Slovník věd o člověku - T

8. prosince 2008 v 7:17 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
T
TA (zkratka) v psychologii transakční analýza
TABU polynéský výraz pro zakázané, nedotknutelné; jeho porušení je sankcionizováno
TABUIZACE postup, kterým se něco činí nedotknutelným, zakázaným
TABULA RASA nepopsaná deska, podle sensualistické hypotézy stav lidské psychiky před narozením
TACERE mlčet, mlčení, mlč
TACHYKARDIE zrychlení srdečního tepu
TACHYLALIE zrychlování tempa řeči až do nesrozumitelnosti
TACHYPNOE zrychlené dýchání, zvýšená dechová frekvence
TACHYPSYCHISMUS chorobně zrychlené, překotné myšlení, trysk představ a řeči, zmatenost
TAEDIUM VITAE únava až omrzelost životem, porucha základního životního pocitu
TAKTIKA plánovité chování
TAKTILNÍ hmatový
TAKTILNÍ AGNÓZIE nepoznání hmatem, ztráta schopnosti a dovednosti poznávat předměty hmatem
TAKTILNÍ HALUCINACE zdánlivý haptický vjem, to je vjem dotyku na povrchu těla, resp. pocit škrábání, svědění, pálení apod.
TALASOTERAPIE léčba pobytem u moře
TALENT celková struktura schopností člověka, vysoká míra nadání
TALK RADIO rozhlasová stanice, jejíž hlavní činnost spočívá v tom, že populární moderátoři vedou dialogy s posluchači, kteří telefonicky volají do studia
TANATOFOBIE chorobný strach ze smrti
TANATOLOGIE studium smrti
TANGORECEPTORY smyslové receptory pro dotyky a vibrace
TANGOVAT týkat se, dotýkat se
TANTRISMUS*uctívání ženského principu, kult těla, dosahování nirvány, mystické učení
TAPPING*zkouška rychlosti a přesnosti pohybů
TARDUS*opožděný, zdlouhavý, pozdní
TAUTOLOGIE*hromadění slov téhož významu; definice kruhem; logická chyba
TAXE*pohybová reakce nižších živočichů
TAXONOMIE*klasifikace
TECHNICKÁ KREATIVITA tvůrčí využití informačních a komunikačních technologií při výuce, při hledání nových, originálních a optimálních způsobů řešení problémů, tvořivost ve vztahu k technickým výrobkům, též speciální odborný vyučovací předmět
TECHNOCENTRICKÁ EDUKACE výuka akcentující nebo až přeceňující roli prostředků výuky
TECHNOKRATISMUS*jednostranné absolutizování techniky a nedocenění úlohy lidského činitele
TECHNOLOGIE*jde o komplex postupů a metod, které se používají při výrobě zboží a poskytování služeb
TECHNOSFÉRA*technikou vytvořené prostředí, umělé, lidmi vytvořené prostředí
TELEFONNÍ LINKA AIDS*anonymní poradna
TELEOLOGIE*název pro různé druhy vysvětlování přírodních a společenských jevů za pomoci účelu a účelnosti
TELERECEPTOR*oko, ucho - smyslové orgány schopné přijímat energii přicházející z dálky
TELESKOP speciální druh dalekohledu
TĚLESNĚ POHYBOVÁ INTELIGENCE pojem amerického psychologa H. Gardnera pro schopnost a dovednost úspěšně řídit pohyby svého těla a zacházet manuálně zručně s předměty
TELEVIZNÍ MANIAK člověk chorobně závislý na televizním vysílání jako na droze
TELICKÉ CHOVÁNÍ účelové chování a jednání zaměřené na dosažení vytýčených cílů
TĚLOVÉ HALUCINACE*zdánlivý vjem změn ve vnitřních orgánech (např. zkamenělost jater, zástava krevního oběhu), totéž co halucinace útrobní, viscerální, orgánové, cenestetické
TEMPERAMENT*vrozená tendence k určitému druhu chování, dynamické a formální zvláštnosti chování a činnosti člověka. Rozlišuje se většinou temperament sankvinický, cholerický, flegmatický a melancholický.
TEMPORÁLNÍ*spánkový
TENACITA*schopnost a dovednost obírat se v pozornosti po delší dobu jedním předmětem (jevem)
TENDENCE*sklon k vykonávání určité aktivity. Existují tendence vrozené (pohyb) a získané (návyk). Bráníme-li se tendencím nebo je pro nějaké překážky nemůžeme realizovat, cítíme neklid a nutkání je vykonat.
TENDENCE K "DOBRÉMU TVARU"*podmínkou sympatie lidí je jejich podobnost, doplňování vlastností a shoda cílů (F. Heider)
TENESMUS*nucení na stolici
TENSOR*sval napínač
TENZE*napětí, tlak, neklid
TEOFOBIE*chorobný strach z Boží odplaty za hříšnost (spáchané či domnělé hříchy)
TEORÉM*vědecká poučka
TEORIE*všestranně ověřená domněnka, a to racionálně i empiricky
TERAPEUT*ten, kdo léčí
TERAPIE*léčba
TERATOLOGIE*nauka zabývající se studiem vývojových vad
TERCIÁRNÍ PREVENCE předcházení zhoršování, recidivám a snižování důsledků psychosociálních a zdravotních negativních jevů specializovanou odbornou péčí
TERCIÁRNÍ PREVENCE KRIMINALITY resocializace a reintegrace kriminálně narušených osob (včetně léčby jejich případné drogové závislosti) a tím předcházení kriminální recidivy
TERCIÁRNÍ TRAUMATIZACE člověk terciárně traumatizovaný sice není v přímém vztahu k oběti traumatizace, ale je v kontaktu s obětí, s příbuznými oběti nebo přáteli oběti (např. jako humanitární pracovník, terapeut, záchranář, státní zaměstnanec, úřední osoba, odborný poradce, sociální pracovník, svědek)
TERÉNNÍ METODA*hlavní metoda výzkumu kultury. Badatel žije bezprostředně s obyvateli národnostní skupiny, s národem atp., který zkoumá.
TERGUM*záda
TERITORIÁLNÍ*územní
TERITORIÁLNÍ CHOVÁNÍ*zabezpečování a obrana vlastního území
TERITORIÁLNÍ POSPOLITOST*členové takového společenství, které je připoutáno k území, ve kterém žili a žijí (k určitému městu, vesnici atp.)
TERITORIUM*místo, které si zvíře či člověk vyznačí a hájí proti pronikání jinými jedinci
TERMÍN*pojem vyjádřený slovem
TERMINÁLNÍ*konečný, poslední; selhávání základních životních funkcí (dýchání, krevního oběhu) před smrtí
TERMINOLOGIE*odborné názvosloví
TERMOREZISTENCE*odolnost vůči teplu (částečně jde o záležitost tréninku)
TERRA INCOGNITA*neznámá oblast (původně neznámá pevnina)
TEST*standardizovaný nástroj k měření verbálního a nonverbálního chování člověka; zkouška, diagnostický prostředek
TEST - RETEST opakování měření či testování (např. po měsíci či roce, kdy se již snížil efekt zapamatování původních reakcí či odpovědí), které zjišťuje spolehlivost (reliabilitu) testu pomocí tzv. korelačního koeficientu stability
TESTES*varlata
TESTOSTERON*mužský pohlavní hormon, androgen (viz)
TETISMUS takřka všechny hlásky jsou patlavě vyslovovány jako ,,t", totéž co hotentotismus
THANATOFOBIE*chorobný strach ze smrti
THANATOLOGIE*nauka o lékařských a psychologických aspektech umírání
THANATOS*mytologická postava, bůh smrti, smrt
THERMOPLEGIA*úžeh
THORAX*hrudník
THURSTONOVY PRIMÁRNÍ SCHOPNOSTI*slovní porozumění, slovní plynulost, zacházení s čísly, prostorová představivost, rychlost postřehu, paměť a úsudkové myšlení
THYMOLEPTIKA*látky ovlivňující náladu u depresí
THYMOPAT*náladový psychopat
TIBIA*kost holenní
TIKY*mimovolné záškuby svalů (např. víček)
TIME MANAGEMENT* časový plánovací systém, zásady pro stanovení priorit řešení
TIMIDNÍ*plachý, bázlivý, ustrašený, bojící se veřejně vystupovat
TINITUS*ušní šelest
TITANISMUS*přepjatý individualismus
TITUBACE*kolísání při stoji či chůzi, vrávorání
TOLERANCE snášenlivost, pochopení i pro opačné názory a jiné chování
TONICKÝ spínavý, týkající se napětí, tlaku
TONIKA látky posilující, vzpružující organismus
TONIZACE posilování, přivádění do stavu napětí
TONOMETR přístroj k měření tlaku krve
TONUS napětí
TONZILA patrová (krční) mandle
TOPICKÝ místní
TOP MANAGEMENT vrcholové, strategické řízení
TOPOFOBIE chorobný strach z určitého místa
TORPIDNÍ ztrnulý, ztuhlý, tupý, pomalý, pasivní, netečný, přetrvávající beze změny
TORTURA mučení (tělesná i duševní)
TORZO zlomek, část, nedokončené dílo
TOTALITARISMUS úplná samovláda
TOTÁLNÍ úplný
TOXICITA jedovatost
TOXIKOFOBIE strach před otravou
TOXIKOLOGIE nauka o jedech a otravách
TOXIKOMAN osoba užívající drogy či na drogách závislá
TOXIKOMANIE návykové nadměrné užívání jedů v lécích (chorobná závislost na toxických látkách)
TRACHEA průdušnice
TRANCENDENTNÍ zkušenost přesahující - to, co je mimo lidskou zkušenost
TRANKVILIZÉR farmakum uklidňující a snižující tenzi
TRANS vytržení, uchvácení, stav podobný hypnotickému
TRANSCENDENTNÍ přesahující hranice lidské zkušenosti, smyslového poznání, to co je mimo lidskou zkušenost
TRANSDERMÁLNÍ přes kůži
TRANSFER EMOCÍ přenos citů, jev, kdy např. kladnou či zápornou emoci vůči jednomu člověku přenášíme na jiného člověka
TRANSFER přenos, převod učení; kladný (jedná dovednost apod. podporuje jinou), záporný (jedna dovednost apod. brzdí jinou) viz interference
TRANSFORMACE přeměna
TRANSFÚZE*převod (např. krevní)
TRANSLUMINACE prosvícení
TRANSITIVISMUS postižený své prožitky, přání apod. nevnímá jako své, ale připisuje je osobě druhé
TRANSITORNÍ přechodný, např.. příznak dočasné poruchy: deprese, zmatenost, amnézie, ischemická ataka
TRANSITORNÍ GLOBÁLNÍ AMNÉZIE výpadek paměti, neschopnost zapamatovat si nové události, projevuje se bezradností a dezorientací při zachovaném vědomí, a to zpravidla u osob vyššího věku
TRANSLATIO STUDII přenesení studí, např. z regionu do hlavního města nebo naopak
TRANSMISE přenos, zprostředkovávání, vysílání
TRANSMISIVNÍ ŠKOLA klade důraz na informativní, nikoliv formativní výuku
TRANSMISIVNÍ VÝUKA předává více méně instruktivně hotové poznatky, klasický frontální výklad zprostředkovávající poznatky v hotové podobě, opak výuky konstruktivistické
TRANSPARENTNÍ průhledný, průsvitný, průzračný
TRANSPLANTACE přenesení tkáně
TRANSPORT doprava
TRANSSUBSTANCIACE přepodstatnění
TRANSVESTITIZMUS sexuální odchylka projevující se mj. převlékáním do šatů druhého pohlaví
TRAUMA úraz (tělesný, psychický), poranění
TRAUMATICKÁ UDÁLOST extrémně intenzivní a často nečekaný zážitek budící hrůzu( např. velmi vážné onemocnění, požár vlastního obydlí, záplava,zemětřesení, zneužití, znásilnění, havárie, pokus o vraždu) zanechávající v osobnosti trvalou změnu tzv. engram (vtisk) vybavitelný při analogické situaci
TRAUMATOGENNÍ vznikající úrazem, traumatem
TRÉMA stav strachu před různými druhy veřejného vystoupení
TREMOFOBIE chorobný strach z třesu
TREMOMETR přístroj měřící klid a jistotu horních končetin
TREMOR třes, chvění, zejména horních končetin
TREND směr vývoje
TRÉNOVANOST speciálně zaměřená připravenost organismu
TREPANACE*vyvrtání otvoru do kosti, lebky, zubu
TRIAL AND ERROR pokus a omyl (chyba)
TRIAS trojice
TRIBADIE homosexualita u žen, lesbismus, sapfismus
TRICHALGIA bolestivost při doteku vlasů
TRICHOFOBIE chorobný strach z chlupů a ochlupených či ochmýřených předmětů
TRICHOTILOFAGIE pojídání vlasů z vlastní pokožky vytrhaných
TRICHOTILOMÁNIE impulzivní vytrhávání vlasů zapříčiněné intenzivním puzením se stoupajícím napětím před činem a pocitem uvolnění po něm, psychická porucha
TRISKAIDEFOBIE chorobný strach ze třináctky
TROFÉ výživa
TROCHEJ verš, ve kterém po dlouhé či přízvučné slabice pokračuje krátká či nepřízvučná slabika
TRUISMUS často opakované známé, uznávané či samozřejmé tvrzení, banálnost, všednost
TŘETÍ VĚK postproduktivní věk, stáří, důchodový věk
T - SKUPINA (zkratka) tréninková skupina
TUBA trubice
TUMOR CEREBRI nádor na mozku
TUMULTUS SERMONIS brebtavost
TURRICEFALIS věžovitá lebka
TYFLOPEDAGOGIKA nápravná (speciální) pedagogika slepých a zrakově vadných
TYMOPAT náladový psychopat, porucha osobnosti
TYMPANIA plynatost
TÝM skupina soustředěná na společnou činnost
TUMULTUS SERMONIS závada až porucha mluvní komunikace v sociální interakci a srozumitelnosti řeči, breptavost, nápadně rychlá až překotná řeč, nedbalá artikulace s častým vynecháváním slabik, porušení plynulosti řeči - na rozdíl od koktavosti je ovlivnitelná volním úsilím
TUNELOVÉ VIDĚNÍ redukované, zúžené, omezené vidění, zhoršené vnímání okrajů zorného pole, přílišné soustředění na centrální či parciální podněty, též tzv. trubicové vidění
TUŠÉRSTVÍ jakoby náhodné doteky intimních míst anonymních objektů, typické zejména pro muže
TYP*soubor podstatných vlastností, které jsou společné některým lidem, určité skupině
TYP APOLINSKÝ*má sklony k harmonii, vyrovnanosti, mírnosti, řádu
TYP DIONÝSKÝ*má sklony k vášnivosti, eruptivnosti, extatičnosti
TYP PAMĚTI PODLE ANALYZÁTORU*zrakový, sluchový, smíšený, pohybový, hmatový, chuťový
TYPOLOGIE*nauka o typech
TYPOLOGIE OSOBNOSTI PACHATELŮ podle Čírtkové (1998) mohou mít pachatelé osobnost normální (socializovanou), neurotickou, psychopatickou, mentálně retardovanou nebo psychotickou
TYPY PEDOFILŮ fixovaný (vždy preferuje děti jako sociální a sexuální partnery), regresivní (prošel nejprve normálním vývojem, teprve po prožití určitých krizových situací začal preferovat děti), agresivní až sadistický ( velmi nebezpečný asociál), simplexní až primitivní (zanedbaný, náladový, impulzivní, děti používá instrumentálně pro uspokojení svých primitivních choutek)
TYP VENUŠE*ženský, svádivý, poddajný, smyslově zaměřený, hravý
TYPY INTELIGENCE*podle povahy podnětů, jímž se člověk optimálně přizpůsobuje můžeme rozlišovat inteligenci praktickou, která se projevuje optimální manipulací s předměty, inteligenci sociální, která se projevuje adekvátními interakcemi s lidmi a inteligenci teoretickou, která se projevuje optimální manipulací s pojmy
TYRANIE*krutovláda, krutost, útisk, násilnost
TYRANIZOVÁNÍ*šikanování a ubližování (s cílem ublížit)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama