Dotazník pro třídní učitele

4. listopadu 2009 v 7:23 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Pro případné využití v pedagogicko psychologické praxi uvádíme osvědčený dotazník pro třídního učitele.

DOTAZNÍK PRO TŘÍDNÍHO UČITELE
Prosíme, abyste vždy jednu z možností odpovědí vztahující se na popis osobnosti žáka vyznačili podtržením, případně, abyste ji doplnili vhodnějším výrazem nebo udáním popisu konkrétní situace, na kterou se údaj vztahuje. Nejste-li se jist(a), udělejte u věty otazník nebo připište "nevím". V případě, že souhlasíte pouze s části odpovědi, podtrhněte pouze tuto část. Prosíme o maximální upřímnost při poskytování údajů o žákovi. Zaručujeme, že údaje budou mít přísně důvěrný ráz a nebudou zneužity.

Jméno a příjmení: Datum a místo narození:

.............................................. ................................................

Škola (podnik): Třída: ....................................

..............................................


Dítě dojíždí do 5 km ............ ano - ne Rok školní docházky: ...............
Dítě dojíždí přes 5 km ......... ano - ne Třídy, které dítě opakovalo:
.............................................


Opakoval(a) třídy (které a důvod: neprospěch - nemoc, apod.)?

Zameškané hodiny ve škole ............. Omluvené ............ Neomluvené .................
(v posledním šk. roce)
Důvod zameškaných a neomluvených hodin ........................................................

Čím by chtěl(a) být: 1) ..........................................................................................
2) ..........................................................................................
3) ..........................................................................................


Příjmení a jméno otce ......................................................... Datum a místo narození ................
Zaměstnání otce ..........................................................................................................................

Příjmení a jméno matky ..................................................... Datum a místo narození ................
Zaměstnání matky ......................................................................................................................

Příjmení a jména sourozenců ............................................. Datum narození .............................
................................................... .......................
Celkové zaměření žáka:

Zajímá se spíše o:
různé otázky společensko - vědní - o umění - o osoby - o přírodu - o techniku - o
hmotný materiál - o rukodělné činnosti - o výtvarné činnosti - o sportovní činnosti - o
jinou činnost (jakou) .........................................................................................................


Jak mnoho čte?
1. Hodně
2. Průměrně
3. Spíše méně
4. Skoro vůbec

Co čte? Dává přednost:
- odborné literatuře ( v jakém oboru ............................................................................)
- beletrii - prózu - poezii - detektivky - cestopisy - méně hodnotnou literaturu - noviny
(jaké ..................) - časopisy (jaké .....................) - jiné (co .....................)

Vyspělost četby vzhledem k věku:
Jeho (její) zájem o povolání ............................je:
vyhraněný - nevyhraněný, zdůvodněný - nezdůvodněný, podložený činností žáka -
nepodložený žádnou činností, dlouhodobý - krátkodobý, hluboký - povrchní, stálý -
nestálý.

Rozumové schopnosti žáka (bez ohledu na současný prospěch ve škole)
1. Je nadprůměrně bystrý, velmi rychle chápe, je samostatný i při osvojování nových
poznatků, má velmi dobře vyvinuté nejen konkrétní, ale i abstraktní myšlení.
2. Je schopen bez velkého úsilí chápat a plnit žádané úkoly. Mohl by patřit mezi nejlepší
žáky.
3. Průměrně chápe novou látku a zadané úkoly, přiměřeným úsilím může dosáhnout
dobrých výsledků.
4. Je poněkud méně chápavý, málo samostatný a těžkopádnější v oblasti myšlenkových
pochodů, učí se mechanicky.
5. Má velmi těžkopádné myšlení, musí vynaložit velké úsilí tehdy, chce-li pochopit vztahy
mezi jednoduchými fakty.

Doplňky posuzovatele: (např. má zvláštní schopnosti v kreslení, ve výtvarné oblasti, v pohybové oblasti).

Ovládání základních početních úkonů (sečítání, odečítání, násobení, jednodušší dělení)
1. Ovládá nadprůměrně početní úkoly.
2. Bez obtíží ovládá základní početní úkony.
3. Průměrně ovládá základní početní úkoly.
4. Pouze dostatečně ovládá základní početní úkoly.
5. Neovládá ani dostatečně základní početní úkoly.

Stav školních vědomostí, dovedností a návyků celkově: ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Paměť
1. Nadprůměrně rychle si osvojuje nové poznatky a pamatuje se je trvale; rozsah jeho
paměti je značný a také si rychle vybavuje.
2. Velmi snadno si pomatuje a vybavuje.
3. Má průměrně vyhovující paměť.
4. Nemá spolehlivou paměť, jeho paměť je převážně mechanická.
5. Velmi špatně si pamatuje, rozsah jeho paměti je malý.

Doplňky posuzovatele: (např. je schopen pouze krátkodobého zapamatování, dlouhodobou paměť nemá dobře vyvinutou).


Osobní tempo (v souvislosti s kvalitou práce)
1. Je nadprůměrně rychlý a je schopen pracovat nejen velmi rychle, ale také velmi kvalitně,
pečlivě, důkladně a pravidelně.
2. Má rychlé osobní tempo a většinou pracuje také i kvalitně.
3. Má průměrně rychlé osobní tempo, je obvykle schopen pracovat i v souladu s běžně
požadovanou kvalitou.
4. Má volnější, pomalejší psychomotorické tempo, ale pracuje pečlivě a pravidelně.
5. Má pomalé osobní tempo a také kvalita práce je nízká.

Doplňky posuzovatele: (např. dítě je rychlé, ale současně je v práci povrchní apod.) .................
.......................................................................................................................................................


Úroveň rozdělování a přenášení pozornosti
1. Je schopen i bez obtíží zaměřit pozornost i na několik věcí současně a přitom spolehlivě
plnit dané úkoly.
2. Většinou úspěšně rozděluje pozornost i na několik úkolů.

3. Je schopen s průměrným úspěchem věnovat pozornost i více činnostem současně.
4. Má slabší (podprůměrnou) schopnost rozdělovat pozornost na několik úkolů, je v
takových situacích nejistý a snadno zapomíná.
5. Není schopen provádět ani dvě běžné činnosti současně.

Doplňky posuzovatele: .................................................................................................................


Stav smyslového vnímání a řeči
1. Velmi dobře vidí, slyší, vnímá vůně, má dobré chuťové vnímání a barvocit, řeč má bez
defektů, umí velmi výstižně vyjadřovat své myšlenky.
2. Má všechny smysly bez patologických změn, řeč bez vad ve výslovnosti a dobrou slovní
zásobu.
3. Nebyly shledány závady ve smyslovém vnímání, má průměrnou slovní zásobu i
vyjadřovací schopnosti.
4. Má drobnější korigované smyslové vady (např. zraku, sluchu), slovní zásobu má chudší,
nedovede se vždy přiléhavě vyjádřit.
5. Má větší vady smyslového vnímání (zrakového, sluchového, chuťového) a velmi chudou
slovní zásobu, nedovede se vyjadřovat.

Doplňky posuzovatele: (např. patlavě vyslovuje, huhňá a koktá apod.).......................................
.......................................................................................................................................................


Sebedůvěra a míra snášenlivosti vůči zátěži
1. Vždy si věří, někdy se až přeceňuje, vždy si ví rady, je chladnokrevný a duchapřítomný.
2. Má vyrovnanou sebedůvěru, netrpí pocity méněcennosti ani při nezdarech a potížích, je
klidný a vyrovnaný, většinou se nedá vyvést z rovnováhy.
3. Průměrně si důvěřuje, bývá však vyveden z rovnováhy při větších nezdarech a obtížích, v
běžných situacích je klidný a vyrovnaný.
4. Málo si věří, jeho sebedůvěra a sebehodnocení je labilní a závislé na situaci, má sklon
podléhat panice v tíživějších situacích.
5. Trpí pocity méněcennosti (i když to případně navenek zakrývá), které někdy nepřiměřeně
kompenzuje, podléhá velmi snadno panice, ztrácí nervy, snadno znervózní.

Doplňky posuzovatele: (např. v zátěžové situaci se chová klidně, ale dodatečně se nervově zhroutí) ........................................................................................................................................


Pořádnost a čistotnost, hygienické návyky
1. Nesnese nepořádek ani nečistotu.
2. Je značně pořádný a čistotný.
3. Charakterizuje jej spíše pořádnost a čistotnost než opak.
4. Bývá nepořádný a nečistotný; vyžaduje častou kontrolu svého chování.
5. Je nepořádný, nečistý, vyžaduje neustálou kontrolu.

Doplňky posuzovatele: .................................................................................................................


Organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
1. Má nadprůměrně organizační schopnosti, umí pružně a úspěšně jednat s lidmi.
2. Má velmi dobré organizační schopnosti, umí společensky vystupovat.
3. Má průměrné organizační schopnosti a umí se obstojně chovat vůči starším lidem,
mužům i ženám, většinou je ukázněný.
4. Má malé organizační schopnosti, ve styku s lidmi je neohrabaný, nerozhodný a někdy i
neukázněný.
5. Nemá organizační schopnosti, ve styku s lidmi se dopouští hrubých chyb a někdy vážných
závad v chování.

Doplňky posuzovatele: (např. vyhýbá se ostatním dětem, je samotář) ........................................
.......................................................................................................................................................Síla vůle a snaživost
1. Mimořádně velká (je schopen ovládat sebe i druhé).
2. Velká ( jde cílevědomě, úsilovně a vytrvale za svými cíli).
3. Průběžná, běžná, při překážkách má sklon ke kompromisům.
4. Malá, rychle ustupuje, řeší věci kompromisně.
5. Velmi malá.

Doplňky posuzovatele: .................................................................................................................
Má sklon ostatním poroučet, vést je a ovládat, nebo se raději podřizuje, nebo má smysl pro demokratickou interakci?


Pracovitost a aktivita
1. Velmi rád pracuje tělesně i duševně, je při práci tělesné - duševní velmi aktivní, dovede
pracovat tvůrčím způsobem.
2. Rád pracuje, je pilný a aktivní tělesně - duševně.
3. Je průměrně pracovitý a aktivní tělesně - duševně.
4. Je málo pilný a aktivní tělesně - duševně. Nemá smysl pro tvůrčí činnost.
5. Je pasívní a lenivý tělesně - duševně, dokonce i tehdy, jde-li spíše o netvůrčí, spíše o
mechanickou práci.

Doplňky posuzovatele: .................................................................................................................

Motorika, tělesná síla a únavnost při tělesné práci: .....................................................................
......................................................................................................................................................

Zdravotní stav, nápadnosti tělesného vzezření a výrazu dítěte: ...................................................
......................................................................................................................................................


Pověst rodiny a její spolupráce se školou
1. Nadprůměrně dobré, kladné a nadprůměrně kultivované rodinné prostředí a nadprůměrná
spolupráce se školou.
2. Spořádané rodinné prostředí, velmi dobrá kulturní úroveň rodiny, dobrá spolupráce se
školou.
3. Běžné, průměrné a obstojné rodinné prostředí i spolupráce se školou.
4. Disharmonické rodinné prostředí, nezájem rodiny o spolupráci se školou, výchovná
nedostačivost rodičů.
5. Nevyrovnané až defektní rodinné prostředí, nezájem rodiny o spolupráci se školou,
značná výchovná nedostačivost rodičů.

Doplňky posuzovatele: (např. od kdy jsou rodiče rozvedení, bytové poměry rodiny, ekonomické poměry rodiny, etnické zvláštnosti rodičů, etylismus, narkomanie atp.)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


Osvědčené výchovné postupy
1. Přátelské domluvy mezi čtyřma očima, převaha kladného hodnocení nad záporným, mírná
výchova, autoritativní přístupy pouze zdůvodněné.
2. Domluvy před kolektivem a vzkazy do rodiny, kategorické výchovné přístupy.
3. Domácí vězení, doučování, zákazy a trest převažující nad kladným hodnocením.
4. Ani kladné, ani záporné hodnocení se příliš neosvědčilo.
5. Vyžaduje speciální výchovu v ústavním prostředí.

Doplňky posuzovatele: (např. které výchovné prostředky při jeho ukázňování selhaly?)
..................................................................................................................................................


Jak by se podle Vašeho mínění mohl osvědčit v každém ze tří povolání, které uvedl:
1. Výborně (mohl by vyniknout) v povolání jako .....................................................................
2. Velmi dobře jako ...................................................................................................................
3. Průměrně jako .......................................................................................................................
4. Podprůměrně jako .................................................................................................................
5. Nedostatečně jako .................................................................................................................

Doplňky posuzovatele: ................................................................................................................

Jaké povolání (studium) považuje škola pro dítě za nejvhodnější: .............................................
......................................................................................................................................................

Popis toho, jak se případně projevovalo speciální nadání žáka (např. pro cizí jazyky, hudbu, pohybovou (sportovní) a hereckou činnost, malování, výtvarnictví atd.).

Další důležité údaje učitele např. o abnormalitě, zlozvycích a nežádoucích projevech žáka a jeho návrhy na případná opatření.

Celkový dojem žáka na učitele:
1. Žák působí velmi sympatickým dojmem, je velmi příjemný, usiluje o mimořádně dobrý
kontakt s učitelem.
2. Žák dělá dobrý dojem, je příjemný, usiluje o dobrý kontakt s učitelem.
3. Žák dělá obstojný, průměrně dobrý dojem.
4. Žák dělá spíš horší než lepší dojem, nemá optimální vztah k učiteli.
5. Žák dělá velmi špatný dojem, je značně nesympatický, nesnaží se o dobrý kontakt s
učitelem.

Doplňky posuzovatele: .............................................................................................................

Prospěch v jednotlivých předmětech (na posledním vysvědčení):

8. tř. příčina úspěchu 9. tř. příčina úspěchu
resp. neúspěchu resp. neúspěchu

Žák je prospěchově:
nejlepším žákem třídy - patří k několika nejlepším - patří k prospěchově dobrým žákům - k
lepšímu průměru - k horšímu průměru - patří mezi slabší žáky - patří mezi nejslabší žáky -
je nejslabším žákem.

Nastala u žáka během docházky do školy nějaká nápadná změna v chování či v prospěchu? Kdy, v jakém smyslu a čím byla pravděpodobně způsobena? ...............................................
(např. intelektuální pasivitou, neklidem, poruchami pozornosti atp.)

Vyniká žák zvláště v některém předmětu, v kterém, čím si vysvětlujete tuto úspěšnost?
.................................................................................................................................................

V kterém předmětu je žák neúspěšný, čím si to vysvětlujete? ...............................................
.................................................................................................................................................
(např. podprůměrným nadáním, dlouhodobou nemocí, nedostatečnou péčí rodiny, nesoustředěností atp.)

Jiné poznámky:
(např. postoje žáka a jeho rodičů ke škole, prostředí, ve kterém žák vyrůstal, např. u prarodičů, v jiné rodinné péči, v ústavech, v léčebnách atp.)


Datum vyplnění dotazníku: Vyplnil:

Razítko:
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama