Slovník věd o člověku - K

8. prosince 2008 v 14:17 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
K
K-CENTRUM poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
KACHEKTICKÝ sešlý, zchřadlý, "zchátralý", hubený
KACHEXIE výrazné vyhubnutí (zhubnutí), tělesná zchátralost spojená se spavostí, apatií, snížením kapacity paměti a oslabením výkonnosti intelektu
KAIROFOBIE chorobný strach ze zmeškání správné příležitosti
KAIROS kritický okamžik životně důležitého, zásadního, existenciálního rozhodnutí
KAKOGEUSIE špatná, nepříjemná chuť v ústech
KAKOTECHNOFOBIE strach z neúspěchu
KALCIFIKACE zvápenatění
KALKUL výpočet
KALOKAGATHIE soulad krásy a dobra
KAMUFLÁŽ utajení, zakrytí, skrytí, přestrojení
KANABINOIDY psychoaktivní látky rozpustné v tucích a způsobující euforii a relaxaci, např. marihuana a hašiš
KANCEROFOBIE chorobný strach před rakovinou
KANCEROGENY látky vyvolávající rakovinu
KANDELA mezinárodní jednotka intenzity světla
KAPACITA schopnost, potence, meze určitého výkonu (tělesného i duševního)
KAPACITA POZORNOSTI rozsah pozornosti, který je dán tím, kolik jevů dovedeme současně postřehnout
KAPITAČNÍ PLATBA např. placení lékařům podle počtu registrovaných pacientů
KAPACISMUS vadná výslovnost hlásky k
KAPILÁRY vlásečnice
KAPTACE totéž co fascinace, zaujetí hypnotizovaného hypnotizujícím
KARCINOFOBIE strach z rakoviny
KARCINOM zhoubný nádor vznikající z epitelu
KARDIAKA látky působící na srdce
KARDIAK nemocný s chorobou srdce
KARDINÁLNÍ SYMPTOMY velmi významné příznaky normálního nebo patologického chování a prožívání
KARDIOFOBIE chorobný strach z onemocnění či poruch srdce
KARDIOLOGIE lékařská specializace zabývající se chorobami srdce a cév
KARDIOTONIKA látky upravující srdeční činnost zlepšením tonusu srdečního svalu
KARENCE*nedostatek nějaké látky (např. v potravě)
KARENTOVANÝ recenzovaný a indexovaný (např. Československá psychologie)
KARMINATIVA*látky proti nadýmání
KARNOFSKÉHO ŠKÁLA index stavu výkonnosti nemocného (PSI - Performance Status Index) zachycující v procentech kvalitu života nemocného od normálního stavu a aktivního zdraví po umírání a smrt
KARYOTYP normální chromosomová sada (u muže 46,XY a u ženy 46,XX)
KASTA*uzavřená skupina, jejímž členem se člověk stává svým narozením; reguluje rituálním způsobem kontakty s jinými kastami
KASTRACE*odstranění pohlavních žláz (vaječníků nebo varlat)
KATAKLYSMA*zánik světa
KATALEPSIE*ztrnulost, zvýšené svalové napětí
KATAMNÉZA*zjištění (např. duševního) stavu a vývoje po vyšetření a léčbě (intervenci) v určitém časovém odstupu, přešetření
KATARZE*očista, očišťující proces, uvolnění napětí, odreagování, zbavení se pocitů viny, povznesení
KATASTROFA náhle vzniklá mimořádná událost, pohroma či neštěstí velkého rozsahu
KATATONIE*syndrom chorobných poruch jednání, jejichž podstatou jsou psychomotorické příznaky. U stuporózní katatonie jde o útlum, ochuzení pohybových projevů, u produktivní katatonie o pohyby přemrštěné, ale i o některé další projevy, které se v normě nevyskytují (např. stereotypie)
KATEGORICKÝ*jednoznačný, rozhodný, bezpodmínečný
KATEGORIE*jedna ze základních pojmových tříd, do kterých lze zahrnout všechny jevy skutečnosti
KATEZE*psychoanalytický pojem pro koncentraci duševní energie na daný objekt, jeho "obsazení"; silný stupeň obsazení se nazývá hyperkateze, slabý stupeň obsazení se nazývá hypokateze
KAUZALITA*příčinnost (causa = příčina)
KAUZÁLNÍ ATRIBUCE*proces přisuzování příčin sociálního chování lidí
KAVERNA*dutina
KEFALIZACE*proces evoluce na zemi; diferenciace hlavy (mozku) jako dominantní řídící oblasti těla
KEIROFOBIE*chorobný strach ze stříhání vlasů a z holení
KERATITIDA*zánět rohovky
KINEFANTOM*iluze pohybu
KINESTETIKA*pohybový smysl
KINETÓZA*stav vyvolaný drážděním centra rovnováhy ve vnitřním uchu: nevolnost, bledost, zvracení
KINEZIOTERAPIE* pohybová léčba
KINEZOFOBIE*chorobný strach z pohybu
KLARIFIKACE metoda objasňování, např.při utváření mravní identity osobnosti
KLASTOMANIE*ničivý, morbidní impuls
KLAUDIKACE*kulhání
KLAUSTROFILIE*nutkání uzavírat se, uzamykat se
KLAUSTROFOBIE*strach z malého prostoru, z uzavřené místnosti
KLIENTISMUS ritualizované jednání, nerovný, ale reciproký vztah (oboustranně závislý) mezi patronem (ochráncem, poradcem) a klientem
KLEPTOMÁNIE*chorobné impulsivní a neúčelné krádeže, patologické kradení
KLIMAKTERIUM*přechod
KLIMA ŠKOLY A TŘÍDY sociálně psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které lze pozorovat v dané škole či třídě. Rozlišuje se klima aktuální (faktické,existující) a klima preferované, které si žáci a učitelé přejí
KLINICKÁ PEDAGOGIKA disciplina zabývající se pedagogickými aspekty různých léčebných technik, např. terapií hrou, pracovní terapií, terapeutickými aspekty sociální pedagogiky
KLIŠÉ*dobově ustálená, módní forma vyjádření v mediích, která apeluje často na pokleslé motivy posluchačů či diváků nebo čtenářů
KLITORIS*poštěváček
KLONICKÝ*škubavý, trhavý
KLONY*křečové záškuby
KOAGULACE*srážení (bílkovin) teplem
KOAKČNÍ EFEKT*též efekt publika; společné provádění některých činností podporuje rozvoj osobnosti
KOAKTIVNÍ SKUPINA*členové této skupiny pracují na společné úloze, kde každý člen skupiny vykonává svou práci nezávisle na jiných členech skupiny
KOARTOVANÝ*stažený, zúžený
KÓD*způsob zapsání informace
KODEX*soubor zákonů, předpisů, norem
KODIFIKOVAT*učinit normou, zákonem, uvést v soustavu
KÓDOVÁNÍ*šifrování, přeměna, transformace signálů
KOEDUKACE společné vzdělávání žáků obou pohlaví ve společných třídách jedné školy
KOEFICIENT KORELACE statistická charakteristika vyjadřující těsnost vztahu mezi proměnnými veličinami, např. Spearmanův, Pearsonův)
KOGNICE poznávání
KOGNITIVNÍ*poznávací
KOGNITIVNÍ DISONANCE*poznávací nesouhlas; v případě, že má člověk o nějakém předmětu nebo jevu protikladné poznatky, vznikají u něho zážitky nespokojenosti, které ho motivují ke snaze o snížení nesouladu (disonance) pomocí poznávacích a postojových změn, resp. rozpor, který člověk zažívá, když se liší jeho vnitřní prožívání od toho, jak je nucen se chovat navenek
KOGNITIVNÍ DOVEDNOSTI poznávací dovednosti, např.manipulovat se slovy a čísly, číst, psát , počítat, zpracovávat informace, diferencovat, rozlišovat tvary, figury a pozadí, doplňovat dílčí informace a poznatky do systémů a celků
KOGNITIVNÍ ORIENTACE*je levohemisférová; naproti tomu emoční orientace je pravohemisférová
KOGNITIVNÍ RESTRUKTURACE změna vnitřního vnímání situace (události), snaha najít i pozitivní aspekty nepříjemné situace, novou pozitivní perspektivu
KOGNITIVNÍ STYL způsob poznávání, např. reflexivní, impulzivní, analytický, globální. Bývá někdy odlišován od stylu učení. (např.hloubkového a povrchního).
KOHERENCE*souvislost, soudržnost, jednota (např.osobnosti) , uspořádanost
KOHEZE*síla působící na členy skupiny, aby zůstali jejími členy, soudržnost skupiny
KOHORTA soubor či výběr osob vymezených určitými společnými znaky
KOINCIDENCE*souhra činitelů
KOITARCHÉ první pohlavní styk
KOITUS*soulož, kohabitace
KOKAIN alkaloid obsažený v listech koky, koks
KOLAPS*zhroucení, mdloba, náhlé ochabnutí činnosti důležitého orgánu
KOLIKA*záchvat prudkých bolestí v břiše
KOLIKVACE*zkapalnění
KOLISE*protiklad, zauzlení, střetnutí protichůdných tendencí
KOLOKVIUM rozprava, druh zkoušky nebo vědecké setkání v rozsahu menší konference
KOLPOPTÓZA*pokles pochvy
KÓMA*úplné bezvědomí, stav hlubokého bezvědomí
KOMANDITISTA společník, který ručí za závazky společnosti ve výši svého vkladu zapsaného do obchodního rejstříku
KOMBINACE*seskupení, sestava
KOMBINOVANÉ HALUCINACE*zdánlivé vjemy jednoho objektu současně několika smysly (např. zdánlivě viděná postava mluví a dotýká se)
KOMOCE CEREBRI*otřes mozku
KOMODIFIKACE přeměna něčeho v komoditu (druh zboží), s níž je možno obchodovat
KOMODITA druh zboží
KOMPAKTNÍ*pevný, celistvý, soudržný
KOMPARACE*myšlenkový pochod srovnávání, hledání podobností a rozdílů
KOMPASOVÝ ČLOVĚK je do značné míry řízený z vlastního nitra
KOMPATIBILITA*slučitelnost
KOMPATIBILITA MATRIMONIÁLNÍ*uspokojivé vzájemné přizpůsobení manželů
KOMPENZACE*nahrazení něčeho něčím jiným, vyrovnání
KOMPENZAČNÍ MECHANISMY*náhražky za chybějící schopnosti, dovednosti, vlastnosti
KOMPETENTNOST obecná schopnost a dovednost v určité oblasti, založená na znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, již jedinec rozvinul během své činné účasti např. na vzdělávání
KOMPETICE*soutěživost, soutěžení, soutěž, soupeření (až rivalita)
KOMPETITIVNÍ*soutěživý
KOMPILACE*dílo sestavené z cizích poznatků
KOMPLEMENTÁRNÍ*doplňkový, doplňující
KOMPLEMENTÁRNÍ TESTY*psychologické zkoušky, které mají doplnit určitý celek
KOMPLEX*v psychologii soubor nějakých (většinou tíživých) zážitků a motivů, vázaných na nějakou (většinou nežádoucí) životní zkušenost a projevující se navenek určitým chováním
KOMPLEX AFALANTIN*konflikt ženy, která ženou být nechce
KOMPLEX DIANIN*potlačené přání ženy být raději mužem
KOMPLEX ELEKTŘIN*láska dcery k otci a žárlivost dcery na matku
KOMPLEX HERODESOVSKÝ*nenávistná rivalita
KOMPLEX MEDEIN*potlačená přání matky zabít vlastní dítě, obvykle pro nenávist k otci dítěte
KOMPLEX NAPOLEONSKÝ*extrémní úsilí o sebeuplatnění u osob malé postavy
KOMPLEX OIDIPŮV A ELEKTŘIN*nevědomé erotické tíhnutí syna k matce a dcery k otci, spojené s bázní z trestu
KOMPLEX ORESTŮV*potlačená touha syna zabít svou matku
KOMPLEXNOST INFORMACE*souhrn všech potřebných atributů poznatků (sdělení)
KOMPLIANCE dodržování pokynů a příkazů, poslušnost, poddajnost, snášenlivost
KOMPLIKACE*ztížení (např. původní choroby)
KOMPONENTA*článek skladby
KOMPOZICE*sestavení, uspořádání, výstavba uměleckého díla
KOMPREHENSIVNOST*obsažnost
KOMPRESE*stlačení, stisknutí
KOMPULZE*tendence neúčelně opakovat některé pohyby, nutkavé jednání
KOMPUTOR*samočinný počítač; model nervové soustavy, pravoúhlý průmět nervového systému
KOMUNIKABILITA*schopnost a dovednost udržovat sociální kontakt s okolím
KOMUNIKACE*sdělování, výměna významů, která se uskutečňuje především prostřednictvím jazyka. Adekvátní komunikace je možná tehdy, mají-li lidé společné potřeby, postoje, poznatky apod. Nejde o pouhý přenos informací, zahrnuje totiž i porozumění a vzájemné vztahy.
KOMUNIKAČNÍ FAUL vyčítání a předhazování nedostatků a slabin, které člověk nemůže změnit (např. chudý rodinný původ)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL*sdělovací kanál, kterým se přenášejí informace (např. telefon)
KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE*dovednost manipulovat se znaky a symboly; usnadňuje artikulovat i osobní zkušenost
KOMUNIKAČNÍ STYL*způsob interakce a výměny významů, který můžeme rozpoznat u jedinců, skupin i v celých civilizacích. Stylů může být celý soubor a mění se podle toho, s kým je člověk v interakci.
KONACE*uplatnění vůle, usilování, volní úsilí
KONATIVNÍ*snahový
KONCENTRACE*soustředění
KONCENTRACE POZORNOSTI*schopnost a dovednost zaměřit se na pozorovaný jev
KONCEPCE*celkové pojetí, chápání; početí, oplodnění
KONCIZNÍ*krátce a přesně vyjádřený
KONDENZACE*zhuštění
KONFABULACE*vypravování založené na klamech paměti, smyšlenka, zkreslování skutečnosti, bizarní vyplňování mezer v paměti
KONFIGURACE*seskupení, tvar
KONFLIKT ROLÍ*situace střetu, kdy člověk hraje dvě nebo více rolí, které jsou v protikladu
KONFLIKT*rozpor, spor
KONFLIKTOGENNÍ*vyvolávající konflikty, původce sporů
KONFLUENCE*splývání; situace, kdy osobnost nedokáže reflektovat hranici mezi sebou a okolím, člověk např. není schopen rozlišovat, co je jeho názor a co je názor někoho jiného
KONFORMITA OPAČNÁ*forma konformity, při které se pod skupinovým nátlakem navozují ještě větší úchylky od skupinové normy v osobním mínění a jednání. Člověk s opačnou konformitou má sklon k aktivnímu odporování a nutkavému nesouhlasu se skupinou.
KONFORMITA*podlehnutí jednotlivce co do úsudku a co do chování a jednání nátlaku, normám a pravidlům skupiny
KONFORMITA ÚČELOVÁ*forma konformního chování, ve které jednotlivec navenek souhlasí a podvoluje se skupině, ale vnitřně se skupinou nesouhlasí.
KONFÚZE*zmatenost, zmatek, chaos
KONGENIÁLNÍ*duševně podobný, spřízněný (v názorech, postojích atp.)
KONGENITÁLNÍ*vrozený, získaný za prenatálního života, tj. během nitroděložního vývoje, existující v okamžiku narození
KONGESCE*překrvení, městnání krve, zduření, nahromadění
KONGLOMERÁT*neuspořádaný souhrn
KONGRUENCE*shoda, souhlas, stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím, shoda prožívání, chování a komunikace, ryzost, nefalšovanost
KONGRUENTNÍ OSOBNOST*integrovaná, harmonická osobnost, jejíž chování je v souladu s jejím sebepojetím
KONKORDANCE*shodnost
KONKREMENT*kámen
KONKRETISMUS*tendence k jednání na základě vlastního názorného, přímého vnímání a poznání
KONOPNÉ DROGY marihuana, hašiš, hašišový olej. Po alkoholu a po tabáku třetí nejčastěji užívaná drogy v České republice
KONOTACE významový nebo stylistický odstín doplňující základní význam slova
KONOTATIVNÍ stylistický nebo významový odstín
KONSANGVINITA*pokrevní příbuznost manželů
KONSEKVENCE důslednost
KONSENSUS*souladný názor ve skupině, postoj zastávaný všemi členy skupiny
KONSILIÁRNÍ*poradní (při obtížných problémech)
KONSISTENTNÍ*pevný, držící se pohromadě, soudržný
KONSONANCE*souzvuk
KONSPEKTOVÁNÍ*vypracovávání přehledů z literatury
KONSTELACE*sběh okolností
KONSTITUCE*obecně stavba, skladba, struktura. Konstituce v psychologii znamená duševní založení jako produkt vrozených vloh, dispozic, někdy též geografického a etnického sociálního prostředí, vrozené morfologické a psychologické charakteristiky člověka.
KONSTRUKTIVNĚ ČINNOSTNÍ MODEL klade důraz na aktivitu a formování osobnosti učícího se jedince
KONSTRUKTIVISTICKÁ VÝUKA vytvářející poznatky v aktivní interakci učitele a žáka (studenta), opak výuky transmisivní, frontálně výkladové, předávající jen více méně instruktivně hotové poznatky
KONTAGIUM předpokládaná substance, která se má tvořit v nemocném organismu, je vylučována exkrety a šíří se dotykem, kontaktem
KONTAKT*spojení, styk (sociální), setkávání se
KONTAKTNÍ EXTEROANALYZÁTORY*registrují vnější objekty (chuť, čich, kožní receptory)
KONTAMINACE*znečištění, zamoření, vmíšení
KONTEMPLACE*rozjímání
KONTEXT*souvislost
KONTEXT OSOBNOSTI ČLOVĚKA*široká oblast historických, kulturních, ekonomických a společenských podmínek. Má podíl na výběru a vytváření hodnot, cílů a zaměření.
KONTINUUM*nepřetržitost, trvání
KONTRAAKTIVNÍ SKUPINA*část členů této skupiny zastává jedno hledisko a část členů skupiny má protichůdné nebo odlišné stanovisko
KONTRA*lat. proti
KONTRACEPCE*obrana proti početí
KONTRADIKCE*rozpor, protimluv
KONTRAKCE*stah, stažení svalu
KONTRAKULTURA odmítání etiky práce a spořádané pracovní kariéry KONTRAPUNKT*v propagační psychologii umístění hlavního apelu v polovině nebo na konci sdělení
KONTRAST*pronikavý rozdíl, ostrý protiklad rysů někoho či něčeho vzhledem k druhému
KONTRASTNÍ CHYBA*posuzovatel má tendenci nadhodnocovat druhé, stojí-li sám v dané vlastnosti nízko, a podhodnocovat druhé, stojí-li sám v dané vlastnosti vysoko
KONTRASUGESTIBILITA*tendence zaujmout pozici právě opačnou té, která je navrhována či doporučována
KONTUZE*zhmoždění, pohmoždění
KONVENCE*ujednání, zvyk
KONVERGENCE*sbíhavost, příklon
KONVERGENCE u P. T. de CHARDINA*v průběhu evoluce převažují u lidstva domény dostředivé nad odstředivými
KONVERGENTNÍ TEORIE*na vývoji se podílí jak vrozená složka, tak složka získaná
KONVERZE*transformace emoce nebo potlačeného afektu v tělesný projev (somatický příznak)
KONVULZE*stahy, křeče (např. u padoucnice)
KONZERVAČNÍ SCHOPNOST PAMĚTI*míra schopnosti a dovednosti uložené zkušenosti a informace udržet v paměti beze změny
KONZUMAČNÍ CHOVÁNÍ*chování přímou cestou uspokojující určitou potřebu
KONZUMPCE*spotřeba
KOOPERACE*spolupráce, součinnost, plánovité spolupůsobení více lidí
KOORDINACE*účelná součinnost
KOPROFAGIE*pojídání či hltání nepoživatelných věcí, předmětů, fekálií, pití moče
KOPROFILIE patologická záliba ve výkalech, sexuální vzrušování se výkaly
KOPROLÁLIE*potřeba neslušně se vyjadřovat
KOPROLIT*střevní kámen, ztvrdlé části stolice
KOPULA*spojka, která spojuje např. definiendum a definiens
KOREKTIV*opravný prostředek
KOREKTIVNÍ VLIV*opravný vliv nějaké zkušenosti na průběh určitých procesů
KORELACE*míra souvislosti, těsnosti lineárního vztahu, souvztažnost mezi jevy vyjadřovaná tzv. korelačním koeficientem (-1 až + 1). Nezjišťuje kauzalitu.
KORESPONDENCE*písemný styk, vzájemný vztah, soulad, shoda
KORNEA*rohovka
KOROFÍLIE*sklon lesbických žen k mladým dívkám
KORONA*světelné projevy (předpokládané), svítící prostor kolem neživých jednotek
KORSAKOVŮV SYNDROM*neschopnost zapamatovat si nové údaje
KORTEX*kůra velkého mozku nebo jiného orgánu (např. nadledvin)
KORTIKOVISCERÁLNÍ PORUCHA*narušení činnosti vnitřních orgánů, způsobená duševními vlivy (např. vředové onemocnění, přetlaková choroba)
KORUPCE*úplatkářství
KOSTÁLNÍ žeberní
KOTERAPEUT kooperující terapeut účastnící se léčebného sezení (obvykle skupinového): nevede však léčbu, ale přispívá k ní; po skončeném léčebném sezení rozebírá s vedoucím terapeutem průběh léčby
KOXARTRÓZA artróza kyčelního kloubu
KRANIÁLNÍ lebeční
KRANIOSKOPIE leboznalectví (viz frenologie)
KRÁSNO vyšší stupeň dokonalosti jevu či předmětu; charakterizuje je: symetričnost, proporcionální uměřenost, harmonie a rytmus
KRAUSOVY POHÁRKY receptory pro počitky chladu
KREATIVITA tvořivost; kreativita nižšího stupně spojuje prvky již existujících výtvorů, pouze kombinuje; kreativita vyššího stupně přináší nové, originální prvky
KREDIBILITA důvěryhodnost, hodnověrnost, věrohodnost, uznávanost, respektabilita
KREATIVNÍ tvořivý
KRIMINÁLNÍ RECIDIVA opakování trestných činů
KRIMINOGENNÍ FAKTORY rizikoví činitelé, které motivují, vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestných činů, např. sociálně patologické prostředí (zejména rodinné), závadové party, alkoholismus, drogová závislost, recidiva pachatelů trestných činů, nezaměstnanost, náročný konzumní způsob života, nechuť pracovat, vliv násilí a brutality v médiích, nedostatečné možnosti jak vhodně trávit volný čas
KRIMINOGENNÍ KOMPLEX předpokládaný souhrn faktorů, které vyvolávají trestné jednání
KRITERIUM hledisko užívané pro posuzování, rozhodování o nějakém jevu, měřítko
KRIZOVÉ CENTRUM psychiatrická pomoc v akutních krizových situacích
KRUCIÁLNÍ MOMENT rozhodný okamžik
KRUSTA strup
KRYCÍ ZLOČIN vážným zločinem (např. vraždou) má být zahlazen menší poklesek či přestupek
KRYPTOFÁZIE tajná řeč
KRYPTORCHISMUS porucha sestupu varlete
KRYPTOSKOPIE jasnovidnost
KŘESŤANSKÁ POMOC*pečovatelská a ošetřovatelská služba pro staré a nemocné občany, hrazená dle rodinných a sociálních poměrů
KŘIVKA J hypotéza, podle níž se lidé v institucích chovají pod sociálním tlakem konformně, pouze menšina se chová nonkonformně. Bez sociálního tlaku by chování lidí odpovídalo Gaussově křivce. Hypotézu, kterou vyslovil F. H. Allport, lze graficky znázornit písmenem J. Vyjadřuje postupné přizpůsobování se jedince společenským normám.
KŘÍŽOVÁ VALIDIZACE ověření validity testu na novém vzorku
KUBITÁLNÍ loketní
KULMINACE vyvrcholení, dosažení vrcholu (tzv. kritického bodu)
KULPABILITA sklon k pocitům viny
KULTIVACE pěstování
KULTIVACE OSOBNOSTI*projevuje se postupnou ztrátou impulsivnosti člověka, který se stává rozvážným, bere na zřetel důsledky svého jednání a rozhoduje se diferencovaně k určité volbě prostředků
KULTIVOVANOST šlechtěnost, pěstěnost
KULTURFLUCHT útěk před krizovou kulturou
KULTURNĚ PODMÍNĚNÉ RYSY OSOBNOSTI*jsou závislé na osobní historii jednotlivce
KULTURNÍ INKOMPATIBILITA nesnášenlivost mezi etnickými menšinami, národnostmi, cizinci, osobami v různých společenských postaveních a různého vzdělání
KULTURNÍ PLURALISMUS takové interetnické vztahy, kdy se podporuje pluralitní společnost, a to solidárně a tolerantně, takže vzniká více rovnocenných rozdílných subkultur
KULTURNÍ TRANSMISE přenášení, předávání kulturního dědictví, poznání, hodnot , norem, vzorců chování, zvyklostí i odlišností z generaci na generaci
KULTURNÍ VYSPĚLOST OSOBNOSTÍ*projevuje se svědomitou prací podle svých možností, rozumným užíváním společenských statků a dodržováním norem harmonického soužití ve společnosti
KULTURNÍ VZORCE obyčeje, soubory hodnot k napodobování, tradice, rodové zkušenosti dané kultury, morální zákony tabu
KULTUROLOGIE věda o kultuře. Zabývá se např. vědeckou interpretací kulturních jevů.
KURATIVNÍ léčebný
KURÁTOR pečovatel
KUTÁNNÍ kožní
KUTVIRTŮV REFLEX viz auropupilární reflex
KVADRUPLEGIE úplné ochrnutí (plegie) všech čtyř končetin
KVALITA ŽIVOTA je dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a subjektivně pociťovanou úrovní tělesné, duševní a sociální pohody
a spokojenosti z úrovně plnění potřeb, cílů a očekávání
KVAZIETIČNOST znak, který napodobuje etičnost, ale v plném slova smyslu etický není
KVIETISMUS náboženský směr vzniklý v 17. století, hlásající naprosté odevzdání se do vůle boží a zřeknutí se vnější aktivní činnosti. Má blízko k fatalismu.
KYBERFOBIE chorobný strach z počítačů
KYBERNETICKÁ MATKA termín užívaný pro emočně chladné, příliš intelektuálské, schizoidní matky
KYBERNETICKÁ SOUSTAVA systém, celek zařízení pracujících se signály (např. elektronový počítač)
KYBERNETIKA věda o sdělování a řízení ve strojích, živých organismech i společenstvích a o přenosu signálů v nich
KYBERPROSTOR popis simulovaných krajin či oblastí virtuální reality, které jsou produktem televizních a počítačových technologií
KYNOFOBIE chorobný strach ze psů
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 23. ledna 2019 v 20:17 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:54 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama