Slovník věd o člověku - Ab-An

8. prosince 2008 v 14:47 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
A
ABÁZIE neschopnost chodit, chůze a někdy i neschopnost stání
ABDOMINATIVNÍ odpor a štítivost budící
ABDUKCE odtažení, pohyb směrem od osy těla
AFEBRILNÍ bez horečky, s normální teplotou
ABERACE úchylka, odchylka funkce, resp. tvaru od normálního stavu
ABHIDHAMMA východní meditativní psychoterapie a psychohygiena vycházející z budhistické orientace
ABILITA způsobilost, aptituda
ABIOTICKÝ neživý, týkající se anorganické přírody
ABJUDIKACE odepření nějakého nároku soudním výrokem
ABLACE odnětí, snesení (části těla či tkáně)
ABNORMALITA odchylka od normy, nevhodnost, neadekvátnost, zvláštnost, zrůdnost
ABNORMÁLNÍ OSOBNOST osoba s takovými trvalými poruchami chování a prožívání, která nedovede udržovat přiměřené vztahy s okolím a jejíž komunikace a chování jsou dlouhodobě nevhodné a nemožné vzhledem k převládajícím, sociálním, kulturním , morálním i právním normám
ABORTUS potrat
ABREAKCE uvolnění vnitřního napětí (např. uměleckým projevem, ale i afektem apod.)
ABREVIATURA slovní zkratka
ABSENCE 1. malý epileptický záchvat (petit mal) 2. nepřítomnost něčeho, např. osoby, vlastnosti, jevu
ABSENCE V PRÁCI četnost nebo celkový rozsah ztrát pracovního času (popř. obojí) zaviněných zaměstnancovou nepřítomností v zaměstnání
ABSENTÉRSTVÍ nedocházení do práce, resp. na dojednaná setkání
ABSORPCE vstřebávání, pohlcování, seslabení jedné látky v druhé
ABSURDITA protismyslnost, něco vnitřně rozporného, nesmyslnost
ABSTINENCE zásadní zdrženlivost, např. vůči alkoholu; zříkání se něčeho, střídmost
ABSTRAKCE myšlenkový proces vytváření obecného pojmu; vyčleňování některých vlastností nebo jednoho znaku z určitého celku
ABÚLIE slabost vůle, nedostatek vnitřní energie (viz hypobulie), nerozhodnost
ABÚZUS zneužívání, nadměrné používání, nadužívání
AC (zkratka) 1. akutní 2. acidum (kyselina)
ACIDA kyseliny, látky zvyšující kyselost žaludeční šťávy
ACROFOBIE chorobný strach z vysokých a hlubokých míst, též akrofobie
ACTH adrenokotikotropní hormon
AD HOC od tohoto okamžiku a z tohoto místa, jen pro tento případ, k věci
ADAPTABILITA schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám
ADAPTACE přizpůsobení se něčemu, přestavba, úprava
ADAPTAČNÍ DOTAZNÍKY dotazníky zjišťující osobní a sociální přizpůsobení, adaptivitu
ADAPTÁTOŘI pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou inovaci
ADAPTIVNÍ HORMONY ,,vyráběné" v organismu kvůli usnadnění přizpůsobení se člověka na stres
ADAPTIVNÍ PŘÍSTUP VEDENÍ*přístup přizpůsobivý, situační, vycházející z teze, že efektivnost stylu záleží na okolnostech
ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ hrané, poplatné konvencím, může skutečné prožívání potlačovat či maskovat
ADAPTIVNÍ přizpůsobivý
ADD závada projevující se poruchou (deficitem) pozornosti bez hyperaktivity(z anglického Attention Deficit Disorder)
ADDIKCE
návyk, často nežádoucí nebo chorobný (např. na drogu), zlozvyk
ADDUKCE přitažení ( končetiny směrem k tělu), připažení
ADEKVÁTNÍ přiměřený, shodný
ADHD deficit pozornosti a hyperaktivita (viz LMD), zkrátka z anglického Attention Deficit Hyperaktivity Disorder
ADHERENCE přilnavost
ADHESE srůst, slepení
ADIENTNÍ přibližující se zdroji stimulu (podnětu)
ADIKTOLOGIE nový vědní obor zabývající se deskripcí, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí na všech typech legálních i ilegálních drog a závislostních poruch chování (např. závislostí na hracích automatech)
ADIPOZITA otylost, nadváha
ADJUSTACE vpravování se do něčeho, zvládání
ADJUSTOVANÁ OSOBNOST formovaná převážně vnějším prostředím, vnějším působením a výchovou, při pouze částečném rozvíjení a sebeutváření některých individuálních možností (podle D. Kováče mezityp mezi osobností rudimentární a kultivovanou)
ADJUVANS prostředek podporující zesilující účinek (např. léčiva), doplňková léčebná technika
ADJUVANTNÍ pomocný
ADMINISTRACE TESTU přesné pokyny jak pracovat s diagnostickou metodou
ADOCILITA neučenlivost
ADOLESCENCE dospívání (v užším slova smyslu od konce puberty do dospělosti - od 15 do 21 roků, v širším slova smyslu včetně puberty do dospělosti - od 10 do 21 roků)
ADOPCE osvojení
ADRENALIN hormon dřeně nadledvinek
ACTH adrenokotikotropní hormon
ADSPEKCE obhlídka
ADSTRINGENTNÍ svíravý, stahující cévy a snižující vyměšování
ADULTOMORFISMUS omyly při posuzování dětí a mládeže, kterým se mylně přičítají vlastnosti dospělých
AD USUM EXTERNUM k zevnímu užití (např. masti, oční kapky)
AD USUM INTERNUM k vnitřnímu užití (např. tablety)
ADVANCED DIRECTIVES přání do budoucna, např. jaké formy léčby a péče si nemocný přeje či nepřeje, pokud upadne do bezvědomí
ADYNAMIE slabost, nestálost, ztráta energie, malátnost, únava
AEROFAGIE polykání vzduchu (neurotický příznak)
AFAGIE neschopnost polykat
AFÁZIE neschopnost rozumět mluvené nebo psané řeči (sensorická afázie) nebo neschopnost hovořit a psát. Bývá způsobena přechodnou (migréna) nebo trvalou poruchou určitých center mozku
AFEBRILNÍ bez horečky, s normální teplotou
AFEFOBIE chorobný strach před dotyky (též haptefobie)
AFEKT prudce probíhající a výrazná emotivní reakce (např. strach, vztek, hněv), emoční výbuch
AFEKTIVNÍ LABILITA nestálost, vratkost v citových hnutích, projevech
AFEKTIVNÍ PORUCHY narušení, chorobné stavy základní nálady jako je manická epizoda, depresivní epizoda a bipolární afektivní porucha
AFÉMIE postižený rozumí slyšenému, sám však nemůže mluvit
AFERENTNÍ vedoucí do centra, nebo směrem k němu, dostředivý
AFILIACE potřeba citového kontaktu s druhými, potřeba být jimi emočně přijímán, kladně hodnocen, laskavost
AFINITA příbuznost, sklon k něčemu
AFIRMOVAT utvrzovat
AFÓNIE ztráta zvučnosti hlasu
AFRODIAZIKA prostředky stimulující pohlavní pud a aktivitu
AFTA drobný bolestivý vřídek v dutině ústní
AFUNKCE neschopnost činnosti
AFUNKČNÍ RODINA neplní ani své základní funkce
AGAPÉ milosrdná, pečující, křesťanská láska
AGEISMUS diskriminace lidí v postproduktivním věku, odmítání všeho co souvisí se stářím, obdoba rasismu zaměřeného na staré lidi
AGENEZE vrozené nevyvinutí orgánu či části těla
AGENS činitel, hnací síla, původce
AGENTURA ANNA pečovatelská služba pro staré a nemocné občany včetně rekonvalescentů, služby hrazeny klienty
AGERÁZIE vitální, zdravý vzhled osoby v pokročilém věku
AGEUZIE ztráta chuti
AGGIORNAMENTO přizpůsobení se současnosti
AGITACE vyvolávání zaujetí pro určitý názor nebo činnost
AGITOVANÝ neklidný
AGITOVANOST neúčelně zvýšená a necílená aktivita např. bezcílné pobíhání, skákání, neadekvátní mimika, emoční podrážděnost
AGLUTICE chorobná neschopnost polykat
AGNOSTICISMUS přesvědčení o nepoznatelnosti podstaty objektivní reality
AGNÓZIE vážná porucha vnímání, neschopnost poznat např.zrakem, sluchem, hmatem známé předměty
AGNÓZIE AKUSTICKÁ slyší, ale nepozná slova, jejich význam
AGNÓZIE OPTICKÁ duševní slepota, vidí ale nepoznává předmět apod.
AGOGA látky vyvolávající nějaký účinek, změnu
AGÓNIE stav bezvědomí těsně před smrtí
AGONISTA činitel působící stejně jako jiný činitel
AGORA starořecké náměstí, kde se odehrával veřejný život
AGORAFOBIE strach z velkého otevřeného prostranství nebo velkého davu, být na veřejných místech, cestovat sám, cestovat pryč z domova
AGOVÁNÍ vybití nevědomých emočních impulsů v jednání
AGNÓZIE OPTICKÁ postižený člověk vidí, ale nepoznává známé předměty ani osoby
AGRAFIE neschopnost psát
AGRAMATISMUS porucha mluvnické stránky řeči
AGRAVACE zveličování skutečně existujících obtíží
AGREGÁT nakupení, shluk, soustrojí, seskupení
AGRESE ALTRUISTICKÁ útočnost zaměřená k ochraně druhých
AGRESIVITA tendence, vlastnost nebo způsob chování, vyznačující se útočným zaměřením vůči objektu. Je buď fyzická, verbální nebo larvovaná (skrytá). Rozlišují se i stupně: skrytá a bez vnějších projevů, projevující se navenek jen verbálně, projevující se navenek i materiální destruktivitou, projevující se brachiálním, fyzickým napadáním jiných osob
AGRYPNIE nespavost
AHA FENOMÉN uvědomění si souvislostí, "osvícení" při přemýšlení a tvorbě, též AHA-ZÁŽITEK
AHA-ERLEBNIS zážitek náhlého uvědomění si řešení problému (K. Bühler), aha zážitek
AHA ZÁŽITEK "osvícení" při tvorbě a přemýšlení
ACHLOROPSIE barvoslepost; neschopnost vidět zelenou
ACHLUOFOBIE chorobný strach ze tmy
ACHROMATIZMUS barvoslepost, postižený vidí vše šedivě
AICHMOFOBIE strach z ostrých předmětů (např. nožů, nůžek, jehel, drátů)
AIDS syndrom získaného snížení imunity způsobený virem HIV
AILUROFOBIE chorobný strach z koček
AIM (zkratka) akutní infarkt myokardu
ÁJURVÉDSKÉ VÉDY posvátné indické knihy
AKALKULIE neschopnost počítat, narušená schopnost a dovednost zvládání základních početních operací a úkonů a chápání matematických vztahů
AKATAFÁZIE neschopnost nacházet vhodné výrazy v řeči, nedovednost formulovat své myšlenky do vět, vybavovat si vhodná slova
AKCELERACE urychlování, zrychlování
AKCENT důraz
AKCEPTACE přijetí jedince ze strany sociálního prostředí (je důležitá pro jeho zdravý osobnostní vývoj)
AKCIDENT*nečekaná a nešťastná událost, která má za následek materiální škody a někdy i ztráty na životech
AKCIDENTÁLNÍ vedlejší
AKČNÍ VÝZKUM jeho účelem je zlepšení např. vzdělávací praxe
AKINEZA, AKINÉZIE neschopnost nebo omezení pohybu
AKLIMATIZACE přizpůsobení k novému prostředí
AKMÉ vrchol, vyvrcholení, věk dospělosti mezi 30. - 45. rokem života
AKMECENTRISMUS postoj k životu, vidící jeho těžiště v období plného rozvoje (střední věk)
AKMEOLOGIE věda o dospělosti (N. N. Rybnikov)
AKNÉ VULGARIS trudovina, nejčastěji v obličeji
AKOASMA sluchový přelud, sluchová halucinace
AKOMODACE přizpůsobení se
AKONTABILITA odpovědnost, povinnost předkládat účty
AKRÁLNÍ okrajový
AKREDITACE osvědčení o odbornosti v dané oblasti
AKROCEFALIE věžovitá lebka
AKROCYANÓZA promodralost rukou a nohou
AKROFÁZE jev, ve kterém se např. křivka biorytmu nachází v maximu
AKROFOBIE chorobný strach z výšky
AKROMEGALIE chorobné zvětšení prstů, nohou, brady, nosu, rtů, jazyka
AKTINOTERAPIE léčba zářením, ozařování
AKTIVACE úroveň činnosti člověka od maximální do minimální, např.: vzrušení, soustředění, bdění, dřímota, lehký spánek, hluboký spánek, mdloba, bezvědomí, smrt
AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ (ASU) podstata této metody sociálně psychologického výcviku, jejíž model vytvořil J. Linhart a J. Perlaki, spočívá v tom, že člověk se vědomě a aktivně podílí na analýze své činnosti a činnosti druhých osob i skupiny se zřetelem k úkolům celé pracovní skupiny. Jde o zvyšování sociální kompetence využíváním sociální zpětné vazby (např. při řešení konfliktů). Problémové případy jsou např. nejprve řešeny individuálně a písemně a poté se diskutují ve skupině. Hledají se optimální alternativy řešení problému.
AKULTURACE přizpůsobení se kulturní tradici, totéž co socializace, společensky nežádoucí způsob chování se člověka
AKUMULACE hromadění
AKUPRESURA léčba tlakem prstů na přesně určená místa povrchu lidského těla
AKUSTICKÝ SMOG nadměrný nápor hudby a hluku, který vede ke snižování schopnosti soustředit se, k nespavosti, nervozitě, agresivitě atp.
AKUTNÍ prudký, naléhavý, rychle probíhající
AKVIROVANÝ získaný
ALÁLIE sluchoněmota, chorobná ztráta řeči, neschopnost zřetelně vyslovovat
ALBINISMUS vrozený nedostatek barviva (celkový nebo částečný)
ALELA konkrétní forma genu /každý gen má dvě alely/
ALERGIE přecitlivělost organismu vůči určité látce, silně imunitní reakce poškozující vlastní tkáň
ALETHIA neschopnost zapomínat
ALEXIE neschopnost číst při zachovaném zraku
ALEXITÝMIE neschopnost "číst" vlastní emoce, citová "negramotnost", také neschopnost vyjádřit emoce, neschopnost pochopit vlastní citové procesy a stavy
ALFABETIZACE*hnutí za odstranění negramotnosti
ALGIE*bolest orgánu nebo tkáně, psychosomatický bolestivý stav, který má často nežádoucí vliv i na mentální, intelektuální výkonnost člověka, jeho základní životní náladu a intenzitu jeho volního úsilí
ALGOLAGNIE*radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým, souvisí s pohlavní úchylkou, sadomasochismus
ALIENACE OSOBNOSTI*přerušení stávající vývojové linie osobnosti
ALIENACE*odcizení
ALIENOFOBIE*chorobný strach ze všeho cizího
ALIMENTÁRNÍ*vyživovací
ALLO -*z kořene řeckého slova allos (jiný)
ALLOCENTRISMUS*vývoj od důrazu na sebe k důrazu na jiné, vycházení vstříc druhým, podpora druhých
ALLOPSYCHICKÁ ORIENTACE*míra správnosti dat uváděných o času, místu a situaci
ALOPATIE*způsob léčby vyvolávající v těle obranný proces léky opačného účinku
ALOPECIE*nadměrné vypadávání vlasů, holohlavost
ALTERACE*porucha, poškození, změna duševna vlivem choroby, drogy apod.
ALTER EGO*druhé já
ALTERANCE*"zjinačení" (proměna proti dosavadnímu stavu)
ALTERANCE OSOBNOSTI*proměna osobnosti oproti dosavadnímu stavu ("zjinačení"), změna
ALTERANČNÍ DEGRESE OSOBNOSTI*pokles úrovně struktury osobnosti
ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ*léčba využívající přírodních prostředků
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ*soubor možných řešení nějakého problému přicházejících pro volbu jednoho z nich v úvahu
ALTRUISMUS*láska k bližnímu, nesobectví, soucitnost, prosociální chování
AMARITIES*hořkost
AMATOFOBIE*chorobný strach z prachu
AMAURÓZA*nevidomost, slepota
AMAXOFOBIE*chorobný strach z jízdy v dopravních prostředcích
AMBICIÓZNOST*ctižádost, úsilí vyniknout
AMBIDEXTER*ten, kdo "má obě ruce pravé", kdo je schopen používat obě ruce stejně obratně
AMBIEKVÁL*mentálně vyrovnaný člověk, u něhož jsou tendence k introverzi i extraverzi v rovnováze
AMBIOPIE*dvojité vidění (vada zraku)
AMBITENDENCE*současný výskyt dvou kontrastních tendencí u téhož člověka, nerozhodnost
AMBIVALENCE*citová "obojakost", současně protikladně prožívaný citový vztah k jedné osobě nebo věci apod. (prožívání sympatie a antipatie současně)
AMBIVERT*mentálně vyrovnaný člověk, u něhož jsou tendence k introverzi i extraverzi v rovnováze
AMBLYOPIE*tupozrakost
AMENCE*akutní zmatenost s halucinacemi, dezorientovanost, motorický neklid
AMNÉZIE*porucha paměti, chybění vzpomínek na určitý časový úsek
AMOK*tropické šílenství, náhlá zuřivost při mimořádném vzrušení
AMORALISMUS*chování nerespektující obecně uznávané morální principy, zásady a hodnoty
AMOR DOMINANDI touha po ovládání, vládě
AMOR HABENDI touha po ekonomickém majetku
AMOR SCIENDI touha po vědění, touha po poznání
AMORFNÍ*beztvarý
AMPLIFIKACE*posilování a prohlubování, např. nových vzorců chování
AMÚZIE*nedostatek nebo ztráta hudebních schopností
AMUZIKÁLNÍ*hudebně málo nadaný, nenadaný
ANABÁZE*dlouhý pochod
ANACIONALIZMUS*národní lhostejnost, vlažnost
ANAFRODIZIE*neschopnost pohlavního vzrušení
ANAKLITICKÁ DEPRESE*vzniká u malých dětí v důsledku raného oddělení od matky (jde o separační syndrom)
ANALEPTIKUM*lék zvyšující činnost životně důležitých orgánů, např. krevního oběhu, dýchání, mozku
ANALFABET*člověk, který neumí číst ani psát
ANALGETIKA*léky tlumící bolest
ANALGÉZIE*snížení až vymizení citlivosti na bolest
ANALOGIZACE*hledání podobností mezi předměty, jevy a činnostmi
ANALÝZA PRÁCE*systematický proces shromažďování a hodnocení údajů o charakteru určité práce
ANALÝZA*dělení, rozčlenění předmětů, jevů a činností
ANALYZÁTOR*receptor, nervová dráha vedoucí do mozkového centra a mozkové centrum
ANALÝZA VARIANCE (ROZPTYLU) statistická metoda k testování hypotéz
ANAMNÉZA*zachycení životního průběhu člověka od početí po současnost, historie celkového vývoje klienta a jeho obtíží
ANAMNESTICKÉ VYŠETŘENÍ zaměřuje se na zjištění historie zdravotních a jiných potíží nebo na celkový vývoj osobnosti klienta od jeho početí po současnost
ANANKASMUS*nutkavé jednání (resp. myšlení)
ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI extrémní puntičkářství, perfekcionismus, rigidita až paličatost, krajní lpění na řádu, pořádku, tradici a konvencích, nadměrná svědomitost v některých oblastech, ale i pochyby o vlastních schopnostech, dovednostech a možnostech, obsese a kompulze
ANAPIE*ztráta nebo snížení kožní citlivosti
ANARTRIE*poškozená až nesrozumitelná výslovnost
ANATOMIE*nauka o složení těla (rostlinného, živočišného i lidského)
ANDRAGOGIKA*pedagogika zaměřená na vzdělání, výchovu a výcvik dospělých
ANDROFOBIE*chorobný strach z mužů
ANDROGEN*mužský pohlavní hormon, testosteron
ANDROLOGIE nauka o mužském organismu, diagnostika a terapie závad a poruch mužských pohlavních orgánů
ANDROPAUZA ,,mužský přechod", snížená hladina testosteronu ve vyšším věku mužů, hyposexualita
ANDROSPERMIE*spermie nesoucí chromosom Y
ANESTÉZIE*necitlivost, znecitlivění, umrtvení
ANETICKÁ PSYCHOPATIE*duševní deviace projevující se necitem, chladem, neschopností prožívat emoce vůči druhým lidem
ANETICKÝ*necitlivý, často i k sobě samotnému
ANETIE*neschopnost lásky k lidem
ANETOPATIE*neschopnost vyšších citů, zejména soucitu
ANHEDONIE neschopnost prožívat kladné emoce a city, neschopnost potěšit se z příjemností, neschopnost radovat se
ANIHILACE*znicotnění
ANIMA archetyp ženy v nevědomí muže, který má v různých dobách a kulturách různé podoby (např.Eva, Věstonická Venuše, Pallas Athéna apod.)
ANIMAL SYMBOLICUM pojem E. Cassirera pro definici člověka
ANIMALITA*projevy živočišné smyslnosti (při přijímání potravy, v sexu)
ANIMISMUS*názor, že duše je základem života; také víra v nadpřirozené bytosti
ANIMOZITA*odpor nebo nepřátelství vůči jiné osobě, předmětům nebo jevům, zaujatost
ANIZOKORIE*stav, kdy zornice obou očí nemají stejnou velikost
ANKETA technika dotazování náhodně vybraných osob
ANOMÁLIE odchylka od normálního stavu
ANOMÁLOSKOP přístroj k přesnému zjištění barvocitu
ANOMIE záporný stav společnosti charakterizovaný nedostatkem normativní regulace, rozklad sociálního řádu, morálních a kulturních norem
ANOREXIA MENTALIS chorobná snaha zhubnout
ANOREXIE nechutenství, chorobné odmítání potravy
ANOREXIE SEXUÁLNÍ ztráta sexuálních potřeb a tužeb
ANORGASMIE chybění orgasmu
ANORMATIVITA buď odchylka přesahující rozpětí běžné základní pedagogické, psychologické, sociální aj. normy, ale ještě ne tzv. širší normy (např. lehčí závada v chování či dificilita, která ještě není patologická) nebo odchylka i od širší normy (např. těžká porucha chování nebo osobnosti, která je již patologická)
ANORMATIVNÍ CHOVÁNÍ chování nerespektující např. základní sociální normy (přičemž anormativní chování není vždy v příčinném vztahu k nemoci jako její přímý projev)
ANOSMIE ztráta čichu
ANOZOGNÓZE neschopnost náhledu nenormálnosti vlastního duševního nebo tělesného stavu
ANTACIDA látky snižující kyselost žaludeční šťávy
ANTAGONICKÝ protikladný
ANTE - před, předcházející
ANTENATÁLNÍ stadium vývoje od početí do porodu
ANTECENDENCE co předchází, předpoklad
ANTEPOZICE umístění dopředu
ANTEROGRÁDNÍ AMNÉZIE ztráta paměti, vztahující se na období poté, co nemocný nabyl vědomí (resp. po úrazu atp.)
ANTI- proti-
ANTIALERGIKA látky proti přecitlivosti
ANTIASTENICKÝ posilující, působící proti tělesné slabosti
ANTIASTMATIKA látky, prostředky zmírňující astma
ANTIBIOTIKA produkty plísní zabraňující růstu jiných mikroorganismů
ANTICIPACE předjímání jevů, které nastanou v budoucnu, očekávání, předtuchy, předběžné uznání nějakého soudu za pravdivý v domnění, že se dalším zkoumáním ověří. Forma sociálního učení: vyjádření důvěry někomu může u něho posílit jeho žádoucí a cílevědomé aktivity. Vyjádřená nedůvěra může žádoucí cílevědomé aktivity redukovat. Platí to však pouze stochasticky.
ANTICIPAČNÍ COPING předjímající zvládání (příprava na očekávané nepříjemnosti)
ANTICIPAČNÍ SOCIALIZACE přejímání názorů, hodnot, norem takové nižší nebo vyšší statusové (referenční) skupiny, do které ještě člověk nepřísluší, ale ve které usiluje o členství
ANTICIPAČNÍ REAKCE předčasná odpověď
ANTICIPAČNÍ STRES např. strach při absenci aktuálního stresoru, stres již při pouhé představě či předvídání reálného stresoru, vyskytuje se často u zvýšeně zodpovědných osob
ANTIDIABETIKA látky s podpůrným vlivem při léčbě cukrovky
ANTIDIAFORETIKA látky proti pocení
ANTIDIARHOIKA látky proti průjmům
ANTIDOTA protijedy
ANTIFLOGISTIKA prostředky, které mírní záněty a mají antiseptický účinek
ANTIHELMINTIKA látky proti střevním parazitům
ANTIHYPERTENZIVA*léky proti vysokému krevnímu tlaku
ANTIKATEXE přesun emoce z jednoho podnětu (objektu) na podnět (objekt) opačný
ANTIKOAGULENCIA látky protisrážlivé
ANTIKONCEPTIVA látky k zamezení nežádoucího početí
ANTIKONVULZIVA léky proti křečím, totéž co antiepileptika
ANTIKVÁRNÍ starožitný, starobylý, zastaralý
ANTIMALARIKA léky proti malárii a některým revmatickým chorobám
ANTINEGROISMUS rasové předsudky proti černochům
ANTIPRURIGINOZA látky zmírňující svědění
ANTIPYRETIKA léky proti horečce
ANTIREVMATIKA léky proti revmatickým chorobám
ANTISEMITISMUS předsudky proti Židům
ANTITUBERKULOTIKA léky proti tuberkulóze
ANTITUSIKA prostředky zmírňující kašel
ANTITYMPANIKA látky odstraňující nadýmání
ANTROPOCENTRISMUS hypotéza, že středem reality je člověk a že vše, co existuje, je jen pro člověka
ANTROPOFÁGIE lidožroutství, pojídání lidského masa
ANTROPOFOBIE chorobná plachost, strach z lidí
ANTROPOGENNÍ způsobené člověkem
ANTROPOID lidoop
ANTROPOLOGIE věda o člověku
ANTROPOCENTRISMUS mínění, že středem celé skutečnosti je člověk a že všechno, co existuje, je jen pro člověka
ANTROPOMORFISMUS polidšťování, např. věcí, zvířat, přírody; názor přikládající věcem, zvířatům atp. lidskou podobu; víra, že vesmír má smysl pouze tím, že v něm existuje člověk
ANTROPOS člověk
ANTROPOSOFIE poznávání boží moudrosti osobní mystickou zkušeností
ANURIE zástava močení a tvorby moči
ANXIETA úzkost, iracionální obava, vnitřní tenze
ANXIOGENNÍ způsobující úzkost
ANXIOLYTIKA léky rozpouštějící úzkost (anxietu)
ANXIOZITA úzkostnost
ANXIOZNÍ NÁLADA chorobné úzkostné stavy trvající více dnů i týdny; chorobně pokleslá sebedůvěra; stísněnost, pokles zájmů, stranění se lidí, někdy návaly hrůzy a vystupňovaná panická reakce s bouřlivým průběhem, zrychlené motorické projevy až agitovanost
A. P. angina pectoris, bolesti na hrudníku (symptom pravděpodobného onemocnění srdce)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Afdikasdyere Afdikasdyere | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 5:45 | Reagovat

В наши дни обувь компании Adidas является одной из самых надёжных в мире. Вы можете не колебаться в качестве продукции Adidas, так как обувь известна по всему миру. Купить кроссовки или вещи вы сможете, если перейдёте на Adidas официальный сайт. Там вы найдёте множество новых кед для парней и девушек. На adidas-rus.ru вы 100% увидите какие-то крутые кеды для себя.

Важным есть и то, что на сайте сезонно доступны скидки на предыдущие сезоны. Несмотря на то, что вся продукция вновь вышла, она моментально доступна на ресурсе. Благодаря этому <a href=https://adidas-rus.ru/>Adidas</a> дисконт интернет-магазин очень известен. Если вы захотите приобрести кеды на октябрь, надежнее это сделать предварительно. Кроссы ADIDAS идут в любом цвете. Вы имеете шанс сделать бронь сразу на шесть пар. У вас также есть возможность заказать кроссовки одной модели, но в светлых цветах.

Все кроссы Adidas идут безумно долговечными. Продукция Adidas популярная и доступна в разных странах. Если вы желаете приобрести кроссовки Adidas в Москве, сделать это просто. Необходимо перейти на портал и подобрать интересующую вас модель. Вы сможете сделать бронирование моментально на несколько кроссовок. Приобретая пять пар обуви, вы отлично экономите. Вы можете забронировать кроссы из ткани или любого другого материала.

Заказать мужские классические кроссовки ADIDAS

Если вы решите купить мужские или женские <a href=https://adidas-rus.ru/>кроссовки Adidas</a> на сайте официального интернет-магазина компании, у вас будет возможность заказать кроссовки с огромной скидкой. Важно и то, что обувь есть в наличии как для зимних месяцев, так и для августа. Вы вероятно сможете приобрести как мужские, так и женские кроссы любого размера в МО.

Вы также вероятно сможете заказать и приобрести кроссовки для бега или пеших прогулок. У вас есть возможность приобрести кроссовки со скидкой 10%. Для этого необходимо подписаться на новости, после чего вам будет активна скидка. Сейчас в столице не так легко обрести скидку на кроссы Adidas. Однако, с содействием фирмы Adidas это стало реально многим.

ADIDAS официальный дисконт интернет-магазин в Москве

На adidas-rus.ru вы имеете шанс заказать курьерскую доставку в любую необходимую вам точку Москвы. Специалисты быстро всё делают в рабочее время и вероятно могут доставить ваш товар вовремя. Для того, чтобы товар вам завезен был, необходимо оставить заявку на сайте. Вы также сможете соединиться с менеджерами и узнать всё по всем вопросам.

Среди распространенных моделей этого сезона известны ADIDAS ULTRA BOOST. Очень пользуются спросом эти кроссы в сером цвете. Их можно использовать в разных целях. Они подойдут как мужчинам, так и женщинам. Необходимо выделить и ADIDAS TUBULAR. Эти кроссовки очень хорошо подойдут для городских условий. Вы вероятно сможете в них также ходить в лес или ездить в дальнее путешествие.

Выделим и то, что все кроссы произведены из хорошего материала. Практически в каждой паре обуви стелька идёт с учетом антибактериальной прокладки. Такая технология была недавно создана и уже известна у клиентов. Сегодня мужские кроссовки Адидас очень известны в коричневом цвете для весны и октября, а также в бежевом для июня. Если вы пожелаете купить женские кроссовки Adidas, вам нужно обратить интерес на светлые цвета, а также на зеленые и синий.

Если вы приобретете кроссы Adidas, вы сделаете правильно. Такая обувь служит месяцами и вероятно может помочь вашим ножкам чувствовать себя комфортно. С помощью обуви этого производителя ваше тело также будет чувствовать себя отлично, а посодействовать в этом может официальный интернет-магазин Адидас.

Не забывайте, что по любым нюансам вы вероятно сможете обращаться к администраторам известного бренда. Они проконсультируют и подскажут как выбрать нужный товар. Всю важную информацию вы можете получить по 8(495)-532-35-45. Наша компания существует по адресу г. Москва, улица проспект Мира 57 стр 1.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama