Slovník věd o člověku - E

8. prosince 2008 v 14:33 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
E
EBIONIM dobrovolně chudý
EBRIETA opilost
EDUKACE výchova a vzdělávání
EDUKACE DEGRADUJÍCÍ výchovná péče využívající snižování sebedůvěry, posměch, výsměch, ironii, buzení pocitu méněcennosti a dosahující nezřídka pouze vnější kázně
EDUKACE PREFERUJÍCÍ výchovná péče před daným jedincem upřednostňující jiné osoby
EDUKACE REPRESIVNÍ nadměrná preference trestání při výchově (duševního i tělesného), podceňování výchovného vlivu kladného hodnocení a odměňování
EDUKACE REPULZIVNÍ výchovná péče založená na odmítání a odstrkování dítěte, protože je vychovávané dítě považováno za příčinu dosavadních nezdarů a neúspěchů vychovatele
EDUKACE VE TŘÍDĚ řízená profesně pedagogická činnost spočívající v didaktické interakci a pedagogické komunikaci a probíhající v určitých časových dimenzích, ve kterých jsou sdělovány učitelem poznatky a také stimulovány procesy učení žáka a rozvoj jeho duševních a osobnostních potencialit
EDUKACE VERBALIZUJÍCÍ výchovná a vzdělávací péče opírající se převážně jen o slovní pokyny, příkazy, zákazy a rozkazy, méně o osobní příklad, kladný citový vztah a nepřímé působení
EDUKACE ŽIVELNĚ NÁHODNÁ výchovná péče postrádající pevné principy a zásady a reagující na tytéž způsoby chování ze strany dětí podle své momentální nálady různě, jednou ladně, podruhé záporně
EDUKAČNÍ STRATEGIE vyučovací a výchovné postupy a metody pedagogů, kterými jsou rozvíjeny vědomosti, dovednosti, návyky a učební strategie žáků a studentů
EDUKATIVNÍ INSUFICIENCE výchovná nedostačivost (např. v rodině)
EEG (zkratka) elektroencefalograf, přístroj ke sledování činnosti mozku
EDUKACIONALISMUS směr považující člověka v podstatě jen za výsledek výchovného působení
EDUKATIVNÍ VYUČOVÁNÍ využívání vyučovacího procesu k formování morálních a charakterových vlastností žáka
EDUKOMETRIE měření pedagogických jevů, např. výsledků výuky, konstruování a aplikace testů
EDUTAINMENT zábavná výuka, vzdělávání prostřednictvím zábavy, spojení zábavy se vzděláváním, něco jako škola hrou -termín vznikl z anglických slov education (výchova a vzdělávání) a entertainment (zábava)
EFEKT DRUHÉHO DNE opakovaná přednáška bývá úspěšnější než ta původní
EFEKT PRIMÁRNOSTI rysy zaznamenané jako první mají větší vliv na formování dojmu než další uváděné rysy. První rysy vytvářejí kontext, pomocí něhož integrujeme další rysy
EFEKT RIVALITY vzniká, když se skupina domnívá, že je o něco ,,ošizena" (že je ošetřována horším programem)
EFEKT ZEJGARNIKOVÉ zkoumané osoby si ve výzkumu Zejgarnikové
při přerušení úkolu pamatovaly daleko více úkolů nedokončených než dokončených. Nemožnost dokončit úkoly pro nově zadávané vede k tendenci vracet se k rozpracovaným úkolům. Pokud to nelze, dochází k pocitům frustrace, marnosti a ke ztrátě zájmu.
EFEKTIVNÍ ORGANIZACE maximalizace výstupů při současné minimalizaci vstupů (např. informace, technologie, lidské zdroje, suroviny)
EFEKTOR orgán, zprostředkující nějaký výkon (žláza, sval), výkonný orgán
EFEMÉRNÍ prchavý, pomíjející
EFERENTNÍ vedoucí směrem od centra, odstředivý
EGO já
EGOCENTRICKÝ zaměřený na sebe
EGODEFENZIVITA obranné postoje chránící člověka před uznáním nepříjemných faktů o něm
EGODEFENZIVNÍ ATRIBUCE*tendence přebírat větší zodpovědnost za pozitivní chování a menší za negativní chování
EGOEXTENZE ,,seberozšíření" i na příbuzné, přátele, národ, majetek aj.
EGOGENIE sebedestruktivní chování, např. závislost na tabáku, alkoholu, drogách, nezdravé stravovací a hygienické návyky a celkově zdravotně závadný životní styl, sebepoškozování
EGOISMUS sobectví
EGOTISMUS zdůrazňování vlastního já
EGROTOGENIE poškození nemocného projevy a výroky jiného nemocného
ECHOENCEFALOGRAFIE využití ultrazvuku k intrakraniální diagnostice
ECHOKINESA*chorobné napodobování pohybů
ECHOLALIE*opakování slyšeného, otázek, slov i vět
ECHOMATISMUS*chorobná napodobivost
ECHOMIMIE*napodobování mimiky, výrazu druhé osoby
ECHOPRAXIE*opakování úkonů pozorovaných v okolí
EIDETICKÉ OBRAZY*objevují se jako následek soustředěného pozorování silně kontrastních obrazů, zejména černobílých, ale i barevných. Při zavření očí se pak takový obraz objevuje skoro tak přesný jako obraz původní, často však s tím rozdílem, že je negativem původního obrazu. Pokud obraz trvá, může se jeho negativ změnit v pozitivní obraz (i vícekrát). Tato vloha většinou v dospívání zmizí.
EIDETISMUS schopnost vyvolat si přesný obraz toho, co bylo právě viděno
E - ISTRUCTION výuka podporovaná informačními komunikačními technologiemi, písmeno ,,e" před termínem je zkratka slova elektronický
EJAKULACE*výron semene
EKLEKCE*výběr z rozličných parametrů, kompilace (viz)
EKLEPTICKÁ TERAPIE*léčba inspirovaná několika (např. psychoterapeutickými) školami
EKMNÉZIE nesprávné umísťování vzpomínek vzhledem k časovému zařazení
EKOLOGICKÁ DETERMINACE CHOVÁNÍ*chování podmíněné prostředím
EKOLOGIE*nauka o prostředí
EKVITA spravedlnost, rovná možnost pro každého
EKTAZIE*rozšíření, roztažení dutého orgánu
EKVIVALENTNÍ*rovnocenný, se stejným účinkem
ELACE*stav zvýšené nálady provázené vyšším psychomotorickým tempem, opak deprese, povznesená nálada, veselost, zvýšená sociální vstřícnost, pozitivní vztah
ELASTICIZACE*zvyšování pružnosti
E-LEARNING učení podporované počítačem, webem, elektronické učení
ELEKTIVNÍ MUTISMUS*výběrová němota (nemluvnost s určitými lidmi a v určitém prostředí), mluvní negativismus, odmítnutí komunikovat mluvně s konkrétními lidmi (např.ve škole)
ELEKTIVNOST*výběrovost (např. ve vnímání dáváme přednost jedněm objektům před jinými)
ELIMINACE*vyloučení
ELIMINAČNÍ ÚSUDEK*úsudek, který vychází z předem poznaných faktů o možných souvislostech mezi projevem a vnitřními podmínkami
ELSPAC zkratka z European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood tj. Evropská longitudinální studie gravidity a dětství
EMBOLIE*vmetek, ucpání cévy
EMBRYO*zárodek
EMERGENCE*vynoření, vyniknutí
EMOCE*cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí
EMOCE ANTICIPOVANÁ*představované cítění (např. strach z bolesti, která ještě nenastala)
EMOCIONALITA*způsob, jak je jedinec citově disponován. Zvýšená emocionálnost (citlivost) se projevuje sklonem k aktivitě a vzrušení i při podnětech, které druhé nechávají chladnými. Zvýšená a velká emocionálnost znamená nejen silnou pudovou vnímavost a přístupnost dojmům, ale i sklon upadat do chaosu v zátěžových a mezních situacích. Naproti tomu snížená a malá emocionálnost znamená nevzrušivost, malou přístupnost dojmům, slabé reagování na vnější podněty . Podle autora temperamentově osobnostního dotazníku G. Bergera emocionálnost koreluje se zvýšeným neuroticismem (r = 0,556) a s potřebou citlivé něhy a sociální opory (r=0,414). Pozoruhodná je údajná záporná korelace s inteligencí (r = O,337, N= 53)
EMOCIONÁLNÍ INSTABILITA*vratkost emocí, neerotičnost
EMOČNĚ NESTABILNÍ OSOBNOST impulzivní až hraniční osobnost, s vysokým neuroticismem, extrémně cholerická, emočně a afektivně labilní, zvýšeně konfliktní, nestálá, vrtošivá, s explozivním chováním, zlostná, chovající se často i verbálně agresivně, násilnicky,zkratkovitě.
MOČNÍ AMBIVALENCE*vyjadřování současně kladného i záporného citového vztahu k danému objektu
EMOČNÍ DISBALANCE*citová vyváženost
EMOČNÍ INKONTINENCE*neschopnost zadržet nebo ovládnout výrazové projevy citů; rychlé střídání emočních reakcí
EMOČNÍ NEPŘILÉHAVOST*nepřiměřené emoční reakce vzhledem k dané situaci
EMOČNÍ ORIENTACE*je pravohemisférová; naproti tomu kognitivní orientace je levohemisférová
EMOČNÍ TENZE*vnitřní napětí vyvolané emocemi
EMOČNÍ VÝBUCH*viz afekt
EMOLIENS* látka změkčující kůži a sliznici
EMOTIVNÍ KONZUMACE zajídání až nadměrné přejídání a zapíjení až nadměrné přepíjení záporných emocí jako jsou pocity nepohody, subdeprese, deprese, zvýšeného vnitřního napětí, stresu, frustrace a pocitů osamocenosti, opuštěnosti (např. po rozvodu či rozchodu). Není vyloučeno, že predispozice k zajídání a zapíjení záporných emocí je někdy u těchto emotivních konzumentů (emotiobal eaters) i geneticky podmíněna.
•EMPATIE*vcítění se do pocitů a postojů druhého člověka
EMPIRICKÝ* získaný zkušeností
EMPIRIE* zkušenost
EMPIRISMUS* teorie, podle níž je naše vnímání závislé na zkušenostech
EMULACE* žárlivost
EMULAČNÍ* žárlivecký
ENCEFALITIDA*zánět mozku
ENCEFALOMYELITIDA*zánět mozku a míchy
ENCEFALON*mozek
ENCEFALOPATIE*poškození mozku, onemocnění mozku
ENCYKLIKA*papežský okružní list
ENCYKLOPEDIA BRITANNICA*největší současná světová encyklopedie
ENDEMICKÝ*trvale se vyskytující na určitém místě
ENDOGAMIE uzavírání sňatků jen uvnitř dané sociální skupiny (obce, třídy, kasty)
ENDOGENNÍ DEPRESE*chorobný smutek vzniklý z vnitřní příčiny, není vysvětlitelný jako následek situace, v níž se člověk právě nachází
ENDOGENNÍ DETERMINACE CHOVÁNÍ*chování podmíněné, určené vrozenými dispozicemi
ENDOGENNÍ*vnitřní
ENDOKRINNÍ*s vnitřním vyměšováním, týkající se vnitřní sekrece
ENDORFIN*látka optimalizující náladu člověka ("hormon štěstí") a tlumící bolest
ENDOSKOPIE*pozorování vnitřních orgánů
ENDOTYMNÍ*hlubinně emoční vrstva psychiky (osobnosti)
ENERGIE*schopnost konat práci
ENERVACE*nervová vyčerpanost
ENGRAM*stopa po zážitcích v kůře velkého mozku, vtisk, stopa vjemů
ENKOPRÉZA*znečisťování se, pokálení se (často bez organického poškození svěračů)
ENKULTURACE*proces včleňování jedince do kultury
ENTERÁLNÍ VÝŽIVA aplikuje se speciální hadičkou přímo do střeva (např. osobám trpícím mentální anorexií)
ENTERON*střevo
ENTERITIS*zánět tenkého střeva
ENTERTAINIZACE*tendence současné televize (i rozhlasu) předvádět zpravodajství, publicistiku nebo další vážné žánry tak, aby se podobaly zábavným pořadům (to entertain = angl. bavit)
ENTITA*podstata
ENTROPIE*neurčitost
ENTUSIASMUS*nadšení, zanícení pro něco
EOI (zkratka)*epilepsie, padoucnice
ENURÉZA*pomočování, neschopnost udržet, zadržet moč (nocturna - noční, diurna - denní)
ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY*činitelé prostředí
EPIDERMIS*pokožka
EPIKLÉZE naléhavá prosba
EPILEPSIE*padoucnice
EPILEPTIFORMNÍ*podobný záchvatu padoucnice
EPILEPTOID*chová se výbušně, mívá pomalé myšlení a tendence k setrvání při jedné činnosti
EPILEPTOIDNÍ ZNAKY*dráždivost, sklon k pedanterii, úzkostlivost, impulsivnost
EPISPADIE*vyústění močové trubice na vrchní straně penisu (vrozená vývojová vada)
EPISTAXE*krvácení z nosu
EPISTEMOLOGIE*teorie poznání
EPISTOP*uspávací prostředek
EPIZITISMUS dravé chování s prvky agresivity (epizit je dravec)
EQUAL mezinárodní výzkumný projekt
ERATICKÝ*bludný
EREKCE*ztopoření
ERETICKÝ*neklidný, dráždivý
EREUTOFOBIE*strach z červenání
ERGASTENIE*chorobná vyčerpanost, únava
ERGOMETRIE*zátěžové vyšetření, při němž klient např. simuluje jízdu na kole
ERGON produkt tzv. volného toku tvořivé či tvůrčí energie (termín Humboldta)
ERGOTERAPIE*léčba prací
ERIKSONOVSKÁ TERAPIE*druh léčby hypnózou
ERISTIKA*umění přít se, vést spor
EROTICKÝ*vztahující se k partnerské lásce či pohlavnímu životu
EROTOFOBIE*chorobný strach z erotického vztahu a z pohlavního života
EROTOFONIE anonymní telefonáty s eroticko-sexuálním obsahem (též skatofilie)
EROTOGRAFOMANIE psaní dopisů s eroticko-sexuálním obsahem neznámým objektům druhého pohlaví
EROTOMANICKÝ BLUD*chorobné přesvědčení o mimořádné erotické přitažlivosti vlastní osoby pro určitého jedince druhého pohlaví; soustavné aktivní projevy zvýšené pozornosti zaměřené na domnělé partnery
EROTOMANIE*nezřízené, nezvládnuté projevy eroticko-sexuální
ERUDICE*vzdělanost, znalost, dovednost
EURES zkratka Euroepan Employment Services, evropské služby zaměstnanosti, evropský portál pracovní mobility, poskytovatel informací o pracovních příležitostech v zemích Evropské unie
ERYSIPEL*růže (zánětlivé infekční onemocnění kůže a podkoží)
ERYTÉM*zarudnutí, zánět, červeň
ESCAPISMUS*únik, útěk od reality do imaginárního světa
ESENCE*podstata
ESENCIONALISMUS teoretický směr, který učí, že existuje určité jádro základních informací a poznatků, kmen učiva, který má znát každý žák či student. Do tohoto jádra patří podstatné (esenciální) informace a dovednosti potřebné pro život.
ESKALACE*stupňování, zvyšování
ESOTERISMUS*tajné kultovní vědomosti a znalosti vyhrazené pouze okruhu zasvěcených
ESTEZIOMETR*přístroj k měření citlivosti kůže (hmatu)
ESTROGEN*ženský pohlavní hormon
ETAPY ŘEŠENÍ PROBLÉMU*vymezení problému, zjištění možností řešení, výběr optimálního způsobu řešení, praktické řešení, zhodnocení řešení vzhledem k cíli
ET CETERA (lat.) a tak dále, a podobně , zkratka etc.
ETHOS*kvalita charakteru člověka
ETIKA*filozofická nauka o mravnosti
ETIOLOGIE*nauka o příčinách (např. poruch a nemocí) ETOPED*speciální pedagog, zabývající se nápravou mravních poruch
ETYLIK*alkoholik
ETOGRAM katalog chování; registrované chování; inventář způsobů chování za určitou dobu
ETYMOLOGIE*věda o původu slov, obor historické lexikologie
EUBIOTIKA*nauka o správné životosprávě
EUBULIE*rozvážnost
EUDAIMONIE*blaženost vznikající z mravného jednání
EUFONIE*souzvuk
EUFORIE*dobrá nálada (někdy nepřiměřená situaci)
EUFUNKCE*přiměřená, správná funkce
EUGENIKA*snaha o zlepšení genetického stavu lidstva, hygiena dědičnosti
EUCHARISTIE hostina
EUNUCH*kleštěnec, kastrát
EUPNOE*normální, klidové dýchání
EURES poskytovatel informací o pracovních příležitostech v zemích Evropské unie
EURYSOMNÍ TYP silný, obézní, vystupňovaný až zavalitý, pyknický
EUSTRES*zátěž s pozitivními účinky na člověka (např. zvyšuje výkon)
EUTANÁZIE*usmrcení pacienta s nevyléčitelnou nemocí kvůli zkrácení jeho utrpení
EUTROFIE*stav přiměřené výživy, vývoje a růstu organismu a jeho částí
EVALUACE*hodnocení, ohodnocení, ocenění, evalvace, respekt
EVANGELIUM*část bible obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků Kristových
EVIDENCE*zřejmost, patrnost
EVIDENTNÍ*zřejmý, patrný, nepochybný, nepotřebující dokazování
EVOKACE*vyvolání, vybavení (např. vzpomínky, představy)
EVOLUCE*vývoj, postupné, relativně ireverezibilní, kvalitativní i kvantitativní změny organismu v čase
EX CATHEDRA*oficiální oznámení; s plnou odpovědností
EXACARBACE*zhoršení, opětovné vzplanutí (např. choroby)
EXAKTNÍ*přesný, založený na bezpečně zjištěných faktech, na matematických metodách
EXALTACE*přepjaté nadšení, povznesená nálada, vzrušení
EXANTÉM*vyrážka
EXCENTRIČNOST*výjimečnost, výstřednost
EXCES*výstřelek, nemírnost, vybočení z mezí
EXCESIVNÍ*nadměrný, přemrštěný
EXCITACE*vzrušení, podráždění
EXCIZE*vyříznutí
EXEKUCE*provedení, výkon
EXEMPLIFIKACE metoda příkladu, vzoru, modelu např.při utváření mravní identity osobnosti
EXEMPLIFIKOVAT*doložit, znázornit na příkladech
EXERCITACE metoda cvičení, např. při utváření mravní identity osobnosti
EXHAUSCE*vyčerpání
EXHAUSTIVNÍ*vyčerpávající
EXHIBICIONISMUS*sexuální úchylka projevující se odhalováním pohlavního ústrojí
EXISTENCIÁLNÍ*týkající se základních životních otázek
EXITUS*úmrtí
EXKLUDOVAT*vylučovat, vyjímat
EXKORIACE*oděrka
EXOGAMIE uzavírání sňatků mezi osobami, které nepatří k dané sociální skupině (třídě, kastě apod.)
EXOGENNÍ*vnější, vycházející zvnějška, zevního původu, z vnějších příčin
EXOGENNÍ DEPRESE*chorobný smutek navozený např. ztrátou blízkého člověka, společenského postavení, kulturního zázemí nebo podobným zážitkem. Na rozdíl od deprese endogenní má exogenní deprese zřetelnou vnější příčinu.
EX OFFO z úřední moci, z úřední povinnosti (např. přidělený obhájce)
EXORCISMUS*"vymítání ďábla"
EXOTERICKÝ*vnější, veřejný
EXPANZE*rozpínavost, výbojnost, roztahování se
EXPANZIVNÍ*rozpínavý
EXPANZIVNÍ BLUDY*chorobné sebepřeceňování, rozpínavost, chorobné přesvědčení o evidentnosti vlastních mimořádných kvalit
EXPANZIVNÍ NÁLADA*povznesená nálada, hypomanie až mánie, netrpělivost
EXPEKTACE*očekávání, resp. pozorování
EXPEKTORACE*vykašlávání
EXPEKTORANCIA*látky usnadňující odkašlávání
EXPERIMENT*pokus
EXPERT*znalec, odborník
EXPERTIZA*znalecký posudek, dobrozdání
EXPERTNÍ BÁZE VLIVU*příjemce našich informací by měl věřit v naše odborné vědomosti a dovednosti. Expertní báze vlivu by měla být podložena opravdovými znalostmi a dovednostmi experta. Nemělo by jít pouze o zdání.
EXPLANACE*výklad, vysvětlení, vymezení, rozevření do plochy, objasňování, kladení fakt do souvislostí
EXPLICITE*výslovně, jasně¨
EXPLICITNÍ působící přímo, výslovně
EXPLIKACE*vysvětlení ve smyslu nahrazení méně přesného pojmu přesnějším
EXPLOATOVAT*těžit z něčeho, využívat něčeho
EXPLORACE*výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, pátrání, vyšetřování, induktivní proces sběru dat s cílem odhalit podstatu nějakých vztahů a jevů a formulovat hypotézy a teorie
EXPLOZIVNÍ*výbušný
EXPOZÉ*výklad
EXPOZICE*vystavení
EXPRESE*výraz, též sebevyjádření (sdělení vlastních prožitků)
EXPRESIVNÍ*výrazový, vyjadřovací
EXPRESIVNÍ AFÁZIE*porucha tvorby řeči při zachovalé schopnosti řeči rozumět
EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ*nehrané, ryzí, spontánní, je výrazem skutečného prožitku, opakem expresivního chování je chování adaptivní
EXPRESIVNOST*profesní učitelská dovednost (schopnost) předávat informace, poznatky, vědomosti
EXPRESIVITA*přirozenost, otevřenost, ryzost
EXSUDÁT*výpotek
EXTAZE*vytržení, krajní nadšení, citový stav spojený s nevnímáním okolí
EXTENZIVNÍ JÁ zahrnuje nejen naši osobu, ale rozšiřuje se emočně i na naši rodinu, děti, některé přátele
EXTENZOR*sval, který provádí napřímení či natažení v kloubu
EXTERNALIZACE*přenesení do vnějšku
EXTERNALISTÉ*lidé, kteří se domnívají, že jsou řízeni zvenčí, že jsou "hříčkou v rukou osudu"
EXTERNÍ REGULACE ČLOVĚKA řízení odměňováním nebo trestáním
EXTEROCEPTIVNÍ*přijímající podněty ze zevního prostředí
EXTERORECEPTORY*receptory vnějších analyzátorů; jsou vysunuty na povrch těla
EXTINKCE*vyhasnutí, útlum
EXTIRPACE*vytrhnutí, vykořenění, vyjmutí
EX TRADICIONE*podle tradice
EXTRAKAMPINNÍ HALUCINACE*zdánlivý smyslový vjem různého druhu, přesahující fyziologické možnosti dosahu smyslového orgánu v prostoru, např. předmět mimo zrakové pole, za sebou, v některé části těla
EXTRAKCE*vynětí, vytržení (např. zubů)
EXTRAPUNITIVITA*hledání viny mimo sebe, sklon svalovat svou vlastní vinu na jiné lidi
EXTRASENZORICKÁ PERCEPCE*mimosmyslové vnímání
EXTRASPEKCE*pozorování druhých
EXTRAPOTENČNÍ BLUD*přesvědčení o vlastních vynikajících vlastnostech či schopnostech přesahujících subjekt možný u daného jedince
EXTRATENZIVNÍ*člověk orientovaný na vnější svět, schopný úspěšných sociálních kontaktů
EXTRAVAGANTNÍ*výstřední, přepjatý
EXTRAVERTNÍ*orientovaný navenek
EXTRAVERZE*orientace především na vnější svět, na společnost, zájem o lidi, angažovanost ve společenském dění
EXTRÉM*krajnost
EXUDÁT*výpotek
EZOFAGUS*jícen
EZOTERICKÝ*přístupný jen zasvěcencům, tajný, skrytý, určený jen pro vnitřní potřebu
EZOTERISMUS*tajnost, utajenost; učení určené jen zasvěcencům
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama