Slovník věd o člověku - B

8. prosince 2008 v 14:40 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
B
BABINSKÉHO REFLEX zvednutí palce nohy a rozevření ostatních prstů při kožním podráždění chodidla od paty k palci; do 2 let normální, později chorobný příznak
BABY BOX schránka pro odložené děti (např. u porodnic)
BACILÁRNÍ vyvolaný bakteriemi tvaru tyčinky
BACILOFOBIE strach z mikrobů, infekce
BAGATELIZACE zlehčování, zmenšování
BAKALÁŘ absolvent nižšího vysokoškolského studia
BAKCHICKÝ výstředně se bavící, např. po požití alkoholických nápojů
BAKTERIE mikroskopické nezelené rostliny
BAKTERIOFOBIE chorobný strach z bakterií
BAKTERIOSTATIKA prostředky zastavující růst bakterií
BAKTERIURIE přítomnost bakterií v moči
BALANCEMENT kývané a houpavé, kolébavé pohyby projevující se často u dětí v ústavní péči; pravděpodobně jde o autoerotickou činnost, která má uspokojit touhu po lásce
BALBUTIES koktavost, zadrhávání v řeči, opakování nebo protahování slov, zvuků nebo slabik
BALBUTOLOGIE interdisciplinární nauka o koktavosti
BALISTOFOBIE chorobný strach ze střel
BALNEOTERAPIE lázeňská léčba
BANALITA něco zcela běžné, obyčejné
BANÁLNÍ bezvýznamný, nevýznamný
BAND WAGON EFEKT tendence nerozhodné části populace přidat se k té straně, která pravděpodobně zvítězí
BARBARIZACE aktivní deformace kultury, hodnot, morálky, vkusu, formy, norem, primitivismus, vulgarizace, degradace, verbální a brachiální násilí
BARBITURÁTY uspávací prostředky
BARESTEZIE pocity tlaku nebo tíhy
BARIÉRA překážka (např. v uskutečňování určitého cíle)
BAROFOBIE chorobný strach z tíže
BAROTRANCIA úraz nebo porucha vznikající prudkou změnou tlaku vzduchu
BASIFOBIE chorobný strach z chůze
BASILARIS základní
BATOFOBIE chorobný strach z hlubin
BATRACHOFOBIE chorobný strach z žab
BAZÁLNÍ základní, týkající se baze (základu)
BAZOLATERÁLNÍ*umístěný dole a po straně
BC (zkratka)*bakalář (viz)
BEHAVIORÁLNÍ*týkající se chování
BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE*léčba využívající mechanismus učení a podmiňování, soustřeďující se na pěstování žádoucích návyků a dovedností
BEHAVIORISMUS*"věda o chování" moderní psychologický směr, založený na poč. 20. století americkým psychologem J. B. Watsonem. Omezuje předmět. psychologie na studium chování, které je podle behavioristů jedině přístupno objektivnímu zkoumání.
BECHTĚREVOVA NEMOC*postupné ztuhnutí páteře a kloubů, zánětlivá onemocnění kloubů
BECHTĚREVŮV REFLEX*zvukový podnět přivedený do ucha vyvolá sevření očních víček na téže straně (totéž co auropalpebrální reflex)
BEL*jednotka intenzity zvuku
BENEFEKTANCE*potřeba a sklon udržet si kladné sebehodnocení a pozitivní vztah k sobě
BENIGNÍ*nezhoubný, nevedoucí k těžkému poškození organismu
BENIGNÍ ANOMALIE OSOBNOSTI*patří sem lehčí formy hysteroidní, hypertymní, psychastenici a někteří psychopaté s autistickými tendencemi
BENEMORTASIE*tzv. "dobré umírání" (Dyck) (umírání za zmírňování bolesti, pocitů osamělosti, při láskyplné asistenci, projevů ocenění, lásky, blízkosti a pozornosti. Pacientovi se snažíme ochotně vyhovět a plnit jako přání, pokud je to možné, a to zcela nezávisle na tom, zda je schopen to ocenit)
BENJAMIN KOMPLEX (FENOMEN)*nejmladší dítě bývá považováno za rozmazlené nebo umíněné
BENZINISMUS*toxikománie, čichání benzinových par
BETHESDA - MANŽELSKÁ RODINNÁ PORADNA*manželské a rodinné poradenství, práce s jednotlivcem, párem, rodinou, skupinová práce s dospívajícími, psychoterapie neuróz u dětí a dospělých
BEZDĚČNÉ UČENÍ neúmyslné učení
BEZDĚČNÉ ZAPAMATOVÁNÍ*zapamatování, které je určeno vztahem a postojem člověka k okolí, má výběrový ráz
BIBLIOFOBIE*chorobný strach z knih nebo chorobná nenávist ke knihám
BIBLIOTERAPIE*využití vhodné literatury a vhodné práce s knihou za účelem léčby nebo nápravy
BIFAZICKÝ*s dvěma fázemi
BIFIDNÍ*rozštěpený
BIFOKÁLNÍ*se dvěma ohnisky
BIG FIVE*pět obecněji akceptovaných základních dimenzí osobnosti: emocionální labilita či stabilita, svědomitost, resp. nesvědomitost, příjemnost či nevraživost, kulturnost či nekulturnost, extraverze či introverze
BIGOTNOST*přehnaná, nápadná zbožnost
BILANCE*hodnocení, účtování
BILATERÁLNÍ*oboustranný
BILIÁRNÍ*týkající se žluči, žlučového systému
BILINGVISMUS*dvojjazyčnost (např. v rodině), dovednost mluvit dvěma jazyky
BILIS*žluč
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ*poradenské centrum pro oběti trestné činnosti
BIMORFISMUS SEXUÁLNÍ*odlišnost obou pohlaví
BINAURÁLNÍ EFEKT*časový rozdíl přívodu zvuku do obou uší
BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ*vidění oběma očima (prostorové), stereoskopické vidění
BIO -*z řečtiny bios = život
BIOCENTRICKÝ*hodnotící vše z hlediska života, především lidského
BIODROMÁLNÍ PSYCHOLOGIE zajímá se o celou životní cestu člověka, typy této cesty a jejich smysl
BIOFILIE*pud sebezáchovy, láska k životu
BIOGENETICKÝ ZÁKON*ontogenese je zkrácenou rekapitulací fylogenese
BIOGENNÍ* životatvorný, nezbytný pro život
BIOKATALYZÁTOR*látka, která svou přítomností urychluje děje v živém organismu (enzymy, hormony, vitamíny)
BIOKLIMATOLOGIE*nauka o podnebních podmínkách prostředí se zřetelem k živým bytostem, především k člověku
BIOKULTURÁLNĚ PODMÍNĚNÉ RYSY OSOBNOSTI*podléhají dvojí determinaci: biologické a sociální
BIOLOGICKÝ DETERMINISMUS tvrdí, že veškeré lidské jednání lze vysvětlit biologickými, především genetickými faktory
BIOLOGICKÝ MATERIÁL*vzorky krve, moči, hlenu, stolice, vzorky k biopsii, tkáně
BIOLOGICKY STABILNÍ RYSY OSOBNOSTI*např. pohlaví; jsou geneticky podmíněné
BIOLOGIE*věda o životě
BIOLOGISMUS směr považující člověka v podstatě za pouhého mluvícího živočicha
BIOLOGIZACE*přeceňování biologie a jejího vlivu na duševno
BIOMETR*přístroj, který údajně měří psychickou sílu
BIONIKA*vědní disciplina, která studuje možnosti využití poznatků o stavbě a funkci živých organismů k řešení technických a technologických problémů
BIOPSIE*vyšetření vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně
BIOS*všechny projevy a formy života v přírodě
BIOSFÉRA*oživená oblast naší planety
BIOTONUS*stav tělesného napětí, stav energie v organismu
BIOTYP*souhrn zděděných tělesných i psychických znaků
BISEXUALITA*pohlavní orientace na jedince obou pohlaví
BIT*základní jednotka informace
BIZARNOST*podivnost, neočekávanost v řeči, jednání, úpravě zevnějšku, nápadná strojenost, křečovitost vyjadřování prostých myšlenek slovem i písmem; nepřirozenost
BLAMOVAT SE ztrapňovat se, zesměšnit se
BLASTOM*nádor
BLEFARITIDA*zánět očních víček
BLEFAROSPASMUS*křeč očních víček
BLOK*náhlá zástava určitého duševního procesu (např. myšlení) nebo řeči, způsobená zábranami
BLOOMOVA TAXONOMIE (REVIDOVANÁ) stupnice cílů vzdělávání od zapamatování přes porozumění, analýzu, aplikaci a hodnocení k tvoření (originálním syntézám)
BLUD ANORMALITY*chorobné přesvědčení, že některé záporné vlastnosti postižené osoby jsou tak ohromně rozvinuty, že jejich uplatnění a možné následky budí hrůzu
BLUD ETERNITY*chorobné přesvědčení o nemožnosti zemřít a o věčném utrpení pro špatné osobní vlastnosti nebo jako trest za domněle spáchané zločiny
BLUD NEDOCENĚNOSTI*postižený se domnívá, že je zapomenutý, okolí ho náležitě neoceňuje
BLUD NEVĚRY*chorobná žárlivost projevující se neopodstatněným přesvědčením o nevěře partnera (partnerky)
BLUD UKŘIVDĚNOSTI*chorobné a nezdůvodněné domáhání se práv, spravedlnosti nebo úhrady po domnělé křivdě; přesvědčení, že (v podstatě bezvýznamná) křivda nebyla dostatečně odčiněna, přesvědčení o úmyslném neodčinění křivdy
BOLOŇSKÁ DEKLARACE v roce l999 bylo dohodnuto pro Evropskou unii, že vysokoškolské studium bude mít tři stupně: bakalářský (tři roky), magisterský a doktorský. Diplom bude mít již bakalářský stupeň.
BONA FIDE*v dobré víře
BONUS*dobrý
BONY PATRES FAMILIAE*dobří otcové rodin
BORDELINE*počítačová choroba mající charakter psychózy
BOSSING systematická šikana podřízeného ze strany vedoucího pracovníka
BOVARYSMUS*člověk se cítí být jiným, než ve skutečnosti je
BPH…benigní hyperplazie prostaty, zbytnění předstojné žlázy (časté u mužů po padesátce)
BRADY -*z řečtiny bradys = pomalý, zdlouhavý, lenivý
BRADYKARDIE*zpomalení srdeční činnosti. Objevuje se např. v noci a nad ránem v důsledku poklesu tělesné teploty a krevního tlaku.
BRADYLALIE*chorobné zpomalení tempa řeči
BRADYPSYCHISMUS*útlum myšlení, pomalá duševní reaktivita; ulpívání na tématu
BRACHY -*z řečtiny krátký, krátko -
BRACHYCEFALICKÝ krátkolebý
BRAIN COMPATIBLE LEARNING učení a vyučování slučitelné s fungováním mozku
BRAINSTORMING "bouře mozku" - metoda "tvůrčího myšlení" založená na uvolnění fantazie a nekonvenčního myšlení, metoda pro generování originálních nápadů
BRAINSTORMING PIMPONGOVÝ*hledání nových nápadů ve dvojici, partner nemusí být zasvěcený do problematiky; nezasvěcený zaručuje často nezvyklé řešení
BREPTAVOST nápadně rychlá mluva s nedbalou artikulací a porušováním plynulosti
BREVILIGNÍ s převládajícími šířkovými proporcemi
BRIEFING instruktáž
BŘITVA OCCAMOVA podle této staré zásady je zbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů, než je nezbytně nutné
BRONCHIÁLNÍ*průduškový
BRONCHOSPASMUS*křeč svalstva průdušek (např. při astmatu bronchiale)
BRONCHUS*průdušky
BRUTALITA*hrubost, krutost, surovost, drsnost, násilí
BRUTÁLNÍ EGO maximálně vystupňované a agresivní sebevědomí
BRUXISMUS*skřípání nebo cvakání zubů (většinou v noci)
BSE*bovinní spongiformní encefalopatie, lidově šílenství krav, přenáší se i na člověka. Projevuje se rostoucí zapomnětlivostí a depresemi. Inkubační doba nemoci je dlouhá (i léta).
BUFFERY nárazníkové faktory proti stresu (např. optimismus, pozitivní autosugesce, víra v transcendentální hodnoty apod.).
BUFFERING EFFEKT účinek způsobený tlumičem nárazů, nárazník vztahující se i k psychicky a sociálně obtížným situacím (např. mikrosociální opora od příbuzného)
BUKÁLNÍ*týkající se tváře, tvářový
BULIMIE*chorobné přejídání se, porucha obživného pudu, chorobný hlad, chybění pocitu nasycení
BULLYINNG šikana, tyranie, psychický teror, ponižování, násilí
BULVÁR*výraz pro ta média (např. tisk), která z celého zpravodajství zajímá pouze to, co nejvíc přitahuje masy, tedy aféry, zločiny, nehody apod.
BUMERANGOVÝ EFEKT*dosažení opačného účinku, než jakého člověk chtěl a snažil se dosáhnout
BURN-OUT EFEKT*emoční "vyhoření", naprosté emoční vyčerpání, často u pracovníků, kteří mají mnoho kontaktů s lidmi
BYTE*nejmenší, osmibitové počítačové slovo
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama