Životopis Rudolfa Kohoutka

29. ledna 2009 v 18:38 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.

Životopis

Rudolf Kohoutek
 • nar. 14.1. 1940, ženatý, 4 děti
Pracoviště
 • Katedra psychologie, PdF MU Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
2004: inaugurován profesorem pedagogické psychologie.
 • 1999: habilitován docentem pedagogické psychologie. UMB B. Bystrica.
 • Habilitační práce: Sebepoznání a sebevýchova studentů z hlediska psychologického poradenství.
 • 1990 : jmenován docentem pro obor pedagogická psychologie na Univerzitě Karlově v Praze.
 • 1980: CSc., psychologie. Na Filozofickě fakultě Univerzity Komenského Bratislava 26.11.1980 obhájena kandidátská disertační práce: K teorii a praxi psychologických poradenských činností v předprofesijním a profesijním vývoji člověka.
 • 1969: PhDr., psychologie. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno. Rigorózní práce: Příspěvek k zjišťování vlastností osobnosti uchazeček o povolání prodavačky potravinářského zboží.
 • 1972: absolvováno postgraduální studium psychologického poradenství na Filozofické fakultě Univerzitě Karlovy Praha. Závěrečná atestační práce: Psychologická porada při výběru do obchodních povolání.
 • 1962: promovaný psycholog. FF MU Brno. Diplomová práce: Paměť pro cizí slova.
Přehled zaměstnání
 • 2003- 2015: PdF MU Brno, Katedra psychologie, profesor, od roku 2016 emeritní profesor.
 • 1990 - 2003: Ústav společenských věd FAST VUT Brno, docent, vedoucí ústavu.
 • 1987 - 1990: Katedra pedagogiky rektorátu Vvysokého učení tehnického v Brně, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry.
 • 1964 - 1987: Odbor školství Národního výboru města Brna, psycholog Dětské psychologické poradny, zástupce ředitele PVK, PPPmB, od roku 1975 ředitel Pedagogicko-psychologické poradny města Brna.
 • 1962-1964: Odbor školství ONV Strakonice, psycholog Dětského domova třídícího (diagnostického) pro jIhočeský kraj.
Pedagogická činnost
 • výuka psychologie a pedagogické psychologie (též pro doktorské studium)
 • výuka psychologie práce a organizace pro lékařskou fakultu MU
 • vedení a recenze diplomových prací, rigorozních a doktorských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005-2007 Obsahová dimenze kurikula základní školy. GAČR č. 406/05/0246.
 • 2005-2010 Škola a zdraví pro 21.století. Výzk. záměr MSM0021622421.
 • 2000-2001 Moderní vývoj a teorie urbanismu. FRVŠ 0114.
 • 1999-2000 Systémový přístup k výuce urbanismu. FRVŠ Praha č. 1173.
 • 1997-1999 Vysokoškolské poradenství /Phare/Contract No ETF/97/VET/0070, Praha, Modul č.11.
 • 1996-1998 Motivační a osobnostní rozvoj studia na FAST VUT v Brně.
 • 1994 Humanizace studia architektů,urbanistů a stavebních inženýrů. VÚ 1-0673-Fond rozvoje VŠ ,Praha.
 • 1993 Psychologické poradenství na vysokých školách. Centrum pro studium rozvoje vysokého školství. Praha.
 • 1992 Výzkum postoje studentů k výuce společenských věd na technických univerzitách. FAST VUT v Brně.
 • 1986-1990 Teoretické a metodologické základy praxe biodromálního poradenství. HU RŠ -V-06, Bratislava.
 • 1981- 1985 Pedagogická komunikace. Katedra pedagogiky VUT v Brně. Výzkum VIII-6-714.
 • 1976-1980 Výchovně vzdělávací a profesijní vývoj mládeže z aspektů úloh a funkcí psychologické poradenské péče. HÚ RŠ - 7 MŠ ČR a SR Bratislava.
Akademické stáže
 • 2005 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Slovensko.
 • 2004 Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko.
 • 2003 Vysoká škola Karla Engliše v Brně.
Universitní aktivity
 • komise pro profesorská řízení
 • komise pro habilitační řízení
 • komise pro doktorandská řízení
 • komise pro rigorózní řízení
 • členství ve vědecké radě Pedagogické fakulty fakulty MU v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Česká pedagogická společnost
 • Masarykova sociologická společnost
 • Česká asociace psychologů práce a organizace
 • Členství ve Vědecké radě vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MUZL v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda redakční rady časopisu Diagnostika a terapie poruch komunikace.
 • Člen redakční rady časopisu Psycholog v Československu.
 • Členství v oborové komisi B - vzdělávání učitelů Fondu rozvoje vysokých škol v Praze.
 • Nominace na mezinárodní cenu H. Arendtové za výzkumné projekty humanizace technického studia (pro rok 1997).

Monografie v domácích vydavatelstvích

KOHOUTEK, R. Psychologický profil osobnosti ředitelky mateřské školy. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1972.- 81 s.
KOHOUTEK, R.a kol. Základy pedagogické psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. 184 s. ISBN 80-85867-94-X.
KOHOUTEK, R. a kol. Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2.
KOHOUTEK, R. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. - 101 s. ISBN 80-7204-087-1.
KOHOUTEK, R. Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000.-263 s. ISBN 80-7204-156-8.
KOHOUTEK, R. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.-275 s. ISBN 80-7204-200-9.
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. - 544 s. ISBN 80-214-2203-3.
KOHOUTEK, R.- HŘEBÍČEK, L.- JANDERKOVÁ, D.- KEJKLÍČKOVÁ, A. Teorie a praxe výchovného poradenství pro mládež. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2003.-115 s. ISBN 80-8671-03-3.
KOHOUTEK, R. Sociální psychologie. Brno: IMS, 2004.-215 s. (Bez ISBN).
KOHOUTEK, R. a OLEJNÍČEK, A. Metodika řešení problémů v mezních situacích. Brno: IMS, 2005. - 123 s. Bez IBSN.
KOHOUTEK, R. Úvod do psychologie. Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti. Brno: PF MU, 2005. - 63 s. ISBN 80-210-3795-4.
KOHOUTEK, R. Úvod do psychologie. Metody poznávání psychiky a duševního zdraví žáka. Brno: PF MU, 2006.- 96 s. ISBN 80-210-3932-9.
KOHOUTEK, R. Úvod do psychologie. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. Brno PF MU, 2006.-167 s. ISBN 80-210-4077-7.
KOHOUTEK, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy, Brno: MU, 2007,-260 s. ISBN 978-80-210-4434-014.
KOHOUTEK, R. Dějiny psychologie pro pedagogy. Brno: MU. 2008, -120 s. ISBN 978-80-210-4540-8.
KOHOUTEK, R. Výchovné poradenství. Brno: Mendelova univerzita, 2008. ISBN 978-80-4375-186-9.
KOHOUTEK, R. Psychologie duševního vývoje. Brno: Mendelova univerzita, 2008.ISBN 978-80-7375-185-2.

Kapitoly v domácích monografiích

KOHOUTEK, R. Jak lze využívat díla Jaroslava Foglara v odborné poradenské práci s normálními i problémovými (dificilními) dětmi a ve zdravotnické prevenci, s.200-205. In Ivo Jirásek (editor) Fenomén Foglar. Praha: Edice Gymnasion, 2007.-475 s. ISBN 978-80-239-9736-2.

KOHOUTEK, R. Identification, re-education and psychotherapy of behavioral and experiential difficulties and disorders. Ss. 163-.188 in Evžen Řehulka, Eva Sollárová: School and Health 21, Health Education: Czech-Slovak Experiences. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Monografie v zahraničních vydavatelstvích

KOHOUTEK, R. Psychológia v obchodnej praxi. Bratislava: ERPO. - 96 s. (č. 1823 / 1 - 84 )

Autorství, resp. spoluautorství učebnice VŠ, SŠ, ZŠ s celostátní působností

Koščo, J., Fabián, D. Hargašová, M., Hlavenka, V., Rapoš, J., Hrabal, V. st., Kohoutek, R. (15%), Danko, J., Ihnalík, J., Musil, M. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987. - 448 s. (s. 149 - 169, s. 350 - 368, s. 396 - 419) 067 - 371 - 87 - PPS.
Kohoutek, R.-Hřebíček, L.-Janderková, D.-Kejklíčková, B. Teorie a praxe výchovného poradenství pro mládež. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2003. 116 s. ISBN 80- 86710-03-3.
Schmeidler, K. - Kohoutek, R. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: PC DIR, 1997. - 290 s. ISBN 80-85895-11-0.
Štěpaník, J. - Kohoutek, R. Psychologie práce a řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999. - 223 s. ISBN 80-214-1552-5.
Kohoutek, R. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: NakladatelstvíPavel Křepela, 2003, str. 279 -298. ISBN 80-8669-02-5.
Kohoutek, R. - Hřebíček, L.- Janderková, D.- Kejklíčková, A.: Teorie a praxe výchovného poradenství pro mládež. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2003. 115 s. ISBN 80-86710-03-3.


Vysokoškolské učební texty a metodické listy a příručky

Kohoutek, R. Metodické pokyny ke zpracování charakteristiky žáka. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1966. - 26 s.
Kohoutek, R. Vybrané kapitoly z psychologie. Brno: Institut obchodní výchovy, 1968. - 55 s.
Kohoutek, R. Profesiografické rozbory. Praha: Institut obchodní výchovy, 1970. - 93 s.
Kohoutek, R. Základy psychologie. Praha: Institut obchodní výchovy, 1970. - 163 s.
Kohoutek, R. Základy speciální pedagogiky I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. s. 109 - 122.
Kohoutek, R. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Merkur, 1972, 1977. - 100 s. (MO ČSR, číslo jednací: 26155/72 dne 10. 2. 1972)
Kohoutek, R. Osobnost a její poznávání. Brno: Krajské kulturní středisko, 1973. - 64 s.
Kohoutek, R. a kol. Základy speciální pedagogiky II. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 1974. s. 27 - 56 - Profesiografie z hlediska profesionální orientace postižených osob.
Kohoutek, R. Poradenská činnost a jednání s lidmi. Praha: Merkur, 1974. - 68 s. (Učební text pro řídící pracovníky).
Kohoutek, R. Psychologie mládí. Brno: Krajské kulturní středisko, 1974. - 160 s.
Kohoutek, R. Profesiografické rozbory obchodních funkcí. Praha: Merkur, 1974. 88 s.
Kohoutek, R. Profesiografické rozbory. Praha: Merkur, 1975. - 120 s.
Kohoutek, R. Psychologie vedení lidí. Praha: Institut obchodní výchovy, 1975. - 43 s.(Učební text pro kurs řídících pracovníků).
Kohoutek, R. Nábor, výběr a přijímání pracovníků. Praha: Merkur, 1975. - 24 s.
(Schváleno MO ČSR, čj. 28439/73).
Kohoutek, R. Psychologie osobnosti ve výchovně vzdělávacím procesu. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna města Brna, 1980. - 136 s. (NVmB 37 - 1979 110). Metodická příručka pro výchovné poradce.
Kohoutek, R. Úloha výchovného poradenství v péči o handicapované žáky. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna města Brna, 1985. - 64 s. (NVmB 37 - 1984). Metodixký list pro výchovné poradce.
Kohoutek, R. Výchova k rodičovství. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna města Brna, 1986. - 37 s. (Metodický list pro výchovné poradce).
Kohoutek, R. Psychologie pro inženýry. Brno: Vysoké učení technické, 1989. - 294 s. ISBN 80-214-0063.
Hlaváč, J.- Kohoutek, R. - Štěpaník, J. Program práce s veřejností (Public relations). Brno: FAST VUT, 1994. 39 s. (Bez ISBN).
Kohoutek, R. Dificility chování dětí a mládeže. Brno: MU, 2001 (uč, texty).-25 s
Štěpaník, J.- Kohoutek, R. - Ouroda, K. Úvod do studia na vysoké škole. Brno: Cerm, 2002. --44 s. ISBN 80-214-2381-1.
Kohoutek,R. Vývojová psychologie. Brno: Institut mezioborových studií, 2003.-83 s.Kohoutek, R.. Pedagogická psychologie. Brno: Institut mezioborových studií, 2006. - 267 stran. (Bez ISBN).
Kohoutek, R. Psychologie zdraví a duševní hygiena. Brno: Institut mezioborových studií, 2007. 135 s. (Bez ISBN).


Vědecké práce v cizojazyčných a zahraničních časopisech a recenzovaných sbornících


Kohoutek, R. Psychologiczna kryteria doboru uczniow do zavodów handlowych. Handel Wewnetrzny, rocz. XV, No 1969, s. 14 -21.
Brázdil, J., Kohoutek, R. (40%), Klímová, E. Care for Handicaped Children v publikaci Care for the Disabled Children. Orbis, 1981, s. 70 - 76. 12021 - 81.
Brázdil, J., Kohoutek, R. (40%), Klímová, E. Zabota o detjach s fizičeskimi i umstvennymi nedostatkami in Zabota ob invalidach. Orbis, 1981, s. 78 - 87. 12 - 034 - 81.
Brázdil, J., Kohoutek, R. (40%), Klímová, E. Asistancia a los miňos de salud afectade in El camino hacia de la Vida activa. Orbis, 1981, s. 73 - 81. TZ 11 - 20 2193 81.
Totéž francouzsky a německy. Orbis 1981.
Kohoutek, R. (60%), Linkeschová, D. Sebepoznanie ako predpoklad sebavýchovy. Zborník Výchova a sebavýchova študentov (Ivan Rohal - Ilkiv a kol.) Z aktivu k HU RŠ VI, Bratislava: Ústav rozvoje vysokých škol, 1989, s. 38 - 43.
Kohoutek, R. (50%), Schmeidler, K., Štěpaník, J. Psychology Studies in Engineering Education. Prague: Aula, 1996, s. 16 - 17.
Schmeidler, K., Kohoutek, R., Štěpaník, J. Methods of Humanisation of Architectonic and Urban Environment. Brno: Workshop, 1996. s. 971 - 972.
Hlaváč, J., Kohoutek, R. (45%) Some Information about Necessary Skills of Managers in the Municipal Infrastructure. In Universitas at Preparing Economists to Enter the European Union. Brno, 1998, s. 87 - 91. ISBN 80-210-1882-8.
Schmeidler, K., Jančařová, J., Kohoutek, R. (30%) Participal Planning. Praha: Workshop, 1998. s. 1033 - 1034.
Kohoutek, R.-Kilián, O. To the Activity on the Department of Human Science Faculty of Civil Engineering, Technical University Brno. Brno: XI. Mezinárodní vědecká konference 1999.
Kohoutek, R. Psychology of Self - Knowledge and Self- Education of Students as the Faculty of Civil Engineering, Technical University Brno. XI. Mezinárodní vědecká konference, Brno 19.října 1999.
Kohoutek, R. Osnova studia psychologie pro posluchače vysokých škol technických. In Zborník vedeckých prác (vedecký seminár s medzinárodnou účasťou). Humanizácia životného prostredia a vzdelávania na technických univerzitách. Bratislava, 2000, s. 71 - 74. ISBN 80-227-1386-4.
Kohoutek, R.Autopercepce, autoregulace a zdraví pedagogů. In Učitelé a zdraví, 3, Brno:Psychologický ústav AV ČR ,2001, s.29-40. ISBN 80-902653-7-5.
Kohoutek, R. - Ouroda, K. K psychologickému poradenství při výběru pracovníků do některých profesí. Acta oeconomica N 8. Banská Bystrica: EF UMB, 2002. Str. 44- 48.
Kohoutek, R. Psychological Counselling at Universities and the relating Questions of Health. Teachers and Health, 6, Brno: MU, 2004, s.369 - 384, ISBN 80-7315-093-X.
Kohoutek, R. Theoretical and practical aspects of difficulties. In School and health 21. Brno: Paido, 2005. S. 507-530. ISBN 80 - 7315 - 119 - 7.
Kohoutek, R. - Filipková, E. Depistáž závad a poruch chování. 2006. Dostupne online.
Kohoutek, R. Stressful Experiences in Schoolage from the Perspective View of University Students. In Řehulka Evžen (ed.)School and Health. Papers of Health Education. BRNO: MU, 2010, s, 315-338. ISBN 978-80-210-5260 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Pavel Krhánek Pavel Krhánek | 18. února 2012 v 20:36 | Reagovat

Dobrý den, pane profesore,
předně se omlouvám, že patrně píši na nesprávném místě, ale nějak se mi nedaří dohledat kontakt na Vás.
Setkal jsem se na internetu s latinským spojením "pecus vocale". Zaujalo mě, a tak jsem je zadal do vyhledávače. Poněkud mě zaskočilo, že se objevilo pouze 9 odkazů, přičemž všechny bylo možné rozdělit do dvou kategorií.
První byly odkazy na Vás. Například jste údajně toto spojení vložil do on-line slovníku cizích slov. Vyhledávač rovněž nalezl Váš slovníček studijních pojmů.
Druhou kategorii tvoří pochybné, pseudovědecké články o historii Slovanů (a lidstva vůbec), v nichž se - velmi zjednodušeně řečeno - Slované vyzdvihují coby zakladatelé veškeré civilizace.
Protože se o historii národů a jazyků zajímám, chtěl jsem se Vás zeptat, z jakého zdroje ono spojení máte. Ve výše zmíněném slovníku cizích slov uvádíte o "pecus vocale", že to bylo užíváno NAPŘÍKLAD Neslovany o Slovanech. Chápu-li to správně, bylo to používáno i ve vztahu k jiným etnikům?
Budu vděčen za jakékoliv informace k tomuto tématu.
Přeji příjemný zbytek dne.

Pavel Krhánek

2 Rudolf Kohoutek Rudolf Kohoutek | 19. února 2012 v 13:05 | Reagovat

[1]: Vážený pane,
staré antické označení pecus vocale se původně týkalo otroků, pro které se též používalo označení ,,mluvící nářadí, náčiní či nástroje", protože otroci tehdy neměli žádná práva. V současnosti jsem se s latinským spojením ,,pecus vocale" setkal v prozaické literatuře i během sociální komunikace při vyjadřování nežádoucího hanlivého vztahu k jiným etnikům.
S pozdravem  Rudolf Kohoutek

3 Jiřina Knappová Jiřina Knappová | E-mail | 2. března 2015 v 17:58 | Reagovat

Dobrý den pane profesore.
Předem se omlouvám za případné pochybení, zabývám se sestavováním rodového stromu, resp. genealogií. Matka mého otce, paní Marie Kohoutková, vdaná Chloubová, měla pokud pamatuji sourozence, ve vztahu ke mě- jeden z prastrýců František Kohoutek, druhý Rudolf Kohoutek (pamatuji, že při úraze přišel o ruku..), ráda bych se dotázala, zda nejste jeho syn. Rod Kohoutků dle babiččina vyprávění měl pocházet od Suchdola, část rodiny i z Rakouska. Děkuji předem za odpověď. Jiřina Knappová

4 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 16. ledna 2019 v 21:49 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

5 Jamiejsrex Jamiejsrex | E-mail | 25. ledna 2019 v 14:12 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama