Slovník věd o člověku - Pa-Pi

8. prosince 2008 v 14:02 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
P
P.A. pracovní anamnéza
PACIFIKACE v psychologii uklidňování, harmonizování, umírňování
PALATABILITA chutnost, stravitelnost
PALATOLÁLIE porucha výslovnosti při rozštěpu patra
PALATUM patro
PALIANDROMY slova a věty, které čteny pozpátku, dávají stejný smysl (např. kajak, nepochopen apod.)
PALIATIVNÍ zmírňující strádání, obtíže či bolest, ale neléčící vlastní podstatu choroby
PALPITACE bušení (např. srdce)
PAMĚŤ je schopnost a dovednost duševna použít při své činnosti zkušeností, které byly získány v minulosti
PAN- předpona označující všechno, úplnost
PANKREAS slinivka břišní
PANSOFIE vševěda, idea univerzální vědy, ucelené soustavy veškerého poznání
PANTEISMUS*idealistické učení hlásající, že příroda je totožná s Bohem
PANTOFOBIE*chorobný strach ze všeho; též panofobie, "panikářství"
PAPILA*bradavky, bradavčitý výběžek
PAR EXCELLENCE*zvláště, nad jiné
PARADIGMA*druh velké teorie či supermodelu
PARADOX PAMATOVÁNÍ*dítě i dospělý člověk si po prvním pročtení zapamatuje více z textu, který nepotřebuje logického členění (popisný faktografický text) než z textu s pevným logickým členěním
PARADOXIA SEXUALIS*pohlavní vzrušení v nepřiměřeném věku (buď u velmi malých dětí nebo u velmi starých osob)
PARAFÁZIE*porucha řeči
PARAFOBIE*mírný strach, který jedinec je ještě schopen kontrolovat
PARAFRENIE*psychóza podobná paranoidní schizofrenii
PARAINFEKČNÍ*vznikající v průběhu infekce
PARAJAZYK*vše, co není pro porozumění obsahu řeči nezbytné, např. vzdychání, bručení, hekání, sténání, parazitní slova, přeříkávání se, pláč, smích
PARAKUZE*kvalitativně chybné slyšení (např. silné tóny slyšíme slabě a naopak)
PARALÁLIE*zaměňování hlásek při patlavosti
PARALAMBDACISMUS*nahrazování hlásky l jinou hláskou (např. j)
PARALELISMUS*souběžnost
PARALEXIE*porucha čtení, např. při poruše mozkové kůry
PARALINGVISTIKA*věda o komunikačních projevech, které sice nenesou vlastní obsahová sdělení, ale mohou je dokreslovat a ovlivňovat jeho věrohodnost
PARALINGVISTICKÉ PROJEVY*přestávky, odmlky v hovoru, hlasitost, přeřeknutí, opakování určitých slov, změna tempa řeči
PARALOGIČNOST (PARALOGIE)*nedostatek jasného cíle myšlení; jednotlivé myšlenky, byť správné, se spojují chybnými logickými postupy; logicky chybné úsudky, k chybám dochází nevědomky
PARALÝZA PROGRESIVNÍ*syfilitické onemocnění mozku s duševními poruchami
PARALÝZA*obrna, ochrnutí, ochromení
PARAMIMIE*mimické projevy postiženého jsou nepřiléhavé
PARAMNÉZIE*zkreslené vzpomínky, vzpomínkové klamy lišící se od skutečnosti, ale doprovázené silným pocitem jistoty vlastního prožití události, i když šlo jen o sen, četbu atp.
PARANOIA*těžké duševní onemocnění (psychóza)
PARANOIDITA*chorobná vztahovačnost, emoční a afektivní zkreslení úsudků, nedůvěřivost, podezíravost, pokládání indiferentních podnětů okolí za zaujatost či za nepřátelský postoj
PARANOIDNÍ BLUDY chorobné přesvědčení provázené silným pocitem evidentnosti, např. o sledovanosti vlastní osoby
PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI chorobná vztahovačnost, podezíravost,nedůvěřivost, svárlivost, nevývratný pocit pronásledovanosti a ohrožování vlastní osoby, zveličování významnosti a důležitosti vlastní osoby, přecitlivělost na neúspěchy, křivdy, nezdary a odmítnutí, extrémní urážlivost, úporné vymáhání skutečných i neskutečných vlastních práv, pocity být okrádán příbuznými nebo jinými osobami, patologická zášť vůči některým osobám, agresivita, vleklé soudní a jiné spory
PARANOIDNÍ TENDENCE*nepřiměřená vztahovačnost
PARAPARÉZA*částečné ochrnutí horních či dolních končetin
PARAPRAXIE*přeřeknutí
PARAPROSEXIE*porucha pozornosti z napjatého očekávání
PARAPSYCHOLOGIE*metapsychologie - oblast jevů nevysvětlitelných známými zákonitostmi
PARASOLVENCE*úplatky všeho druhu
PARASYMPATIKOTONIE*zvýšená činnost parasympatického nervstva. Důsledkem je narušená vegetativní rovnováha.
PARATÝMIE*emoční nepřiléhavost, nepřiměřenost, protikladné reakce než by v dané situaci bylo možno očekávat
PARAVENÓZNÍ*mimožilní, vedle žíly
PARAVERBÁLNÍ KOMUNIKACE hlasitost, tempo řeči, odmlky v řeči, hloubka posazení hlasu
PARAZITNICKÝ*cizopasnický
PARCIÁLNÍ*částečný
PAREIDOLIE*zkresleniny vnímaných předmětů
PARENTÁLNÍ rodičovský
PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA aplikuje se přímo do žíly, většinou prostřednictvím žilního katetru
PARENTOGENNÍ*rodiči vyvolaný (např. konflikt, neurotický příznak atd.)
PARERE*krátká lékařská zpráva určená jinému lékaři
PARETŮV PRINCIP*20 : 80 (dvacet procent činnosti přináší 80 % výsledků). Pareto byl
italský ekonom.
PARESTÉZIE*chorobné hmatové počitky (svědění apod.)
PARETICKÝ*částečně ochrnutý
PARÉZA*neúplné ochrnutí některé části těla, obrna
PAROLE*řeč
PAROREXIE*zvrácená chuť na nepoživatelné věci nebo touha po neobvyklých jídlech
PAROXYSMÁLNÍ*záchvatový
PAROXYSMUS*záchvat
PARS*část
PARS PRO TOTO*část za celek, část zastupující celek, část místo celku,druh synekdochy (záměna části za celek a naopak, např.chleba místo obživa, meče místo zbraň)
PARTICIPACE*účast, účastenství, podíl na něčem
PARTIKULÁRNOST*něco dílčího, částečného
PARTURIFOBIE*chorobný strach z porodu
PARTUS*porod
PARVUS*malý
PASIVNÍ*trpný
PASIVNÍ NEGATIVISMUS*tichá vzdorovitost (beze slov)
PASIVNÍ TYP ADAPTACE*objevuje se často u astenického typu osobnosti; posiluje se podceňujícími postoji ze strany vrstevníků nebo dospělých
PASKVIL*úmyslně urážející, pomlouvačný projev
PASSIO*utrpení
PASTÓZNÍ*těstovitý, odulý (vzhled kůže), též bledý (tvarohově)
PATERNÁLNÍ HEREDITA*znak je přenášen na potomstvo otcem
PATERNITA, PATERNALITA*otcovství
PATETICKÝ*slavnostní, přehnaně obřadný, nadnesený
PATHOS*vášnivé nadšení, cit; nemoc
PATICKÝ*chorobný
PATICKÝ AFEKT*chorobně přehnaná afektivní reakce na vnější podněty, která je často provázená bouřlivými motorickými výboji, porucha vědomí s následnou amnezií na vyvrcholení afektu
PATOFILIE*záliba v chorobnosti
PATOGENEZE*nauka o vzniku a vývoji nemocí
PATOGENNÍ*způsobující chorobu, chorobný
PATOGNOMICKÝ*charakteristický pro určitou chorobu či poruchu, změny způsobené nemocí či defektem
PATOLOGICKÁ KLACKOVITOST*hrubý, drzý až urážlivý tón řeči, záliba v nejapných žertech, popuzování druhých lidí, bezohlednost, nedbalost
PATOLOGICKÉ ZÁRAZY POHYBU*náhlá zástava pohybu v průběhu účelného úkonu; pokračování v pohybu po přestávce
PATOLOGICKÝ*chorobný
PATOLOGIE*nauka o chorobách
PATOPLASTICKÉ FAKTORY*v organismu skryté (a latentní) možnosti pro určitý vývoj a obraz choroby (např. tělesný habitus, vrozené povahové vybavení atp.)
PATRICIDIUM*otcovražda
PATRIOFOBIE*chorobný strach z dědičnosti
PAULINISMUS*mystická verze křesťanství, kde osvobození znamená účast v duchovním těle Kristově
PAUPERIZACE*zchudnutí
PAUZA*pomlka, přerušení, přestávka
PAVOR NOCTURNUS*noční děs
PCA systém přístup zaměřený na člověka (Person Centered Approach C. Rogerse)
PCE systém přístup zaměřený na člověka aplikovaný ve vzdělávání
PCO pult centralizované ochrany, fyzická i dálková ochrana objektů, dispečink
PECUS VOCALE*"mluvící dobytek" (urážlivé staré rčení o otrocích), též ,,mluvící nástroje či nářadí"
PECTUS*hrudník, hruď, prsa
PECTUS CARINATUM*ptačí hrudník
PEDAGOGENNÍ*pedagogem
způsobené poškození (např.pedagogem vyvolaný neurotický příznak u dítěte), totéž co didaktogenní, resp. Pedagopatogenní
PEDAGOGICKÁ DIAGNÓZA výsledek činnosti v rámci pedagogického diagnostikování
PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE výměna informací a specifických jednostranných i oboustranných, verbálních i nonverbálních sociálních interakcí mezi účastníky (vyučujícími a žáky či studenty) edukačního procesu
PEDAGOGICKÁ PROGNÓZA odhad dalšího vývoje v oblasti edukace
PEDAGOGOREFRAKTERNÍ FÁZE*dočasné vymizení či snížení vnímavosti pro výchovné podněty (vůči výchovnému působení); může být úplná nebo částečná
PEDAGOGOREFRAKTERNÍ FÁZE ČÁSTEČNÁ*snížení vnímavosti vůči výchovnému působení (typická pro degresivní alteranci osobnosti)
PEDAGOGOREFRAKTERNÍ FÁZE ÚPLNÁ*vymizení vnímavosti vůči výchovnému působení (typické pro alteranční degresi)
PEDANTERIE*puntičkářství, detailismus
PEDERASTIE*pohlavní zneužívání chlapců
PEDEUTOLOGIE*věda o osobnosti a vzdělávání učitele, teorie jednotlivých pedagogických profesí, nauka o učiteli, původně souhrn normativních požadavků na práci učitele
PEDEUTOCENTRICKÁ EDUKACE vzdělávání akcentující či přeceňující roli vyučujících
PEDIATRIE*dětské lékařství, nauka o chorobách dětí
PEDICULOFOBIE*chorobný strach ze vší
PEDIKULÓZA*zavšivení
PEDOCENTRICKÁ EDUKACE výchova a výuka akcentující nebo až přeceňující roli vyučovaných a vychovávaných
PEDOFILIE*nežádoucí eroticko-sexuální náklonnost dospělého k dětem, chorobná pohlavní náklonnost k dětem
PEDOLOGIE komplexní nauka o dítěti z hlediska humanitních i přírodních věd
PEER GROUP vrstevnická skupina
PEER PROGRAMY vrstevnické programy využívají při prevenci a nápravě např. sociálních patologických jevů vlivu předem odborně informovaných a instruovaných vrstevníků
PEER SUPPORT vrstevnická podpora
PEER TUTORING vrstevník v roli a pozici učitele a vychovatele, skupinová výuka mezi vrstevníky navzájem
PEKTORÁLNÍ*hrudní, prsní (např. čaj)
PEKUNIÁRNÍ*ziskuchtivý
PELVIS*pánev
PENDANT*protějšek, obdoba, doplněk
PENETRACE*proniknutí
PENOLOGIE vědní obor zabývající se z hlediska sociologie a psychologie i sociální pedagogiky výkonem trestu, účinky trestu a vězeňstvím
PERCEPCE*vnímání
PERCEPČNĚ MOTORICKÉ UČENÍ způsob osvojování si nových vědomostí a dovedností na základě vnímání a pohybových reakcí
PERCIPOVÁNÍ
TEXTU proces při němž jedinec registruje a rozlišuje (diferencuje) jednotlivé grafické prvky textu (písmena, slabiky, slova, mezery atd.) a přisuzuje jim určité významy
PER DEFECTUM*z nedostatku
PERENIALISMUS směr filozofie výchovy, který vidí hlavní cíl vzdělání v rozvoji lidského intelektu
PER EXCESSUM*z přemíry
PERMANENTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ celoživotní (bidromální) učení a vzdělávání
PER PARTES*po částech (např. metoda učení)
PER RECTUM konečníkem
PERCEPCE*vnímání
PERCEPČNÍ OBRANA*člověk připouští v první etapě vnímání adekvátně
do vědomí pouze ty smyslové (např. zrakové, sluchové) informace, které jsou v souladu s jeho situačním
vyhodnocovacím rámcem
PERCEPČNÍ STEREOTYPY chyby v posuzování druhých
PERCIPIENT*příjemce (promluvy apod.)
PERENNALISMUS teoretický směr, který učí, že lidská povaha je stálá a konzistentní a že výchovu proto máme zaměřovat primárně na zlepšování myšlení, rozumu, racionality a přes tyto kognitivní procesy působit na instinkty, pudy a emoce
PERFEKCIONISMUS*snaha po dokonalosti
PERFEKCIONISTICKÁ EDUKACE puntičkářská výchovná péče vyžadující často přehnaně přesné a obřadné plnění povinností
PERFIDNOST*bezcharakternost, zrádnost, podlost, charakteropatie
PERFORACE*proděravění, protržení
PERFORMAČNÍ TESTY*psychologické diagnostické, neslovní (nonverbální) metody, výkonové zkoušky způsobilosti sestavit něco, vytvořit něco (např. zkoušky zručnosti)
PERIFERNÍ*obvodový, okrajový
PERIFERNÍ VIDĚNÍ*nepřímé vidění
PERIKARD*osrdečník
PERINATÁLNÍ*okolo porodu se vyskytující
PERIODICKÝ*pravidelně se opakující, objevující
PERIOST okostice
PERISTALTIKA rytmické smršťování svalstva trávícího traktu
PERITONEUM pobřišnice
PERMISIVNÍ povolný
PERNICIÓZNÍ zhoubný (např. perniciózní anémie)
PER OS ústy
PER RECTUM konečníkem
PERSEKUČNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o pronásledování vlastní osoby, kterou chce někdo poškodit nebo zničit
PERSEVERACE ulpívání (např. v myšlení), setrvačnost; postižený opakuje stále stejné slovo, skupiny slov nebo číslo, a to nepřiměřeně otázce a situaci
PERSISTENCE vytrvalost, trvání, přetrvání, setrvalost
PERSONA každá profese má svůj komplex rolí, které se snaží příslušník onoho povolání respektovat, a proto není ve svém chování expresivní, ale adaptivní, hraje role, které nejsou identické s jeho ryzím JÁ
PERSONA GRATA osoba žádaná
PERSONALISMUS psychologický směr (W. Stern) zdůrazňující celistvost a jednotnost osobnosti, pokládá osobnost za nejvyšší hodnotu a zdroj všech ostatních hodnot
PERSONALIZACE UČENÍ A VYUČOVÁNÍ respektování individuálních zvláštností osobnosti učícího se jednotlivého žáka či studenta a jeho kognitivního a učebního stylu i učebních strategií
PERSONIFIKACE zosobnění
PERSPEKTIVA výhled, směr vývoje
PERSPEKTIVNÍ ORIENTACE zaměřenost jedince na cíle, které si sám vytyčuje do budoucna. Jde o významnou složku motivace výkonu a souvisí s aspirační úrovní, sebeobrazem, sebepojetím a sebehodnocením
PERSUÁZE poučování, přemlouvání, přesvědčování, věcná argumentace, metoda utváření mravní identity osobnosti
PERTUSSIS dávivý (černý) kašel
PER VAGINAM pochvou
PERVERZE zvrácenost
PER VIAS NATURALES přirozenými cestami
PETERŮV PRINCIP lidé mají podle amerického pedagoga Laurence Johnstona Petera (1919-1990) tendenci dostávat se v pracovní hierarchii na úroveň, na kterou už nestačí
PETIT MAL malý záchvat (padoucnicový)
PETTING mazlení, erotické dotyky od pasu dolů
PHILTRUM svislý žlábek uprostřed horního rtu
PIA FRAUS nepravda myšlená s dobrým úmyslem
PIKA pojídání nestravitelných látek
PILOTÁŽ ověřovací předvýzkum na malém vzorku populace
PITHIATISMUS hysterie, jeden z typů, druhů neurózy
PISA zkratka z Program for International Student Assesment, tj. Program pro mezinárodní hodnocení žáků, aktivita Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 beltene beltene | Web | 19. června 2015 v 5:33 | Reagovat

portal pujcek 8-O

2 Diogimmesse Diogimmesse | E-mail | 17. ledna 2017 v 18:53 | Reagovat

Приятная новость, появился в онлайн <a href=http://kinomanja.ru/cat3/babulya-detektiv.php>Бабуля-детектив</a> посмотрите не пожалеете !! !

3 Peterenank Peterenank | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 18:23 | Reagovat

“Adoro viaggiare in Segway”. Il modo migliore per cadere in amore con Verona in nessun tempo!
Quando si dispone di un breve tempo a coprire una citta, questo e un ottimo modo per farlo. Mi e piaciuto molto il nostro tour e guida. L'audio e stato un po' difficile, ma la guida li ha tenuti lavorando. Quando il suo caldo, questo e un ottimo modo per andare in giro e stare un po' fredda. Verona e una citta facile accesso per segway intorno. Abbiamo visto tutti i principali siti e ci hanno dato una buona sensazione per il layout della citta. Siamo stati in grado di tornare a pochi posti il giorno successivo per un po' di tempo.

https://www.regiondo.it/segway-historic-tour-in-verona

<b>Book Now</b> ''' http://segwayverona.com/

https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=2202759fc95947e409b3435a7ae87161&preview=true&lang=it

4 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 23. ledna 2019 v 20:17 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

5 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:53 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama