Slovník věd o člověku - M

8. prosince 2008 v 8:20 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
M
MACERÁT výluh za studena
MACULA skvrna (M. luteus = žlutá skvrna)
MAGICKÉ ČÍSLO pojem G. Müllera pro jev, že při momentálním postřehu nebo učení dovede člověk najednou zvládnout maximálně 7 + 2 jednotky
MAGNETOTERAPIE léčba pomocí magnetického pole, užívaná u některých chorob pohybového aparátu
MAGNIFIKACE tendence hodnotit něco, někoho, situaci přehnaně, často s tendencí maximalizovat zápory a minimalizovat klady
MAGNITUDO velikost
MAGNUS velký, opak je pardus
MAINSTREAM hlavní proud, hlavní tendence
MÁJÁ označení objektivní vnější reality za klam, halucinaci
MAJORITA většina
MAKRO- velký
MAKROBIOTIKA soubor dietetických návodů slibujících zdravý a dlouhý život
MAKROBLEFARIE zbytnění očních víček
MAKROBRACHIE mimořádná velikost nebo délka paží
MAKRODONCIE zubní anomálie, při níž jsou zuby pro normální čelist příliš velké
MAKROENCEFALIE abnormálně velký mozek
MAKROESTEZIE smyslový klam při kterém se předměty zdají větší, než ve skutečnosti jsou
MAKROGRAFIE psaní nadměrně velikými písmeny
MAKROPSIE chorobné vidění předmětů ve zvětšených rozměrech
MAKROSKOPICKÝ patrný pouhým okem, bez nutnosti použít mikroskop
MALADAPTACE nežádoucí, nevhodné přizpůsobení,nepřizpůsobivost, zhoršená přizpůsobivost
MALADAPTIVNÍ PROFESNÍ A STUDIJNÍ ORIENTACE extrémní nerozhodnost při volbě či výběru povolání nebo studia, nereálná a neadekvátní volba povolání (studia) vzhledem k vlastnímu zdravotnímu stavu nebo vlastním osobnostním rysům a schopnostem, které nedopovídají nárokům daného povolání nebo studia
MALDIGESCE*porucha trávení způsobená poruchou žaludku, jater, střeva
MALFORMACE*nesprávné vytvoření, vývojové vady, zrůdy
MALFUNKCE*špatná, porušená funkce
MALIGNÍ*zhoubný
MALIGNÍ NARCISMUS zhoubná sebeláska, patologicky zvýšené sebevědomí
MALNUTRICE*podvýživa
MALUM*zlo
MALVERZACE falšování, zpronevěra
MALVOLENCE*nepřátelství na život a na smrt
MAMÁRNÍ prsní
MAMMA*prs
MAMON*přeceňování hodnoty peněz, vášnivý vztah k bohatství
MANA*melanéský pojem pro mimořádně působivou moc, vycházející z nějakého člověka, předmětu, z aktivit a událostí, z nadpřirozených událostí a duchů, znamená také zdraví, prestiž, léčivou a kouzelnou sílu
MANAGEROGENIE poškozování sociálního, duševního i somatického zdraví podřízených nežádoucími způsoby jejich řízení ze strany jejich nadřízených
MANDALA*magický kruh
MANDIBULA*dolní čelist
MANIAK*duševní nemocný, nápadně vzrušený, chorobně aktivní
MANICKÁ EPIZODA hypománie nebo mánie (rozjařená nálada) bez psychotických příznaků nebo s psychotickými příznaky odpovídající náladě nebo neodpovídající náladě
MANICKÁ TRIÁDA manická nálada (rozjařená), tachypsychismus (zrychlená až překotná mluva, psychická reaktivita včetně myšlenkového trysku) a tachymotorika (zrychlená až překotná motorika), též manický trias
MÁNIE*duševní porucha vyznačená rozjařeností a pohyblivostí, chorobnou aktivovaností, je opakem deprese
MANIFESTNÍ*zjevný, zřejmý, zřetelný, projevující se navenek
MANICHEISMUS opovrhování hmotným světem a tělem
MANICHEJSKÝ SVĚT*svět protikladů
MANOMETR*tlakoměr
MANTÁČTINA německý dialekt
MANTINELY KOMUNIKACE vymezený prostor pro vzájemnou interakci, hranice a limity pro kulturní způsoby chování
MANU PROPRIA vlastní rukou, vlastnoručně
MANUS*ruka
MANUSSKRIPT rukopis
MANÝROVÁNÍ*nesmyslně složité posuňky a řeč, někdy až obřadné, strojové
MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA*psychologické poradenství a terapie v problémech partnerských, manželských, rodinných i jiných mezilidských vztahů
MARASMUS*stav extrémní duševní i tělesné zchátralosti, sešlosti věkem
MARGINÁLIE poznámky, původně na okraj textu
MARGINÁLNÍ*okrajový
MARGINÁLNÍ JEDINEC okrajová osobnost, outsider, člověk, který není plně participujícím členem skupiny, osoba stojící na hranici mezi dvěma skupinami a není si jistá svým skupinovým členstvím, osoba vyžadující zvýšenou pozornost (např. pedagoga), člověk na okraji společnosti nebo člověk nějak výjimečný, jedinečný
MARGO*okraj
MARIONETY*loutky pro dětské divadélko
MARKANTNÍ výrazný, nápadný
MARKER*identifikační znak (např. v medicině), zvýrazňovač textu
MARKETING*teorie a praxe řízení výroby a odbytu, koncepce podnikatelské politiky
MARTÝRIUM mučednictví
MARŽE*zisk (udává se v procentech)
MASA*na rozdíl od davu je to prosté množství lidí
MASCULINUS*mužský
MASMEDIA*prostředky masové komunikace
"MASOVÝ ČLOVĚK"*oběť manipulace aparátů a mýtů moderní průmyslové společnosti
MASTERY LEARNING netradiční systém tzv. zvládající výuky na základní škole podle amerického psychologa B.S.Blooma
MASTIKACE*žvýkání
MASTURBACE*sebeukájení, onanie, ipsace
MAŠÍBL zvláštní člověk, obzvláštník
MATEMATICKO - LOGICKÁ INTELIGENCE jeden z nejuznávanějších druhů inteligence v současném odborném světě, projevující se schopností a dovedností úspěšně koncepčně a abstraktně myslet a způsobilostí poznávat a řešit matematické a logické vztahy a závislosti
MATERIA*hmota, látka, přeneseně příčina
MATURACE*zrání, vyzrávání
MAXILLA*horní čelist
MAXIMALISMUS snaha o dosažení maximálních cílů
MEDEN AGAN*všeho s mírou
MÉDIA hromadné sdělovací prostředky
MEDIACE metoda řešení mezilidských konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům sporu ve vzájemném dorozumívání a usmiřování
MEDIKACE léčení nemocí a poruch podáváním léků
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST schopnost a kompetence racionálně vyhledávat, analyzovat, aplikovat, objektivně a s odstupem hodnotit a dál i pomocí komunikační techniky předávat informace a sdělení z médií (novin, rozhlasu, televize a internetu)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA návod k orientaci v masových mediích a k jejich využívání pro sebevzdělání i k jejich kritickému hodnocení a výchova základní úrovně mediální gramotnosti
MEDIÁN*hodnota rozdělující všechny případy na dvě stejné poloviny. Je to hodnota středního prvku souboru při jejich uspořádání podle velikosti. Získává se postupným škrtáním prvků po jednom z obou konců uspořádaného souboru.
MEDIANUS*prostřední, ležící uprostřed
MEDIEVALISTA*odborník na středověkého člověka, na vědu o středověku
MEDIÁTOR zprostředkovatel, odborník na mediaci (viz)
MEDIAVELISTIKA věda o středověku
MEDIKACE*léčení nemocí a poruch pomocí léků
MEDIOTÉKA učební hala v centru školní budovy, v níž jsou žákům či studentům přístupné knihy, časopisy, encyklopedie, audiální aj. výukové programy umožňující alternativní způsoby výuky a školního života
MEDITERÁNNÍ středomořský
MEDSERVISE určování otcovství mimosoudní cestou
MEDULLA OBLONGATA*prodloužená mícha
MEGAKREATIVITA objektivní tvořivost vnímaná i velikými skupinami (státy, národy) jako originální
MEGALOMANICKÝ velikášský (např. blud)
MEGALOMANICKÝ BLUD chorobně zveličené přesvědčení o významu vlastní osoby, zpravidla pro domnělé vynikající vlastnosti nebo původ (knížecí, hraběcí atp.) a pro své možnosti (s tím souvisí tzv. extrapotenční blud)
MEGALOMANIE velikášství, slavoman
MEGALOPSIE porucha, při níž postižený vidí předměty větší, než jsou ve skutečnosti; makropsie
MEGASVĚT vesmír, kosmos jako celek
MECHANISMUS V PSYCHICE determinovaná duševní činnost, která probíhá podle přesného programu, plánu
MEISSNEROVA A PUCCINIHO TĚLÍSKA taktilní receptory, zvláštní nervové útvary v kůži
MELANCHOLIE trudnomyslnost
MELANCHOLIK typ, druh temperamentu, projevující se např. introverzí, psychonervovou labilitou, psychickou vulnerabilitou (zranitelností), citlivostí až přecitlivělostí
MELÉNA dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev
MELÉTNÍ DOROST mladiství se změněnou pracovní schopností
MEM kulturní ,,gen", element,informace, návyk, dovednost, algoritmus kultury předávaný imitací /nápodobou/
MEMENTO MORI pamatuj na smrt
MEMOÁRY paměti
MENINGITIDA zánět mozkových blan
MENOPAUZA ukončení pravidelného menstruálního krvácení u žen v přechodu (klimakteriu)
"MENTÁL"*slangový výraz pro osoby opožděné v rozumovém vývoji
MENTALITA*charakteristické celkové přizpůsobení psychiky (duševna) příslušníků určitých společenských skupin vůči určitým skutečnostem; způsob myšlení
MENTÁLNÍ ANOREXIE hladovění, patologické hubnutí, porucha příjmu potravy, extrémní strach z obezity, anorexia nervosa, biopsychosociální onemocnění
MENTÁLNÍ BULIMIE opakované epizody přejídání, záchvatovité puzení k jídlu následované zvracením
MENTÁLNÍ HYGIENA*nauka o ochraně duševního zdraví
MENTÁLNÍ*1. duševní, psychický 2. inteligenční, intelektový
MENTÁLNÍ RETARDACE opoždění rozumového vývoje ( dříve oligofrenie), tč. interdisciplinární termín (medicinský, psychologický, speciálně pedagogický, sociologický). V populaci je kolem 3% mentálně retardovaných osob
MENTIONY*F. Kahudou předpokládané hmotné částice, které vytvářejí mentální pole, jež nese prostorem mentální energii
MENTISMUS*chorobný vznik mimovolných představ; člověk si je uvědomuje, ale není schopen je kontrolovat
MENTULA*penis, mužský pohlavní úd
MERITUM střed, jádro věci
MĚŘÍTKO VůLE*neústupnost a čas věnovaný odstraňování překážek (i zdánlivě nepřekonatelných) na cestě k cíli
MESALIANCE nerovný sňatek
MESIANISMUS*křesťanská doktrína, hlásající rovnost všech lidí před Bohem a brzký příchod Spasitele, který osvobodí věřící od pozemských strastí
METADON*tvrdý opiát na úrovni heroinu. Užívá se jako substituční droga pro osoby závislé na drogách minimálně dva roky.
METABOLISMUS*výměna látková, přeměna látek v živých tkáních
METABOLIT*produkt látkové přeměny
METAFORA užití slova v jeho přeneseném významu
METAFYZICKÝ NEKLID člověk usiluje o co nejúplnější poznání světa a svého místa v něm
METAKOGNICE způsobilost, kompetence člověka plánovat, monitorovat a vyhodnocovat metodické postupy , jichž sám používá, když se učí a poznává
METALICKÁ CHUŤ chuť kovu
METAMORFOPSIE*zrakový klam
METANOIA obrácení se, např. od sebe k druhým, k Bohu, změna sebe sama, svého životního stylu, svého smýšlení, duchovní obnova, posun mysli, podstatná proměna mysli, duševna, osobnosti, konverze, kajícnost, pokání, charismatická obnova
METAPOTŘEBY nejvyšší lidské potřeby (estetické, etické, spirituální, poznávací, seberealizace, sebeaktualizace), např. pravdy, dobra, krásy, cti, spravedlnosti
METASTÁZA dceřinné (filiální) ložisko, obvykle zhoubného nádoru nebo infekce
METATEORIE analyzuje nejobecnější poznatky a teorie jednotlivých oborů
METAVĚDA věda o vědě; studium vědy samotné, např. dějiny vědy, filozofie vědy, psychologie vědy a sociologie vědy
METEORISMUS plynatost
METODA způsob bádání (např. při poznávání osobnosti)
METODA AD HOC popisná metoda, nezabývá se kauzálními vztahy
METODA ČASOVÉHO VZORKU*přerušované pozorování nějakého jevu
METODA PARALELNÍCH TESTŮ zjišťování spolehlivosti (reliability) korelováním paralelních testů
METODOLOGIE*obecná nauka o metodách vědy
"MEZISTAV ani dobrá, ani špatná základní životní nálada
MEZOR hladina kolem níž oscilují např.hodnoty biorytmu
MĚŘÍTKO VŮLE*rychlost, neústupnost a čas věnovaný odstraňování nepřekonatelných překážek na cestě k cíli (O. Mikšík)
MEZOSOCIÁLNÍ OPORA podpora, kterou člověku v sociální či jiné tísni poskytují jednotlivé odborné instituce, např. zdravotnické, sociální, psychologické, náboženské aj. instituce
MEZOTITIDA*zánět středního ucha
MIASMA v minulosti předpokládaná substance mající svůj původ v půdě nebo ovzduší, která napadá organismus člověka zvnějšku (tak se vysvětlovala např. malárie)
MIDASUV KOMPLEX vědomá či podvědomá snaha zbavit se svědků svého neúspěchu, selhání, slabosti či prohry
MIDDLE MANAGEMENT*řízení na střední úrovni, střední liniové řízení, řízení taktické
MIGRACE*přesun, stěhování, přesídlování lidí
MIGRÉNA*záchvatovitá bolest hlavy provázená celkovou nevolností (viz hemikranie, hemialgie), zvracením a duševními příznaky
MIKCE*močení
MIKVE*rituální židovská lázeň
MIKRO*malý
MIKRODONCIE*anomálie, při níž jsou zuby pro příslušnou čelist příliš malé
MIKROENCEFALIE abnormálně malý mozek
MIKROEXPRESE*prchavé změny v obličeji, které oko normálně nepostihne (lze je zjistit ze zpomalených filmových záběrů)
MIKROFOBIE*chorobný strach z malých předmětů
MIKROGENIE*nedostatečně vyvinutý bradový výběžek dolní čelisti
MIKROMANICKÝ BLUD*chorobné přesvědčení o nepatrnosti, bezvýznamnosti, zbytečnosti a obtížnosti vlastní existence pro rodinu i další společenské i pracovní skupiny
MIKROMANIE*chorobné přesvědčení o vlastní nedostačivosti, méněcennosti
MIKROMASTIE nedostatečný vývoj prsů
MIKROORGANISMUS*drobný organismus, který je patrný jen v mikroskopu
MIKROPSIE*chorobné vidění předmětů ve zmenšených rozměrech
MIKROSOCIÁLNÍ OPORA podpora, kterou jedinci v tísni poskytují osoby jeho blízkého okolí, např. rodinní příslušníci, příbuzní, kamarádi, spolužáci, spolupracovníci
MIKROSOCIOLOGIE zkoumá malé skupiny osob
MIKROVYUČOVÁNÍ zjednodušení (,,miniaturizace") podmínek pro vyučovací činnost např. snížením počtu žáků ve třídě, zkrácením vyučovací jednotky
MIKVE židovská rituální očistná a posvátná lázeň, též mikva
MILIEU prostředí, kulturní ovzduší
MILIEU-TERAPIE*léčba prostředím
MILITANTNÍ bojovný
MILKROUNDS propagační návštěvy zástupců podniků na školách, kde se setkávají se studenty (žáky) i pedagogy a informují je např. o volných profesích ve svém podniku (bývají provázeny i výstavkami náborovými materiály)
MIMIKA výraz obličejového svalstva
MIND MAPS myšlenkové mapy; metoda strukturovaného zápisu poznámek. Problém (motto, nadpis) je uprostřed stránky. Při záznamu se postupuje z pravého horního rohu dolů, kolem dokola.
MINIMALISMUS v životním stylu odmítání všeho nadbytečného (např. v zařízení bytu)
MINOR menší
MIÓZA zúžené zornice, též miosa
MISANDRIE chorobný odpor, nenávist k mužům
MISINTERPRETACE chybné vysvětlování, atribuování, vykládání si
MISOFOBIE nutkavý, chorobný strach před nečistotou
MISOIATRIE patologická nenávist, chorobné opovržení vůči lékařům
MISOGYNIE chorobný odpor k ženám
MISOIATRIE nenávist, opovržení k lékařům
MISOPEDAGOGIE nenávist, odpor vůči učitelům a vychovatelům
MISOPEDIE nenávist, chorobný odpor k dětem
MISPERCEPCE chybné až patologické vnímání
MITIGACE zmírnění (např. choroby)
MLADŠÍ DOSPĚLOST vývojové období mezi dvaceti až třiceti roky života, mecítma (podle V. Příhody)
MNÉME*paměť, vzpomínka
MNEMOMETR*přístroj k expozici určitého materiálu při výzkumu učení a paměti
MNEMOTECHNICKÝ*to, co technicky napomáhá k lepšímu zapamatování
MO AT*poradenství v problémech alkoholu a drog
MOBBING systematická, cílevědomá a rafinovaná intrika a šikana zejména ze strany spolupracovníků a kolegů na pracovišti, ponižování a zesměšňování ze strany spoluzaměstnanců, dehonestující a degradující nekolegiální chování, pomluvy, psychický teror, intriky, lži, pasti, léčky. Vede u postižených k subdepresím a depresím, poruchám spánku, bolestem hlavy, bolestem zad, zvracení, průjmům, podrážděnosti ,někdy až k sebevražedným pokusům.
MOBILITA pohyblivost
MOCENSKÁ ELITA zvláštní společenská vrstva těch, kteří vykonávají rozhodující politické řídící funkce
MODÁLNÍ OSOBNOST typická osobnost dané společnosti, druh osobnosti, která se na daném místě vyskytuje nejčastěji, charakteristický příslušník dané kultury
MODEL symbolické zobrazení sloužící k hodnocení skutečného stavu
MODELOVÁNÍ poznávací metoda, která umožňuje zjednodušit studovaný jev tím, že se abstrahují pouze podstatné vztahy, nutné pro identifikaci příslušného jevu
MODEL TAVICÍHO KOTLE takové interetnické vztahy, kdy tradice přistěhovalců nejsou nesnášenlivě potlačeny tradicemi majority (většiny), ale mísí se s nimi, takže se vyvíjejí i nové kreativní kulturní vzorce
MODICUS mírný
MODIFIKACE uzpůsobení
MODRÁ LINKA poradenství pro děti a mládež
MODUS nejčastější hodnota nebo třída hodnot; znak, který má největší frekvenci výskytu v nějakém rozdělení
MODUS VIVENDI způsob soužití, podmínky spolužití, způsob existence
MOGILALIE porucha výslovnosti; občasné vynechávání hlásek, např. chleba - leba
MOLÁR stolička
MOMENTARY EXPRESSIONS výrazový projev s mimořádně krátkým trváním (např. do serie úsměvů je krátce zařazen jeden úšklebek)
MONDIALIZACE vzájemná propojenost a závislost lidí a provázanost celé společnosti (mundus = svět), obdoba globalizace
MONGOLOIDNÍ TYP žluté plemeno (rasa)
MONITOROVÁNÍ*trvalé sledování, dohled, kontrolování, odposlouchávání, informování se (např.o tom jaké má dítě kamarády), výzkum deskriptivního (popisného) rázu, bez intervence
MONOANDRIE jednomužství
MONOFÁZIE porucha řeči, při níž se jedinec může vyjadřovat pouze úryvkovitě, po slabikách nebo slovech
MONOFOBIE chorobný strach být sám
MONOGAMIE jednoženství
MONOGENNÍ DĚDIČNOST zděděný tělesný či duševní znak je podmíněn účinkem jediného genu
MONOGRAFIE je publikace, zpracovávající určitou vědní oblast nebo problém v hloubce, rozsahu významu převyšující možnosti vědeckého článku. Monografií se nerozumí učebnice, příručka, ani jiná kvalitní kompilace.
MONOGRAFICKÝ VÝZKUM dlouhotrvající spojení výzkumníka s jedním pozorovaným prostředím, terénem, jevem
MONOGRAFIE vědecká rozprava o jedné věci, která se komplexně zabývá určitou problematikou
MONOKULÁRNÍ jednooký
MONOMANIE abnormální vystupňování jednoho specifického způsobu myšlení, cítění a chování (např. kleptomanie, pyromanie, dipsomanie, nymfomanie atd.)
MONOPATOFOBIE chorobný strach z onemocnění určitou chorobou
MONOPLEGIE ochrnutí jedné končetiny
MONORCHISMUS pouze jediné varle (vrozená vývojová vada)
MONOTONNÍ jednotvárný
MONOTROPNÍ jednosměrný
MONSTRÓZNÍ zrůdný
MORAL INSANITY "mravní, morální slabomyslnost", nedostatek sociálních a etických citů, zastaralý termín
MORÁLNÍ ORTOPEDIE etické napřimování člověka
MORBIDITA nemocnost
MORBIDNÍ chorobný
MORBILLI spalničky
MORBUS DOWNI mongolismus
MORDEX APERTUS otevřený skus
MORFÉ podoba
MORIA pošetilost, bláznovství
MORIBUNDNÍ umírající
MOROŮV REFLEX reakce kojence na podtržení podložky, na níž leží: rozhození paží, pak jejich přitažení k sobě a pokrčení nohou; ztrácí se ve 4. měsíci (též reflex objímací)
MOROZNÍ nevlídný, nevrlý, rozladěný
MORTALITA úmrtnost, četnost úmrtí v populaci, přeneseně propadání ve školách
MORTIDO psychoanalytický termín: regresivní pud po smrti
MOTILITA hybnost
MOTIVAČNÍ TENDENCE např. potřeby, zájmy, hodnoty a ideály, instinkty
MOTIVOVANÁ ČINNOST ČLOVĚKA bývá označována za analogickou principu činnosti termostatu, jehož funkcí je udržovat určitý stav teploty v daném prostředí
MOTIVOVANÁ POZORNOST úmyslná, determinovaná vnitřními, subjektivními faktory
MOTIV v psychologii příčina chování, podnět, pohnutka, potřeba, pud, zájem atp.
MOTIVACE proces podněcující aktivitu, vzbuzující, udržující a zaměřující chování
MOTIVAČNÍ HORIZONT motivační šíře, tj. možnost aktivovat a realizovat motivy
MOTIVY PRIMÁRNĚ ORGANICKÉ např. potřeba potravy, tekutin
MOTIVY PRIMÁRNĚ SOCIÁLNÍ např. potřeba bezpečí, uznání, citového vztahu
MOTODIAGNOSTIKA poznávání psychomotorických dovedností a schopností
MOTORICKÁ APRAXIE nešikovnost, neobratnost
MOTORICKÉ (KINESTETICKÉ) HALUCINACE zdánlivé vjemy pohybu končetin, částí těla či celého těla bez vlastní vůle nebo zdánlivý vjem pohybu bezprostředního okolí s vlastní osobou (např. pohyb domu v němž je postižený)
MOTORICKÉ NÁVYKY A DOVEDNOSTI*např. psaní na stroji bez dívání se na klávesy
MOTORICKÝ týkající se pohybu, hybný
MOTUS pohyb
MOVITÁ VĚC není pevně spojena se zemí
MRTVÝ BROUK pasivní přizpůsobovací technika
MQ memory quotient (paměťový kvocient)
MUCILAGINOZUM hlenotvorný
MUCIN hlen, sliz
MUCINÓZNÍ hlenovitý, obsahující hlen
MULÁŽ názornina, model či odlitek 1 : 1, didaktická pomůcka, okrasný předmět
MULIEBRIA ženské pohlavní orgány
MULTIKULTURALITA stav kulturní heterogenity ve společnosti, společnost obsahuje odlišné politické identifikační kulturní vzorce, vzorec kulturní homogenity má tendenci zanikat.
MULTIMEDIÁLNÍ METODA vyučovací způsob, při níž se používají různá komunikační média, např. počítač, film, zpětný projektor, magnetofon
MULTIPLE INTELLIGENCES MODEL teorie o vícenásobné inteligenci Howarda Gardnera, profesora psychologie v Harvardu.. Rozlišuje např. inteligenci lingvistickou, logicko-matematickou, prostorovou, kinestetickou, hudební, interpersonální, intrapersonální (introspektivní), naturalistickou (přírodovědnou) a existencialistickou
MULTIPLIKÁTORY modely skutečných předmětů
MULTUS mnohý
MUSKULÁRNÍ svalový, týkající se svalů
MYSTICKÁ PARTICIPACE zážitek typický pro mimořádně kladné vzájemné vztahy
MUTACE změna
MUTILACE zmrzačení, znetvoření
MUTISMUS mlčení; kontakt však může být zachován posunky, gesty, mimikou, graficky; obranná reakce při neporušených mluvidlech
MUTISMUS SELEKTIVNÍ výběrová němota (ve styku s určitými lidmi)
MUTITAS němota
MUTITAS IDIOTICA OLIGOFRENICA němota islabomyslných, (mentálně retardovaných) idiotů. Jde o zastaralý termín.
MUTUALITA společenství, vzájemnost (např. v rodině)
MUZIKOTERAPIE léčba a doléčování hudbou, a to pasivní (poslech) i aktivní (vlastní produkce)
MYALGIE bolest ve svalech
MYDRIÁZA rozšířené zornice. též mydriasa
MYOKARD srdeční sval
MYOKARDITIS zánět srdečního svalu
MYOLOGIE věda zabývající se svaly
MYOPIE krátkozrakost, neschopnost vidět ostře vzdálené předměty
MYSOFILIE patologická záliba ve špíně, sexuální vzrušování se špinavým a páchnoucím sexuálním objektem
MYSOFOBIE chorobný odpor vůči každému dotyku vycházející ze strachu ze znečištění nebo infekce (někdy je také tímto termínem označován strach před myšmi)
MYSTERIUM hluboké tajemství (starověký náboženský obřad)
MYSTIFIKACE vědomé uvedení někoho v omyl
MYŠLENÍ vytváření vztahů mezi vjemy, představami, pojmy, soudy a úsudky, a to jak ve směru horizontálním, tak vertikálním (tedy nejen mezi vjemy navzájem, pojmy navzájem, představami navzájem, mezi soudy navzájem, ale i mezi vjemy a představami, mezi vjemy a úsudky, představami a pojmy atd.)
MYTOLOGIE bájesloví
MYTOMANIE chorobná bájivost, nápadná záliba ve fantaziích a ve smyšlenkách
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 17. ledna 2019 v 12:07 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:53 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama