Slovník věd o člověku - U,V

8. prosince 2008 v 7:08 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
U
UČENÍ veškeré sociální modifikování jedincova chování
UDENOTERAPIE neléčení (pojem E. Bleulera)
ÚKONY dílčí pohybové akty prováděné za určitým cílem; mají charakter dynamických motorických stereotypů
ULCUS vřed
ULTRA - přesahování do dalšího stavu, dále, nad, přes, za, nadměrný stupeň
ULTRADIÁNNÍ RYTMUS jeho perioda je kratší než dvacet hodin
UNGUIS nehet
UNIFIKACE sjednocení
UNILATERÁLNÍ jednostranný
UNIPOTENTNÍ mající jedinou možnost
UNISEXUÁLNÍ MÓDA móda, která vědomě stírá rozdíly mezi mužem a ženou
UNIVARIAČNÍ ANALÝZA třídění prvního, nejjednoduššího stupně
UPGRADE zlepšovat , rozvíjet se
UREA močovina
URGENTNÍ neodkladný, naléhavý, nesnesoucí odklad
USTANOVKA zaměřenost (D. N. Uznadze), funkční fixace, set
ÚSUDEK Z ANALOGIE usuzování založené na podobnosti dvou jevů
ÚSUDEK nový soud vyvozený z jiných známých soudů, pochopení vztahu mezi soudy, závěr
USURPÁTOR uchvatitel
UTEROTONIKA látky zesilující stahy dělohy a zabraňující krvácení (při porodu)
UTILITÁRNÍ užitkový, prospěchářský, přeceňující osobní užitečnost lidí, věcí atp.
UTOPIE místo, které neexistuje, něco neuskutečnitelného
ÚZUS zvyk, užívání, obyčej, ustálená praxe, užití
UŽITKOVÉ PŘEDMĚTNÉ HODNOTY snahy získat a uchovat si peníze nebo předměty (objekty) osobní spotřeby

V
VAGABUNDÁŽ toulavost
VÁGNÍ neurčitý, nejasný, nepřesný
VAGOTONIE převaha činnosti parasympatického systému (schopnost, zpomalení tepu)
VAKCINACE očkování
VALENCE přitažlivost nebo odpudivost určité obasti v životním prostoru (K. Lewin)
VALIDITA platnost, hodnota, přesnost s jakou metoda měří to, co má měřit
VALORIZACE hodnocení, zvýšení ceny, zvýšení hodnoty, certifikace, metoda zhodnocování mravní identity osobnosti (např. odměnou či trestem), pozitivní působení na výchovu člověka
VANDALISMUS bezohledné poškozování a barbarské ničení hodnot
VARIABILITA proměnlivost, schopnost proměny, odchylnost od normálu (od průměrné hodnoty)
VARIACE čtverec směrodatné odchylky
VARIAČNÍ ŠÍŘE VÝKONU různost výkonu od minima do maxima
VARICELLA plané neštovice
VAZODILATANCIA látky rozšiřující cévy
VAZOKONSTRIKCE zúžení cév, následované sníženým průtokem krve
VĚDOMÍ SOUNÁLEŽITOSTI identifikace s jednotlivci nebo se skupinami, které je vedle úspěšnosti v povolání a v intimních a generačních vztazích důležité pro vědomí vlastní hodnoty a pro duševní zdraví
VEGAN naprostý vegetarián odmítající veškeré bílkoviny živočišného původu
VEGETARIÁN člověk živící se rostlinnou stravou, vyhýbající se masu
VEGETATIVNÍ týkající se autonomní nervové soustavy
VEGETATIVNÍ DYSTONIE nerovnováha mezi sympatikem a parasympatikem, součást neurózy
VENEROFOBIE strach před pohlavním stykem, resp. z onemocnění pohlavní chorobou
VENÓZNÍ žilní
VENTILACE uvolnění vlastních problémů, emocí, tenzí, strachu, "vyvětrání"; součást dýchání
VENTRÁLNÍ přední (též anterior)
VENULA žilka
VENUS VULGIVAGA totéž co prostituce
VERBALISMUS mnohomluvnost, nadměrné užívání slov
VERBALIZACE POHYBU nápravná metoda, při níž dítě při psaní komentuje, jaký pohyb dělá a jakým směrem
VERBÁLNÍ slovní
VERBÁLNÍ KOMUNIKACE probíhá nejméně po dvou významných liniích: jednak je to linie tematická (to, o čem se mluví) a dále je to linie interpretační (to znamená, jaký význam a smysl tématu komunikující lidé přikládají)
VERBÁLNÍ SCHŮZKY PRACOVNÍKŮ setkání vedoucích pracovníků s podřízenými s cílem dozvědět se o tom, co zaměstnance zajímá a trápí
VERBÁLNÍ TESTY psychologické diagnostické metody ve formě slovních (ústních i písemných) zkoušek. Většinou pro vyšetření verbální formy inteligence a jejích složek.
VERBATIM doslova, též značka výrobků (např. počítačových)
VERBIGERACE vykřikování, odříkávání téže fráze, slov, slabik, a to nepřiléhavě, neúčelně k dané situaci
VERBOID MARKERS slovesa jako ukazatelé
VERBOMANIE tlachavost, upovídanost, žvanivost, nutkání k nepřetržitému mluvení, "slovní průjem"
VERIFIKACE ověření správnosti (např. určité domněnky), potvrzení
VERONALISMUS druh narkomanie
VERTEBRA obratel
VERTE SUPRA dívej se, čti nahoře
VERTE! obrať, otoč! (list, nález apod.)
VERTEX vrchol
VERTIGO závratě
VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE probíhá směrem od vedoucího k podřízeným a naopak
VERIKÁLNÍ TYP ČLOVĚKA usilující o duchovní rozměr své osobnosti, směřující od země k nebi
VERUS pravý, ryzí (opak je falsus)
VĚDECKÁ MONOGRAFIE je původní vědecká práce orientovaná na jedno téma nebo na jednu dominatní činnost. Je napsaná formou rozpravy (disertatio) nebo formou syntetizující úvahy, příp. eseje. Nejde o učebnice, příručky, ani kvalitní kompilace. Má mít alespoň tři tiskařské archy.
VĚDECKÁ STUDIE je původní vědecká práce menšího rozsahu ( od poloviny do tří tiskařských archů). Je napsaná formou vědecké rozpravy (disertatio). Její závěr má formulovat nové poznatky. Vědeckou studii nenahrazuje nepůvodní úvaha, kompilace, referát atp. Jen v odůvodněných případech ji může nahradit kvalitní esej. Vědecké studie bývají publikovány v recenzovaných a karentovaných speciálních vědeckých časopisech a sbornících a jen výjimečně jsou publikovány v odborných časopisech
VĚDECKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ je konference nikoliv jen s mezinárodní účastí. Je vedená ve světovém jazyku. Příspěvky jsou také publikovány ve světovém jazyku ve sborníku této konference deklarované a organizované jako mezinárodní.
VĚDECKÁ PRÁCE obsahuje původní přínos v nových poznatcích. Její přínos je jasně specifikován, je patrný z formy práce . Úroveň i charakter práce je odpovídající vědeckou komunitou zpravidla akceptován. Základním kriteriem vědecké práce je stupeň její kreativní originality.
VIABILITA životaschopnost jedince
VICE VERSA naopak, obráceně
VIGILITA POZORNOSTI*čilost, schopnost a dovednost podle nutnosti přecházet od jednoho předmětu k druhému, bdělost
VIGOR*úroveň aktivity
VIKTIMNOST disponovanost člověka stát se obětí, soubor osobnostních předpokladů a vnějších okolností ohrožující jedince, který se pak stává snadnější obětí trestního činu (např. taxikář, obsluha čerpací stanice)
VIKTIMOLOGIE*zkoumání obětí trestných činů (jejich psychiky, osobnosti, chování)
VIOLA ANAL*černá díra
VIP zkratka z very important person, což znamená mimořádně významnou osobnost
VIRGO*panna
VIRILISMUS*výskyt tělesných a duševních maskulinních znaků u ženy
VIRÓZA*infekční onemocnění způsobené viry
VIRTUÁLNÍ DROGY internet, televize, počítačové hry. Sledování nevhodných televizních pořadů, navštěvování internetových stránek pochybné úrovně (např. porna) a hraní násilných počítačových her může záporně ovlivnit chování (např. agresivitu) a prožívání virtuálně závislých osob
VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE vizuální (tištěná, datová, grafická, obrazová) i hlasová komunikace pomocí veřejných sítí, např. prostřednictvím internetu
VIRUS*živý organismus, který je odkázán na hostitelské buňky. Nemůže žít samostatně, je to vlastně vnitrobuněčný parazit
VISCERÁLNÍ*útrobní
VISCERORECEPTORY*zprostředkovávají vjem z útrob (vnitřností) těla
VIS MAJOR*vyšší moc
VISUS*zrak
VITALITA*životní síla, činorodost
VITÁLNÍ*životní, životaschopný, živelný, životně důležitý
VITA MINOR*doslova "menší život" pacientů, kteří jsou odkázáni toliko na biologickou léčbu
VITA SEXUALIS*pohlavní život
VITIUM*vada (čti vicium), závada, porucha, nedostatek
VITRUM*láhev, sklo, sklenice
VIVISEKCE*pitva za živa
VIZE*živá představa, vidina
VIZUALIZACE*ovlivňování vlastní osobnosti (resp. zdravotního stavu) navozováním určitých představ
VIZUÁLNĚ PROSTOROVÁ INTELIGENCE schopnost a dovednost úspěšně vnímat a myslit v představách, nacházet vztahy a závislosti v obrazech, symbolech, mapách, diagramech
VIZUÁLNÍ KULTURA*civilizace, ve které jsou dominantní média založená na zraku (např. malířství, sochařství, písmo)
VIZUS*zraková ostrost, schopnost a dovednost rozlišit dva velmi blízko ležící body
VJEM*výsledek vnímání jako odrazu předmětů a jevů, které právě působí na naše smyslové orgány (oko, ucho, hmat, chuť aj.)
VLASTNÍ IDEÁL*vzor, kterému by se člověk chtěl podobat
VLIVNOST rozsah, v jakém člověk ovlivňuje chování, interakci, činnost a výkonnost ostatních osob
VLOHA*prvotní vrozená schopnost, např. barvocit, senzomotorická činnost. Je spjata s určitými vrozenými zvláštnostmi anatomické mikrostruktury mozku člověka i jiných živočichů. Předává se dědičností.
VNČ (zkratka)*vyšší nervová činnost
VOLUNTARIZACE*chování člověka je stále více regulováno; člověk vkládá mezi impuls a jednání racionální úvahy o důsledcích svého chování, které jeho jednání usměrňují
VOLUNTOCENTRICKÁ EDUKACE akcentující až přeceňující funkci kognitivních a znalostních cílů výuky a výchovy
VOLUPTÓZNÍ*týkající se libosti (zvláště pohlavní)
VOMITUS*zvracení
VOX*hlas
VOX POPULI - VOX DEI*hlas lidu je hlas boží (heslo populistů)
VOYEURISMUS*slídičství, sledování intimního sexuálního počínání jiných osob
VROZENÉ POTŘEBY*představují nedostatek nebo nadbytek ve vnitřní ekonomii organismu (např. nedostatek potravy nebo přebytek odpadových produktů), navozují napětí, nelibý prožitek, který vede ke specifickému chování, ke snahám, které mají za cíl redukovat napětí a tím i potřebu. Tyto snahy jsou u jednotlivých lidí různou měrou kultivované, zušlechtěné.
V. S. pravděpodobně
VS - VOX SIBILANS šeptem vyslovené slovo při vyšetřování sluchu.Též zkratka provážené skóre
VŮLE schopnost a dovednost volit mezi motivy a vynakládat úsilí na překonávání vnějších i vnitřních překážek při realizaci rozhodnutí
VULGARISMUS obhroublé slovo, nesprávný obrat
VULNERABILITA zranitelnost, a to nejen tělesná, ale i duševní, přecitlivělost, disponovanost, dispozice reagovat např. funkční poruchou pod vlivem stresu
VVV (zkratka) vrozená vývojová vada
VYHÝBAVÁ PORUCHA OSOBNOSTI osobnost úzkostná (anxiozní), s nedostatky v sebedůvěře, vnitřně napjatá, citlivá až přecitlivělá, se sklony k intropunitivitě a s problémy v mezilidských vztazích
VÝCHOVA AMBICIÓZNÍ vychovatelé promítají do dětí svoji vlastní ctižádost, bez ohledu na skutečné možnosti dítěte a jeho schopnosti; usilují, aby nad ostatními dětmi vyniklo
VÝCHOVA BRUTÁLNÍ je typická pro vychovatele se sadistickými sklony (psychopaty); mimořádně hrubé jednání (kopance, surové bití)
VÝCHOVA DEGRADUJÍCÍ vychovatel snižuje dítě: výsměchem, ironií, "strefováním se" do sebecitu dětí. Dosahuje však pouze vnější kázně.
VÝCHOVA DEPRIVAČNÍ takový způsob péče o dítě, při kterém dítě strádá, a to nejčastěji citově, ale i smyslově, rozumově atd.
VÝCHOVA HYPERPROTEKTIVNÍ hýčkající, rozmazlující
VÝCHOVA HYPERSENZITIVNÍ AŽ HYPOCHONDRICKÁ úzkostně ochranitelské zacházení s dítětem, přecitlivělá péče o dítě
VÝCHOVA KVERULANTSKÁ vychovatelé si neustále stěžují (i před dítětem) na domnělé křivky, které se dítěti přihodily, extrapunitivně hodnotí chování dětí i svoje
VÝCHOVA LAXNÍ vychovateli je dítě v podstatě lhostejné, má jiné zájmy
VÝCHOVA MERKANTILNÍ "obchodnický" výchovný způsob, vychovatelé si kupují kázeň dětí odměnami i za povinnosti
VÝCHOVA NEJEDNOTNÁ jednotliví vychovatelé se navzájem liší výchovným cílem nebo metodami při výchově týchž dětí
VÝCHOVA OPORTUNISTICKÁ vede dítě k bezzásadovému osobnímu prospěchářství - bez ohledu na příp. poškození druhých osob a bez zřetele na vyšší mravní hodnoty
VÝCHOVA PERFEKCIONISTICKÁ puntičkářská péče o dítě vyžadující často také od dítěte přehnaně přesné plnění povinností
VÝCHOVA PREFERUJÍCÍ jednomu dítěti nebo několika dětem je dávána přednost před jinými dětmi
VÝCHOVA REJEKČNÍ odmítavá, bez lásky
VÝCHOVA REPRESIVNÍ nadměrné trestání dítěte, podcenění významu kladného hodnocení dítěte
VÝCHOVA REPULZIVNÍ dítě je odmítáno, odstrkováno, je považováno za příčinu dosavadních nezdarů vychovatele
VÝCHOVA VERBALIZUJÍCÍ taková péče o děti, která se opírá převážně jen o slovní příkazy, zákazy a rozkazy, méně o osobní příklad, nepřímé působení apod.
VÝCHOVA ŽIVELNĚ NÁHODNÁ vychovatelé nemají stabilní výchovné postoje a postupy, na tytéž způsoby chování ze strany dětí reagují podle své nálady různě
VÝCHOVNÉ VYUČOVÁNÍ využívání výchovného procesu k formování osobnosti žáka (zejména po morální stránce)
VÝKON ZAMĚSTNANCE míra, v jaké se zaměstnanec vyrovnává s pracovními požadavky
VÝKON výsledek činnosti člověka, který může být fixován v nějakém hmotném nebo symbolickém produktu. Lze ho hodnotit kvalitativně i kvantitativně.
VÝRAZIVO to, jak mluvíme, vypovídá i o naší osobnosti (temperamentu, kultivovanosti, vzdělanosti, verbální pohotovosti)
VYŠŠÍ CITY patří sem city intelektuální, estetické, morální. Motivují vyšší cíle člověka.
VYŠŠÍ DOLNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA vlastníci malých hospodářství, středně kvalifikovaní dělníci, zřízenci
VYŠŠÍ HORNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA státní moc, velký byznys
VYŠŠÍ STŘEDNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA vlastníci menších podniků, manažeři, svobodná povolání
VÝUKOVÝ TEST zkouška, která zjišťuje pokročilost v jednom nebo více předmětech, případně úroveň dosaženou ve školní výuce nebo výcviku celkově
VÝVOJ GRADUÁLNÍ vývoj stupňovitý
VÝVOJOVÝ VÝCHOVNÝ PŘÍSTUP přihlíží k vývojovým (ontogenetickým) zákonitostem
VÝZKUM DESKRIPTIVNÍ zjišťuje četnost výskytu zkoumaných jevů
VÝZKUM EXPLORATIVNÍ provádí se za účelem stanovení hypotéz
VÝZKUMNÁ ZPRÁVA je ucelená práce, která vyplynula z řešeného úkolu grantového typu (např.rezortního nebo státního či mezinárodního). Úkol je na základě výzkumné práce oponován v oponentním řízení a zpracován ve formě interní publikace.
VÝZKUM STATISTICKÝ zkoumá vztahy mezi proměnnými
VZDÁLENÝ TRANSFER dovednosti a znalosti jsou aplikovány v situacích, které se mění
VZOREK (VÝBĚR) omezený počet osob vybraných z celku osob tvořících danou populaci; jde o část populace vybrané např. k výzkumu
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama