Slovník věd o člověku - D

8. prosince 2008 v 14:36 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
D
DAIMONION podle Sokrata svědomí, jakýsi vnitřní hlas, prožívání norem
DAKTYLOGRAM otisk prstů
DALTONISMUS částečná nebo úplná slepota pro barvy (nejčastěji se zaměňuje červená a zelená barva)
DCD (zkratka) dolní cesty dýchací
DE- ze, od, se
DEAXIOLOGIZACE pokles, redukce či parciální zánik nebo deformace hodnotového systému člověka
DEBILITA původní termín pro lehkou slabomyslnost, tč. lehká mentální retardace (většinou jde o IQ od 50 do 70)
DECENTNÍ slušný, jemný, nevtíravý
DECUBITUS proleženina
DEDIKACE věnování
DEDUKCE odvozování dílčího, zvláštního ze všeobecného; vyvozování závěru (postup od pravidla k jednotlivým příkladům či případům)
DEDUKTIVNÍ ÚSUDEK z obecného soudu vyvozujeme závěr pro jednotlivé případy
DEETATIZACE omezení role státu
DEFEKACE vyprazdňování stolice
DEFEKT vada, poškození, porucha, nedostatek
DEFEKTOLOGIE nauka o poruchách (duševních, sociálních apod.)
DEFÉTISMUS nevíra ve vlastní možnou úspěšnost, podrobení se osudu
DEFICIENT*subjekt, u kterého se projevuje mentální, senzorická nebo motorická insuficience
DEFICIT*chybění, nedostatek, mezera, výpadek
DEFICIT POZORNOSTI nedostatky v pozornosti, její snížená koncentrativnost (soustředěnost), potíže s udržováním pozornosti, její snadná odklonitelnost, nezřídka spojená s hyperaktivitou, neklidem a impulzivním chováním a častější u chlapců než u dívek
DEFICITNÍ UČENÍ nekvalitní, s mezerami, s nedostatky, s výpadky
DEFINICE*přesné vymezení charakteristických znaků, významu, tj. obsahu a rozsahu definovaného pojmu
DEFINIENDUM*definovaný pojem, to co má být definováno
DEFINIENS*část, která objasňuje daný pojem
DEFLORACE*porušení panenské blány
DEFORMITA*znetvoření
DEFUSING soukromý uvolňovací rozhovor, spontánní a volné popovídání si o prožité tíživé či krizové situaci nebo události s osobou, kterou respektujeme, např. s přítelem, kolegou, rodinným příslušníkem, přičemž primárně jde o redukci afektivní a emoční tenze, získání porozumění, pochopení a opory
DEGENERACE*zvrhnutí, vývojový ústup, vrozené či dědičné úchylky
DEGENERESCENCE*degradace osobnosti, která je od generace ke generaci zřejmější
DEGRADACE*snížení, zbavení významu, hodnoty, ocenění, postavení, hluboké snížení úrovně (např. osobnosti)
DEGRAVACE*oslabení nežádoucí emoční kvality; oslabování emoce už vzniklé; z lat. degravo = tížím, tisknu dolů; termín J. Vaňka
DEGRES*pokles, klesání (např. výkonnosti)
DEGRESIVNÍ ALTERANCE OSOBNOSTI*proměny osobnosti proti dosavadnímu stavu ("zjinačení") v tom smyslu, že organizace chování sestupuje na nižší úroveň, struktura osobnosti prochází změnou ve smyslu klesání její úrovně do nižšího sociálně vztahového rámce než byl dosavadní
DEHUMANIZACE*neúcta ke všemu lidskému, odlidštění
DEINDIVIDUACE*skupina za jistých okolností způsobuje, že se v ní jednotlivec "ztrácí", což ovlivňuje jeho chování
DEKADENCE*úpadkovost, literární směr
DEKALCIFIKACE*úbytek vápníku
DEKALOG desatero
DEKLARATIVNÍ ZNALOST popisná, jen o deskriptivní vědomost bez kontextové a procedurální znalosti
DEKLAROVÁNÍ*slovní vyznávání
DEKOGNIFIKACE pokles, redukce kognitivních schopností, dovedností i informací a vědomostí
DEKOKTUM*odvar, vodní vylouženina (připravená např. z drog vařením)
DEKOMPENZACE*odpadnutí, vysazení vyrovnávací funkce kompenzující poruchu
DEKREPITACE*stáří po 80. roku věku
DEKURS*popis, záznam průběhu nemoci či poruchy, závady
DELECE chybění části chromosomu
DELFSKÁ METODA postup expertizní tvorby např. prognostických modelů skupinou odborníků
DE LEGE FERENDA námět, doporučení pro přípravu nové či novelizované právní úpravy zákona či předpisu z hlediska představy co by mělo být a jak
DE LEGE LATA problém řešený z hlediska zákona (předpisu) či jeho úpravy již přijaté a platné
DELIKT*jednání porušující normu, přestupek, trestný čin
DELIRIUM TREMENS*halucinace drobných zvířat, hadů apod. při chronické otravě alkoholem
DELIRIUM*obluzené vědomí, ztráta orientace provázená zmateností
DEMAGOG*falešný vůdce, štváč, pobuřovač (přeneseně)
DEMENCE*úbytek rozumových schopností a porucha osobnosti (např. po úraze)
DEMENTIA PRAECOX*starší (Kraepelinovo) označení pro ranou formu schizofrenie (pojem Bleulerův)
DEMENTIA PRAECOCISSIMA*schizofrenie dětí
DEMIMONDE*polosvět, noční život velkoměsta
DEMINERALIZACE*ztráta minerálních látek z tvrdých částí těla (kostí a zubů)
DEMODACE*"morální" opotřebování věcí
DEMOFOBIE*chorobný strach z lidského davu
DEMOGRAFIKA*měření velkých jednotek populace
DEMOGRAFIE*studium charakteristických rysů populace
DEMOKRATIZACE INFORMACÍ odborné a vědecké informace nejsou vyhrazeny jen a pouze pro specialisty
DÉMONOFOBIE*chorobný strach z duchů, strašidel, čertů, ďábla atp.
DEMONSTRACE*v didaktice předvedení nějakého pokusu nebo předmětu, názorná ukázka
DEMONSTRACE SUBMISE*pokus o důkaz podřídivosti vůči nějaké osobě (např. tím, že člověk po konfliktu "udobřuje" druhého podstrojováním, snahou o "zalahodění" jeho žaludku atd.)
DEMORALIZACE*pokles morálky jednotlivce nebo společenské skupiny
DENDROGRAM*stromový graf, znázorňující členění souboru na podsoubory
DENOTÁT (DESIGNÁT)*jev, který je určitým slovem pojmenován (označen), objektivní realita označená slovem
DE NOVO*od počátku
DENUNCIACE*udavačství, donašečství
DEO GRATIAS*díky Bohu
DEPENALIZACE nahrazení represivního opatření (např. trestu odnětí svobody)
DEPENDENCE*závislost např. na drogách, ale i jiná (ekonomická, sociální atp.).
DEPERSONALIZACE*lehká porucha vědomí, při níž okolí, resp. vlastní osoba připadá postiženému jako cizí
DEPILACE*odstranění chloupků, vousů či vlasů
DEPISTÁŽ*vyhledávání (postižených a rizikových jedinců, např. osob s určitou nemocí, které je třeba speciálně vyšetřit a léčit)
DEPLECE*úbytek, nedostatek, vyčerpání zdrojů síly
DEPOTNÍ LÉČIVA*s prodlouženým účinkem
DEPOZITUM*usazenina (např. vápníku ve stěně tepny)
DEPRAVACE*mravní defektnost, zvrácenost, zpustlost, např. tendence ke krádeži, prostituci, bezohlednost v oblasti sociální, morální a estetické, poruchy chování
DEPRECIONIZACE tendence hodnotit něco nebo někoho níže než mu přísluší (takto např. hodnotí některé examinátorky studentky, zejména ty velmi pěkné, ale muže studenty často hodnotí výše, výhodněji než si zaslouží ), chyba z přísnosti, systémová tendence podhodnocovat určité posuzované osoby
DEPRESE POST PARTUM*smutek po porodu, často dlouhotrvající
DEPRESE*sklíčenost, skleslost, těžkomyslnost, smutná nálada
DEPRESIVNÍ*sklíčený, smutný
DEPRESIVNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o důvodnosti vlastní sklíčené, tísnivé až úzkostné nálady, chorobné snížení sebevědomí a sebedůvěry; zesílený pocit bezradnosti a nemohoucnosti, tragický pocit života; zúžení pozornosti na domnělé, již nastalé či očekávané tragické události
DEPRESIVNÍ NÁLADA*též nálada melancholická, chorobně pokleslé sebevědomí a sebedůvěra, sklíčenost, stísněnost, beznaděj, časté sebevražedné úmysly, úbytek osobních zájmů, snížení činorodosti, nálada je zvnějšku neovlivnitelná, trvá více dnů i týdnů
DEPRIMACE*pocity stísněné nálady
DEPRIVACE*strádání (citové, smyslové, prostorové apod.)
DERATIZACE hubení hlodavců v uzavřených objektech, zbavování se hlodavců
DEREALIZACE*odvrat od skutečnosti
DEREISTICKÉ MYŠLENÍ*autistické pohroužení myšlení ve směru těch představ, které emotivně vyhovují; neschopnost přerušit toto myšlení na vnější podnět; ztráta schopnosti rozlišovat mezi skutečností a vlastními chorobnými představami o realitě; jednání ve shodě s vlastními chorobnými představami
DEREŠ lavice k trestání bitím používaná ve středověku (za feudalismu)
DERIVANCIA*látky, které dráždí pokožku, způsobují místní překrvení, snižují vnímání bolesti a urychlují léčení
DERMATOPTIKA*vnímání světla kůží a tělesnými tkáněmi, jež jsou vystaveny světlu
DERNIÉRA poslední provedení hry, poslední představení
DESENZIBILIZACE*odstranění přecitlivělosti na něco, znecitlivění
DESIGN*vnější, vizuálně vnímatelné ztvárnění artefaktů pracoviště (hlavně výrobků)
DESINDIVIDUALIZACE*částečný a dočasný zánik individuálních rysů osobnosti ve skupině a v davu
DESINHIBICE*odtlumení
DESINTEGRACE OSOBNOSTI*narušení stálosti osobnosti v čase a její odolnosti vůči rušivým momentům
DESK RESEARCH*"výzkum" od stolu, první, přípravná fáze bádání
DESKRIPCE*popis
DESKRIPTIVNÍ*popisný
DESOCIALIZACE*chorobná společenská izolace, vzdání se vztahů mezi lidmi
DESPEKT*opovržení, pohrdání
DESPOTISMUS*panovačnost (despota = samovládce, tyran)
DESTINACE určení, místo určení, cesty, doručení
DESTRUDO*označení energie instinktu smrti (pojem S. Freuda)
DETERGENCE*zastrašování
DETERIORACE*získaný defekt, snížení rozumové výkonnosti
DETERIORACE INTELEKTU*celkový pokles duševních (myšlenkových) dovedností získaných v průběhu předchozího života; neschopnost používat dříve nabytých poznatků a zkušeností; pokles soudnosti; neschopnost získávat nové poznatky a dovednosti
DETERMINACE*určení, vymezení
DETERMINANTA*určující, usměrňující činitel
DETERMINISMUS*učení o příčinné souvislosti a vzájemné podmíněnosti všech jevů přírody, společností a myšlení
DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI děti zdravotně postižené nebo sociálně znevýhodněné
DETOXIKANCIA*protijedy
DEUTERANOSIE*barvoslepost pro zelenou barvu
DEVALVACE*znehodnocení,
DEVALVACE PSYCHOSOCIÁLNÍ je znehodnocování, dehonestování hodnoty (ceny) psychiky, osobnosti, životní, sociální a pracovní aktivity člověka
DEVASTACE*zpustošení, rozpad (např. osobnosti)
DEVIACE*odchylka, vybočení
DEVIANTNÍ NORMY odchylky a odklony od normálních sociálních a morálních norem projevující se abnormálním způsobem uvažování, představování, komunikování a chování
DEVIANTNÍ SOCIALIZACE začlenění osoby do skupiny, jejíž hodnoty a normy jsou v rozporu s oficiálně přijímanými normami a hodnotami
DEZIDERABILITA SOCIÁLNÍ*stupeň souhlasu dávaného v dané společnosti či skupině určitému chování
DEZILUSE*ztráta klamné naděje, očekávání
DEZORIENTACE*absence znalosti základních údajů o vlastní osobě nebo místu, situaci, času. Postižený není schopen korigovat svou neznalost přes nápomoc a nejde přitom u něj o organický nález ve smyslu afázie nebo agnózie
DEZORIENTACE ČASOVÁ*neznalost dne, měsíce, roku, ročního období nebo vlastního věku, uvádění jiného dne, měsíce, roku, ročního období nebo vlastního věku
DEZORIENTACE MÍSTNÍ*neznalost místa a pobytu v době šetření, uvádění dřívějších bydlišť místo nynějšího bydliště
DEZORIENTACE OSOBNÍ*neznalost vlastního data narození nebo rodinného stavu, povolání; neznalost vlastního příjmení nebo křestního jména, uvádění buď dřívějšího příjmení (u žen) nebo uvádění jména jiných osob, příbuzných, známých či cizích
DEZORIENTACE SITUAČNÍ*nepochopení role daného prostředí (např. nemocničního), neporozumění roli vlastní osoby v daném prostředí, přikládání danému prostředí odlišné role i odlišné role vlastní osoby v něm
DIABETICKÝ*vztahující se k cukrovce
DIADICKÝ VZTAH*vztah mezi dvěma lidmi
DIAFORETIKA*látky vyvolávající pocení
DIAGONÁLA*úhlopříčka
DIAGNÓZA*přesné rozpoznání, výsledek vyšetření, určení stavu
DIAKONIE*služba
DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE*pečovatelská služba v rodinách starých a nemocných občanů bez rozdílu náboženského vyznání
DIALEKTIKA*učení o všeobecné souvislosti a vývoji
DIALOG*rozmluva mezi dvěma lidmi
DIAREA*průjem, častější vyprazdňování řídké stolice
DIATÉZA*predispozice k poruše, vulnerabilita (zranitelnost)
DI CORA*srdcem
DIDAKTICKÁ INFORMACE může být verbální (např. text učebnice, výklad učitele), nonverbální (např. výukový obraz) nebo kombinovaná (např.graf či diagram opatřený slovním vysvětlením)
DIDAKTICKÁ KOMUNIKACE specifická společná aktivita učitele a žáka (studenta) zaměřená na vyučovaný předmět
DIDAKTICKÝ DEFICIT mezera, nedostatek ve vědomostech, dovednostech a návycích
DIDAKTIKA*teorie vzdělávání a vyučování, součást pedagogiky sledující zákonitosti vyučovacího procesu, umění vyučovat
DIDAKTISMUS*negativní sklon k poučování druhých
DIDAKTOGENIE* správněji didaktopatogenie: záporné působení učitele nebo vychovatele na dítě (totéž co pedagogenie)
DIDASKEIN učit, vyučovat, poučovat, dokazovat, jasně sdělovat
DIDAXE*didaktičnost, poučný ráz, výchovná tendence, didaktizmus
DIENCEFALON*mezimozek
DIES ILLA*"onen den", kdy skončí čas a dějiny, kdy bude konec světa
DIEU EN MON DROIT*Bůh a mé právo
DIFERENCIACE*rozlišování, odlišování, třídění
DIFICILITA*výchovná nebo výuková obtíž (chování, školních výkonů nebo prožívání), vznikající na základě nedostatků nebo nevhodností příslušných socializačních a výchovných podnětů, patří ještě do širší normy, protože nenaplňuje závazná kriteria vážné a trvalé patologické poruchy chování nebo patologické poruchy psychiky a osobnosti
DIFICILNÍ*působící starosti, těžkosti, např. ve výchově, v učení apod.
DIFTERIE*záškrt
DIFÚZNÍ*rozptýlený
DIGESCE*trávení
DIGESTIVA*léky podporující trávení
DIGITUS*prst
DIGNITA důstojnost, vážnost, velebnost člověka, vědy etických imperativů, vysoký církevní úřad či hodnost duchovního
DICHOTOMIE*dvoučlenné třídění
DICHOTOMIZACE*rozdvojení (dichotomický = dvojčlenný)
DIKCE*způsob mluvy
DILATACE*rozšíření
DILATOVANÝ*rozšířený, roztažený, opak koartovaného; dilatovaný typ prožívání znamená podle H. Rorschacha výrazněji rozšířené, vychýlené prožívání ve směru introverzivním nebo extratenzivním
DILEMATICKÝ*rozporuplný, nesnadno volitelný ze dvou alternativ, ze dvou navzájem se vylučujících možností, z protikladů
DIMENZE*rozsah v určitém směru, rozměr
DIONÝSOVSKÝ (od Dionysos = bůh vína)*krajně, bujně poživačný
DIPLACUSIS ECHOTICA*opožděné slyšení v jednom uchu
DIPLEGIE*ochrnutí dvou končetin
DIPLOPIE*dvojité vidění
DIPSOMANIE*občasné pijáctví
DIREKTIVITA*usměrnění chování určitými pokyny
DIS -*roz - (opak, zápor)
DISABILITA*omezení nebo znemožnění některých běžných činností vyplývajících z poruchy, postižení
DISCENTNÍ PSYCHOTERAPIE*aplikace teoretických principů učení v léčbě duševních závad a poruch
DISHARMONICKÝ VÝVOJ OSOBNOSTI*jednotlivé složky osobnosti - city, pudy, posuzovací činnost, vůle, morální charakter apod., se nevyvíjejí harmonicky, přiměřeně věku a daným společenským normám
DISHARMONIE OSOBNOSTI*jednotlivé složky osobnosti (city, intelekt, vůle atd.) jsou nerovnoměrně rozvinuty
DISIMULACE*zastírání příznaků choroby, předstírání zdraví a normality
DISJUNKCE*rozpojení
DISJUNKTIVNÍ*navzájem se vylučující, rozlučovací
DISKOMFORT*nepohoda
DISKONTINUITA*nesouvislost, nespojitost, rozpojenost
DISKORDANCE*neshodnost ve zkoumaném znaku
DISKÓZA*dificilita (viz), porucha chování nebo školních výkonů, vznikající na základě chybného učení (v širším slova smyslu)
DISKREPANCE*různost, rozpor, nesrovnalost, nesoulad, nesouhlas
DISKRIMINACE*rozlišování, oddělování; potlačování, útlak
DISKURZ odborná či vědecká rozprava, text, jazykový projev
DISKURZIVNÍ*věcné, předmětné, ryze racionální, pouze na pravdu zaměřené myšlení, dospívající k závěru postupným ujasňováním pojmů, nikoliv intuitivně
DISLOKACE*rozmístění, přemístění
DISOCIACE OSOBNOSTI*rozpolcenost myšlení a jednání
DISOCIALITA*nespolečenskost, poruchy chování vůči společnosti, též kriminální chování (přestupky), trestné činy
DISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI sociopatická, anomální s explozivní osobnost se sklony ke konfliktům, agresivitě, k protispolečenskému chování a kriminalitě, k opakované (recidivující) trestné činnosti u lidí extrémně impulzivních,jednajících nepředvídatelně a bez uvážení důsledků svého chování, afektivně labilních, s nedostatečně rozvinutými vyššími city, egoistických, s maligním narcismem, nezdrženlivých, kteří nejsou schopni pocitů viny, empatie ani soucitu a neuznávají obecně platné normy
DISOCIATIVNÍ FUGA
náhlé a nečekané opuštění domova nebo místa, kam člověk obvykle chodí do zaměstnání, doprovázené neschopností vybavit si vlastní minulost
DISONANCE*nesouzvučnost, nesoulad, neshoda
DISONANCE KOGNITIVNÍ*napětí vzniklé nesouladem mezi elementy poznání
DISPERZE*směrodatná odchylka, rozptyl
DISPERZNÍ*rozptýlený, rozložený
DISPONOVÁNÍ*volné nakládání s něčím
DISPOZICE*vlastnost vrozené výbavy člověka, vloha, celek dispozic je tzv. konstituce
DISPUTACE*učená debata
DISRESPEKT projev nevážnosti, neúcty, devalvace, dehonestace
DISTÁLNÍ*vzdálený, okrajový
DISTANCE*vzdálenost, odstup
DISTANTNÍ EXTEROANALYZÁTOTY*registrují vnější objekty na dálku (zrak, sluch)
DISTENZE*roztažení, rozepjetí
DISTORZE*pokroucení, podvrtnutí, poranění měkkých částí kloubu
DISTRAKCE*roztažení, roztržení
DISTRAKTOR*alternativa v položkách s volbou
DISTRES*zátěž se zápornými účinky na člověka
DISTRIBUCE*rozdělení, rozložení
DISTRIBUCE POZORNOSTI*schopnost a dovednost pozorovat několik jevů či činností současně
DISTRIBUTIVNÍ POZORNOST*rozdělená, schopná zaznamenávat
DIURETIKA*látky s močopudným účinkem, podporující vylučování moči
DIURNÁLNÍ*denní
DIURNÁLNÍ PREFERENCE upřednostňování určité denní doby pro vstávání, uléhání a nejlepší výkon člověka, příslušnost k rannímu či večernímu typu
DIVERGENCE*rozbíhavost, rozpor, odklon
DIVERZITA*rozmanitost
DIVIDE ET IMPERA*rozděl a panuj
DIVINACE*zduchovnění a zbožštění světa; věštění
DIVINUS CULTUS uctívání Boha, víra
"DLOUHÉ OKO"*dlouhodobý ztrnulý pohled do prázdna; typický příznak ostrakismu
DM (zkratka)*diabetes mellitus (cukrovka)
DOCILITA*snadnost, se kterou jedinec podléhá vlivu jiných lidí; též schopnost se učit
DOCIMOLOGIE*nově tvořený obor zabývající se hodnocením výkonů žáků pedagogem (jde např. o standardizaci hodnotících škál)
DOGMA*názor, poučka, zásada nepřipouštějící námitky
DOGMATIK*osoba ulpívající na svých přesvědčeních, neměnící své názory
DOGMATISMUS*křečovité přidržování se určitého souhrnu názorů a neochota přijmout názory jiné
DOKTRINA*nauka, přeneseně ztrnulé, neživotné učení
DOLOROLOGIE*nauka o příčinách a tišení bolestí
DOMINANTNÍ*ovládající, převládající, panující, vůdčí, sebeprosazující, nadřazený
DOMINANTNÍ TENDENCE*snaha mít převahu a moc nad druhými lidmi, vládnout
DOMINUJÍCÍ*převažující
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI *dočasné ubytování pro matky s dětmi do 3 let nebo těhotné ženy, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Žádosti o umístění vyřizuje oddělení péče o rodinu a děti odboru sociální péče.
DOMUS*dům
DONOR*dárce
DOPING*povzbuzování jedince k vyššímu výkonu (např. farmakologicky)
DORMITIVNÍ*uspávající
DORSUM FLEXUM*špatné držení těla, často pro nedostatek sebedůvěry, pro pocity nedostačivosti
DORZÁLNÍ*zádový, hřbetní
DOSIS*dávka
DOUBLE BIND podvojná či dvojná vazba /viz/
DOVEDNOST*cvikem, tréninkem, učením získaná specializovaná pohotovost ke správnému vykonávání určité aktivity. Je závislá i na úrovni schopnosti, která má obecnější ráz. Při posuzování dovedností se zabýváme stanovováním stupně osvojení dovedností (např. počáteční či pokročilý stupeň) a šíří uplatnění dovedností (např. na kolik druhů aktivit se daná dovednost vztahuje)
DRASTICKÝ*silně účinný, hrubý, nevybíravý, krutý, bezohledný
DRASTIKA*látky prudce projímavé
DREZÚRA*proces nácviku různých jednoduchých automatických a mechanických činností bez využívání rozumové složky (např. nácviky různých druhů úkonů u zvířat nebo nejmenších dětí)
DRIL*proces nácviku různých druhů mechanických činností s počátečním využíváním rozumové složky
DEROGA jakákoliv látka (substance), která je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho životních (nejenom tělesných, ale i psychických) funkcí
DROGOVÁ ZÁVISLOST*označení pro stav duševní a (nebo) tělesné závislosti na látkách působících na psychonervovou soustavu (psychofarmaka), ale i na masmédiích
DROMOFOBIE*chorobný strach přecházet ulici
DROMOMANIE*chorobná toulavost, útěky z domova
DROMOTERAPIE*léčba pohybem
DRUHÁ GRAMOTNOST dovednost komunikovat s počítačem
DSM*dotazník světového názoru podle J. W. Sire
DUALISMUS*názor, který chápe duševní a tělesné (duchovní i hmotné) jako absolutně protikladné jevy a vlastnosti
DUBIÓZNÍ*nejistý, pochybný (např. dubiózní prognóza)
DUCHOVNÍ GYMNASTIKA*vnitřní úsilí o udržení se v adekvátní spirituální formě, a to modlitbami, zpěvem apod.
DŮM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ SV. MARKÉTY*přechodné ubytování pro matky s dětmi v nouzi
DUODENUM*dvanáctník
DVOJNÁ VAZBA*napětí mezi pozitivním sdělením na více vědomé úrovni (např. verbálním podnětem) a současným negativním sdělením na méně vědomé úrovni (např. nonverbální hrozba)
DYÁDA*skupina tvořená dvěma jedinci, nejmenší skupina, pár
DYADICKÝ DIALOG*rozhovor mezi dvěma lidmi
DYNAMOGENIE*schopnost vyvíjet energii
DYSARTRIE*nezřetelná, špatná výslovnost (artikulace) při normálním chápání významu slov
DYSBAZIE*obtížná chůze, poruchy rovnováhy
DYSBULIE*oslabená vůle
DYSENTERIE*střevní úplavice
DYSESTÉZIE*necitlivost, smyslová tupost
DYSFAGIE závada či porucha polykání
DYSFAZIE porucha tvorby a porozumění řeči v důsledku poškozené funkce mozku
DYSFEMIE mluvní neuróza, koktavost (balbuties)
DYSFONIE hlasová porucha, chraptivost
DISFORIE pokles nálady, špatná nálada, rozlada
DYSFRÁZIE porucha řeči, nesouvislá řeč
DYSFUNKCE nesprávně, neúplně, špatně, deformovaně vyvinutá funkce
DYSFUNKČNÍ RODINA neplní všechny své funkce
DYSGENEZE porušený vývoj
DYSGEUZIE porucha chuti
DYSGNÓZIE porucha schopnosti a dovednosti vnímat a poznávat předměty
DYSGRAFIE porucha psaní, neschopnost správně napodobit tvary písmen
DYSGRYPNIE závady či poruchy spánku
DYSKALKULIE závada či specifická porucha počítání
DYSKINEZA závada či porucha pohybové schopnosti
DYSLALIE závada či porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin (patlavost)
DYSLEXIE závada či porucha čtení při normální úrovni obecné rozumové schopnosti (inteligenci), . specifická porucha učení
DYSMORFOFOBIE chorobný strach z tělesného znetvoření
DYSMÚZIE porucha hudebních schopností
DYSONTOGENEZE závady či poruchy vývoje
DYSOREXIE nechutenství
DYSORTOGRAFIE porucha schopnosti osvojit si pravopis (jde o specifickou poruchu při normální či dokonce nadprůměrné inteligenci)
DYSOSMIE závada či porucha čichové schopnosti
DYSPAREUNIE obtížná a bolestivá soulož u ženy, absence libého prožitku
DYSPEPSIE závada či porucha trávení, obtížné trávení, trávící obtíže
DYSPINXIE závada či porucha kreslení a rýsování
DYSPNOE dušnost
DYSPRAXIE částečné snížení schopnosti a dovednosti vykonávat složitější motorické úkony
DYSTONIE závada či porucha napětí, nerovnováha
DYSTROFIE úbytek tkáně z nedostatečné výživy, porucha výživy
DYSTYMIE chronická , dlouhodobá subdepresivní nebo lehčí depresivní nálada (rozlada) neurotického (nepsychotického) rázu
DYSURIE*obtížné, bolestivé močení
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama