City, nálady a afekty závadové a poruchové 2

6. prosince 2008 v 9:40 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum
(T.G. Masaryk).
Pocity nejsou argumenty
(Alfred Adler).
Zoufalství je největší z našich chyb
(Vauvenargues).

City závadové a poruchové mohou být např. zvýšeně intenzivní nebo sníženě intenzivní, ploché, nedostečně rozvinuté nebo porušené na vrozené bázi nebo při organických postiženích centrální nervové soustavy.
Také však emoční, citová a mravní nevyrovnanost může být příčinou disociálních i psychosomatických závad poruch.
Disociální poruchy se projevuje anetičností, nedostatkem soucitu a empatie, extrémním egoismem, nezdrženlivostí, nedostatkem ohledů a pochopení pro sociální okolí, nelítostností, bezohledností vůči zdraví i životu ostatních lidí a vůči společenským normám, pravidlům a závazkům, absencí pocitu viny a neschopností poučit se z trestů.
Histrionská porucha se projevuje výraznou emoční nezralostí, nadměrnou povolností a závislostí na jedné straně a krajním egocentrismem a hostilitou na straně druhé. Histrion touží být co nejvíce a často středem pozornosti, životní příběhy druhých lidí ho příliš nezajímají, má navenek velmi výraznou, ale mělkou a hlavně labilní emotivitu a afetivitu. Snaží se o svůdný a přitažlivý zjev, chová se často teatrálně a hystericky.
Někdy si lidé stěžují i na emoční lepivost jiných osob, a to dětí i dospělých, která může být zapříčiněna emoční deprivací (strádáním).

Nálady závadové a poruchové mohou být patické, což znamená, že jsou většinou extrémě intenzivní, mají hluboký vliv na jednání, chování, prožívání a osobnost postiženého i na jeho životní funkce. Nejsou příliš přístupné logickému a racionálnímu přesvědčování okolí.
Mezi patické nálady patří např.:
manická - chorobně rozjařená a povznesená, provázená extrémní podnikavostí a hyperaktivitou, tachypsychismem a tachymotorikou (zrychlením pohyblivosti) ;
hypomanická
- bujará nálada, zvýšená aktivita, zvýšený optimismus do budoucna;
depresivní - chorobně smutná, extrémně pesimistická, často provázená myšlenkami na sebevraždu, ztrácející perspektivy do budoucnosti;
apatická - netečná, lhostejná, znechucená, emotivně plochá;
explozivní - výbušná, ,,třaskavá", vyskytující se např. u epileptiků a chronických alkoholiků;
expanzivní - arogantní, podrážděná, hyperkritická, netrpělivá;
euforická - povznesená, blažená, a to často neadekvátně dané situaci.
Trvalé poruchy nálady jsou ty, jejichž trvání je delší než dva roky. Řadí se sem cyklotymie a dystymie.
Cyklotymie v patopsychologickém smyslu slova (Ernst Kretschmer má jinou obsahovou náplň tohoto pojmu) trvale střídá stavy smutku a hypomanie. Nesplňuje však diagnózu depresivní ani manické epizody.
Dysthymie znamená trvalou, mírnou , ale chronickou depresi.

Afekty závadové a poruchové se projevují chorobně přehnanými afektivními reakcemi (např. zlosti, vzteku) na i jen mírně nepříjemné, stresové vnější podněty. Afektivní reakce jsou provázeny bouřlivými motorickými výboji, poruchami vědomí (např. mrákotným stavem) a následnou amnézií na vyvrcholení afektu.
Jde např. o tyto patické afekty:
patická afektivní iritabilita - projevuje se sklonem k nadměrně silným afektům a extrémní dráždivosti a podrážděnosti např. u osob mentálně retardovaných a dementních.Příčinou afektů jsou organické mozkové poruchami, ale i intoxikace (např. alkoholem).
Paroxysmální afekty -krátkodobé a prudké afektivní záchvaty např. velké úzkosti, někdy i zlosti. Mohou být způsobeny organickým onemocněním.
Afektivní a emoční inkontinence - neschopnost zadržet nebo ovládnout vyrazové projevy afektů a emocí, a to ani na v podstatě málo emoční nebo neemoční podněty, rychlé střídání kladných i záporných reakcí. Jde časo o organicky podmíněnou psychickou poruchu.
Fobie - vtíravé strachy.
Afektivní poruchy bez psychotických příznaků se dělí např. na:
manickou epizodu,
bipolární afektivní poruchu,
depresivní epizodu,
periodickou (rekurentní) depresivní poruchu.
Manickou epizodu
charakterizuje hypománie nebo mánie, rozjařená nálada, zvýšená aktivita nebo neklid, zvýšená hovornost, utrácení, nadměrná familiárnost bez psychotických příznaků.
Bipolární afektivní poruchu charakterizuje
periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod , úvahy o sebevraždě i dokonané pokusy os sebevraždu po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích), bez psychotických příznaků.
Depresivní epizoda
je poměrně častá afektivní porucha: smutná až zoufalá nálada v trvání alespoň dvou týdnů, pokles energie, stupor nebo agitovanost, úzkost, úvahy o sebevraždě, avšak bez psychotických příznaků.
Pokud obsahují afektivní poruchy psychotické symptomy popisuje je současná psychiatrie jako schizoafektivní poruchy depresivního typu, manického typu a smíšeného typu.
U manického typu je typická expanzivní nálada se zvýšeným sebevědomím, vzrušením, někdy agresivitou. Současně jsou přítomny megalomanické nebo perzekuční bludy a halucinace.
U depresivního typu je depresivní nebo úzkostně depresivní nálada, ztráta životního elánu, sebeobviňování a sebepodceňování i autoakuzační nebo hypochondrické bludy, resp. bludy perzekuční,
Mezi emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství patří např.:
separační úzkostná porucha v dětství (dítě se např. obává, že ztratí nejbližší osoby);
fobická úzkostná porucha v dětství (dítě má strachy a úzkosti);
sociálně úzkostná porucha v dětství (dítě se vyhýbá neznámým dospělým i vrstevníkům);
porucha sourozenecké rivality (dítě projevuje negativní emoce k mladšímu sourozenci).
Jiné závady poruchy chování a emocí, začínající obvykle v dětství a v adolescenci:
neorganická enuréza (pomočování u dětí starších pěti let);
neorganická enkopréza (nevhodné defekování u dětí starších čtyř let);
poruchy příjmu jídla (trvalé odmítání jídla, ruminace - přežvykování již jednou polknuté potravy, která regurgitovala ze žaludku, regurgitace - návrat polknuté potravy zpět do hltanu a úst );
pika v útlém a raném dětském věku (pojídání nestravitelných látek);
emotivní konzumace jídel a nápojů (,,přejídání" a ,,přepíjení"záporných emocí a stresů);
poruchy se stereotypními pohyby;
koktavost (zadrhávání v řeči
trvající nejméně tři měsíce);
breptavost (extrémně rychlá řeč s porušením plynulosti).
Jednotlivé závady a poruchy mohou být buď jen mírné a přechodné (tj. dificility) nebo může jít o středně těžké nebo i těžké poruchy.

Diagnostika závad a poruch emocí, afektivity a nálad, adekvátnost jejich kvalitativní a kvantitativní stránky se provádí na základě :
pozorování,
rozhovoru,
dotazníku,
anamnézy
a speciálními psychologickými diagnostickými metodami (testy).
Patří sem např. Torontská alexitymická škála (TAS-20, Toronto Alexithymia Scale), která zjišťuje úroveň a stupeň schopnosti a dovednosti správně identifikovat vlastní emoce (,,číst je"), porozumět jim a a adekvátním způsobem je vyjadřovat.
Speciální psychologické diagnostické metody mohou kompetentně a kvalifikovaně využívat v praxi pouze odborní psychologové.

Doporučená literatura:
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama