Slovník věd o člověku - H, CH

8. prosince 2008 v 14:25 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
H
HABILITACE udělení práva vyučovat (přednášet) na vysoké škole jako docent
HABILITAČNÍ PRÁCE původní vědecká práce napsaná formou vědecké rozpravy (disertatio) nebo formou rozsáhlejší vědecké studie v rozsahu zpravidla větším než jsi tři autorské archy.
HABITUACE*přivykání, návyk, navykání, raný a nejjednodušší druh učení, ignorance neutrálního a nevýznamného podnětu, který se často opakuje a nemá signální význam
HABITUACE EMOCÍ*proces, při němž se city odpoutají od závislostí na aktuálně působícím podnětu a stanou se do jisté míry samostatným vnitřním procesem, stavem nebo vlastností. Tak např. afekt vzteku může přejít v trvalejší nenávist (hostilitu), obdiv může přejít v lásku.
HABITUÁLNÍ*návykový, opakováním se ustalující (stabilizující se a fixující), obvyklý
HABITUDA*relativně stálá dispozice, jež byla získána zkušeností; zvyk
HABITUS*celkový vzhled, typ, držení těla, postava
HAGIOTERAPIE nový směr psychoterapie ovlivňující duchovně hodnotové struktury člověka (zejména jeho dobrotivost - hagios znamenal jedince, který usiloval o dobro, tedy zpravidla člověka nábožného, blahoslaveného až svatého) a považující náboženskost za mimořádně mocnou intervenující sílu lidského duševna
HALITÓZA nepříjemný zápach z úst
HALÓ EFEKT*tendence nechat se ovlivnit všeobecným dojmem, který na nás určitý jedinec zapůsobil (ať již kladným nebo záporným)
HALUCINACE*přelud, smyslový klam, subjektivní představa vytvářející zážitek jako skutečný vjem, subjektivně pociťovaný vjem bez objektivního podkladu
HALUCINOGENY též psychedelika, silně ovlivňují psychiku, zejména vědomí a vnímání, tvrdé drogy jako je LSD, lysohlávka česká, durman, muchomůrka červená, muškátový ořech
HANDICAP*ztráta nebo omezení příležitosti účastnit se života společnosti na stejné úrovni jako ostatní; nevýhoda
HAPTEFOBIE*chorobný strach z doteků
HAPTICKÝ*hmatový, vztahující se ke hmatu
HARASMENT*sexuální obtěžování
HARDINESS nezdolnost
HARMONISMUS*zlatá střední cesta mezi naturalismem a asketismem
HARM REDUCTION PŘÍSTUP orientace na pragmatické snižování, redukování škody či újmy (harm) spojené s užíváním drogy, bere v úvahu vzájemné působení drogy, individuální osobnosti člověka a sociálního prostředí
HARVARD nejstarší univerzita v USA (založena roku 1636)
HAWTHORNSKÝ EFEKT* označení, že pozorovaný (sledovaný) jedinec (např. z výzkumných důvodů) má tendenci podávat lepší výkon než nesledovaný jedinec
HDI zkratka pro Index lidského rozvoje (z angl. Human Development Index), který je složen z hmotné životní úrovně, zdraví a kvality života a rozsahu vzdělávacích příležitostí
HEAUTOGNOZE*poznávání (rozeznávání) pochodů odehrávajících se v našem organismu
HEBEFILIE eroticko-sexuální zaměření dospělých a starých mužů na dospívající dívky
HEDONICKÝ*rozkošnický
HEKTICKÝ*horečnatý, prudký, horečně činný, rozpálený
HELIOFOBIE*chorobný strach z pobytu na prudkém slunci
HELIOCENTRICKÝ*sluncestředný
HEMATOFOBIE*chorobný strach z krve
HEMATOGENNÍ*vznikající krevní cestou, resp. z krve
HEMATURIE*přítomnost krve v moči
HEMERALOPIE*snížená schopnost vidění ze šera, šeroslepost
HEMIANESTESIE*necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)
HEMIKOLEKTOMIE*odstranění poloviny tlustého střeva
HEMIKRANIE*bolestivost poloviny hlavy (podle předozadní osy)
HEMIPARÉZA*ochrnutí na půl těla (lehčího stupně)
HEMIPLEGIE*ochrnutí poloviny těla
HEMISFÉRY*mozkové polokoule
HEMISPASMUS LÍCNÍ*záškuby obličejového svalstva postihující jednu stranu obličeje
HEMOCULT zdravotnický test na přítomnost krve ve stolici, zjišťující tzv. okultní (skryté) krvácení signalizující někdy nádorové onemocnění
HEMOSTATIKUM*prostředek stavící krvácení
HEPATICUS*jaterní
HEREDITA*dědičnost
HEREDITÁRNÍ*dědičný
HERMAFRODITISMUS*obojpohlavnost, jeden jedinec tvoří pohlavní buňky samičí i samčí
HERMENEUTIKA*výklad ve smyslu interpretace
HERMETISMUS*tajné nauky o podstatě a příčinách věcí, určené pouze zasvěceným
HERNIA*kýla
HERODESOVSKÝ KOMPLEX*pocity nenávisti a rivality vůči druhým lidem
HEROSTRATISMUS*označení osob s poruchou osobnosti, které se snaží proslavit pácháním zla
HERPES*opar
HERPES ZOSTER*pásový opar
HESTICKÝ RAPTUS uklízecí běs některých příliš pečlivých hospodyní
HETEROANAMNÉZA životní (i zdravotní) historie člověka (klienta, pacienta) nezískávaná přímo od něho, ale od někoho, kdo ho zná (např.od jeho příbuzných (dříve tzv. objektivní anamnéza)
HETEROGENNÍ*různorodý (heterogenní skupina je složena z různorodých členů, např. chlapců, děvčat, starších, mladších)
HETERONOMNÍ*nesamostatný, závislý
HETEROSEXUALITA*normální pohlavní orientace, tj. na jedince opačného pohlaví
HETEROSTEREOTYPY hodnocení lidí v jiných či cizích skupinách
HEURISTICKÁ VÝUKA aktivizující konstruktivistický přístup ve výuce zaměřené na tvořivost, na objevování problémů (které jsou pro studující nové) a na metody jejich originálního řešení (např. heuristickou analýzou)
HEURISTICKÝ*objevující, poznávající, usilující o dosažení pravdy, objektivního poznání, nových postupů řešení
HEURISTICKÁ STADIA*průběh řešení tvůrčího problému: příprava (preferace), klíčení (inkubace), osvícení (iluminace) a ověření (verifikace)
HEXADAKTYLIE*vrozený výskyt šesti prstů
HEXAGRAM*Davidova hvězda
HEZITACE*přerušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách
HH SYNDROM z angl. helplessness a hopelessness tj. prožívání pocitu bezmocnosti a beznaděje z přetíže ní (zejména práci s lidmi)
HIATODONTIE*otevřený skus; zuby horního a dolního oblouku se nedotýkají
HIPPOTERAPIE*léčení jízdou na koni
HIRCISMUS*silný zápach podpaží
HIRSUTIZMUS*nadměrné ochlupení např. v obličeji, resp. mužský typ ochlupení u žen
HISTRIÓNSTVÍ*přehnané upozorňování na vlastní osobu připomínající herecké vystoupení
HISTRIONSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI touží být co nejvíce a teatrálně středem pozornosti, má mělkou, navenek výraznou, ale hlavně labilní emotivitu a efektivitu, snaží se o svůdnost a přitažlivost v tělesném zjevu nebo chování, bývá sugestibilní
HKS hyperkinetický syndrom
HLUBOKÉ KOMA*hluboké bezvědomí
HODNOTA*zkonkretizovaná osobní potřeba. Rozlišujeme hodnoty vrozené označované jako animální a hodnoty společenské označované jako humánní.
HODNOTA OBTÍŽNOSTI*procento zkoušených, kteří zodpověděli určitý úkol testu správně
HOLISTICKÁ PSYCHOLOGIE*snaží se chápat člověka v jeho celistvosti
HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ*technika, kterou vytvořil Stanislav Grof, tato technika umožňuje dostat se bez použití drog do transcendentních oblastí lidské psychiky a prožít opětovně jejich obsah, což údajně může přispět k integraci osobnosti
HOMEOPATIE*léčení prostředky, které ve větších dávkách způsobují tytéž příznaky, jaké má léčená nemoc ("podobné se léčí podobným")
HOMEOSTÁZA*princip spočívající v tendenci živých organismů udržovat stálou vnitřní rovnováhu
HOMICIDÁLNÍ*mající sklony k útokům na druhé osoby pod vlivem duševní choroby
HOMICIDIUM*vražda člověka, zabití
HOMILETIKA*nauka o kazatelském umění
HOMINIZACE*podle T. de Chardina jde o proces polidšťování jako proces identifikace člověka s Bohem (cesta "dovnitř" a "výše" je cesta vpřed)
HOMO CENSUMENS*člověk spotřební
HOMO CONSTRUKTOR*člověk tvůrce (sestrojitel)
HOMO ECONOMICUS*člověk hospodářský
HOMO FABER*člověk dělný
HOMO HABILIS*člověk zručný
HOMO POLITICUS*člověk politický
HOMOGENNÍ*stejnorodý
HOMONYMUM*slovo, které sice stejně zní, ale různí se významem
HOMOSEXUALITA*sexuální sklon k příslušníkům téhož pohlaví
HONORABILIS ctihodný, oslovení proděkana, prorektora, promotora
HONORIS CAUSA čestný doktorát
HORIZONTÁLNÍ KOMUNIKACE*zahrnuje interakce mezi členy skupiny, kteří mají stejnou pozici ve skupině
HORIZONTÁLNÍ
TYP ČLOVĚKA pozemský, světský typ člověka bez výraznějších spirituálních tendencí
HOROR*děs
HOSPIC*denní stacionář i hospitalizační instituce pro nevyléčitelně nemocné
HOSPITACE návštěva vyučovací hodiny
HOSPITALIZACE*umístění v nemocnici
HOSPITALISMUS*škodlivé duševní účinky (důsledky) dlouhodobého pobytu ve zdravotnickém nebo výchovném zařízení, způsobené hlavně psychickou deprivací (viz)
HOSTILITA*nepřátelskost
HOSTILNÍ*nepřátelský
HOTENTOTISMUS*těžká forma patlavosti, při které se nahrazují souhlásky většinou hláskou t, samohlásky bývají nejasné
HRUBÉ SKÓRE*skóre, vyjádřené v původních jednotkách (např. počet správných odpovědí, počet chyb, spotřebovaný čas) před transformací na standardní výsledky
HUMANISMUS*lidství, láska k člověku, snaha pomoci
HUMANITAS SUPREMA REX*lidskost je nejvyšší zákon
HUMERUS*kost pažní
HUMORÁLNÍ*týkající se výměšků žláz s vnitřním vyměšováním (sekrecí)
HYALINNÍ*průhledný, sklovitý, skelnatý
HYBRIDIZACE*křížení
HYBRID*kříženec, míšenec
HYBRIDIZACE*křížení
HYDROTERAPIE*léčebné používání vody
HYGIE řecká bohyně zdraví
HYGIENA*obor zabývající se zdravým způsobem života
HYMEN*panenská blána
HYPAKUZE*nedoslýchavost
HYPALGEZIE*snížené vnímání bolesti
HYPERBOLA*nadsázka, zveličování
HYPERBULIE*"přebujelost" volní činnosti, chorobná rozhodnost, průbojnost
HYPERDOMINANTNÍ VÝCHOVA*ovládavá
HYPEREMIE*překrvení, zvýšený obsah krve v orgánu nebo v tkáni
HYPEREMOTIVITA*příliš intenzivní emoční reakce na události
HYPERESTÉZIE*zvýšená citlivost (např. na hluk)
HYPERFAGIE přejídání se, neukojitelný hlad, jídelní obsese
HYPERFORIE mimořádně silný prožitek všeobjímajícího blaha, který může být způsoben i drogou (např. pervitinem)
HYPERFUNKCE*nadměrná činnost určitého orgánu
HYPERHYDRÓZA*nadměrná potivost
HYPERKINÉZA*zvýšená pohyblivost, hybnost
HYPERKRITIČNOST sklon k přehnanému, přílišnému a častému kritizování
HYPERLEXIE*jev, kdy se dítě naučí číst ještě před nástupem do školy
HYPERMETROPIE*dalekozrakost, porucha vidění blízkých předmětů
HYPERPLASIE*nadměrný vývin některých částí těla; zvětšení orgánu nebo jeho části zmnožením buněk
HYPERPLAZIE PROSTATY zbytnění prostaty
HYPERPNOE*prohloubené dýchání
HYPERPROSEXIE*zvýšená až nežádoucí pozornost, jestliže je spjata s běžnými denními výkony
HYPERPYREXIE*vysoká horečka
HYPERLEXIE schopnost a dovednost některých dětí naučit se číst ve velmi časném věku (např. do čtyř let)
HYPERSENSITIVNÍ*nadměrně citlivý, přecitlivělý
HYPERSEXUALITA*zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného pohlavního pudu
HYPERSOCIALIZACE konformismus, opak hyposocializace
HYPERSOMNIE*chorobná spavost, rychlé usínání, abnormální hloubka spánku, nadměrná spavost
HYPERSTRES vzniká při nadlimitní zátěží, na kterou už není jedinec schopen se adaptovat, jeho hranice adaptability jsou překročeny
HYPERTELORISMUS*vrozená vada vyznačená oploštěním kořene nosu či oddálením očnic od sebe
HYPERTENZE*vysoký tlak (krevní)
HYPERTEXT není omezen linearitou jako běžná učebnice, ale odkazuje na další texty a učící se osoba může (pokud si to přeje) postupovat podle své volby do těchto dalších i odbočujících (laterálních) textových i obrazových dokumentů
HYPERTONIE*zvýšené napětí (např. svalstva)
HYPERTONIK*člověk trpící vysokým tlakem krve
HYPERTROFIE*nadměrný vývoj nebo zvětšení
HYPERUREKEMIE*zvýšení hodnot kyseliny močové
HYPERVENTILACE*hluboké a zrychlené dýchání
HYPNABILITA*hypnotizovatelnost a její míra, podléhavost sugestivnímu působení
HYPNAGOGICKÝ*navozující spánek, vznikající při usínání
HYPNOPEDIE*učení (např. cizím jazykům) ve spánku
HYPNOTIKA*uspávací prostředky
HYPNÓZA*uměle navozený neúplný spánek, útlum
HYPOBULIE*oslabená vůle, bezradnost, úbytek popudů k činnosti
HYPOFUNKCE*nedostatečná činnost určitého orgánu, snížená funkce
HYPOFUNKCE SUPEREGA*projevuje se apatií, ztrátou pocitu smyslu života (pojem psychoanalýzy)
HYPOGEUSIE*snížené vnímání chuťových podnětů
HYPOGLYKÉMIE*snížení množství cukru v krvi
HYPOCHONDRIE*neopodstatněné obavy z onemocnění, vymýšlení si některých chorob
HYPOCHONDRICKÝ BLUD*chorobné a neodůvodněné přesvědčení o vlastním postižení tělesnou vadou, hnilobou mozku, rakovinou atp.
HYPOKINETICKÝ*vyznačující se nedostatkem pohybů
HYPOMANICKÁ NÁLADA*chorobné podceňování nepříznivých jevů, zvýšeně veselá základní nálada, sklon k žertování, přehnaně optimistické výhledy do budoucnosti
HYPOMÁNIE*veselost a rozjařenost mírnějšího stupně než je u mánie
HYPOMASTIE*nápadně malý vývoj prsu (většinou vrozený)
HYPOOSMIE*snížení až ztráta čichu
HYPOPLAZIE*nedostatečný vývoj, např. určitého orgánu
HYPOREAKTIVITA*snížená reaktivita
HYPOSPADIE*vyústění močové trubice na spodní straně penisu (vrozená vývojová vada)
HYPOSTRES zvládnutelný stres na který je jedinec schopen se adaptovat, pokud není kumulován s dlouhodobým působením
HYPOTAXIE*jev typický pro hypnózu: růst ospalosti, neschopnost otevřít oči, ztráta volních pohybů
HYPOTENZE*nízký tlak krve (TK)
HYPOTENZIVA*léky snižující vysoký krevní tlak
HYPOTETICKY*podmíněně, jen s předpokládanou pravděpodobností
HYPOTÉZA*domněnka
HYPOTÉZA N. CAMERONA*živé, vysoce reaktibilní dítě (už od narození) zvyšuje svým chováním úroveň napětí ve svém okolí a tím se i zvenčí podněcuje jeho vzrušení a vysoká úroveň aktivity. Naproti tomu apatické, málo reaktibilní dítě svým chováním vede okolí k tomu, že se k němu chová jinak, nedává mu tolik podnětů, podporuje jeho pasivitu i sociální izolovanost.
HYPOTHYREOTICKÝ TYP*člověk zimomřivý, vyhledávající teplo
HYPOTROFIE*snížený stav výživy, resp. omezený vzrůst
HYPOTONIE*snížený krevní tlak
HYPOVITAMINÓZA*nedostatek vitamínů
HYPOXÉMIE*nedostatek kyslíku v krvi
HYSTERIE*druh neurózy, převaha podkorových funkcí na úkor funkcí korových, nepřiměřené chování, nedostatek sebeovládání, chorobný sklon k afektivním reakcím

CH

CHAOS nedostatek řádu, neuspořádanost
CHARAKTER PRÁCE je tvořen obsahem práce (povinnosti, pracovní činnost, pracovní chování, funkce, odpovědnost), kvalifikací (znalosti, dovednosti, schopnosti, zkušenosti) a motivací pro její provádění (platové ohodnocení, možnosti pracovního postupu, přitažlivost práce)
CHARAKTER*1. ráz, podstata, rys, vlastnost 2. soubor relativně stálých vlastností člověka, vyjadřujících vztahy člověka k práci a druhým lidem, k sobě samému, k světovému názoru, program osobnosti
CHARAKTEROPATIE závada či porucha v oblasti povahy
CHARISMA zvláštní schopnost a dovednost působit na druhé lidi, předávat jim své myšlenky, získávat je pro své názory a postupy, být pro ně autoritou, sugestivně na ně působit
CHARISMATICKÝ nadaný zvláštní schopností budit lásku, úctu a váženost
CHARITA pečovatelská a ošetřovatelská služba placená klienty v návaznosti na výši jejich důchodů
CHARITATIVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY sociálně-právní poradenství apod. pro sociálně potřebné občany
CHEILITIDA*zánět rtu
CHEMITROPISMUS*přitažlivost nebo odpudivost, která je vyvolána chemickou látkou
CHEMOPROFYLAXE*podání chemoterapeutik k zabránění vzniku infekce
CHEMOTERAPIE*léčení nemocí chemickými prostředky
CHIROLOGIE*věda o ruce; liší se podstatně od chiromantie, která se zabývá vykládáním z ruky a patří mezi šarlatánské praktiky
CHIROPRAXE*léčba nemoci manipulacemi, zejména páteře
CHOLAGOGA*prostředky podporující tvorbu žluče a její vylučování ze žlučníku přes žlučovod do dvanácterníku
CHOLÉ*žluč
CHOLECYSTITIDA*zánět žlučníku
CHOLECYSTOLITIÁZA*přítomnost žlučových kaménků ve žlučníku
CHOLERIK*typ, druh temperamentu, projevující se např. extraverzí, psychonervovou labilitou, výbušností, zvýšenou aktivitou, rychlostí
CHOLERICKÝ*žlučovitý, impulzivní, afektivní
CHROMATOPSIE*při vidění převládá jedna barva, přechodné vidění barevných skvrn
CHRONICKÝ*vleklý, trvalý
CHRONOBIOLOGIE*obor biologie studující životní projevy z hlediska jejich časových závislostí
CHRONOFOBIE*chorobný strach z ubíhání času
CHRONOPSYCHOLOGIE odvětví psychologie zkoumající rytmicitu v lidském chování a prožívání
CHRYSOTERAPIE*léčba zlatem
CHUDOBA*situace, v níž jedinec nebo určitý sociální útvar nemůže ze svého příjmu krýt existenční minimum, nemůže uspokojovat ani své nejnutnější životní potřeby, a proto potřebuje hospodářskou pomoc zvenčí
CHUŤOVÉ HALUCINACE*zdánlivé vjemy chuti, která může být známá i neznámá, postižený pociťuje např. v jídle jed
CHŮZE*nejběžnější forma lidského pohybu
CHYBA Z DEPRECIONIZACE*tendence hodnotit určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali špatný první dojem, ve všech vlastnostech hůře, než jak je tomu ve skutečnosti
CHYBA Z FAVORIZACE*tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší
CHYMUS*trávenina, směs natrávené potravy a trávících šťáv (ze slin, žaludku, slinivky břišní a jater) v trávícím ústrojí
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 16. ledna 2019 v 21:47 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:54 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama