Slovník věd o člověku - O

8. prosince 2008 v 8:16 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
O
O. A. (zkratka) osobní anamnéza
OBAVNÝ BLUD chorobné tušení tragických událostí, které mají postihnout vlastní osobu nebo další členy společenských skupin
OBČANSKÁ PORADNA orientace v síti sociálních služeb, poradenská činnost v sociálně tíživých situacích, bezplatné právní poradenství
OBDUKCE pitva
OBDUKOVANÝ potažený, pokrytý, zahalený (po smrti)
OBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM biologická (fyziologická) odpověď těla na stres (např. podráždění kůry nadledvinek, krvácení ve vystýlce žaludku, smrštění lymfatických struktur v těle apod.)
OBEZITA otylost, nadměrné hromadění energetických zásob v podobě tuku
OBEZITA MUŽSKÉHO TYPU postava ve tvaru jablka
OBCHODNÍ REJSTŘÍK je veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje týkající se podnikatelů.Je veden soudem, který je k tomu určen zvláštním právním předpisem
OBJEKTIVACE zpředmětnění
OBJEKTIVNÍ existující nezávisle na subjektu (viz), na vůli člověka
OBJEKTIVNÍ TESTY zkoumané osoby nemohou v těchto zkouškách vědomě ani snadno ovlivňovat výsledek, protože neví, co test měří a jakým způsobem (jde např. o Kraepelinův test)
OBJÍMACÍ REFLEX viz Moorův reflex
OBLÍBENOST akceptace určitého jedince ostatními osobami
OBLIGATORNÍ závazný, povinný
OBLITERACE uzavření, ucpání, úplná ztráta průchodnosti
OBLOMOVŠTINA lenivost, pohodlnost, ztráta smyslu života
OBNUBILACE mrákotný stav, ve kterém si postižený počíná jako v hypnóze
OBSAHOVÁ ANALÝZA metoda na systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu nějaké zprávy
OBSCÉNNÍ neslušný, necudný, nestydatý, oplzlý
OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ OSOBNOST nutkavě a úzkostně pečlivý jedinec, detailista, perfekcionista
OBSEDANTNÍ nutkavý, vtíravý
OBSERVACE pozorování
OBSERVAČNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ člověk si osvojuje a posiluje takové způsoby chování a jednání, za které jsou sociálně odměňované jeho vzorové, modelové, ikonické osobnosti. Toto sociální učení má blízko k imitaci a identifikaci, nápodobě chování jiného jedince nebo modelu
OBSESE vtíravé, nutkavé myšlení nebo jednání (u neurotiků), nutkavé představy
OBSKURANTISMUS tendence zdržovat vědecký pokrok, zabraňovat výzkumu
OBSKURNÍ podezřelý, pokoutní
OBSOLENTNÍ zastaralý, málo používaný, sešlý, stárnoucí
OBSTIPACE zácpa, obtížné, méně časté a málo vydatné vyprazdňování střev
OBSTIPANCIA látky protiprůjmové, způsobující zácpu (antidiarrhodika)
OBSTRUKCE zúžení (např. průdušek plic), překážka
OBTURACE ucpání nebo uzavření něčeho dutého
OBZERVAVACE pozorování
OCCAMOVA BŘITVA logický a metodologický princip úspornosti pocházející údajně od anglického filozofa W.Occama, resp. Ockhama (1285-1349) podle kterého je nadbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů než je nezbytně nutné, největší pravdy jsou vyjadřovány úsporně, jednoduše, srozumitelně
ODBORNÁ INFORMACE je podávána specifickým jazykem a komunikuje se v užším kruhu specialistů
ODBORNÁ PRÁCE má charakter kvalitní a kompetentní aplikace známých poznatků a řešení. Je užitečná pro praxi.
ODIÓZNÍ krajně nežádoucí, opovrženíhodný
ODONTOGENNÍ zubního původu
ODŠKODNĚNÍ nemusí mít vždy ekonomickou povahu, ale může mít i povahu omluvy
ODVÁDĚNÍ OD FIGURY K POZADÍ odvádění od podstaty k vedlejším, nedůležitým věcem
ODYNOFAGIE bolestivé polykání
ODYNOFOBIE chorobný strach z bolesti
OECD zkratka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development)
OFTALMOLOGIKA léky užívané v očním lékařství
OFTALMOPLEGIE ochrnutí okohybných svalů
OFTALMOSKOPIE vyšetření očního pozadí
OIDIPOVSKÝ KOMPLEX pojem psychoanalýzy, vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku. Přeneseně znamená komplex milostných citů, erotických tendencí syna k matce, resp. dcery k otci
OKAMŽIK jedna šestnáctina vteřiny
OKLOFOBIE chorobný strach z davu
OLFACTION COLOREÉ "barevný čich" - při čichových vjemech se objevují vjemy barevné (synestezie)
OLFACTORIUS čichový, týkající se čichového aparátu
OLFAKTOMETR přístroj k měření citlivosti čichu
OLFAKTORICKÝ čichový
OLIGARCHIE*vláda několika osob
OLIGO-*předpona vyjadřující málo
OLIGOFRENIE*rozumový defekt, vrozená slabomyslnost, duševní zaostalost
OMBUDSMAN nezávislý ochránce práv občanů ve vztahu ke státním orgánům
OMEGA U T. de CHARDINA*proces lidské konvergence spějící ke konečnému stavu, kdy bude noosféra hluboce sjednocena a dosáhne hyperpersonální (ultrapersonální) organizace
OMNES OMNIA OMNIO*všechno všem všestranně (zásada J. A. Komenského)
OMNI-*označuje vše, všechen
OMNIPOTENTNÍ*všestranně schopný, všemocný, všeznající, vševědoucí
OMNIVORNÍ*všežravý
ONANIE*sebeukájení, masturbace, ipsace
ONEIRICKÝ*týkají se snů či snění
ONKOLOGIE*obor zabývající se nádorovými onemocněními
ONOMATOLALIE*nutkání opakovat určitá slova, jedná-li se o slova neslušná, nazývá se koprolalie
ONTOGENEZE*nauka o vývoji jedince od počátku jeho vzniku až do smrti; ontogeneze psychiky člověka pojednává o vývoji duševna od početí až do smrti
ONTOLOGIE*nauka o bytí (jsoucnu)
ONYCHOFAGIE*okusování nehtů (často neurotický příznak)
ONYCHOMYKÓZA*plísňové onemocnění nehtů
OPERANTNÍ*chování, při němž se reakce objevují spontánně
OPIÁTY
opium, heroin, morfium, kodein
OPINION LEADER názorový vůdce, vedoucí mínění
OPIOID látka podobná opiátům, např.metadon, dolsin, fentadyl, tramadan
OPL zkratka pro omamnou a psychotropní látku, drogu
OPORTUNISMUS*přizpůsobení se okolnostem
OPORTUNISTICKÁ EDUKACE výchovná péče vedoucí k bezzásadovému prospěchářství bez ohledu na případné poškození druhých osob a bez zřetele na mravní principy a hodnoty
OPORTUNNÍ využívající příležitosti
OPRESE tlaky, stísnění (např. na hrudníku)
OPSOMANIE chorobná touha po určitém jídle
OPTIMÁLNÍ MODEL sestava ideálních předpokladů působící jako vzor
OPTIMISTICKÝ zdůrazňující dobré stránky života, lidí i věcí
OPTOTYPY tabulky pro stanovení zrakové ostrosti
OPUS dílo (např.hudební)
OPUS MAGNUM vrcholné dílo umělce, spisovatele, ale i vědce
ORÁLNÍ ústní, týkající se úst
ORÁLNÍ FÁZE VÝVOJE podle S.Freuda trvá do jednoho roku života
ORÁLNÍ KULTURA civilizace, ve které je dominantním mediem mluvená řeč, protože psaná řeč ještě nenastoupila
ORÁLNÍ OPTIMISMUS pojem psychoanalýzy vyjadřující bezstarostný předpoklad některých osob, že se o ně bude okolí starat jako jejich matka; tento orální optimismus prý nebývá nalézán u dětí, které byly předčasně odstaveny od kojení
ORÁLNÍ STADIUM CHARAKTERU pasivita, závislost, receptivnost
ORÁLNÍ STADIUM VÝVOJE Freudův pojem pro zhruba první rok života - pro život kojence
ORÁLNÍ STRUKTURA civilizace, ve které je dominantním mediem mluvená řeč, protože písemná řeč ještě nenastoupila
ORÁLNÍ ZDRAVÍ zdravotní stav úst a zubů, který zvyšuje kvalitu života
ORBITA očnice, oční jamka
OREXIE chuť na jídlo
ORGÁN část těla tvořící stavební zřetelnou jednotku a plnící určitou funkci
ORGANICKÁ HALUCINÓZA porucha s trvajícími nebo se navracejícími halucinacemi (obvykle zrakovými nebo sluchovými) po somatickém onemocnění nebo onemocnění mozku
ORGANICKÁ PORUCHA porucha podmíněná změnou tkáně (opak funkcionální poruchy)
ORGANISMUS biologický jedinec (přirozeně vzniklý otevřený autoregulační systém schopný autoreprodukce)
ORGASMUS pohlavní vyvrcholení
ORIGINÁLNÍ původní, svérázný, tvořivý
ORIGINÁRNÍ BLUD chorobné přesvědčení o vlastním vznešeném původu, postižený se považuje např. za levobočka krále
ORNITOFOBIE chorobný strach z ptáků
ORTHO ve složeninách: přímý, správný
ORTHOPSYCHAGOGICKÁ PÉČE péče zaměřená na způsobení celkové změny psychiky správným směrem (agoga = látky vyvolávající změnu, ortho = správný, přímý)
ORTODOXIE "pravověrnost"
ORTOPNOE dušnost, při níž postižený nedokáže ležet, ale musí sedět nebo stát
ORTOTÝMIE vyrovnaná nálada
OSCILACE POZORNOSTI střídavé oslabování a opětné zesilování pozornosti
OSMOFOBIE chorobný strach z pachů
OSOBNÍ DEZORIENTACE*neschopnost vzpomenout si na vlastní jméno či příjmení, datum narození apod.
OSOBNÍ (PERSONÁLNÍ) KONSTRUKTY individuální způsoby chápání a vysvětlování světa , které jsou zpravidla založeny na kladné či záporné osobní zkušenosti
OSOBNÍ ZÓNA ČLOVĚKA myšlená čára, ohraničující prostor kolem člověka, do kterého jedinec nerad pouští druhé osoby (zejména dospělé)
OSOBNOST struktura relativně stálých vlastností, duševních procesů, stavů a psychických útvarů (např. postojů, vlastností), spojených s vědomím vlastního já; jednota vrozeného a získaného
OSOBNOST VÝROBKU identita výrobku, firmy, tržní obraz, image
OSTEOM nezhoubný nádor kosti
OSTRAKIZACE vylučování či vypovězení ze skupiny, do které člověk dosud patřil
OSTRAKISMUS odborný termín pro vyloučení jedince ze skupiny. Bývá to např. z politických, etických nebo náboženských důvodů, domnívá-li se skupina, že jeho chování nebylo konformní vůči skupinovým normám. Termín vznikl z označení pro řeckou formu hlasování o vyhoštění občana použitím ostrakonů, tj. hliněných střepů na které se napsalo, kdo ohrožuje demokracii. Taková osoba musela jít na 10 let do vyhnanství. Ostrakizovaná osoba často ztrácí zájem o svůj zevnějšek, objevuje se nespavost, ztrnulost, duševní poruchy
OSVOJENÍ DÍTĚTE NEZRUŠITELNÉ forma náhradní rodinné péče, adopce, osvojení II. stupně, kterou nejen vzniká příbuzenský poměr, ale osvojitelé jsou na základě rozhodnutí soudu zapsáni v rodném listě dítěte jako rodiče a osvojení již nelze ani soudem zrušit, ani převést na osvojení I. stupně
OSVOJENÍ DÍTĚTE PROSTÉ forma náhradní rodinné péče, adopce , osvojení I. stupně, kterým sice vzniká příbuzenský poměr, ale osvojitelé se nezapisují do rodného listu dítěte, je to adopce soudem zrušitelná
OTALGIE bolest ucha
OUT-GROUP nečlenská (nevlastní) skupina
OUT-SKUPINA je ta skupina, ke které se jedinec nepočítá
OVARIÁLNÍ vztahující se k vaječníku
OVERLEARNING přeučení
OVERPROTECTIVITA nadměrně ochranné chování
OVUM vajíčko
OXBRIDGE název pro nejstarší a nejrespektovanější anglické univerzity Oxford a Cambridge
OXYMORON slovní obrat spojující ostře si odporující a vnitřně se podle smyslu vylučující znaky při určování jevu (např. hořká radost, sladký bol)
OXYURIÁZA onemocnění roupy
OZONOTERAPIE léčba ozonem (v malém procentu ve směsi s kyslíkem)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 16. ledna 2019 v 21:50 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:53 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama