VĚDOMOSTNÍ TEST z psychologie

14. května 2010 v 7:54 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Instrukce: správnou definici jednotlivých termínů zakroužkujte aporovcnejte se správným řešením uvedeným na konci testu.

1. Psychika

a) je vlastnost zvláštní síly mající svůj původ mimo nervovou soustavu
b) vlastnost mající svůj původ mimo organismus
c) vlastnost nadpřirozené transcendentální síly
d) systém duševních procesů, stavů a vlastností

2. Zákon nerovnoměrného vývoje znamená

a) že se v určitém časovém intervalu rozvine jeden psychický znak rychleji, zatímco jiný znak se přechodně opozdí (v dalším časovém intervalu je tomu naopak)
b) že se slabomyslní zpočátku vyvíjejí pomaleji než normální, ale později slabomyslní normální dohoní
c) že v různých společenských skupinách mají lidé různé možnosti duševního vývoje
d) že na různých školách jsou různé výukové požadavky, které způsobují, že se někteří jedinci rozvíjejí rychleji a jiní pomaleji

3. Mentální retardace
a) je přechodné onemocnění, které se dá vyléčit
b) nemoc, která má měnlivý průběh
c) získaný defekt ve vývoji rozumových schopností během života
d) trvalá porucha ve vývoji rozumových schopností a celé osobnosti od narození

4. Psychologická anamnéza je metoda
a) používaná pro výchovu a převýchovu dětí i dospělých
b) zjišťující psychický vývoj od početí do vyšetření
c) pro zjišťování vlastností osobnosti pomocí různých testů a dotazníků
d) pro léčení některých duševních nemocí a odstraňování psychických poruch

5. Porucha osobnosti znamená
a) duševní onemocnění projevující se nedostatky ve všeobecné inteligenci člověka
b) normální osobnost občas neschopnou se sociálně adaptovat v daném prostředí
c) přechodnou poruchu ve vývoji osobnosti spočívající v nedostatcích vývoje rozumových schopností
d) osobnost, která má některé vlastnosti mimořádně silně rozvinuté a jiné nápadně slabě rozvinuté

6. Demence je porucha
a) vývoje celé osobnosti od narození
b) charakteru
c) rozumových schopností a celé osobnosti získaná během života
d) rozvoje psychiky podmíněná geny v zárodečných buňkách

7. Sociogram je schéma
a) postavení jedince z hlediska hmotné a kulturní úrovně
b) zachycující různé společenské vrstvy obyvatelstva
c) umělecké tvořivosti obyvatelstva
d) interpersonálních vztahů v sociální skupině

8. Psychologická prognóza je
a) určení psychických defektů a onemocnění
b) zvláštní nápravný postup u dětí s poruchami chování
c) předpověď psychického vývoje do budoucnosti
d) zjištění důležitých údajů o rodinné a mimorodinné výchově

9. Psychastenie je druh neurózy projevující se
a) nutkavými strachy, myšlenkami a představami
b) zvýšenou únavností, bolestmi hlavy, nechutenstvím, nespavostí apod.
c) denním pomočováním
d) tělovými záškuby

10. Tzv. zákon vývojové kvalifikace (postupné kvantifikace, zákon tzv. vývojových skoků) znamená, že se:
a) postupně jedinci od sebe navzájem odlišují
b) s postupujícím vývojem psychické vlastnosti a procesy zdokonalují
c) v dospívání biologický a psychický vývoj zastaví
d) se biologický a psychický vývoj kvantitativně v určitých věkových intervalech mění (jde o změnu kvantity v novou kvalitu)

11. Zákon individuálního vývoje znamená, že
a) individuální péče zlepšuje duševní vývoj
b) s postupujícím věkem se jednotlivci od sebe vzájemně odlišují v psychických procesech a vlastnostech
c) nevhodná výchova v rodině má za následek záporné individuální vlastnosti
d) různé individuální působení učitelů ve škole působí negativně na vývoj žáků

12. Psychologická diagnostika (psychodiagnostika) je
a) předpovídání vývoje osobnosti člověka do budoucna
b) zvláštní způsob léčení duševně nemocných osob
c) zvláštní způsob ovlivňování osobnosti pomocí rozhovoru
d) zjištění psychických vlastností a určení psychických nedostatků a poruch různými metodami

13. Psychóza je
a) infekční onemocnění některého ze základních orgánů
b) psychické onemocnění lehčího typu patřící do tzv. malé psychiatrie
c) těžké duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost
d) organické onemocnění centrálního nervového systému

14. Vnitřní příčiny psychických jevů jsou
a) jen vrozené dispozice nervové soustavy
b) pouze získané vlastnosti nervové soustavy
c) vlastnosti získané od narození
d) jednak vrozené, jednak získané, ale poměrně trvalé vlastnosti

15. Jaký je vztah mezi vnitřními a vnějšími příčinami psychických jevů
a) vnitřní a vnější příčiny jsou rovnocenné
b) vnější příčiny působí prostřednictvím vnitřních příčin
c) vnitřní a vnější příčiny jsou izolované a nepůsobí na sebe
d) vnitřní a vnější příčiny jsou dány dědičností

16. Endogenní příčiny neprospěchu a vadného chování jsou
a) vnitřní příčiny
b) vlivy rodinného prostředí
c) vlivy školního prostředí
d) vnější příčiny

17. Jestliže spolužáci mají k některému žákovi neprávem záporný vztah, je vhodné, aby učitel:
a) promyšleně změnil představu o žákovi ve skupině (v kladném směru)
b) ponechal celou věc normálnímu vývoji
c) potrestal kolegy studenta za nesprávné chování a jednání
d) povolal si rodiče žáků a domluvil jim

18. Psychologická katamnéza je metoda zjišťující
a) psychický vývoj před vyšetřením
b) psychický stav při vyšetřování
c) nápravné a hlavně výchovné možnosti
d) duševní vývoj osobnosti po vyšetření

19. Dyslalie je
a) zadrhávání v řeči
b) opakování týchž myšlenek
c) neschopnost vyjádřit své myšlenky
d) porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin (patlavost)

20. Příliš agresivní učitel se sklonem k potlačování žáků může vyvolat u silného temperamentu
a) optimální rozvoj osobnosti s kladnými vlastnostmi
b) některé negativní rysy jako přecitlivělost, strach apod.
c) potřebu a snahu také potlačovat jiné osoby
d) zájem o školní práci

21. Osobností v psychologii máme na mysli člověka

a) s rysy morální dokonalosti
b) jako celek tělesných a duševních vlastností
c) s mimořádnou autoritou ve společnosti
d) zaujímajícího významné postavení ve společnosti

22. Mezi charakterové vlastnosti řadíme např.
a) inteligenci, tvořivost
b) schopnost dobře si zapamatovat příjemné i nepříjemné
c) úsměv, pohled, stisk ruky
d) pracovitost, zdvořilost, laskavost

23. Pedagogická psychologie se zabývá hlavně
a) psychologickými zákonitostmi procesu vyučování a výchovy
b) sociálním učením zvířat
c) duševním vývojem dětí a mládeže
d) poznáváním duševna dospělých

24. Mezi duševní procesy řadíme
a) roztržitost, rozladění, rozmrzelost
b) mánii, depresi
c) introverzi, extraverzi
d) pamatování, pozorování, myšlení

25. Mezi biologické činitele utváření osobnosti začleňujeme především
a) počasí, kvalitu vzduchu
b) dědičnost, choroby, úrazy, operace
c) možnost vlastnit domácí zvířata (zejména v útlém dětství)
d) kvalitu stravy

26. Činnost má pro duševní život význam
a) formativní, utváří duševno
b) záporný, opotřebovává duševno
c) v podstatě nepatrný
d) hlavně ve stáří

27. Základní činitelé, kteří především utvářejí osobnost jsou
a) přátelé, spolupracovníci a nadřízení
b) příroda, prodělané choroby a úrazy
c) dědičnost, prostředí a výchova
d) meteorologické vlivy

28. Pedagogická psychologie má nejblíže k těmto vědám
a) k matematice
b) k pedagogice
c) k biologii
d) ke statistice

29. Mezi duševní stavy řadíme
a) únavu, neklid, uvolnění
b) pozorování, vnímání
c) myšlení a řeč
d) uzavřenost, otevřenost

30. Psychologie zkoumá tyto základní duševní jevy
a) chování živočichů
b) stavbu a činnost duševna, podmíněnost psychiky sociálními a biologickými činiteli
c) myšlení zvířat a lidí
d) cítění živočichů

31. Mezi temperamentové vlastnosti zařazujeme např.
a) povahu člověka
b) morální vztahy člověka
c) smysl člověka pro humor
d) emotivitu člověka

32. Formální skupina v sociální psychologii znamená
a) že jsou v ní lidé spjati neosobním funkčním pojítkem
b) přátelské seskupení lidí
c) seskupení lidí, kteří dbají na vnější vystupování
d) že jsou v ní lidé spjati osobním pojítkem

33. Demokraticky řízená pracovní skupina
a) má časté konflikty mezi svými členy
b) má nejlepší pracovní výsledky
c) se projevuje zájmem o práci a iniciativou
d) má nejlepší výsledky co do kvantity

34. Diktátorsky řízená pracovní skupina
a) odvádí nejmenší množství práce
b) postrádá iniciativu a tvořivost
c) vykazuje nejkvalitnější práci
d) má rozhádané spolupracovníky

35. Pojem role v sociální psychologii znamená
a) očekávaný způsob chování jednotlivých členů skupiny v daném postavení (pozici)
b) delegování pravomoci vedoucího skupiny
c) postavení ve skupině
d) prostor pro řešení různých problémů

36. Liberálně řízená pracovní skupina
a) se dobře hodí zejména pro podmínky velkých organizací
b) má všude nejlepší pracovní výsledky kvalitativní i kvantitativní
c) je vhodná pro řízení každé pracovní skupiny
d) je adekvátní způsob řízení některých tvůrčích vědeckých týmů

37. Obecná rozumová schopnost je vlastně
a) souhrn vědomostí, které člověk má
b) světový názor člověka
c) celková úroveň dosažená ve vývoji schopností člověka
d) souhrn návyků a dovedností, které člověk má

38. Sociální psychologie pod pojmem skupina chápe
a) jakékoliv seskupení lidí
b) sociální prostředí, seskupení lidí spjatých určitými pojítky
c) větší množství shromážděných osob
d) dav lidí různého věku

39. Konfliktogenní osobností na pracovišti rozumíme osobu, která
a) často vyvolává konflikty, spory, hádky
b) se neustále vyhýbá konfliktům
c) usiluje o odstraňování konfliktů
d) na poradách příliš diskutuje

40. Profesiogram je
a) propagační leták pro získávání mládeže do určitého povolání
b) přehled tělesných a psychických činností, nároků a vlastností potřebných pro úspěšné vykonávání určitého povolání
c) přehled psychických poruch vznikajících pod vlivem povolání
d) snímek jednoho pracovního dne


Správné řešení:
1d; 2a; 3d; 4b; 5d; 6c; 7d; 8c; 9a; 10d; 11b; 12d; 13c, 14d; 15b; 16a; 17a; 18d; 19d; 20c; 21b; 22d; 23a; 24d; 25b; 26a; 27c; 28b; 29a; 30b; 31d; 32a; 33c; 34b; 35a; 36d; 37c; 38b; 39a; 40bPosuzovací stupnice chování klienta či klientky při individuálním šetření

Příjmení Jméno

Datum narození

Bydliště

Škola (též dosažené vzdělání)

Pracoviště (též pracovní zařezení)


Pozorované chování je třeba u příslušného stupně zakroužkovat, podtrhnout a případně doplnit

Chování při vyšetření

1. Mimořádně ochotně spolupracuje
2. Velmi dobré
3. Normální
4. Slabší, odtažité, neochotné
5. Nepřizpůsobivé, negativistické, bez zábran


Pozornost

 1. Mimořádně dobrá, soustředěná na jednu i více činností
 2. Velmi dobrá
 3. Dobrá, průměrná
 4. Slabá, málo soustředěná, těkavá
 5. Velmi špatná, nesoustředěná

Osobní tempo

1. Mimořádně rychlé
2. Velmi dobré
3. Průměrné
4. Volnější, pomalejší
5. Nápadně zdlouhavé


Řeč a písmo

 1. Vyjadřuje se slovem i písmem výborně, bez závad a poruch.
 2. Vyjadřuje se slovem i písmem velmi dobře.
 3. Vyjadřuje se slovem i písmem dobře, bez patrných poruch.
 4. Má závady a poruchy v řeči psaní i mluvené. Upřesněte: ……………………………………………………………………………
 5. Má vážné závady a poruchy v řeči psané i mluvené. Upřesněte: …………………………………………………………………


Motorika

 1. Normální, bez nápadností
 2. Klidná a obratná
 3. Průměrná
 4. Neklidná a neobratná
 5. Velmi neklidná a neobratná

Výkon podle kvality


1. Mimořádně pečlivá kvalita
2. Velmi dobrá kvalita
3. Průměrná, vyhovující kvalita
4. Slabší kvalita výkonu
5. Výrazně nekvalitní výkon


Sebedůvěra

1. Mimořádně dobrá
2. Velmi dobrá
3. Průměrná
4. Slabší
5. Snížená, pocity méněcennosti
ZÁVĚRY (nález)

např.: tč. nedostatečné znalosti z psychologie


Doplňky a další připomínky: např. konstituce, zdravotní stav, nápadnosti a handicapy v somatické oblasti, výška, hmotnost, smyslové (např. zrakové, sluchové) zvláštnosti, levá lateralita, neurotické projevy, oblečení, obutí, vzhled, osobní hygiena
.........................................................................................................................................................


Datum šetření

Příjmení a jméno vyšetřujícího a jeho profeseLiteratura

KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Akademické nakladatelství CERM. 2001. 275 stran. ISBN 80-7204-200-9.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Petra Petra | E-mail | 11. července 2010 v 20:25 | Reagovat

Dobrý den,
máte opravdu zajímavý a podnětný blog, myslím, že je záslužné obohacovat internet o nějaká ta moudra (prvotně Vás "znám" z ABZ slovníku cizích slov) :)
Snad jen by možná stálo za úvahu, zda by nebylo vhodné roztřídit tyto texty do rubrik pro přehlednost.
Každopádně děkuji!
Hezký den

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama