Slovník věd o člověku - N

8. prosince 2008 v 8:18 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
N
N.A. zkratka pro "no answer" neodpověděl (v dotazníku)
NÁBOR PRACOVNÍKŮ slouží k vytvoření širší skupiny zájemců o práci, z níž jsou někteří vybráni a je jim práce závazně nabídnuta
NÁCVIK S VIDEOZÁZNAMEM vytváření konkrétních dovedností a specifických způsobilostí využívající imitace jako druhu sociálního učení
NADÁNÍ*soubor vrozených vloh
NADIR fáze či jev, kdy se např. křivka biorytmu nachází v minimu
NAHODILÉ SYMPTOMY netypické, nezávažné, málo charakteristické příznaky normálního nebo abnormálního chování a prožívání
NAIVNÍ EXPLANACE*laický výklad (často s nepřiměřenými projevy zdánlivé evidentnosti)
NAIVNÍ TEORIE DÍTĚTE ,,předchozí znalosti" dítěte např. před vstupem do školy, prekoncepty
NÁKLONNOST ukazatel osobní akceptace jiných lidí, uspokojení ze vztahů k nim i (např. v rodině nebo v práci)
NÁLADA*trvalejší citový stav rozpoložení mysli, který určitým způsobem zobrazuje naše zážitky a jednání. Tzv. základní životní nálada (např. optimistická nebo pesimistická) ovlivňuje kladnou nebo zápornou reaktivitu člověka.
NANISMUS*trpaslictví
NAPOLEONSKÝ KOMPLEX*nutkání k překotnému sebeuplatňování u osob malé postavy
NARCISMUS*sebeláska, erotické zaměření na vlastní tělo či osobu
NARCISTICKÝ*zamilovaný do sebe sama
NARCISTICKÁ NEURÓZA*psychoanalytický pojem pro schizofrenii
NARES*nosní dírky, nozdry
NARKOLEPSIE*neodolatelné záchvaty spánku
NARKOMAN*osoba závislá na psychotropních dávkách (drogách)
NÁRODNÍ CHARAKTER*zvláštnosti prožívání a chování, trvalejší duševní obraz v souvislosti s etnickou příslušností
NASUS*nos (čti nazus)
NATIVISMUS*hypotéza, podle níž jsou takřka všechny lidské znaky vrozené, protiklad empirismu
NATURE (čti nejčr)*přirozenost založená na dědičnosti
NATUS*narozený
NAUZEA*pocit, který předchází zvracení, nevolnost
NÁVYK*naučený a zautomatizovaný způsob chování, reakce, úkon
NÁVYKOVÁ LÁTKA alkohol, nikotin, morfium, pervitin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování
NÁZORNĚ OBRAZNÝ TYP PAMĚTI*člověk si nejlépe pamatuje věci či obrazy
NÁZOROVÁ INKONZISTENCE*nepochopení, že naše názory jsou v rozporu
NCA (zkratka)*neurocirkulační astenie
NECKING*mazlení a erotické dotyky od pasu nahoru
NEFRALGIE bolest ledviny
NEGACE*zamítání, záporný vztah, odpor; bývá pasivní nebo aktivní
NEGAČNÍ BLUD*chorobné popírání existence určitých skutečností jinak evidentních
NEGAHOLIK*člověk, který má nutkavou potřebu záporně kritizovat, mentorovat, být takřka stále v opozici
NEGAHOLISMUS*potřeba stále proti někomu nebo něčemu bojovat, odhalovat nepřítele
NEGATIVISMUS*přerušení spontánní řeči při snaze navázat rozhovor, nereagování na výzvy, resp. vykonávání opačných úkonů než bylo žádáno
NEGATIVNÍ INTERDEPENDENCE vzájemná závislost nekooperativního typu, ale např. rivalitního typu ve dvojicích i ve skupinách (při úspěchu jednoho klesá na úspěch šance pro druhého, a to reálně nebo domněle)
NEGATIVNÍ SEBEOBRAZ*jde o špatný vztah k sobě samému. Jeho důsledkem často bývá, že člověk nemívá dobrý vztah ani k druhým lidem. Stejně jako na sobě nalézá na druhých lidech především chyby.
NEGENENTROPIE*vývoj od nižší k vyšší uspořádanosti
NEGLIGACE*někdy záměrné, jindy polovědomé nedbání chorobného stavu nebo ohrožení
NEGROIDNÍ TYP černé plemeno (rasa)
NEKALÁ SOUTĚŽ jednání, které je při soutěžení v rozporu s dobrými mravy

(např.klamavá reklama, podplácení)
NEKROFOBIE*strach z mrtvých
NEKROMANIE*chorobný zájem o mrtvoly
NEMOVITÁ VĚC je pevně spojena se zemí (např. budova, pozemek)
NEOFILIE tendence považovat staré věci a tradice za nezajímavé a všechno nové a módní, včetně změn za přitažlivé a hodné pozornosti a zájmu
NEOFOBIE*chorobný strach z čehokoliv nového nebo neznámého
NEOLOGISMY*slovní novotvary, zcela nově vytvořená slova a slovní spojení
NEOMORFISMUS*např. kombinace člověka nebo jednotlivých částí člověka s neživými předměty nebo kombinace zvířete a člověka ve výtvarném projevu
NEONATÁLNÍ*poporodní
NEONATÁLNÍ ICTERUS*novorozenecká žloutenka
NEONATOLOGIE*obor věnující se problematice novorozeneckého období
NEOTÉNIE*nedozrálost člověka při narození; lidská nezralost trvá dlouho, a proto vyžaduje péči druhé osoby (dospělé)
NERVINA*prostředky ovlivňující nervovou soustavu
NERYZÍ SEBEVĚDOMÍ pouze navenek adaptivně zvýšená sebedůvěra, předvádění se, často až křečovité úsilí o úspěšnou prezentaci sebe sama ve společnosti, nepravé sebevědomí, vztah k furiantství
NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE výchova k dodržování morálních a společenských pravidel, vedení dětí a mládeže k zodpovědnosti za sebe a své jednání, ohleduplné chování, používání kultivované mluvy a etikety, umožnění kvalitních volnočasových zájmových aktivit, sportovních programů, přednášek. Působí na všechny sociálně patologické jevy a protidrogově.
NETWORKING nalézání, propojování a vytváření sítě vztahů mezi lidmi
NEURALGIE*bolest vzniklá v oblasti určitého nervu
NEURASTENIE*druh neurózy, projevující se převážně tělesnými příznaky, např. nechutenstvím, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou únavností
NEURIT*výběžek nervové buňky
NEUROGENNÍ*nervového původu
NEUROHUMORÁLNÍ*mající vztah k nervovému systému i k hormonům
NEURON*nervová buňka s neuritem i dendrity
NEUROPATIE*vrozená dispozice k funkčním tělesným poruchám, zejména v oblasti vegetativního nervového systému (neurovegetativní labilita)
NEUROTICISMUS geneticky podmíněná náchylnost k emocionální a celkové psychické labilitě ( nevyrovnanosti), ke zvýšené psychické tenzi, úzkostem a strachům a tendence k onemocnění neurózou. Původně termín H. J. Eysencka.
NEUROTIK*osoba trpící neurózou (např. psychastenií, neurastenií nebo hysterií)
NEUROTOIDNÍ*vykazující zvýšený neuroticismus, ale nejde ještě o neurózu
NEUROTOXICKÝ*poškozující nervový systém
NEURÓZA*porucha funkce nervové soustavy, která se vedle příznaků tělesných projevuje také příznaky duševními (nesoustředěnost, utkvělé myšlenky, strachy apod.)
NEURÓZA NEDĚLNÍ*neuroticko-depresivní symptomatologie osamělých lidí, projevující se ve dnech pracovního volna; pocity opuštěnosti, zbytečnosti
NEVĚDOMÁ MOTIVACE*plyne např. z potlačených tendencí a zážitků, které jsou zapomínány, ale v podvědomí a předvědomí člověka se neztrácejí
NEVĚDOMÉ TENDENCE …podle některých psychoanalytiků mají v psychice člověka principiální ráz
NEVĚDOMÍ*neuvědomovaný obsah psychiky, který ovlivňuje naše jednání, aniž o něm víme
NEXUS*spojení
NGO zkratka ze slov no government což je nestátní, nevládní organizace
NIHILISMUS*v širším slova smyslu popírání vžitých pojmů, zásad, tradic a názorů
NIKOTINISMUS*návyk na nikotin
NIKTITACE (NICTITATIO)*mrkání
NISP zkratka národního informačního střediska pro poradenství
NIŽŠÍ DOLNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA*zemědělští dělníci, nekvalifikované pracovní síly, nezaměstnaní
NIŽŠÍ HORNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA*vlastníci středních podniků; nejschopnější manažeři, vynikající odborníci
NIŽŠÍ STŘEDNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA*úředníci, vlastníci farem, vysoce kvalifikovaní dělníci
NOCICEPTIVNÍ*přijímající, resp. vedoucí škodlivé (zejména bolestivé) podněty
NOCTIFOBIE*chorobný strach z noci, tmy a ticha (též nyktofobie)
NOMEN*jméno
NOMOTETICKÝ PŘÍSTUP*přístup zaměřený na postihování zákonitostí hromadných jevů (opak přístupu idiografického popisujícího jedinečné skutečnosti)
NOMOTOPNÍ*na správném místě
NON OMNIA POSSUMUS OMNEX*nemůžeme všichni všechno
NON REM spánek bez rychlých očních pohybů
NONSIGNIFIKANTNÍ*nevýznamný (např. vztah dvou jevů)
NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE*interakce beze slov (např. mimikou, gestikulací)
NOOSFÉRA*nadstavba vůči biosféře; na duševní sféru působící a transformující síla způsobující hominizaci (progresivní psychosociální evoluci); celková struktura organismů a jejich aktivita (P. T. de Chardin)
NOOTROPIKA*léky, zlepšující činnost mozku a jeho metabolismus, užívají se např. při některých formách demence (např. Enerbol, Encefabol), tzv. chytré drogy, kognitiva
NORMA*požadavek, směrnice, pravidlo, jehož zachovávání je závazné
NORMATIVNÍ*zakládající se na normě
NORMATIVNÍ NORMALITA je koncipována experty, kteří za normální osobnost považují např. osobu autoregulovanou, sociálně adaptovanou, integrovanou a individualizovanou, s přiměřenou sebedůvěrou a adekvátním pocitem smyslu života
NORMATIVNÍ VÝCHOVNÝ PŘÍSTUP*často nepřihlíží nebo jen málo přihlíží k vývojovým (ontogenetickým) zákonitostem
NORMOTENZE*normální hodnoty systolického a diastolického tlaku krve (často se uvádí jako normální hodnoty dospělého člověka ty, které jsou pod hranici TK 140/90)
NOSCE TE IPSUM (lat.) poznej sám sebe
NOSOFOBIE, NOZOFOBIE chorobný strach z nemoci, z nakažení
NOSOAGNOZIE (resp. ANOSOGNOZIE)*člověk si není vědom, že je nemocen
NOSTALGIE*stesk po domově, teskná touha po něčem
NOSTRAS*náš, zdejší, domácí
NOSTRIFIKACE*uznání platnosti diplomů, osvědčení a vysvědčení o výuce a dosaženém vzdělání nebo akademické a vědecko pedagogické hodnosti získané v zahraničí
NOTORICKÝ*obecně známý, trvalý, stálý
NOVOROZENEC dítě ve vývojovém stadiu ode dne narození do šesti týdnů života
NOVUM*novinka
NOXA*škodlivina, látka vyvolávající poškození
NOZOFILIE*kladný vztah k vlastní nemoci (protože někdy činí člověka zajímavým, skýtá určité výhody atd.), fascinace těžkými, vážnými nemocemi
NOZOFOBIE*strach z onemocnění
NOZOLOGIE*nauka o nemocech
NPC zkratka pro národní protidrogovou centrálu, která je specializovaným útvarem policie ČR
NUDISMUS*pěstování kultu těla, nahoty
NUKLEÁRNÍ RODINA*matka, otec a jejich děti
NULLIPARA*žena, která dosud nerodila
NULOVÁ TOLERANCE častá tendence opozičních politiků nic nepromíjet vládnoucí straně
NURTURE*prostředí ve smyslu péče o člověka
NUMERUS CLAUSUS omezení počtu studentů přijímaných na vysoké školy
NUTKAVÁ NEURÓZA*chorobné nutkání k jednání nebo chorobně vtíravé myšlenky a představy
NUTRITIVNÍ*výživný
NYKTALOPIE*porucha vidění za tmy ("šeroslepost")
NYKTOFOBIE*strach ze tmy
NYKTURIE* močení v noci
NYMFOLEPSIE*chorobné vzrušení, extáze, exaltace
NYMFOMÁNIE*chorobná pohlavní náruživost u žen; hypersexualita ženy
NYSTAGMUS*škubání, kmitání očí (očních bulbů)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 17. ledna 2019 v 11:59 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama