Slovník věd o člověku - PL-Q

8. prosince 2008 v 14:04 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,Csc.
PL-Q

PLACEBO neúčinná látka podávaná jako lék
PLACENTA plodové lůžko
PLAGIÁT vydávání cizího výtvoru za vlastní
PLANÉ MUDROVÁNÍ vyslovování nesmyslných názorů v nabubřelých frázích; nedbalé a povrchní usuzování; nepoměr mezi nízkou úrovní vědomostí a snahou o výklad nejobecnějších zákonitostí mezi jevy dané oblasti; hloubání o životních a nadpozemských záhadách
PLANUS plochý (pes planus = plochá noha)
PLASTICITA rychlost a přesnost přizpůsobení jedince na měnící se podmínky
PLATÓ přechodné období stagnace (zastavení) v průběhu učení; plošina
PLAUZIBILITA srozumitelnost, přijatelnost, pravděpodobnost, pochopitelnost (např. hypotézy nebo teorie)
PLEONASMUS mnohoslovnost, přebytečná slova v řeči
PLEONEXIE arogantní chtivost, poživačnost, častá součást životního stylu moderního člověka (Max Scheler)
PLEOPTIKA léčení tupozrakosti zakrýváním zdravého oka a tím podněcování činnosti oka tupozrakého
PLETORA tělesná přeplněnost, jejímž projevem je např. otylost
PLOTEUS zkratka Portal on Learning Opportunities throughout the European Space, informační systém o vzdělávacích příležitostech v Evropě
PN (zkratka) pracovní neschopnost
POČITEK složka vjemu, výsledek elementárního smyslového výkonu jednoho analyzátoru. Jednoduchá kvalita vědomí vzniklá přímým podrážděním receptoru, nejjednodušší zážitek (např. barvy, vůně, pachu, tepla, studena, tlak atp.).
PODNIKÁNÍ soustavná činnost vykonávaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost s cílem dosáhnout zisk (srv. obchodní zákoník)
PODNIKATEL právně samostatný subjekt, který vyvíjí podnikatelskou činnost svým jménem a na vlastní účet. Může jím být právnická osoba i fyzická osoba
PODNIKOVÁ IDENTITA cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí; podnikovou identitu utváří zejména podniková komunikace, podnikový design a podnikové jednání
PODPOVRCHOVÉ VLASTNOSTI např. extraverse, introverse, cholerické zaměření, melancholický temperament atd.
PODSTATNÉ VLASTNOSTI obecné vlastnosti, bez nichž by předmět či jev nebyl tím, čím ve skutečnosti je
PODVÝKONOVÝ SYNDROM výukové nedostatky při dobrém rozumovém nadání
POJEM odraz obecných neboli podstatných vlastností předmětů, jevů a činností v našem duševnu
POKLES TERMINÁLNÍ výrazné snížení intelektuální výkonnosti v období před úmrtím
POLAKISURIE časté nucení na moč
POLARIZOVAT rozdvojit se do opačných pólů
POLITICKÁ STRANA společenská skupina s neosobním pojítkem snažící se udržet nebo získat moc ve státě
POLITIKA činnost v oblasti řízení vnitrostátních nebo zahraničních vztahů ve společnosti
POLOSTANDARDIZOVANÝ ROZHOVOR*drží se pevně stanovených otázek, ale má volnost v jejich pořadí, ve formulaci atp.
POLUCE samovolný výron mužského spermatu, který je často provázen erotickými sny
POLYANDRIE mnohomužství, soužití jedné ženy s několika muži
POLYDAKTYLIE víceprstost na horních nebo dolních končetinách
POLYFAGIE žravost, chorobně zvýšený příjem potravy
POLYGAMIE mnohoženství, soužití jednoho muže s více ženami
POLYHISTOR všestranný, univerzální učenec
POLYMASTIE nadpočetné prsní žlázy
POLYMELIE chorobný výskyt nadměrného počtu končetin
POLYMENOREA menstruace opakující se v kratších intervalech
POLYMODALITNÍ OBRAZ OBJEKTU*kompletní obraz předmětu, např. citronu je složen z mnoha obrazů různé modality (obraz /vjem/ čichový, chuťový, taktilní, termický, vizuální)
POLYTROPNÍ*všesměrný
PORADENSKÝ VÝCVIK skupinové ovlivňování postojů a způsobů chování
PORENCEFALIE*ohraničený defekt mozkové tkáně
PORIOMANIE*chorobná, nutkavá toulavost
PORNOGRAFIE*nekvalitní náhražka personalizovaného sexuálního života, uniformní a kýčovitá
PORNOSKOPISMUS*chorobná pohlavní zvědavost
PORUCHA KONCEPTUALIZACE*snížená schopnost až neschopnost logického usuzování (zejména zobecňování a abstrahování; nedostatky v dovednosti chápat podněty v přeneseném smyslu; tvorba nepřiměřených úsudků)
PORUCHY MOTORIKY, LOKOMOCE A PRAXIE*mohou být např. důsledkem cerebropatií po mozkových malaciích. Ty mají za následek také deteriorizaci intelektových funkcí, sníženou schopnost aktuálně koncentrovat pozornost, poruchy paměti, zapomnětlivost, ale i vznětlivost, výbušnost, nespavost atp.
PORUCHY ZÁKLADNÍ NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY) manické epizody, bipolární afektivní porucha, depresivní epizody a jiné
POSESIVNÍ*přivlastňující si, podmaňující si
POSTAKMÉ*období mezi 45. - 60. rokem života
POSTERIOR*zadní (též dorsalis)
POSTINFEKČNÍ NEURASTENICKÝ STAV*např. zvýšená únavnost a poruchy paměti po infekční žloutence
POSTINTERRUPČNÍ SYNDROM*lítostivost, pocity neštěstí, deprese
POSTITIDA*zánět předkožky
POSTKOMUNIKAČNÍ EFEKTY*účinky zjišťované např. po určité propagaci
POSTMORTÁLNÍ*posmrtný
POSTNATÁLNÍ*poporodní, po narození
POSTPARTÁLNÍ*poporodní (např. péče, deprese, morbidita)
POSTOJ*snaha reagovat v určitých situacích ustáleným způsobem. Patří mezi regulátory chování člověka. Postoj určuje více méně stálý ráz reakce na objekty a situace. Postoj má úzký vztah k hodnotovému systému člověka.
POSTOJOVĚ HODNOTOVÝ KOMPLEX*hodnotový systém člověka
POSTTRAUMATICKÝ*poúrazový
POSTRAUMATICKÝ OSOBNOSTNÍ RŮST též postkrizový či postkatastrofický růst, zmoudření po prožité pohromě, člověk si např. začne adekvátněji vážit pozitivní komunikace a pozitivních vztahů s ostatními lidmi
POSTULÁT*požadavek, předpoklad
POSTURÁLNÍ*týkající se vzpřímené polohy těla
POSTUROLOGIE*zkoumá významy fyzických postojů, držení těla a polohovou konfiguraci
POTÁTOR*alkoholik, piják
POTENCE*tvořivá síla, plodivá schopnost
POTESTAS moc
POTŘEBA SENZORICKÉ STIMULACE*potřeba nových zkušeností, potřeba podněcování smyslového vnímání
POTUS*nápoj, pití, polévka, bujón
POVELOVÁ AUTOMACIE*vykonávání úkonů nařízených rozkazovacím povelovým způsobem (přitom mohou být v rozporu se zájmy postiženého)
POZICE*společností uznávané místo v soustavě společenské klasifikace. "Dospělý muž" je např. pozice v systému věk - pohlaví. Každý člověk zaujímá mnoho pozic a s každou z nich je ve spojení určitá role (viz)
POZITIVNÍ*kladný
POZITIVNÍ DISKRIMINACE poskytování přednosti uchazečům z etnických a národnostních menšin, tělesně postiženým osobám, ženám, náboženským minoritám
POZITIVNÍ INTERDEPENDENCE vzájemná závislost kooperativního (spolupracujícího) typu ve dvojicích i ve skupinách
POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE obor psychologie zkoumající kladné individuální stránky osob, pozitivní fungování jednotlivých lidí i skupin, společenství a institucí ve světě, pozitivní životní zážitky
POZITIVNÍ REINTERPRETACE vyhledávání a nacházení pozitivních aspektů a symptomů vyvstalého problému
POZITIVNÍ SEBEREALIZACE efektivní úsilí o adaptivní, adekvátní, sociabilní naplnění a optimální realizaci svých schopností a dovedností a ostatních kladných osobnostních potencialit (možností) v práci i v rodinném a soukromém životě
POZORNOST*duševní připravenost reagovat na určité podněty
PP zkratka pro procentové pořadí
PPG (zkratka)*phallopletysmografie, laboratorní vyšetřovací metoda sexuální reaktivity muže
PRAECOX (lat.)*předčasný
PRAGMA*čin, činnost
PRAHOVÁ ÚROVEŇ JAZYKA minimální stupeň komunikační kompetence dosahovaný při osvojování cizího jazyka
PRÁH ÚSPĚCHU (ZDARU)*minimální úroveň, kterou je třeba dosáhnout, aby člověk mohl být uznán za potenciálně zdařilého dělníka, vojáka, prodavače atd.
PRAVDA*shoda obsahu našich výroků (soudů) s objektivními jevy a vztahy
PRÁVO*soubor formalizovaných sankcí, které brání dezorganizaci. Může být faktorem rozvoje i regrese.
PRAXEOLOGIE*obecná věda o racionální, správné a efektivní činnosti
PRAXIE*obratnost
PREAKMÉ*období mezi 20. - 30. rokem
PRECEDENS*případ, podle kterého se rozhodují další, stejné případy
PRECIZOVAT*vyhradit, upřesnit
PREDÁTOR*dravec
PREDELIKVENCE lehčí závada v chování (dificilita), která však ještě nemá charakter patologické poruchy chování ani patologické poruchy psychiky a osobnosti
PREDIKÁT SOUDU*to, co se tvrdí o subjektu soudu
PREDIKCE*předpověď
PREDIKACE; PROGNOSTIKA*předvídání, jak se člověk v určité situaci zachová
PREDIKOVAT předpovídat
PREDISPONOVAT*usnadňovat vznik určité poruchy (nemoci)
PREFERENCE*upřednostňování
PREFORMOVANÝ*předem utvářený
PREGNANTNÍ*výstižný
PREKONCEPČNÍ*před početím
PREKOGNICE*předpovídání
PREKOLAPSOIDNÍ*předcházející před zhroucením krevního oběhu
PREKONCEPT pojem moderní konstruktivistické teorie učení, má dimenzi vědomostní, afektivní, plastickou a strukturální, osobní názor, subjektivní koncepce či teorie opírající se o intuici, individuální zkušenost a zhusta i o sugesce, často se značně liší od skutečně odborného či vědeckého poznatku
PREKRIMINALITA predelikventní chování, dificilita chování, disociální chování ještě nedosahující všech znaků kriminality, delikvence, poruchy chování a poruchy psychiky a osobnosti
PREMEDIKACE*předoperační příprava nemocného psychofarmaky
PREMISY*soudy z nichž vycházíme při usuzování
PREMORBIDNÍ*stav organismu, psychiky i somatu před chorobou, onemocněním
PRENATÁLNÍ*před porodem (narozením)
PRESBYAKUZE*snížení sluchové ostrosti ve stáří, především u vysokých tónů
PRESENIUM*období předcházející stáří
PREVALENCE četnost výskytu jevu, zejména záporného, v populaci nebo převládnutí určitého znaku v populaci
PREVENCE*předcházení, opatření učiněné předem proti poškození, chorobě apod.
PREVENTIVNÍ*předcházející, zábranný, ochranný
PREVENTIVNÍ STRATEGIE VE ŠKOLSTVÍ předcházení zdravotním potížím, závadám (dificilitám) i poruchám chování a prožívání a sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže, je účinná pokud je komplexní, týmová, koordinovaná (zejména s rodinou) a systémová
PRIAPISMUS*trvalá erekce u muže
PRIMA MATERIA původně alchymistický termín pro prvotní látku důležitou pro výrobu kamene mudrců, prahmota, výchozí látka, pralátka, prvopočáteční substrát
PRIMÁRNÍ PREVENCE vytváření optimálních podmínek pro zdravý somatický a psychosociální vývoj osobnosti člověka, které pomáhají zamezovat vzniku závad a poruch, může být jednak specifická, jednak nespecifická. Specifická je zaměřená proti nemocem nebo rizikům. Nespecifická primární prevence znamená aktivity vedoucí k posilování a rozvíjení zdraví zdravotní výchovou či zdravotně žádoucím style. Na primární prevenci se podílejí nejen zdravotníci, ale i jednotliví občané komunity, regiony a stát
PRIMÁRNÍ TRAUMATIZACE úraz, tělesné zranění, též situace v níž je člověk cílem agrese, např. zabití, šikany, týrání, mučení, znásilnění, sexuálnímu zneužívání, domácího násilí, vyhoštění, nucenému přihlížení k týrání a vraždění, nebo též prožití povodně, vyhoření bytu
PRIMARY APPRAISAL termín R.S. Lazaruse týkající se prvotního zhodnocení tíživé situace, zvážení situace z hlediska ohrožení vlastní existence, zdraví, sebehodnocení a teprve poté dochází k druhotnému zhodnocení tíživé situace z hlediska možností zvládnout ji
PRIMIGRAVIDA*žena, která je poprvé těhotná
PRIMING doslovně spěšná instrukce, podněcování, instruování předem, druh nedeklarativní paměti
PRIMUM NON NOCERE*především neškodit (klasická zásada léčení)
PRIMUM VIVERE*"nejprve se musí žít" (pořadí uspokojování potřeb od biologických přes ekonomicko-sociální k filozofickým)
PRINCIP*zásada, pravidlo, základní myšlenka
PRIORITA*upřednostňovaná záležitost, obor, povolání, prvenství
PRIVATISSIMUM nejintimnější zkušenosti člověka , nejsoukromější záležitosti jedince sdělované nanejvýš jenom nejbližší osobě
PRIVATIZOVÁNÍ*prohlašování něčeho za soukromou záležitost (nelze privatizovat např. lidské právo na život, potraty atp.)
PROBABILITA*pravděpodobnost výskytu nějakého jevu
PROBABILISTICKÝ pravděpodobnostní
PROBACE organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným
PROBATORNÍ*zkušební
PROBLÉMOVÁ SITUACE*nová situace, kdy je znám pouze cíl, na jehož řešení nelze uplatnit žádný známý algoritmus
PRODROMÁLNÍ*předběžný, varovný
PROFESIOGRAM*popis práce a potřebných předpokladů pro úspěch v povolání
PROFESIONÁLNÍ, PROFESNÍ*týkající se povolání, zaměstnání, odborný
PROFUNDUS*hluboký, uložený v hloubce
PROFYLAXE*ochrana, zábrana, preventivní léčení
PROGERIE*předčasné stárnutí
PROGNOSTIKA*předvídání pravděpodobných změn
PROGNÓZA*předpověď (benigní -příznivá, maligní-nepříznivá)
PROGREDOVAT*postupovat
PROGREDUJÍCÍ postupující
PROGRES vzestup ve vývoji, pokrok
PROGRESIVISMUS teoretický směr vycházející z učení J. Deweyeho a J. J. Rousseaua, který v pedagogice preferuje experiment, demokratické a tvůrčí aktivity žáků a studentů motivující vztahy. Poznatky doporučuje stále zpřesňovat a redefinovat. Je kritický proti přílišnému formalismu.
PROGRESIVNÍ*pokrokový, postupující, vyvíjející se, šířící se, progredientní
PROGRESIVNÍ REZISTENCE postupně se zvyšující odolnost
PROJEKCE*v psychologii promítání vnitřních duševních stavů (často nevědomých) do chování druhých a připisování vlastních tendencí jiným osobám
PROJEKTOVANÉ KURIKULUM plánovaný a zamýšlený obsah vzdělávání a výchovy, cíle a časové termíny edukace, učební osnovy pro danou školu i jednotlivé třídy
PROKLAMOVAT prohlašovat, vyhlašovat, zdůrazňovat
PROLAPS*výhřez, vyhřeznutí
PROLEPSIE*znemožnění námitek předem
PROLOG*úvod, předmluva
PROLONGOVANÝ*prodloužený
PROMÉTHEOVSKÝ*sdílející obdobný životní úděl jako řecký hrdina Prometheus, který lidstvu přinesl z nebe oheň a byl za to přikován ke skále
PROMISKUITA*časté střídání sexuálních partnerů
PROPEDEUTIKA průprava, úvod, příprava ke studiu určitého oboru
PROPOZICE elementární významová jednotka textu, která spojuje několik pojmů
PROPRIORECEPTORY*receptory uložené ve svalech, šlachách, vazech a kloubech
PROPRIUS*vlastní (tělo, orgán)
PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ* kooperativní, pomáhající, ochraňující chování, které bere do úvahy situaci druhé osoby
PROSTATA*předstojná žláza mužů, součást mužského pohlavního ústrojí
PROSTATITIDA zánět prostaty (akutní nebo chronický)
PROSTATISMUS potíže s prostatou, např. bolesti na hrázi a v konečníku
PROSTITUCE*heterosexuální či homosexuální styk pro finanční nebo materiální zisk
PROSTRACE*naprosté vyčerpání, exhausce, projev náboženské úcty (např. kleknutí)
PROSTŘEDÍ*přírodní, kulturní, hmotné a společenské okolí, v němž člověk vyrůstá a které svými podněty působí na rozvoj jeho osobnosti a psychiky
PROTANOPIE*barvoslepost pro červenou barvu
PROTEKTIVITA VE SPOLEČNOSTI*chránění zájmů skupin
PROTEKTIVNÍ*ochranný
PROTEKTIVNÍ FAKTORY KONSTITUČNÍ… např. zralá osobnost, zvládnutý temperament, vysoká inteligence
PROTEKTIVNÍ FAKTORY ENVIRONMENTÁLNÍ…např. pečující láskyplná rodina, sociální podpora, starostliví vychovatelé, dobré školní prostředí
PROTIPŘENOS*terapeutovo přenášení neuvědomovaných očekávání na klienta
PROTOPSYCHÉ*vývojově raný typ duševna
PROTOSOCIOLOGIE*koncepce sociologie, jež předcházejí jejímu vzniku jako samostatné vědy
PROTOTYP*pravzor, originál, předobraz
PROTRAHOVANÝ*prodloužený, dlouhotrvající
PROTRUZE*vysunutí dopředu, vytlačení (např. oka), vyklenutí (např. meziobratlové ploténky)
PROVENIENCE*místo původu
PROVITAMÍN*látka, z níž může v lidském organismu vzniknout vlastní vitamín
PROVIZORNÍ*dočasný
PROVOKACE*vyvolání, podnícení
PROXIMÁLNÍ*blízký, nejbližší (opak distálního)
PROZUMENT*konzument, který je zároveň výrobcem (producentem) nebo alespoň produkci výrazně ovlivňuje (termín futurologa A. Tofflera)
PRUDÉRIE*předpojatý, předstíraný, přehnaný či falešný stud
PRŮMĚR ZORNIC*dívá-li se na nás někdo, kdo je citově tangován (vzrušen), je průměr jeho zornic velký. Naopak, tzv. zlostné oči mají minimální průměr zornic. Jde o autonomní nervový proces, který většinou nedovedeme ovládnout vůlí.
PRURITUS*svědění
PRVNÍ OBDOBÍ VZDORU projevuje se mezi druhým a třetím rokem života
PRVOPLÁNOVÝ momentální, často ještě nedomyšlený názor, nápad, pocit
PŘEDKONVENČNÍ MORÁLKA je typická pro děti, které se chovají podle toho, co je dospělými označováno za špatné, nesprávné, nedobré a trestáno nebo za dobré, správné a odměňováno a snaží se vyhýbat trestu
PŘEDOPERAČNÍ STADIUM MYŠLENÍ termín J. Piageta (1896-1980) týkající se předškolního období od dvou do sedmi let, které lze rozdělit na období symbolického a předpojmového myšlení od dvou do čtyř let a na období názorného myšlení od čtyř do sedmi let
PŘEDSTAVA*obraz předmětu, jevu, činnosti, které právě nevnímáme, ale v minulosti jsme je už vnímali. Tento obraz bývá ve srovnání s vjemem méně jasný, méně zřetelný, dílčí, nestálý.
PŘEDSUDEK*předpojatost, nepříznivý postoj k jevu, činnosti, předmětu, k člověku. Obtížně se mění pod vlivem opačné informace.
PŘEDVĚDOMÍ*ta část psychiky, jejíž obsahy jsou schopny uvědomění
PŘEKOTNÉ MYŠLENÍ*zrychlená řeč, halasné sdělování vlastních myšlenek druhým lidem, překotný spád myšlení, neúplná slovní reprodukce myšlenek, zrychlené vybavování představ, náhodné asociace, trysk myšlenek
PŘENOS*klientovo přenášení neuvědomovaných očekávání na terapeuta
PŘETRÉNOVANOST*je vyvolána nadměrnou zátěží bez potřebného odpočinku, projevuje se kumulováním únavy a vyčerpáním a ztrátou somatické i psychické adaptability
PŘEVÝCHOVA*překonávání výsledku stávající výchovy (která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny) v tom směru, aby výsledek převýchovy byl v souladu s normami a cíli jiné společenské skupiny
PŘÍRODOPISNÁ INTELIGENCE pojem amerického psychologa H.Gardnera pro schopnost a dovednost poznávat, třídit, klasifikovat a kategorizovat rostliny, živočichy a další přírodní objekty
PSA zkratka pro prostatický specifický antigen
PSELISMUS*patlavost, dyslalie
PSEUDODEBILITA*nepravá debilita, snížení výkonu intelektu, a to často pod vlivem sociální zanedbanosti
PSEUDODEMENCE*naivní a neobratné odpovědi a chování, jež mohou budit dojem organické demence (srv. Ganserův syndrom), zdánlivá demence nebo mentální retardace projevující se zpomaleným duševním tempem, nepřiléhavými odpověďmi, dočasným zhoršením kognitivních funkcí např. při depresi nebo ve vazbě
PSEUDOGRAVIDITA*domnělé těhotenství
PSEUDOHALUCINACE*nepravé halucinace (velmi živé představy, na nichž postižený netrvá), zdánlivé vjemy přístupné kritické opravě a připuštění omylu
PSEUDOILUZE*iluze, o níž postižený sám pochybuje, zkreslený vjem reálného podnětu o jehož pravosti postižený sám pochybuje
PSEUDOKOMUNIKACE*dochází k ní při jiném pochopení významu informace (zprávy) než jak je to původně zamýšleno
PSEUDONEURASTENIE*neurastenické potíže, které jsou podmíněny jiným onemocněním (např. infekčním)
PSEUDOLOGIA PHANTASTICA*bájivá lhavost (chorobná), smyšlenky, vymýšlení nepravdivých příběhů, kde postižený jedinec zpravidla hraje atraktivní úlohu
PSEUDOLOGIE*lhavost
PSEUDOOLIGOFRENIE zdánlivá mentální retardace (zdánlivá slabomyslnost)
PSEUDONYM*vymyšlené jméno nebo příjmení
PSEUDORADOST chvilkové a rychle pomíjivé potěšení
PSEUDOTUMOR*nepravý nádor
PSEUDOVZÁJEMNOST*stav sociální skupiny (např. rodiny) charakterizovaný falešnou představou o harmonii a opouzdřením skupiny vůči vnějším vlivům (O. Matoušek)
PSORIÁZA*lupénka
PSYCHAGOGIKA*psychologická pomoc (korektivní metoda), při níž pomáhající přebírá vedoucí roli: např. dává rady, klade cíle, hodnotí účelné a neúčelné chování atp.
PSYCHALGIE*bolest psychogenního původu
PSYCHASTENIE*druh neurózy (projevuje se např. nutkavými představami tj. obsesemi a chorobnými strachy tj. fobiemi, depresemi)
PSYCHÉ*řecký pojem pro duši (původně také pro dech)
PSYCHEDELISMUS*učení, že pomocí chemických, vědomí rozpínajících látek lze dosáhnout rozšíření duševních obzorů, bohatšího sebeprožívání a sebepoznání
PSYCHICKÁ DEPRIVACE duševní stav dlouhodobějšího masivního strádání či neuspokojování základních psychických potřeb v oblasti emocí, motoriky, intelektu a celé osobnosti
PSYCHICKÉ EKVILIBRIUM*obecná tendence člověka obnovovat příjemně pociťovanou vnitřní duševní a osobnostní rovnováhu
PSYCHICKÉ JEVY*duševní procesy, stavy a vlastnosti
PSYCHICKÉ TRAUMA*duševní otřes po nepříjemném zážitku
PSYCHICKÝ ABSTINENČNÍ SYNDROM při odebrání drogy osobě s drogovou závislostí se objevují např. tyto příznaky: skleslost, zvýšená únava, subdepresivní útlum, depresivní ladění, neukojitelný hlad, jídelní obsese, psychický blok, neklid, podrážděnost, úzkost, halucinace, delirium tremens, suicidální tendence
PSYCHICKÝ INDIKÁTOR kvalitativní a kvantitativní ukazatel (,,měřič") např. motorický, výrazový, emotivní, volní, mentálně výkonnostní informující o stavu duševna a osobnosti
PSYCHICKÝ ÚTĚK*do nemoci, do snění, fantazie atp.
PSYCHIKA kognitivní, emocionální a konativní synergický (součinnostní a souhrnný) dynamický systém
PSYCHOANALÝZA*v užším slova smyslu analýza hlubších vrstev, sfér duševna; psychologická teorie osobnosti interpretující ji jako rozporuplný útvar, ve kterém se střetávají temné pudy ovládané principy dosahování slasti a vyšší složky
PSYCHODIAGNOSTIKA*obor psychologie zabývající se poznáváním duševních vlastností jedince, jeho duševní individuality
PSYCHODRAMA*diagnostická a terapeutická metoda vypracovaná J. L. Morenem (hraní rolí)
PSYCHOFYZICKÝ PARALELISMUS*nesprávný názor, že duševní a tělesné procesy probíhají současně a na sobě nezávisle
PSYCHOGENNÍ*duševně podmíněný, duševního původu
PSYCHOGRAFIE*popis, charakteristika duševního života; psychogram = obraz, popis osobnosti, též automatická kresba, údajný záznam mimosmyslového vnímání
PSYCHOGYMNASTIKA*soustava pantomimických úkolů, umožňující klientům vyjadřovat vztahy k lidem i vnitřní konflikty a prožitky
PSYCHOIMUNOLOGIE*zabývá se vlivem psychologických faktorů (např. pozitivních či negativních duševních procesů a stavů) na imunitu lidského organismu
PSYCHOKOREKTIVNÍ PÉČE*péče zaměřená na způsobení dílčích opravných změn v psychice (nejde tu ještě o přestrukturování osobnosti jako celku)
PSYCHOLOGIE*věda o chování a prožívání, o duševnu
PSYCHOLOGICKÁ REAKTANCE*motivační stav působící v opozici proti přesvědčování (J. W. Brehm) (rezistence vůči změnám původního postoje)
PSYCHOMETRIKA*psychologická měření duševních procesů a stavů
PSYCHOMIMETICKÁ LÁTKA*vede k vyvolání příznaků psychotického stavu
PSYCHOMOTORICKÝ*týkající se pohybových projevů duševních jevů
PSYCHOPATIE*silně disharmonicky rozvinutá, nevyvážená, neuměřená osobnost s poruchami v chování
PSYCHOPATOLOGIE*obor zabývající se studiem duševních chorob
PSYCHOPEDIE*speciální pedagogika zabývající se edukací (vzděláváním a výchovou) a nápravou osob s mentálním či jiným duševním postižením
PSYCHOPIS*spis o psychologickém vedení klienta (dítěte i dospělého)
PSYCHOSOMATICKÝ*vztahující se současně na tělesnou i duševní stránku osobnosti člověka
PSYCHOSOMATIKA*v lékařství takové zaměření, které vychází při diagnostice i léčbě z pojetí člověka jako psychofyzické jednoty. Zabývá se chorobami, u nichž je , např.vliv psychických faktorů zvlášť významný (astma, žaludeční vředy atp.)
PSYCHOSOMATÓZY nemoci, na jejichž vzniku i průběhu se významně podílí psychogenní složka, především stresy, frustrace, konflikty
PSYCHOTERAPIE*individuální nebo skupinová léčení chorob (nejen duševních) psychologickými prostředky, např. poučením, sugescí aj.
PSYCHOTICISMUS, resp. PSYCHOTISMUS podle H .J. Eysencka geneticky podmíněná náchylnost k psychickým poruchám a psychickým chorobám (např. ke schizofrenii)
PSYCHOTOP*psychologicky pojatý životní prostor konkrétní osoby, jehož struktury jsou definovány výhradně prožíváním této osoby, psychologicky pojatý systém interakcí osoby s jejím životním prostorem
PSYCHOTROPNÍ*ovlivňující lidskou psychiku (sebevědomí, pocit pohody či kondice), např. drogy, alkohol, některé čaje, ale také eroticko-sexuální zážitky, působení hormonů apod.
PSYCHÓZA*vážné duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost (např. schizofrenie, maniomelancholie apod.)
PTYALISMUS*nadměrné slinění
PUBERTA PRAECOX předčasná puberta, předčasné sexuální dospívání
PUBESCENT*člověk ve vývojové fázi puberty (dospívání)
PUBICKÝ*stydký, týkající se vnějších pohlavních orgánů
PUBLIC RELATIONS věda a umění, jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění. Jejich hlavním nástrojem jsou hromadné sdělovací prostředky
PUD tendence chovat se způsobem, který uspokojuje nějakou vrozenou potřebu. Potřeba (např. potravy), aktivuje pud (hlad), který vede k určitému chování
PUERILISMUS dětinské (infantilní) chování
PUERILIZAČNÍ EDUKACE příliš mazlivá a protektivní výchova prodlužující údobí dětinského chování
PUERPERÁLNÍ poporodní, šestinedělní
PULL FAKTORY přitažlivé faktory, které přitahují např. migranty do určitých cílových zemí, kde mají naději na svobodu, demokratický politický režim, adekvátní zaměstnání, vysokou kvalitu života, ekonomickou prosperitu a seberealizaci apod.
PUSH FAKTORY odstředivé, vytlačující faktory, které např. migranty tlačí z jejich dosavadního domova, protože je v něm politická perzekuce, nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, nízká kvalita života, násilí, nemožnost seberealizace apod.
PULSUJÍCÍ tepající
PURIFIKACE vyčištění
PYROFOBIE strach z ohně
PYROMANIE žhářství (chorobné, impulsivní)
PYTHICKÝ nejasný, záhadný, dvojznačný, nevěrohodný, věštecký, fantazírující; původně týkající se Pýthie (kněžky Apollonova chrámu v Deltách)
PYURIE přítomnost hnisu v moči

Q

QUINTA ESSENTIA pátá podstata (po zemi, vzduchu, vodě a ohni), totéž co kámen mudrců, velký elixír
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 23. ledna 2019 v 20:10 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:52 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama