Slovník věd o člověku - I

8. prosince 2008 v 14:22 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
I
IATROGENNÍ lékařem vyvolaný (např. strach ze smrti), způsobený
IATROS lékař
IBIDEM tamtéž
ICT zkratka pro informační a komunikační technologie využívané např. při výuce
ICTERUS NEONATALIS poporodní žloutenka novorozenců
ICTOFOBIE chorobný strach z mozkové mrtvice
ID ono (pudová oblast podvědomí) - pojem psychoanalýzy
IDEA FIXNÍ utkvělá myšlenka
IDEÁL představa člověka o dokonalosti, o vrcholu, jehož lze dosáhnout v té či oné oblasti
IDEALIZACE vnímání či zobrazení někoho nebo něčeho v lepší nebo dokonalejší podobě než tomu je ve skutečnosti
IDEM týž, totéž, nezměněný stav (status idem)
IDENTIFIKACE PARADOXNÍ člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě
IDENTIFIKACE a) v psychologii nejčastěji ztotožnění (např. s nějakým vzorem) b) běžné určení totožnosti
IDENTITA stejnost
IDEOHYPOCHONDRICKÁ REAKCE obavy, přesvědčení, falešné anticipace, že by postižený mohl dostat nebo již má těžkou chorobu (rakovinu atp.). Termín K. Leonharda.
IDEOMOTORICKÁ APRAXIE vynechání určitého pohybu v souhybech, záměna pohybu, neúčelné pohyby, neobratnost, nešikovnost
IDIOGNÓZE poznávání duševních pochodů
IDIOGRAFICKÝ PŘÍSTUP přístup zaměřený na poznání individua
IDIOLALIE autonomní, vlastní řeč (druhým nesrozumitelná)
IDIOGLOSIE tajná řeč
IDIOGRAFICKÝ detailně popisující jedince, jedinečný
IDIOPATICKÝ bez známé příčiny
IDIOSYNKRAZIE*alergie na některé látky a vjemy, zvláštní přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu
IDIOTIE*slabomyslnost nejhlubšího stupně
IDIOTROPICKÝ*do sebe obrácený
IDOL*předmět obdivu, vzor, zbožňovaná věc nebo osoba,
IDOLATRIE*uctívání druhých
IDROSOFOBIE*nutkavý strach z pocení
IGNORANCE*nevědomost, neznalost, omezenost
ICH-FORMA*emočně působivý, sugestivní styl beletristického zpracování
ICHTYOFOBIE*chorobný strach nebo odpor vůči rybám
IIEP zkratka International Institute for Educational Planning (UNESCO), mezinárodní institut pro plánované vzdělávání
IKTERICKÝ*vztahující se ke žloutence, zejména žlutou barvou
IKTUS*mozková mrtvice, cévní mozková příhoda
ILEUS*střevní neprůchodnost, zástava průchodu tráveniny střevem
ILLATA*vnitřní dispozice
ILUZE*klamný, falešný vjem, chorobné přesvědčení o správnosti a přesnosti vjemu, který byl sice vyvolán skutečným podnětem, ale ten byl zkreslen a deformován neadekvátní percepcí. Některé iluze jsou označovány za prospěšné životu , protože působí jako ochranné mechanismy
ILUZIVNÍ PUD*potřeba úniku z reality
IM zkratka pro infarkt myokardu, srdeční mrtvice
IMAGINACE*obrazotvornost
IMAGOTERAPIE*nácvik chování vzoru, který si člověk vybere z krásné literatury
IMANENTNÍ*obsažený v něčem, vyplývající z podstaty něčeho, vlastní něčemu, trvající
IMBECILITA*středně těžká slabomyslnost
IMIGRACE*přistěhovalectví
IMISE*vsunutí
IMITACE*napodobování
IMOBILITA*nehybnost
IMOBILIZACE*znehybnění (např. z léčebných důvodů)
IMPAKTOVANÝ uznaný odbornou veřejností, vědeckým schvalovacím řízením
IMPERATIV*rozkazovací způsob, příkaz, požadavek
IMPLICITNÍ*skrytý, nepřímo působící
IMPLIKOVAT*vřazovat do něčeho, zahrnovat v sobě
IMPOTENCE*neschopnost (zejména v oblasti pohlavního života)
IMPLEMENTACE šíření a zavádění např. politického rozhodnutí nebo výzkumných poznatků a inovací do praxe
IMPREGNACE PAMĚTI*vštípivost, ukládací schopnost paměti
IMPRESE*dojem
IMPRINTING*vtiskování, způsob učení u některých živočichů (trvalý vtisk určité informace v raném stadiu vývoje)
IMPROPERIE*výčitky
IMPULZIVITA*sklon jednat náhle (bez úvahy) ze silného vnitřního popudu, bez zřejmébo důvodu, bez jasného cíle a účelu
IMPUNITIVITA*bagatelizace (zmenšování, zlehčování) viny či významu situace
IMPUTACE doplnění scházejících hodnot ve výzkumu např. pomocí regresní analýzy
IMUNITA*odolnost organismu vůči infekci
IMUNODEFICIT*porucha imunitního systému, snížení odolnosti proti infekci
IMUNOLOGICKÁ PAMĚŤ umožňuje organismu rozpoznat své vlastní buňky a diferencovat je od buněk cizích, umožňuje organismu úspěšně se bránit např. proti některým infekčním zárodkům, se kterými se organismus již dříve setkal a umožňuje také očkování proti nakažlivým chorobám
INADEKVÁTNÍ HALUCINACE*zdánlivé smyslové vjemy v jiných částech těla mimo vlastní smyslový orgán (např. vidění kolenem)
INAKTIVACE*potlačení aktivity
INANIZACE*atrofie z nedostatku výživy, vyhubnutí, celkové vysílení
INAPARENTNÍ*nezjevný, skrytý
INAPTUS*práce neschopný
INAUGURACE jmenování (např. vysokoškolským profesorem), uvedení v úřad nebo hodnost
INCENTIVA*vnější pohnutka chování, pobídka, popud, podnět, který působí na člověka zvnějšku, aktivuje motivy a tím i jednání; stimul
INCENTIVY K JEDNÁNÍ*jsou dvojího druhu: jednak jako cílové objekty (např. jídlo, pití), jednak jako rozličné podněty např. pochvala, trest
INCEST*pohlavní styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými, krvesmilství
INCIDENCE*počet, výskyt např. nějakého onemocnění v populaci za určitý časový úsek
INCIPE, URBE, PERFICE*"Začni, pracuj a dokonči" (Jan Amos Komenský)
INCIPIENTNÍ*začínající (např. nemoc)
INCIZE*naříznutí
INEKVITA nedostatek ekvity, nespravedlnost
INDEX VLIVU*sociometrický pojem vyjadřující sociální "sílu" jedince ve skupině
INDIFERENCE*neutralita
INDIKACE*zdůvodněnost určitého postupu (např. diagnostického či léčebného)
INDIVIDUACE*proces stávání se sebou samými, získávání osobní identity
INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE probíhá pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami buď v běžné třídě mateřské školy, základní školy či střední školy (i vyšší střední školy) nebo probíhá ve třídě speciální školy určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm postižení
INDIVIDUÁLNÍ VLASTNOSTI ČLOVĚKA*jsou ty procesy, stavy a vlastnosti osobnosti, které člověka odlišují od jiných osobností
INDIVIDUUM*jednotlivec, jednotlivý člověk, konkrétní osobnost ve své jedinečné svéráznosti
INDOLENCE*netečnost až otrlost, lhostejnost
INDOLENTNÍ*necitlivý, lhostejný, netečný
IN DUBIO PRO REO v pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch obžalovaného(zásada trestního práva)
IN DUBIO MITIUS v pochybnostech má být rozhodováno mírněji
INDUKCE*úsudek z jedinečných premis (předpokladů) na obecný závěr, postup od jedinečného, konkrétního k obecnému
INDUKOVANÝ*vzájemně navozený, vyvolaný vzájemným působením
INDUKTIVNÍ*úvaha postupující od jednotlivého k obecnému
INDUKTIVNÍ ÚSUDEK*k obecnému závěru docházíme od poznání jednotlivých konkrétních případů
INDURACE*zatvrdlina, chorobné ztvrdnutí tkáně či orgánu způsobené zmnožením vaziva
INERTNOST*netečnost, nepohyblivost, ulpívavost, nečinnost
INERVACE*nervové podráždění
IN EXTREMIS*krátce před smrtí, v poslední chvíli života
INFANTICIDA zabíjení zvířecích i lidských mláďat (např. z obavy, že je nebude možné uživit)
INFANTILNÍ*dětský, dětinský, vývojově zaostalý, parvuloidní
INFARKT*odumření (nekróza) tkáně
INFARKT MYOKARDU srdeční mrtvice
INFAUSTNÍ*prognosticky nepříznivý, špatný
INFEKCE*nákaza
INFEKCE PSYCHICKÁ*šíření patopsychologických příznaků z jedince na jiné osoby nápodobou, sugescí
INFEKT*infekce (místně ohraničená)
INFERENCE*úsudek
INFERIOR*dolní
INFERIORITA*méněcennost, podřízenost, podřadnost, slaboduchost
INFERTILITA*samovolné potraty, neschopnost ženy donosit a porodit životaschopné dítě při zachování schopnosti otěhotnět
INFILTRACE*prostoupení
INFINITESIMÁLNÍ*nekonečně malý
INFLACE*projevuje se zpravidla změnou (zvýšením) cen, které se platí za zboží a služby
INFLUENZA*chřipka
INFORMACE FIXNÍ*jsou dlouhodobě neměnné (patří do oblasti obecných či základních znalostí)
INFORMACE*vše, co nese vtisk nějakého faktu nebo události, která se už stala nebo která se má stát. Odstraňuje nebo omezuje neurčitost
INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ proces neorganizovaného, nesystematického, neoficiálního a nezáměrného získání vědomostí, dovedností a postojů z každodenních zkušeností
INFRADIÁNNÍ RYTMUS má periodu delší než 28 hodin
INFRAVĚDOMÍ*podvědomí (L. Morgan)
INFRAZVUK*zvuk pod dolním počitkovým prahem (tj. asi 16 kmitů/sec)
INFUSUM*nálev, např. vodní vylouženina rostlinných částí, získaná přelitím teplou vodou
INFÚZE*podávání tekutin a živin do žil, "kapačka"
INGESCE*pohlcení, polknutí
IN GROUP*členská (vlastní) skupina
INHALACE*vdechování plynné nebo jemně rozptýlené tekuté látky
INHALANTY těkavé látky a další psychoaktivní látky, které se vyskytují v plynném skupenství (např. rajský plyn)
INHERENCE*začlenění rysu, vlastností do osobnosti jedince (introverze, empatie)
INHERENTNÍ*tkvící v něčem, obsažený v něčem
INHIBICE*útlum, potlačení, zabránění
INHIBIČNÍ SCHOPNOST sebeovládání, autoregulace, schopnost a dovednost potlačit, redukovat, pozastavit nebo zastavit nevhodné tendence a aktivity
INHIBITOR*látka schopná tlumit určitý děj
INHIBOVANOST* utlumenost
INICIACE zahájení, započetí, zasvěcení do tajemství, rituální proces, např. uvedení z dětského věku do dospělosti
INICIÁLNÍ*počáteční, počínající
INKARNACE*převtělování, stěhování duší
INKLINACE*náchylnost, sklon
INKLUZE VE ŠKOLSTVÍ začleňování i vážně postižených dětí do běžných tříd
INKLUZIVNÍ*uzavřený, stav začlenění bez předchozí segregace
INKLUZIVNÍ EDUKACE celosvětové integrační pedagogické hnutí vycházející z názoru, že každému dítěti, ať je jakákoliv úroveň jeho obtíží a postižení, by se mělo dostat individuálně přizpůsobené edukace (výchovy a vzdělávání) společně s nepostiženými vrstevníky a nemělo by být vyřazeno z běžné výuky. Běžné školy jsou považovány za nejlepší místa, kde se adekvátně rozvíjí sociální a kognitivní kompetence dětí, jestliže jsou splněny určité základní podmínky
INKLUZIVNÍ ŠKOLA umožňuje integraci i žáků zdravotně postižených
INKOHERENCE*nesouvislost, roztříštěnost, nedostatek souvislostí, soudržnosti, rozklad, rozpad
INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ*nesouvislé myšlení
INKOMPATIBILNÍ*neslučitelný
INKONGRUENCE*nepřiléhavost
INKONTINENCE*neschopnost něco udržet (potlačit, ovládnout) a) v oblasti tělesné (např. moč) b) v oblasti duševní (např. důvěrně svěřenou informaci, výrok, vnitřní rozčilení apod.)
INKUBÁTOR*přístroj určený pro péči o předčasně narozené dítě
INPUT vstup, zadání dat
INSANIA*šílenství, vážná duševní porucha
INSIGHT*vhled
INSINUACE*podkládání zlého úmyslu někomu
IN SITU*v místě, v přirozené poloze
IN-SKUPINA*je ta skupina, ke které se jednotlivec počítá
INSOLACE*1. opalování se 2. sluneční úžeh
INSOMNIE*nespavost, ztížené usínání, malá hloubka spánku
INSPIRACE*vnuknutí, náhlý nápad, popud nebo podnět k něčemu; vdech
INSPIRIUM*nádech
INSTABILITA*nestálost, nevyrovnanost (motorická, ale i charakterová)
INSTINKT*vrozený, zděděný způsob či vzorec chování, kterému se ani člověk, ani zvíře nemusí učit, pud, zděděná a vrozená schémata pohybových reakcí, která slouží k uspokojování potřeb
INSTITUČNÍ FIKCE*názor, podle kterého je skupina něco víc než bezprostřední členové této skupiny. Skupina je považována za něco vyššího než je jednotlivec. Instituční fikce je produktem organizující a integrující povahy poznání a potřeby jednotlivce najít uspokojivý předmět identifikace.
INSTRUMENT*nástroj
INSTRUMENTUM DOMINATIONIS nástroj vlády
INSUFICIENCE*nedostatečnost, nedostačivost, slabost, selhávání, neschopnost
INSUFICIENCE ROLE OTCE*v zemích, kde se otec soustřeďuje primárně na hospodářské zabezpečení rodiny a výchovu zcela přenechává matce a kde jsou učitelské sbory složeny převážně z žen, vznikají obtíže v přijímání zralých forem mužské role
INSUFICIENČNÍ BLUD*chorobné podceňování vlastních duševních schopností, znalostí, dovedností, které je v rozporu s dosavadními výkony postiženého
INTAKTNÍ*neporušený, nedotčený
INTEGRACE*sjednocování, začleňování, a to buď obecné (do společnosti) nebo dílčí (do specifické oblasti života či práce) po předchozí segregaci
INTEGRACE INDIDUÁLNÍ vzdělávání zdravotně postižených v běžných třídách škol
INTEGRACE SKUPINOVÁ vzdělávání zdravotně postižených ve speciálních nebo specializovaných třídách
INTEGROVANOST OSOBNOSTI*stálost osobnosti v čase a její odolnost vůči rušivým vlivům, úroveň vnitřní jednoty a ucelenosti každého jednotlivce
INTELEKT*pojem označující soubor rozumových schopností člověka (inteligenci)
INTELEKTUALISMUS*směr zdůrazňující význam intelektu
INTELEKTUALIZAČNÍ ETAPA období mezi čtvrtým a pátým rokem věku
INTELEKTUÁLNÍ OBSESE*např. nutkavá potřeba všechny jevy přesně popisovat a klasifikovat
INTELEKTUÁLNÍ NÁVYKY A DOVEDNOSTI*např. sčítání, odčítání, dělení, násobení
INTELEKTUÁLNÍ PASIVITA*nedostatečná motivovanost vůči učení u rozumově normálních lidí
INTELIGENCE*schopnost vyrovnat se s novou, nezvyklou situací (W. Stern), schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů, chápavost, celková úroveň poznávacích schopností člověka; stupeň mentální úrovně
INTENCE*determinující zaměření provést něco určitým specifickým způsobem, záměr, úmysl, cíl, zaměřenost
INTENCIONALISMUS*učení o tom, že celistvost psychických procesů je určována záměrem subjektu
INTERAKCE*vzájemné působení dvou nebo více činitelů na sebe (např. učitele na žáky)
INTERDENTALISMUS*mezizubní výslovnost hlásek
INTERDEPENDENCE*vzájemná závislost
INTERDISCIPLINÁRNÍ*přístup využívající poznatků a metodik jiných vědních oborů
INTERFERENCE*střetnutí zájmů, vzájemné ovlivnění, křížení (např. zájmů), ztížení nácviku a dovednosti
INTEREVIUM*mezidobí
INTERHUMÁNNÍ*probíhající mezi lidmi
INTERINDIVIDUÁLNÍ SIGNALIZACE*sdělování myšlenek jednoho člověka druhému v dohodnutých symbolech, značkách, ve slovech
INTERMITUJÍCÍ*přerušovaný, přerývavý
INTERNALISTÉ*lidé, kteří jsou přesvědčeni, že místem jejich ovládání jsou oni sami
INTERNALIZACE*zvnitřnění (např. sociální normy, hodnoty)
INTERNUBILITA*období přípravy na uspokojování pohlavní potřeby
INTERNUS*vnitřní
INTEROCEPČNÍ CENTRUM*registrační ústředí příslušných vnitřních vjemů
INTERORECEPTORY*receptory umístěné ve vnitřních orgánech a tkáních
INTERPELACE*dotaz poslance v parlamentě
INTERPERSONÁLNÍ PERCEPCE*analogie sociální percepce, tj. vnímání a poznávání člověka člověkem, často poplatné různým omylům a chybám, nepřesnostem a subjektivitám, životním zkušenostem
INTERPRETACE*výklad
INTERRUPTUS*přerušený
INTERTRIGO*opruzení
INTERVARIACE*meziobměna
INTERVENČNÍ STUDIE poskytuje návod na opatření, léčbu, převýchovu apod. Srovnává se v ní skupina ve které probíhá intervence (tj. skupina experimentální) se skupinou, ve které intervence neprobíhá (tj. se skupina kontrolní)
INTERVERTEBRÁLNÍ*meziobratlový
INTIMNÍ*důvěrný, blízký
INTOLERANCE*nesnášenlivost
IN TOTO*vcelku, celistvě
INTOXIKACE*otrava
INTRAKRANIÁLNÍ*nitrolebeční
INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE termín H. Gardnera pro schopnost poznávat sám sebe, svou psychiku, být naladěn na vlastní způsob myšlení, cítění, vnitřní hodnoty
INTRAPOLAČNÍ MYŠLENÍ*činnost, kdy člověk zná počátek a konec nějaké řady jevů a hledá neznámé články mezi nimi
INTRAPSYCHICKÉ HALUCINACE*pocity odebírání, zcizování nebo vyměňování vlastních myšlenek druhými lidmi
INTRAUTERINNÍ*nitroděložní
INTRAVENÓZNĚ*do žil
INTRA VITAM*během života
INTROITUS*vstup
INTROJEKCE*výrazná, extrémní až chorobná identifikace
INTROPUNITIVNÍ*hledající vinu za chyby apod. převážně v sobě
INTROSPEKCE*psychologická metoda pozorování vlastních vnitřních psychických stavů a procesů, sebepozorování
INTROVERTOVANÝ*člověk zaměřený do svého nitra, často odtažený, distancovaný od společnosti, od vnějšího světa, do sebe uzavřený
INTROVERZE*podle Jungovy typologie zaměření osobnosti (já) na vlastní vnitřní svět (opak extraverze)
INTUICE*poznání vnuknutím
IN UTERO*v děloze
INVALIDITA*trvalá, částečná nebo úplná neschopnost práce
INVARIANCE*neměnnost
INVAZIVNÍ*pronikající, vnikající (např. dovnitř organismu)
INVEKTIVA*ostré obvinění, útočná námitka, slovní napadení
INVENCE*tvořivost
INVENTORNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o vlastních převratných objevech či vynálezech
INVERZNÍ TYP SPÁNKU*nemožnost spát v noci, převrácený spánkový stereotyp (spánek ve dne, bdění v noci)
INVESTIGACE*výzkum, šetření
IN VIVO*v živém organismu (lidském nebo zvířecím)
INVOLUCE*stárnutí (v patopsychologii takové zánikové změny v organismu, které začínají omezovat výkonnost osobnosti v celé její somatopsychické jednotě)
INVOLUČNÍ DEPRESE*sklíčenost ve stáří (resp. ze stárnutí) z poklesu tělesných a duševních schopností a dovedností
INZULTOVAT*napadnout (tělesně)
IPSACE*pohlavní sebeukájení, sebeuspokojování, onanie, masturbace
IPS UP informační a poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech práce
IRACIONÁLNÍ*protiklad racionálního, tj. rozumového, uvádí se často ve vztahu k pudům; citům, intuici apod.
IRADIACE*vyzařování (např. bolesti)
IREDENTISTA chce připojit část území jiného státu kde žije jeho vlastní národnostní menšina ke státu, kde žije on
IRELEVANTNÍ*nepodstatné, podružné, vedlejší, nevýznamné
IREPARABILNÍ*nenapravitelný, neopravitelný
IREVERZIBILNÍ*nezvratný, nevratný (např. nemoc, která se nedá vyléčit)
IRIDOSKOPIE*hledání souvislostí mezi změnami na duhovce a některými chorobami
IRITABILITA*dráždivost
IRITABILITA POZORNOSTI*schopnost a dovednost odklonit pozornost z jednoho předmětu či z jedné činnosti na druhý předmět nebo činnost
IRITACE*podráždění
IRONIE*skrytý posměšek
ISCHIALGIE*bolest v kříži s vyzařováním do dolní končetiny
ITERACE*opakování
IUS SOLI územní právo, jeden z klíčových principů definující občanství podle místa narození
IUS SANGUINIS pokrevní právo, občanství podle původů rodičů, kteří jsou příslušníci daného státu
IXODES klíště
IZOFÍLIE nesexuální přitažlivost a náklonnost vůči příslušníkům téhož pohlaví
IZOKORIE stejná velikost zornic obou očí
IZOLACE osamocení, odloučení, ztráta kontaktu, oddělení
IZOMORFISMUS stejnotvárnost
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 17. ledna 2019 v 12:07 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:55 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama