ŽIVOTOPIS jako metoda poznávání osobnosti

14. května 2010 v 7:21 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
ŽIVOTOPIS jako metodu poznávání psychiky a osobnosti můžeme nechat vypracovat dvojím způsobem. Buď formou spontánního, neřízeného, podrobného popisu průběhu života, nebo formou tzv. autobiografického inventáře.

Při zpracování neřízeného životopisu si všímáme především časové návaznosti, časového sledu životopisu (např. kde jsou časové mezery, které změny v zaměstnání člověk uvádí a které zaměstnání nerozvádí), tendence vývoje a společenské pozice (vzestupné, sestupné, změny pracovních oblasti atd.).
Počítáme s tím, že např. uchazeč o určité povolání či studium má tendenci přikrášlovat méně příjemné úseky života: výpovědi ze zaměstnání, tresty, pobyty v nápravných zařízeních apod. Zjistíme-li takové přikrášlení, analyzujeme, zda jde o vědomý podvod, nebo spíš o projev studu.

Při analýze životopisu si všímáme nejen obsahu, ale i formálních stránek, jako je barva papíru, inkoustu, formát papíru.
Např. použití fixových per nebo barevných inkoustů signalizuje pravděpodobnost touhy po vyvolání efektu a může svědčit o snaze vyniknout formálnostmi. Mnohdy se také stává, že osoby málo vycvičené a dovedné v psaní dávají přednost malým formátům papíru, protože na velké bílé ploše formátu se cítí nejisté: např. ženy z domácnosti, nekvalifikovaní dělníci atp.
Autobiografický inventář je vlastně životopis sestavený ve formě posuzovací, hodnotící stupnice, v níž zkoumaná osoba pouze zatrhuje některou z řady možných odpovědí. Hodí se hlavně k výzkumným účelům, dá se dobře statisticky zpracovávat.

ŽIVOTOPIS
(podle J. Ch. RAISKUPA, upravil R. KOHOUTEK)


P. č.:


Dat. vyšetření:
Příjmení a jméno:
Dat. narození:
Bydliště (adresa):Pracoviště (škola):

Dále je zde uvedena podrobná osnova životopisu, která vám pomůže upamatovat se a zabrání zapomenout na něco důležité. Není třeba psát odpovědi anebo vysvětlování ke každému heslu osnovy; jestli se vás některé body netýkají, nemusíte se o nich zmiňovat. Uvádějte jen významné údaje a důležité okolnosti.
Životopis napište čitelně a souvisle na prázdné plochy vedle osnovy. Pokud vám nevystačí místo, pokračujte na poslední volné straně.
___________________________________________________________________________

Žádáte-li o radu při volbě povolání nebo studijního oboru, zodpovězte stručně, ale výstižně tyto otázky:

Jaké pohnutky vás vedli k této volbě? (z uvedeného podškrtněte vhodné nebo přepište jiné):

osobní zájem, sklon, doporučení vrstevníků, známých, učitelů, odborníků, jiných

jiné motivy - dopište jaké ............................................................................................................
Jste dobře informován(a) o zvoleném povolání nebo oboru? Znáte jeho požadavky, pracovní podmínky, rizika?

Jaké nepříjemné vlastnosti anebo těžkosti v této práci očekáváte - čeho se obáváte?
Myslíte si, že máte schopnosti pro tuto práci a troufáte se vykonávat ji?

Bude toto povolání (obor) přiměřené vašim zájmům, citovému založení, temperamentu,

povaze a také osobním a pracovním vlastnostem?

Které z vlastních předností pokládáte za osobní dispozice pro tento obor?

Které nedostatky si sebekriticky přiznáváte a kterých se obáváte? (o kterých předpokládáte,

že by vám mohli dělat při studiu nebo povolání těžkosti)

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti, jak dlouho se o obor zajímáte, jak svůj zájem prakticky osvědčujete?MLADOST - VÝVOJ - DOSPĚLOST: Text životopisu: (pište v souvislých větách - heslovité
komentáře nestačí!

Původ:

rodiště, prostředí, dobová situace, poměry

Rodina:

rodiče, pěstouni, (zaměstnání) -
jejich vzdělání, vzájemný vztah rodičů, národnost rodičů, úplnost rodiny (případně na co zemřeli rodiče, sourozenci - v jakém věku ...), soulad v rodině, nemoci v rodině, majetkové poměry, kulturnost rodiny, výchova v rodině, kde a kdo vychovával, přednosti a klady výchovy, přísná - volná výchova, nedostatky a chyby výchovy

Předškolní věk:

jesle, mateřská škola, prarodiče, dětský domov, nemocnice

Školský věk - vzdělání:

návštěva školy, změny, vztah k učení, prospěch, píle, oblíbené učební předměty, neoblíbené předměty, doučování a příprava do školy, poruchy řeči

Zvláštní zážitky v mladosti:

pozoruhodné příhody a dojmy, nemoci, úrazy, duševní otřesy, těžkosti během dospíváníPříprava pro povolání:

zájmy, vyučení se řemeslu,
praxe, ukončené odborné vzdělání, školní prospěch, zvláštní kurzy, zkoušky, studijní cesty, spokojenost ve škole

Vojenská služba:


Existenční osamostatnění:

první zaměstnání, změny povolání - příčiny,
počáteční těžkosti, známosti, založení vlastní rodiny, změny bydliště, stěhování, ekonomická (finanční) situace

Vynikající úspěchy:

(sport, umění apod.)SOUČASNOST:

Tělesná a duševní zdatnost:

současný zdravotní stav, nemoci - zejména vážné, chronické, hospitalizace v nemocnici apod., tělesné vady, úrazy, operace, invalidita; výživa, alkohol, kouření, denní spánek, tělesná síla a vytrvalost, zvláštní schopnosti, nadání, nervový a duševní stav, sportování a otužilost, soustavná lékařská péče (jaká)

Soukromý a rodinný život:

bytová situace (byt velký - malý, světlý - tmavý, vlhký - suchý atp.) uspokojivá - neuspokojivá, prostředí bydliště,
datum sňatku, manželství, děti - příbuzní
rodinný život - soulad, disharmonie, rozpory, konflikty, nemoci v rodině, hmotné možnosti
styl rodinné výchovy (např. odmítavá, rozmazlující, vlažná, kontrastní, ovládaná), extramatrimoniální vztahy

Život mimo povolání:

osobní zájmy a záliby, hodnoty a jejich hierarchie, kultura, náboženství, sociální kontakty, cestování, sociální iniciativy, sdružení popř. veřejná činnost, povahové zvláštnosti, role a pozice mezi vrstevníky

Povolání a zaměstnání

podnik, pracoviště, práce, poměry a vztahy na pracovišti, vztah k zaměstnání, záměry, perspektivy pracovní úspěchy, osobní iniciativy, platové zařazení, výdělek, vedlejší zaměstnání, studium při zaměstnání, změny zaměstnání

Významější životní události:

mimořádné životní úspěchy, neúspěchy, nehody, ztráty, krize, duševní otřesy, tresty, vězení, rehabilitace

Zaměření na budoucnost:

plány, tužby, ideály, snahy, osobní cíle: rodinné, společenské, kulturní, pracovní, politické, umělecké
- prognózy!
hierarchie hodnot partnera (partnerky)

Zvláštní připomínky:


Vysvětlující doplňky:

Podle názorů starších autorů má se vyšetřované osobě ponechat úplná volnost při psaní životopisu, který se pokládá za spontánní projev osobnosti a který je podrobený všestranné hloubkové analýze. Podle názorů jiných je důležitá především úplnost životopisné anamnézy, kterou je třeba zabezpečit soustavou otázek. Přitom kromě odpovědí je třeba ponechat možnost širších komentářů.
Potřebám nejlépe odpovídá asi kompromisní forma. Vyšetřované osobě se ponechává volnost v stylizaci životopisu, ale úplnost anamnézy a soustavnost výpovědí se podporuje heslovitým pomocným schématem.
Pokyny pro aplikaci pomůcky

Protože často bývají důležitá přesná data významných životopisných údajů, je možné připustit, aby vyšetřovaná osoba životopis napsala doma a před vyšetřením ho odevzdala.
Zadávání životopisu nevyžaduje zvláštní instrukce; ty jsou už uvedené na první straně. Vyšetřovaná osoba si je však musí přečíst pod dozorem examinátora, který má zodpovědět případné otázky nebo podat potřebné doplňující vysvětlení. Velmi důležité je, abychom
zdůraznili záruku diskrétnosti
všech uváděných údajů.
Obzvlášť je třeba vyšetřované osoby upozornit na to, aby nepsali životopis ve formě heslovitých odpovědí na jednotlivé body schéma ani ve formě heslovitých komentářů k bodům osnovy! Životopis má být souvislým popisem vlastního života - osnova má jen připomenout takové zážitky nebo okolnosti.
Životopis musí vyšetřovaná osoba zásadně napsat vlastnoručně. Může přitom použít libovolný psací prostředek (kromě psacího stroje). Když se má provést i grafologický rozbor, je třeba požadovat napsání perem a inkoustem.
Napsání životopisu se nemá časově omezovat. Při hromadném vyšetření je třeba však formálně vymezit rámcový časový limit - např. udat jako dostačující čas cca 1/2 hodiny (asi po 20 minutách je možné upozornit, že čas se chýlí ke konci, není možné však po půl hodině práci striktně ukončit, ale pomaleji píšícím osobám povolit i více minutové prodloužení času, případně jim umožnit dokončit práci přes přestávku anebo na konci vyšetření). Rozdíly v rychlosti psaní je potřeba vyrovnat zaměstnáním osob, které jsou dříve hotové; je výhodné mít v zásobě doplňující pomůcky (např. dotazníky).
Examinátor si může poznamenat čas trvání životopisu a dělat si poznámky o otázkách, které měli jednotlivé osoby ať už k instrukcím, nebo vlastní textové části.

Vyhodnocení životopisu

Při zpracování a studiu životopisu doporučujeme použít různobarevné tužky na podtrhávání, čímž je možné zvýraznit symptomatické a důležité výpovědi (systém barevného označení je věcí zvyku
- např. červenou barvou se podtrhnou negativní a zelenou pozitivní údaje, modrou barvou zážitky a události vztahující se k vybranému oboru nebo povolání, žlutou barvou se označí gramatické a syntaktické chyby apod.).
Po analýze životopisu si
připravíme doplňkové a kontrolní otázky pro závěrečný
rozhovor
, který se doporučuje začít právě výpověďmi v životopise. Velmi důležitá je konfrontace životopisu s vyplněnými dotazníky, hlavně s těmi, které obsahují otázky anamnestického rázu.
Ze životopisu je možné velmi dobře posoudit stylistické schopnosti, obratnost ve vyjadřování, znalost řeči a pravopisu, jako i úpravy písemného projevu. Životopis psaný vlastní rukou může být i předmětem podrobné grafologické analýzy.


Posuzovací stupnice chování klienta či klientky při individuálním šetřeníPříjmení Jméno

Datum narození

Bydliště

Škola

Pracoviště


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit


Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Velmi dobrá
 3. Dobrá, průměrná
 4. Slabá, málo soustředěná
 5. Velmi špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Řeč a písmo

 1. Vyjadřuje se slovem i písmem výborně, bez závad a poruch.
 2. Vyjadřuje se slovem i písmem velmi dobře.
 3. Vyjadřuje se slovem i písmem dobře, bez patrných poruch.
 4. Má závady a poruchy v řeči psaní i mluvené. Upřesněte: ……………………………………………………………………………
 5. Má vážné závady a poruchy v řeči psané i mluvené. Upřesněte: …………………………………………………………………


Motorika

 1. Normální, bez nápadností, klidná a obratná
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neobratná a neklidná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality

1. Mimořádně pečlivá kvalita
2. Velmi dobrá kvalita
3. Průměrná, vyhovující kvalita
4. Slabší kvalita výkonu
5. Nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti
ZÁVĚRY (nález)
Další připomínky: např. konstituce, zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profese


Literatura

KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. 175 stran.
ISBN 80-7204-200-9.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama