Slovník věd o člověku - R,Ř

8. prosince 2008 v 7:40 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
R
R. A. v humanitních vědách rodinná anamnéza
RABULISTIKA překrucování pravdy, posouvání významu do jiných rovin
RACIONALIZACE rozumové zdůvodňování, sebeospravedlňování
RACIONALISMUS PEDAGOGICKÝ směr, přeceňující v pedagogice rozumovou složku osobnosti
RACIONÁLNÍ rozumový
RADAROVÝ ČLOVĚK je do značné míry řízený z vnějšku a málo z vlastního nitra
RADIACE záření
RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE chirurgické odstranění prostaty včetně jejího pouzdra
RAPORT vzájemný dobrý vztah, kontakt, důvěřivá komunikace
RAPTUS zuřivost, náhlý a neobvykle silný motorický projev doprovázený afektem, útok na druhé osoby, na sebe nebo na věci, běsnění
RATING posuzování projevů chování či stupňů vlastností jedince jinými osobami (na škále)
RAUCITAS chrapot
REAKTIVITA úroveň schopnosti odpovídat na vnější i vnitřní podněty
REAKTIVNÍ STAV vzniklý na základě mimořádného prožitku
REALIZACE ROZHODOVÁNÍ výkon rozhodnutí ke kterému je třeba jistého volního úsilí (podle dostupnosti cíle). Realizace rozhodnutí naráží na překážky vnitřní (např. hypobulie) i překážky vnější (schválnosti spolupracovníků apod.).
REÁLNÝ věcný
REALIZACE SEBE SAMA viz seberealizace
REAKTIVITA AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU*u lidí s vysokou reaktivitou autonomního nervového systému se podle H. J. Eysencka dříve vyvinou neurotické poruchy
REBEFACIENS*látka vyvolávající zčervenání kůže, dráždící kůži
RECENTNÍ*nový, čerstvý (např. příznak)
RECENZE*posudek
RECEPTIVNÍ*přijímající
RECEPTOR*orgán přijímající smyslové podněty (např. oko, ucho)
RECESIVNÍ*"potlačený" (genetický pojem)
RECIDIVA*návrat vyléčené choroby, poruchy apod.
RECIDIVISTA*osoba opakovaně páchající trestnou činnost
RECIPROČNÍ*navzájem související
RECIPROČNÍ ALTRUISMUS*optimální druh vzájemnosti
RECRUITMENT*zprostředkovávání práce
RECTUS přímý
REDIAGNOSTIKA opakovaná nezávislá diagnostika jiným diagnostickým zařízením
REDUKCE zmenšení, omezení, snížení (v psychologii např. redukce napětí, potřeby apod.)
REDUKCIONISMUS snaha vysvětlit pozorovaná data co nejmenším počtem faktorů
REDUNDANCE nadbytečnost
REDUPLIKUJÍCÍ PARAMNÉZIE jedna událost je rozdělena na dvě časově samostatné vzpomínky mezi něž je vsunuta konfabulace s pocitem plné jistoty, evidentnosti, pravdivosti
REEDUKACE nápravný pedagogický postup, převýchova
REFERENČNÍ OSOBA člověk se který se jiný jednotlivec plně identifikuje
REFERENČNÍ SKUPINA jednotlivec se s ní ztotožňuje, bere jí jako vzor, ochotně přijímá její normy chování, její postoje, aspirace, hodnoty, i když jsou závadové
REFERENČNÍ SYSTÉM určitá soustava symbolů zastupujících skutečnost a sloužící porozumění; odrážení skutečnosti
REFERTILIZACE obnovení plodnosti
REFLEKTIVITA nezávislé a samostatné pozorování, vlastnost osobnosti s tvůrčími tendencemi, autonomní poznávání
REFLEKTONICKÉ HALUCINACE skutečný vjem vyvolává asociativně zdánlivý vjem jiného smyslu (např. skutečně vnímaný zápach kouře vyvolává vidinu pekla)
REFLEX MOORŮV úlekový
REFLEX NEPODMÍNĚNÝ zděděná samovolná reakce organismu na biologicky specifikované podráždění
REFLEX funkční jednotka činnosti nervové soustavy, odpověď organismu na určitý podnět, zprostředkovaná nervovou soustavou
REFLEXE přemítání, vnitřní zvažování
REFLEX PODMÍNĚNÝ získaná schopnost organismu vyšších živočichů a člověka reagovat na biologicky neutrální podráždění
REFORMÁTORSKÝ BLUD*chorobné přesvědčení o vlastním poslání k provedení změn v řádu společenského života
REFRAKČNÍ VADA*vada oka, při níž se nevytváří ostrý obraz na sítnici
REFRAKTERNÍ*nevnímavý, nezvládnutelný, sveřepý
REFRAKTERNÍ FÁZE*dočasné vymizení nebo snížení vnímavosti pro vnější podněty
REGENERACE*znovuvytvoření, obnovení
REGNUM světská vláda
REGRESE*opak progresu; ústup, přechod na vývojově nižší formu chování
REGULACE*řízení, usměrňování
REGULE*pravidlo
REHABILITACE*znovuuschopnění
REINFEKCE*opětná infekce, infekce po zhojení předchozí
REINTEGRACE OSOBNOSTI*nová integrace osobnosti, může být nejenom společensky žádoucí, ale také společensky nežádoucí (např. formou identifikace s členy závadové party)
REJEKCE*zavržení, negativní vztah (např. k dítěti), odmítání, odvržení
REJEKČNÍ VÝCHOVA odmítající dítě, výchova bez lásky
REKAPITULACE*opakování
REKAPITULAČNÍ HYPOTÉZA*domněnka, podle níž ontogenetický vývoj je zkráceným opakováním vývoje fylogenetického, někdy se označuje jako biogenetický zákon
REKLUSE*samotářství, uzavřenost
REKOGNICE*znovupoznání, na rozdíl od vybavování neztrácí tolik s věkem
REKOGNOSKACE*znovupoznání
REKOMANDACE*doporučení optimálního pracovního uplatnění (zařazení)
REKONVALESCENCE*období zotavování po nemoci
REKONSTRUKCIONISMUS směr filozofie výchovy vycházející z teze, že posláním vzdělání a výchovy je být nástrojem rekonstrukce současné krizové společnosti
a vytvoření jejího nového, lepšího uspořádání
REKURENTNÍ*návratný (např. choroba, horečka), zpět vedoucí
REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA poměrně častá forma poruchy efektivity, periodická, návratná, opakovaná depresivní epizoda buď bez psychotických příznaků nebo s psychotickými příznaky
RELATIVNÍ LIBOST A NELIBOST*libost, která vzniká snižováním nelibosti a nelibost, která vzniká snižováním libosti
RELAXACE*uvolnění
RELAXAČNÍ TECHNIKY*tréninkové a léčebné postupy navozující stav duševního i tělesného uvolnění
RELEVANTNÍ*rozhodující, závažný, důležitý, významný, podstatný
RELIABILITA*spolehlivost předpověditelnost, stálost, přesnost, stabilita
RELIEFNÍ*výstižný, charakteristický, polovypouklý (reliéf = plastika mírně vystupující z plochy)
RELIGIOZITA*úroveň náboženského přesvědčení
RELIGIOZNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o výjimečné povolanosti k náboženskému působení
REM (zkratka)*Rapid Eye Movements: rychlé a nepravidelné pohyby očí ve spánku
REMEDIA*léčiva, léčebné prostředky
REMEDIUM ADJUVANS*přídavný, pomocný lék
REMINISCENCE*vzpomínka, úvaha z ní vycházející
REMISE*občasné i dočasné vyléčení, přechodné uzdravení, vymizení příznaků
REN*ledvina
REPOZICE*uvedení do původní polohy, napravení
REPRESE*potlačení (např. nepříjemného zážitku), popření
REPREZENTATIVNÍ VZOREK*vzorek, který má pro danou populaci typické vlastnosti
REPREZENTACE SEBE*viz sebereprezentace
REPRODUKČNÍ SCHOPNOST PAMĚTI*úroveň vybavování toho, co bylo zapamatováno; bývá komplikována např. situačními emocemi a afekty
REPULZIVNÍ*odmítavý
RES*věc
RESILIENCE ….nezdolnost, houževnatost, zdatnost, odolnost (jednotlivců i skupin) vůči působícím stresorům
RES PUBLICA*věc veřejná
RESPIRACE*dýchání
RESPONDENT*osoba dotazovaná, zkoumaná
RESPONDENTNÍ CHOVÁNÍ*chování, které je odezvou na podnět
RESPONZIBILITA odpovědnost jako pohotovost a potřeba nést důsledky vlastního chování, též tendence přispět na pomoc druhým lidem v případě jejich ohrožení apod.
RESTITUCE*navrácení do původního stavu, obnovení
RESTRIKCE*omezení, zábrany určitých tendencí
RESTRINGOVAT*omezit
RESUSCITACE*oživování, kříšení
RETARDACE*zdržení, zpoždění (např. ve vývoji), zpomalení
RETENCE*údržnost, úchovnost (např. paměti), zadržení
RETEST*opakování testu k ověření určitých údajů (výsledků)
RETIKULÁRNÍ*síťový
RETINA*sítnice oka
RÉTORIKA*řečnictví
RETROFLEXE PALCE*zpět (nazad) ohnutý palec
RETROGRÁDNÍ*zpět postupující, zpětný, směřující zpět
RETROGRÁDNÍ AMNÉZIE*ztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy
RETROGRÁDNÍ BLUD*sahající hluboko do minulosti, kdy např. již v dětství byl postižený ve svých chorobných přesvědčeních velkým hříšníkem
RETROSPEKTIVA*pohled zpět, pohled do minulosti
RETROVERZE*sklonění dozadu
RETROVIRY živočišné viry, které vedou k zjevnému onemocnění třeba až po mnohaleté ,,neviditelné"přítomnosti v organismu (jde např. o HIV- human immunodeficiency virus způsobující AIDS a některé karcinogenní viry způsobující zhoubné bujení)
REVERZIBILNÍ*zvratný; např. nemoc, kterou lze vyléčit
REVIZE*přezkoumání, přešetření
REZIDUUM*zbytek, pozůstatek
REZISTENCE*odolnost, resilience (např.rodin či jednotlivců)
REZISTENCE VŮČI ZMĚNĚ*setrvačnost, častá komplikace při terapii (např. manželské či rodinné)
REZONANTNÍ NÁLADA*chorobně zvýšená pohotovost k podrážděnosti, ke zlobným afektům, a to i na podružné, zcela indiferentní podněty; nepřívětivost, bojovné až útočné reakce vůči okolí, předpokládání špatných úmyslů u druhých lidí, netrpělivost, zvýšená vztahovačnost
REZORPCE*vstřebávání
REZULTÁT*výsledek
RHINOLALIE*huhňavost, patologicky nosová výslovnost, nadbytek nebo nedostatek nosové rezonance
RHOTACISMUS*porucha výslovnosti hlásky "r", druh dyslalie
RIGIDNÍ*ztuhlý, ztrnulý
RIGOR MORTIS*posmrtné ztuhnutí svalstva
RIGORÓZNÍ*přísný, nekompromisní, důsledný
RINITIDA*rýma, zánět nosní sliznice
RITUÁL*obřad
RITUS*obřad
ROBORANS*posilující prostředek
RODOPSIN*zrakový purpur, pigment tyčinek v oku
ROLE*soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice (je to očekávaný způsob chování člověka v určité pozici)
ROLOVÉ CHOVÁNÍ činnost jednotlivce, které je v souladu s očekáváním skupiny
ROMBERGŮV POSTOJ ukazatel poruchy rovnováhy a svalové koordinace při stoji na jedné noze se zavřenýma očima
ROMISTIKA obor zabývající se studiem romského etika
RONCHOPATIE chrápání
ROSACEA růžovka, zánětlivé onemocnění kůže obličeje
ROTACISMUS vadná výslovnost hlásky ,, r"
ROTACISMUS BOHEMICUS porušená výslovnost hlásky ,,ř"
ROZBÍHAVOST V MYŠLENÍ řeč se skládá z jednotlivých vět nebo jejich roztříštěných útržků, které nemají obsahovou spojitost a nevytvářejí logicky spjaté struktury myšlenek; emotivní doprovod dílčích myšlenek či jejich úryvků je nepřiléhavý
ROZHODOVÁNÍ výběr motivů a volba způsobů a prostředků k dosažení cíle. Výsledkem procesu rozhodování je rozhodnutí.
ROZUM úroveň správnosti myšlení a chápání, poznávací (kognitivní) oblast psychiky a osobnosti člověka
ROZVODOVÁ TERAPIE druh párové či rodinné léčby, jejímž cílem je kultivované zvládnutí rozvodu dospělými a alespoň částečná ochrana dětí před zápornými vlivy rozvodové situace
ROZVOJ OSOBNOSTI prioritní úkol školního vzdělávání(podle osobnostně rozvíjejícího modelu výchovy a vzdělávání)
RUBEOLA zarděnky
RUCTUS říhání
RUDIMENTÁRNÍ neúplně vyvinutý
RUFFINIHO TĚLÍSKA receptory pro počitky tepla
RUINAČNÍ BLUD chorobné přesvědčení o ztrátě všech ekonomických prostředků nutných k zachování vlastní existence a existence rodiny v budoucnosti
RUPTURA roztržení
RUTINNÍ zavedený, běžně užívaný

Ř

ŘEČ slovní myšlení a slovní sdělování myšlenek. Ve vnitřní řeči člověk sděluje myšlenku sobě samému. Ve vnější řeči člověk sděluje myšlenky druhým lidem, a to buď mluveným slovem nebo slovem psaným.
ŘEČ AUTONOMNÍ vlastní jazyk, který si jedinec vytváří; idiolalie
ŘEČNIŠTĚ A TRÉMA zvýšené stupínky (katedry), obvykle mírní trému řečníků (učitelů); kdo má oči výše než jeho partner v komunikaci, u toho se obvykle snižuje tréma
ŘEŠENÍ PROBLÉMU hledání metody (cesty) k vyřešení nějaké úlohy, otázky
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 16. ledna 2019 v 21:47 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiejsrex Jamiejsrex | E-mail | 25. ledna 2019 v 14:15 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama