Orientační písemný test z psychologie

14. května 2010 v 7:54 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
1. Psychika je:
a) vlastnost zvláštní síly mající svůj původ mimo nervovou soustavu
b) vlastnost mající svůj původ mimo organismus
c) vlastnost nadpřirozené transcendentální síly
d) systém duševních procesů, stavů a vlastností
2. Zákon nerovnoměrného vývoje znamená:
a) že se v určitém časovém intervalu rozvine jeden psychický znak rychleji, zatímco jiný znak se přechodně opozdí (v dalším časovém intervalu je tomu naopak)
b) že se slabomyslní zpočátku vyvíjejí pomaleji než normální, ale později slabomyslní normální dohoní
c) že v různých společenských skupinách mají lidé různé možnosti duševního vývoje
d) že na různých školách jsou různé výukové požadavky, které způsobují, že se někteří jedinci rozvíjejí rychleji a jiní pomaleji
3. Mentální retardace je:
a) přechodné onemocnění, které se dá vyléčit
b) nemoc, která má měnlivý průběh
c) získaný defekt ve vývoji rozumových schopností během života
d) trvalá porucha ve vývoji rozumových schopností a celé osobnosti od narození
4. Psychologická anamnéza je metoda:
a) používaná pro výchovu a převýchovu dětí i dospělých
b) zjišťující psychický vývoj od početí do vyšetření
c) pro zjišťování vlastností osobnosti pomocí různých testů a dotazníků
d) pro léčení některých duševních nemocí a odstraňování psychických poruch
5. Porucha osobnosti znamená:
a) duševní onemocnění projevující se nedostatky ve všeobecné inteligenci člověka
b) normální osobnost občas neschopnou se sociálně adaptovat v daném prostředí
c) přechodnou poruchu ve vývoji osobnosti spočívající v nedostatcích vývoje rozumových schopností
d) osobnost, která má některé vlastnosti mimořádně silně rozvinuté a jiné nápadně slabě rozvinuté
6. Demence je porucha:
a) vývoje celé osobnosti od narození
b) charakteru
c) rozumových schopností a celé osobnosti získaná během života
d) rozvoje psychiky podmíněná geny v zárodečných buňkách
7. Sociogram je schéma:
a) postavení jedince z hlediska hmotné a kulturní úrovně
b) zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva
c) umělecké tvořivosti obyvatelstva
d) interpersonálních vztahů v sociální skupině
8. Psychologická prognóza je:
a) určení psychických defektů a onemocnění
b) zvláštní nápravný postup u dětí s poruchami chování
c) předpověď psychického vývoje do budoucnosti
d) zjištění důležitých údajů o rodinné a mimorodinné výchově
9. Psychastenie je druh neurózy projevující se:
a) nutkavými strachy, myšlenkami a představami
b) zvýšenou únavností, bolestmi hlavy, nechutenstvím, nespavostí apod.
c) denním pomočováním
d) tělovými záškuby
10. Tzv. zákon vývojové kvalifikace (postupné kvantifikace, zákon tzv. vývojových skoků) znamená, že se:
a) postupně jedinci od sebe navzájem odlišují
b) s postupujícím vývojem psychické vlastnosti a procesy zdokonalují
c) v dospívání biologický a psychický vývoj zastaví
d) se biologický a psychický vývoj kvantitativně v určitých věkových intervalech mění (jde o změnu kvantity v novou kvalitu)
11. Zákon individuálního vývoje znamená, že:
a) individuální péče zlepšuje duševní vývoj
b) s postupujícím věkem se jednotlivci od sebe vzájemně odlišují v psychických procesech a vlastnostech
c) nevhodná výchova v rodině má za následek záporné individuální vlastnosti
d) různé individuální působení učitelů ve škole působí negativně na vývoj žáků
12. Psychologická diagnostika (psychodiagnostika) je:
a) předpovídání vývoje osobnosti člověka do budoucna
b) zvláštní způsob léčení duševně nemocných osob
c) zvláštní způsob ovlivňování osobnosti pomocí rozhovoru
d) zjištění psychických vlastností a určení psychických nedostatků a poruch různými metodami
13. Psychóza je:
a) infekční onemocnění některého ze základních orgánů
b) psychické onemocnění lehčího typu patřící do tzv. malé psychiatrie
c) těžké duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost
d) organické onemocnění centrálního nervového systému
14. Vnitřní příčiny psychických jevů jsou:
a) jen vrozené dispozice nervové soustavy
b) pouze získané vlastnosti nervové soustavy
c) vlastnosti získané od narození
d) jednak vrozené, jednak získané, ale poměrně trvalé vlastnosti
15. Jaký je vztah mezi vnitřními a vnějšími příčinami psychických jevů:
a) vnitřní a vnější příčiny jsou rovnocenné
b) vnější příčiny působí prostřednictvím vnitřních příčin
c) vnitřní a vnější příčiny jsou izolované a nepůsobí na sebe
d) vnitřní a vnější příčiny jsou dány dědičností
16. Endogenní příčiny neprospěchu a vadného chování jsou:
a) vnitřní příčiny
b) vlivy rodinného prostředí
c) vlivy školního prostředí
d) vnější příčiny
17. Jestliže spolužáci mají k některému žákovi neprávem záporný vztah, je vhodné, aby učitel:
a) promyšleně změnil představu o žákovi ve skupině (v kladném směru)
b) ponechal celou věc normálnímu vývoji
c) potrestal kolegy studenta za nesprávné chování a jednání
d) povolal si rodiče žáků a domluvil jim
18. Psychologická katamnéza je metoda zjišťující:
a) psychický vývoj před vyšetřením
b) psychický stav při vyšetřování
c) nápravné a hlavně výchovné možnosti
d) duševní vývoj osobnosti po vyšetření
19. Dyslalie je:
a) zadrhávání v řeči
b) opakování týchž myšlenek
c) neschopnost vyjádřit své myšlenky
d) porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin (patlavost)
20. Příliš agresivní učitel se sklonem k potlačování žáků může vyvolat u silného temperamentu:
a) optimální rozvoj osobnosti s kladnými vlastnostmi
b) některé negativní rysy jako přecitlivělost, strach apod.
c) potřebu a snahu také potlačovat jiné osoby
d) zájem o školní práci
21. Osobností v psychologii máme na mysli člověka:
a) s rysy morální dokonalosti
b) jako celek tělesných a duševních vlastností
c) s mimořádnou autoritou ve společnosti
d) zaujímajícího významné postavení ve společnosti
22. Mezi charakterové vlastnosti řadíme např.:
a) inteligenci, tvořivost
b) schopnost dobře si zapamatovat příjemné i nepříjemné
c) úsměv, pohled, stisk ruky
d) pracovitost, zdvořilost, laskavost
23. Pedagogická psychologie se zabývá hlavně:
a) psychologickými zákonitostmi procesu vyučování a výchovy
b) sociálním učením zvířat
c) duševním vývojem dětí a mládeže
d) poznáváním duševna dospělých
24. Mezi duševní procesy řadíme:
a) roztržitost, rozladění, rozmrzelost
b) mánii, depresi
c) introverzi, extraverzi
d) pamatování, pozorování, myšlení
25. Mezi biologické činitele utváření osobnosti začleňujeme především:
a) počasí, kvalitu vzduchu
b) dědičnost, choroby, úrazy, operace
c) možnost vlastnit domácí zvířata (zejména v útlém dětství)
d) kvalitu stravy
26. Činnost má pro duševní život význam:
a) formativní, utváří duševno
b) záporný, opotřebovává duševno
c) v podstatě nepatrný
d) hlavně ve stáří
27. Základní činitelé, kteří především utvářejí osobnost jsou:
a) přátelé, spolupracovníci a nadřízení
b) příroda, prodělané choroby a úrazy
c) dědičnost, prostředí a výchova
d) meteorologické vlivy
28. Pedagogická psychologie má nejblíže k těmto vědám:
a) k matematice
b) k pedagogice
c) k biologii
d) ke statistice
29. Mezi duševní stavy řadíme:
a) únavu, neklid, uvolnění
b) pozorování, vnímání
c) myšlení a řeč
d) uzavřenost, otevřenost
30. Psychologie zkoumá tyto základní duševní jevy:
a) chování živočichů
b) stavbu a činnost duševna, podmíněnost psychiky sociálními a biologickými činiteli
c) myšlení zvířat a lidí
d) cítění živočichů
31. Mezi temperamentové vlastnosti zařazujeme např.:
a) povahu člověka
b) morální vztahy člověka
c) smysl člověka pro humor
d) emotivitu člověka
32. Formální skupina v sociální psychologii znamená:
a) že jsou v ní lidé spjati neosobním funkčním pojítkem
b) přátelské seskupení lidí
c) seskupení lidí, kteří dbají na vnější vystupování
d) že jsou v ní lidé spjati osobním pojítkem
33. Demokraticky řízená pracovní skupina:
a) má časté konflikty mezi svými členy
b) má nejlepší pracovní výsledky
c) se projevuje zájmem o práci a iniciativou
d) má nejlepší výsledky co do kvantity
34. Diktátorsky řízená pracovní skupina:
a) odvádí nejmenší množství práce
b) postrádá iniciativu a tvořivost
c) vykazuje nejkvalitnější práci
d) má rozhádané spolupracovníky
35. Pojem role v sociální psychologii znamená:
a) očekávaný způsob chování jednotlivých členů skupiny v daném postavení (pozici)
b) delegování pravomoci vedoucího skupiny
c) postavení ve skupině
d) prostor pro řešení různých problémů
36. Liberálně řízená pracovní skupina:
a) se dobře hodí zejména pro podmínky velkých organizací
b) má všude nejlepší pracovní výsledky kvalitativní i kvantitativní
c) je vhodná pro řízení každé pracovní skupiny
d) je adekvátní způsob řízení některých tvůrčích vědeckých týmů
37. Obecná rozumová schopnost je vlastně:
a) souhrn vědomostí, které člověk má
b) světový názor člověka
c) celková úroveň dosažená ve vývoji schopností člověka
d) souhrn návyků a dovedností, které člověk má
38. Sociální psychologie pod pojmem skupina chápe:
a) jakékoliv seskupení lidí
b) sociální prostředí, seskupení lidí spjatých určitými pojítky
c) větší množství shromážděných osob
d) dav lidí různého věku
39. Konfliktogenní osobností na pracovišti rozumíme osobu, která:
a) často vyvolává konflikty, spory, hádky
b) se neustále vyhýbá konfliktům
c) usiluje o odstraňování konfliktů
d) na poradách příliš diskutuje
40. Profesiogram je:
a) propagační leták pro získávání mládeže do určitého povolání
b) přehled tělesných a psychických činností, nároků a vlastností potřebných pro úspěšné vykonávání určitého povolání
c) přehled psychických poruch vznikajících pod vlivem povolání
d) snímek jednoho pracovního dne

Správné řešení:
1d; 2a; 3d; 4b; 5d; 6c; 7d; 8c; 9a; 10d; 11b; 12d; 13c, 14d; 15b; 16a; 17a; 18d; 19d; 20c; 21b; 22d; 23a; 24d; 25b; 26a; 27c; 28b; 29a; 30b; 31d; 32a; 33c; 34b; 35a; 36d; 37c; 38b; 39a; 40b
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Petra Petra | E-mail | 11. července 2010 v 20:25 | Reagovat

Dobrý den,
máte opravdu zajímavý a podnětný blog, myslím, že je záslužné obohacovat internet o nějaká ta moudra (prvotně Vás "znám" z ABZ slovníku cizích slov) :)
Snad jen by možná stálo za úvahu, zda by nebylo vhodné roztřídit tyto texty do rubrik pro přehlednost.
Každopádně děkuji!
Hezký den

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama