní) štíhlá
3. Hyperstenická (atletická, mezomorfní) svalnatá
4. Pyknická (endomorfní, obezní) nadprůměrná výživa
5. Dysplastická

JINÉ přípomínky (dopište......................................................................................................................
....................................................................................................................................................)
např. zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, vady a poruchy řeči mluvené a psané, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena.

Závěry a doporučení

např. podprůměrná úroveň psychosociálního klimatu školy, je třeba redukovat tyto nedostatky:.......................

..................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama