ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ PRACOVNÍKA

14. května 2010 v 7:32 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ PRACOVNÍKA
Jméno a příjmení hodnoceného: Jméno a přijmení hodnotitele:
Datum narození:
Pracoviště:
Pracovní zařazení:
Doba praxe:

Jednu z možných odpovědí vztahujících se na popis osobnosti pracovníka vyznačte podtržením, případně ji doplňte vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj nevztahuje. Nejste-li si jist(a), udělejte u věty otazník. V případě, že souhlasíte pouze s částí odpovědi, podtrhněte pouze tuto část.

1. Zájem o práci:
1-je mimořádně hluboce osobně zainteresován(a) a identifikován(a) s pracovištěm (jedná vždy v zájmu pracoviště, v němž pracuje a seriozně je reprezentuje vůči veřejnosti)
2- značně zaměřuje svůj zájem na plnění přidělených úkolů, je schopen (schopna) obětovat i větší část osobních zájmů pro zájem pracoviště
3- zajímá se o práci průměrně, pouze občas je schopen (schopna) posunout do pozadí osobní zájmy před společenskými
4- práci vykonává s minimálním zájmem
5- je zcela bez osobního zájmu
Doplňky: (ostatní zájmy pracovníka)

2. Rozumové schopnosti:
1- je nadprůměrně bystrý(á), samostatný(á) i při osvojování nových poznatků, má velmi dobře rozvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení, má značně nadprůměrnou inteligenci
2 - chápe a plnít zadané úkoly, má nadprůměrnou inteligenci a mohl(a) by patřit mezi nejlepší pracovníky
3 - průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím dosahuje dobrých výsledků, má průměrnou inteligenci
4 - je poněkud méně chápavý(á), málo samostatný a těžkopádný v oblasti logických myšlenkových pochodů, učí se mechanicky, má mírně podprůměrnou inteligenci
5 - má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí, chce-li pochopit vztahy mezi jednoduchými fakty, má značně podprůměrnou inteligenci.
Doplňky:

3. Samostatnost myšlení:
1 - dovede mimořádně přesně posoudit situaci a zaujmout vlastní stanovisko
2 - dokáže samostatně myslet - mít vlastní, poměrně přesný úsudek
3 - vychází spíše z cizích názorů, dokáže je rozvíjet podle pokynů
4 - pracuje spíše podle schématu, vlastní stanovisko většinou nedokáže zaujmout
5 - v myšlení není samostatný(á), celkem bez vlastních názorů a hodnocení
Doplňky:

4. Jasnost a přesnost myšlení:
1 - projevuje mimořádně správné, jasné a přesné myšlení
2 - myšlení má logicky správné a přesné
3 - v zásadních věcech a souvislostech projevuje zdravý úsudek
4 - dokáže projevit vlastní úsudek jen ve velmi zásadních otázkách, spíše jen plní cizí příkazy a instrukce
5 - plní cizí příkazy a instrukce, nad prací nepřemýšlí
Doplňky:

5. Originalita myšlení (invence):
1 - je vysoce originální, má mimořádné množství dobrých nápadů
2 - projevuje dostatek samostatných a tvůrčích nápadů
3 - je průměrný v původnosti svých nápadů, původní nápady rozvíjí
4 - spíše aplikuje cizí nápady, dokáže je však částečně obohatit vlastním podílem
5 - bez vlastních nápadů, v myšlení konformní
Doplňky:

6. Vzdělání:
1 - má vysokoškolské vzdělání
2 - zakončil(a) střední školu s maturitou
3 - má základní školu, je vyučen(a) v příslušném oboru
4 - ukončil základní školu, v oboru je zaučen(a)
5 - nemá ukončené základní školní vzdělání
Doplňky:

7. Odborné vědomosti, znalosti a dovednosti:
1 - neustále zvyšuje odborné znalosti, vědomosti a dovednosti
2 - odborné znalosti, vědomosti a dovednosti zachovává na potřebné výši
3 - zůstává na znalostech, vědomostech a dovednostech dosažených ve škole
4 - je pouze zaučen(a)
5 - bez odborných znalostí a vědomostí
Doplňky:

8. Znalost cizích jazyků:
1 - ovládá plynně slovem i písmem dva cizí jazyky
2 - ovládá jeden cizí jazyk slovem i písmem
3 - ovládá cizí jazyk pasivně
4 - má jen dílčí školní znalosti cizího jazyka
5 - nezná žádné cizí jazyky
Doplňky:

9. Všeobecná informovanost:
1 - má velmi široké zájmy a značně široké všeobecné znalosti z řady oborů lidské činnosti, velkou povšechnou informovanost včetně objektivní adekvátní informovanosti ve zvoleném oboru
2 - má širší zájmy přesahující zájem oboru, povšechně všeobecně informován(a)
3 - běžně obecně informován(a), běžné zájmy
4 - má pouze znalosti o vlastním oboru, o jiné obory lidské činnosti se příliš nezajímá
5 - má pouze odborné znalosti bez zájmu o ostatní dění
Doplňky:

10. Počítání (v oblasti základních početních úkonů):
1 - dokáže rychle a přesně počítat s velkou vytrvalostí
2 - počítá průměrně rychle a přesně s dostatečnou vytrvalostí
3 - počítá přesně s občasnou chybou, průměrnou rychlostí
4 - při počítání je méně jistý(á), málo rychlý(á), často chybuje
5 - i jednoduché příklady mu (jí) dělají značné potíže
Doplňky:

11. Paměť:
1 - má velmi dobrou paměť, rychle si zapamatuje celou řadu úkolů, je schopen (/schopna) nejen krátkodobého uchování v paměti, ale i dobrého dlouhodobého zapamatování
2 - má velmi dobrou krátkodobou i dlouhodobou paměť
3 - má průměrnou paměť
4 - má podprůrnou paměť
5 - má velmi slabou paměť
Doplňky:

12. Osobní tempo (tělesné):
1 - má mimořádně rychlé osobní tempo
2 - je hbitý (á), pracuje rychle
3 - má průměrné, stálé pracovní tempo
4 - pracuje pomalejším tempem
5 - má velmi pomalé pracovní tempo
Doplňky:

13. Osobní tempo /duševní/
1 - mimořádně rychle chápe úkoly a pokyny, velmi pružně na ně reaguje
2 - rychle chápe úkoly a pokyny, pružně a pohotově na ně reaguje
3 - dobře chápe úkoly a pokyny, s průměrnou rychlostí a správností na ně reaguje
4 - těžkopádnější v chápání úkolů a pokynů, pomaleji na ně reaguje
5 - obtížně chápe i jednoduché úkoly a pokyny
Doplňky (např. srovnání osobního tempa s kvalitou práce):

14. Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti:
1 - bez potíží zaměřuje pozornost i na několik věcí současně a přitom spolehlivě plnit dané úkoly, dokáže se mimořádně rychle přeorientovat z jedné činnosti na druhou
2 - většinou dokáže s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně, má přehled o situaci
4 - má slabší, podprůměrnou schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v takových situacích nejistý(á) , snadno zapomíná
5 - nedovede provádět ani dvě běžné činnosti současně, nedokáže se přizpůsobovat změnám, nemá přehled
Doplňky:

15. Soustředění pozornosti:
1 - dokáže se mimořádně soustředit na plnění pracovních povinností
2 - dokáže se dobře soustředit bez rozptylování
3 - celkem se dobře soustředí - dokáže zůstat u věci
4 - soustředivost je podprůměrná
5 - nedokáže se ani dostatečně soustředit
Doplňky:

16. Stav smyslového vnímání:
1 - velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně a pachy, má velmi dobré vnímání prodstoru, chuťové vnímání a barvocit
2 - má všechny smysly bez patologických změn
3 - nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání
4 - má drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu)
5- má velké závady a poruchy smyslového vnímání (zrakového, chuťového, sluchového, čichového, hmatového, prostorového)
Doplňky:

17. Vyjadřovací schopnosti:
1 - mimořádné vyjadřovací schopnosti, má velkou slovní zásobu i jasnou formulaci myšlenek
2 - velmi dobré schopnosti komunikace , výstižnou formu projevu i dobrou slovní zásobu
3 - má průměrnou slovní zásobu se srozumitelnou formulací myšlenek
4 - má jen malou ústní a písemnou vyjadřovací schopnost a chudou slovní zásobu
5 - jeho ústní i písemné vyjadřování je těžkopádné, má závady a poruchy v ústním i písemném vyjadřování
Doplňky:

18. Emoční vyrovnanost:
1 - vždy si ví rady, je chladnokrevný(á) a duchapřítomný(á)
2 - je vyrovnaný (á), většinou se nedá vyvést z rovnováhy
3 - bývá vyveden (a) z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v běžných situacích je klidný(á) a vyrovnaný(á)
4 - málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon podléhat panice v obtížnějších situacích
5 - trpí pocity méněcennosti (i když je případně navenek zakrývá), které někdy nepřirozeně kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, velmi snadno znervózní
Doplňky:

19. Sebevědomí, sebedůvěra:
1 - má zvýšené sebevědomí, vždy si věří
2 - má velmi dobré sebevědomí se zdravou ctižádostí, je jistý(á) a pevný(á) i při středně velkých nezdarech a potížích
3 - má přiměřené sebevědomí bez zdůrazněné ctižádosti
4 - má mírně snížené sebevědomí, bývá stísněný(á)
5 - má velmi snížené sebevědomí - komplex méněcennosti (nedostačivosti)
Doplňky:

20. Duševní zdatnost:
1 - je mimořádně odolný(á) proti různým vlivům vyvolávajícím napětí, dobře zvládne i velkou zodpovědnost
2 - dobře snáší občasné výkyvy, které způsobují neklid na pracovišti
3 - napětí snáší průměrně
4 - má slabší nervovou soustavu, je méně psychicky zdatný(á)
5 - je velmi málo duševně odolný(á) vůči vlivům vyvolávajícím napětí
Doplňky:

21. Smysl pro povinnost:
1 - mimořádně veliký smysl pro povinnost
2 - velmi dobrý smysl pro povinnost
3 - průměrný smysl pro povinnost
4 - má snížený smysl pro povinnost
5 - obvykle neplní své povinnosti
Doplňky:

22. Pořádnost a čistotnost:
1 - má mimořádně velký smysl pro pořádnost, nesnese nepořádek a nečistotu
2 - má velmi dobrý smysl pro pořádnost i čistotnost
3 - má průměrný smysl pro pořádnost a čistotnost
4 - často bývá nepořádný(á) i nečistotný(á), vyžaduje častou kontrolu svého chování
5 - je nepořádný(á), nečistotný(á), vyžaduje neustálou kontrolu
Doplňky:

23. Pečlivost:
1 - je mimořádně pečlivý(á) a důkladný(á), nedopouští se chyb
2 - je pečlivý(á) a důkladný(á), dělá jen malé chyby
3 - je průměrně pečlivý(á)
4 - je málo pečlivý(á) a důkladný(á), vyžaduje neustálou kontrolu
5 - neklade si žádné nároky na pečlivost a důkladnost
Doplňky:

24. Potřeba sociální interakce a sebeuplatnění:
1 - má velmi výraznou potřebu kontaktu s lidmi a potřebu sebeuplatnění ve skupině lidí, rád(a) hovoří, vystupuje, diskutuje
2 - má značnou potřebu kontaktu a interakce s lidmi a potřebu uplatnit se
3 - má přiměřenou potřebu společenského života i potřebu sebeuplatnění mezi lidmi
4 - má malou potřebu kontaktu s lidmi, malou potřebu sebeuplatnění
5 - nemá potřebu kontaktu a interakce s lidmi, ani potřebu uplatnit se v pracovní skupině
Doplňky:

25. Organizační talent:
1 - má mimořádné organizační schopnosti
2 - je velmi dobrý(á) organizátor(ka)
3 - dokáže zvládnout běžné organizační úkoly s dostatečnou jistotou
4 - organizační stránky pracovní činnosti zvládá jen s potížemi
5 - neumí si dobře zorganizovat práci, organizace je jeho (její) "slabou stránkou"
Doplňky:

26. Vystupování:
1 - má mimořádnou jistotu a takt při jednání s lidmi, umí vzbudit důvěru
2 - je obratný(á) a zdvořilý(á), oblíbený(á), dokáže přijmout kritiku
3 - dostatečně jistý(á) , korektní, zapadne dobře do kolektivu, respektuje vedoucí
4 - v jeho (jejím) vystupování jsou určité nedostatky (např. vystupuje příliš domýšlivě, příliš bázlivě apod.)
5 - vystupuje s významnými závadami a poruchami
Doplňky:

27. Umění jednat s lidmi:
1 - umí velmi úspěšně a pružně jednat s lidmi, je společensky obratný(á), kultivovaný(á) a slušný(á)
2 - umí společensky vystupovat a jednat s lidmi
3 - umí se obstojně chovat vůči starším i mladším mužům i ženám
4 - v sociální kontaktu s lidmi je neohrabaný(á), nerozhodný(á) a někdy i neukázněný(á)
5 - v kontaktu a interakci s lidmi má často hrubé chyby, závady a poruchy
Doplňky:

28. Znalost lidí:
1 - dokáže rychle a správně posoudit lidi
2 - dovede pochopit úmysly druhých lidí, jejich slabosti i přednosti
3 - jeho (její) znalost lidí je průměrná
4 - má malý zájem o druhé lidi, znalost lidí je malá
5 - nedokáže odpovídajícím způsobem poznávat a hodnotit jiné lidí
Doplňky:

29. Síla vůle:
1 - má mimořádně velkou sílu vůle
2 - jeho síla vůle je velká
3 - má průměrnou, běžnou sílu vůle
4 - má malou sílu vůle
5 - má velmi malou sílu vůle
Doplňky:


30. Vytrvalost:
1 - má mimořádně stálý, vytrvalý výkon i při velmi značném zatížení
2 - je vytrvalý(á), zvládne i nával práce překračující běžnou míru
3 - průměrně vytrvalý(á) v plnění pracovních úkolů, snaží se
4 - ve vytrvalosti má určité výkyvy, nestálý, labilní
5 - má malou vytrvalost, musí být často pobízen
Doplňky:

31. Schopnost vedení:
1 - je výrazně vůdčí a dominantní typ, umí aktivizovat druhé
2 - má spíše snahu podřizovat si jiné, než být sám podřizován
3 - dovede dobře vydávat pokyny a doporučení i podřídit se
4 - je spíše podřidivý(á), přizpůsobivější
5 - většinou se raději přizpůsobuje, podřídí se, ustoupí
Doplňky:

32. Pracovitost a aktivita:
1 - velmi rád(a) pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesně i duševně velmi aktivní
2 - rád(a) pracuje, je pilný(á) a aktivní tělesně-duševně
3 - je průměrně pracovitý(á) i aktivní tělesně-duševně
4 - je málo pilný(á) a aktivní tělesně-duševně
5 - je lenivý(á) tělesně-duševně
Doplňky:

33. Motorika, tělesná zdatnost a únavnost při tělesné práci:
1 - je velmi obratný(á), má cit pro zacházení s nejrůznějšími materiály, je značně tělesně zdatný(á) a výkonný(á), nepodléhá únavě
2 - má smysl pro dovedné zacházení s různými materiály i nástroji, je tělesně zdatný(á), při tělesné práci je takřka vždy svěží
3 - vyhovujícím způsobem zachází s různými materiály a nástroji, není zřejmé, že by ho(jí) fyzická práce nápadněji unavovala
4 - nemá dostatek citu ani dovednosti při zacházení s nejrůznějšími nástroji, bývá při tělesné práci často unaven(a), je málo výkonný(á)
5 - je neobratný(á) i při práci s jednoduchými nástroji a materiály, při tělesné práci značně podléhá únavě, je velmi málo zdatný(á) a výkonný(á)
Doplňky:

34. Technické nadání:
1 - dovede velmi rychle a dobře chápat technické souvislosti a jejich význam, řešit i náročné konstrukční úkoly
2 - dobře se orientuje a chápe i technicky komplikované souvislosti
3 - chápe a ovládá základní technické souvislosti, má praktickou vynalézavost a odpovídající vědomosti
4 - má jen základní technické znalosti, chápe jen jednoduché technické vztahy
5 - schopnosti a dovednosti chápat technické vztahy a souvislosti má minimální
Doplňky:

35. Zdravotní stav, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu:
1 - má pevné zdraví, vůbec nebyl(a) nemocen(na), nemá žádné nápadnosti ve vzhledu a výrazu
2 - má velmi dobrý zdravotní stav, bývá zřídka nemocen(na), nemá defekty vzhledu ani výrazu
3 - jeho zdravotní stav je průměrný, není příliš často nemocen(na), tělesné vzezření a výraz jsou přijatelné
4 - má křehké zdraví, je často nemocen(na), jeho tělesné vzezření je nápadnější (má např. kosmetickou vadu po operaci rozštěpu patra, trpí ekzémy apod.)
5 - je téměř neustále nemocen(na), má defekty tělesného vzezření, příp. výrazu (má tuto vadu: ........................)
Doplňky: (např. je nervózní, okusuje si nehty, dumlá palec, koktá, trpí častými bolestmi hlavy, potivostí rukou apod.)

36. Celkový dojem - vnější vzhled pracovníka (pracovnice):
1 - působí velmi kladným dojmem
2 - dělá dobrý dojem
3 - dělá obstojný, průměrně dobrý dojem
4 - dělá spíš horší než lepší dojem
5 - dělá velmi špatný dojem(á)
Doplňky:

37. Celkové hodnocení:
1 - je vynikající pro tuto profesi
2 - je velmi dobrý(á) ve své profesi
3 - vykonává svou profesi průměrně dobře
4 - je ve své profesi pouze dostačně (s určitými nedostatky) efektivní
5 - je nevyhovující pro danou profesi

Doplňky:

Datum hodnocení :

Podpis hodnotitele :Literatura

KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. 275 stran. ISBN 80-7204-200-9.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Bonnbónek-Emm Bonnbónek-Emm | Web | 14. května 2010 v 7:47 | Reagovat

Přepřepře nádherný blog:-) se super tématem:-)

2 vention vention | Web | 27. září 2016 v 21:08 | Reagovat

nebankovní půjčka online fryšták :-(

3 Andreas Andreas | 28. října 2017 v 16:37 | Reagovat

Z bryndy vás může vytáhnout také skvělý úvěr Top-

https://www.vitacredit.cz/uver_top/

4 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 17. ledna 2019 v 11:44 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

5 sandro sandro | 24. ledna 2019 v 14:16 | Reagovat

našel jsem hodně zajímavou formu půjčky, nebo spíš zástavy automobilu..zde se dozvíte více:

https://www.zastavtoauto.cz/jak-to-funguje

6 Jamiejsrex Jamiejsrex | E-mail | 25. ledna 2019 v 14:08 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama