Slovník cizích slov - Ao-Az

8. prosince 2008 v 14:45 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Ao - Az
AORTA srdečnice
APALICKÝ SYNDROM člověk žije pouze mozkovým kmenem, který udržuje pouze nejprimitivnější biologické funkce, zatímco velký mozek je mrtev, perzistentní vegetativní stav, coma vigile, bdělé bezvědomí (ani život, ani smrt).
APARENTNÍ zjevný (opak inaparentního)
APATIE netečnost, lhostejnost, nezájem o okolí i o vlastní osobu, pasivita
APATEA stoická zásada zachovávat nezávislost k věcem, příp. i lhostejnost
APDM aktivizující problémové didaktické metody ( Borák)
APEL vnější impuls, stimul
APERCEPCE závislost vnímání na celém obsahu našeho duševního života
APETENCE psychická tendence nebo chování zaměřené k cíli, který je pociťován jako příjemný (touha, chuť)
APGAR SKÓRE hodnoceni stavu novorozence po jedné a pěti minutách po porodu, a to dýchání, srdeční frekvence, barva kůže, svalové napětí a odpověď na podněty (např.na nasální katetr). Každá funkce se hodnotí od 0-2 bodů, nejvyšší počet bodů je 10. Vše podle anestezioložky Virginie Apgarové.
APHRASIA VOLUNTARIA dobrovolná němota
APIFOBIE chorobný strach ze včel
APLIKOVANÝ VÝZKUM zkoumání praktických problémů, jejichž vyřešení povede k lepší výkonnosti v dané oblasti
APNOE zástava dechu
APO- řecky pryč, od, ze, pro, při
APOKATASTAZE duchovní obnova
APOPLEXIE mozková mrtvice
APRAXIE neschopnost poznat účelovost nástrojů, neobratnost
APRIORNÍ předem (bez zkušeností) daný a přijímaný
APROBACE způsobilost učitele vyučovat na určitém stupni nebo typu školy nebo určitým předmětům
APROSEXIE nedostatek pozornosti, ztráta pozornosti
APTUS schopný, práceschopný
ARACHNOFOBIE chorobný strach z pavouků
ARBITER MUNDI soudce světa, rozhodčí
ARBITR rozsuzovatel, nezaujatý svědek
ARBITRÁŽ předložení sporu neutrální třetí straně
AREION původně posel rychlé pomoci, nyní monitorovací systém, který rychle spojí s ostatními člověka v nouzi, např. po pádu na zem v liduprázdném domě (padající má miniaturní vysílačku na krku)
ARGUMENT tvrzení doložené věcnými důkazy
ARCHAISMUS starobylost, zastaralé slovo, přežitek ze starých časů
ARCHETYP produkt kolektivního nevědomí, zachycující historické zkušenosti a nevědomé motivy, pratyp, nemateriální dědictví nashromážděné v nevědomí člověka, rodiny, národa a kultury předešlými generacemi. Pojem C.G. Junga
ARIVISMUS energetické vysávání jednoho člověka druhým, touha vyniknout; nezdravá ctižádost
ARMÁDA SPÁSY pomoc bezdomovcům
AROGANCE drzost, zpupnost, nadutost, domýšlivost, nadřazenost
AROUSAL zvýšená aktivační úroveň, "nabuzení"
ARTEFAKT původně umělý výrobek, výtvor, přeneseně něco neživého, nesprávného
ARTEFICIALISMUS závislost myšlení na činnosti (u dítěte)
ARTERIÁLNÍ tepenný
ARTERIOSKLERÓZA kornatění tepen, tvrdnutí tepenných stěn, zvlášť ve vysokém stáří
ARTETERAPIE využívání umění pro léčebné účely
ASCENDENTNÍ mající sklon vést ostatní
ASEPTICKÝ bez přítomnosti mikroorganismů a choroboplodných zárodků
ASERTIVITA sebeprosazování, které nevylučuje ohleduplnost
ASFYXIE dušení způsobené nedostatkem kyslíku
ASIMILACE připodobňování, přizpůsobování
ASIMILACE VE SPOLEČNOSTI takové interetnické vztahy, kdy minoritní přistěhovalci opouštějí vlastní tradice a zvyky, aby se přizpůsobili majoritní společnosti
ASIMILOVANÉ MENŠINY skupiny přizpůsobené v nové občanské společnosti, s redukovanými rysy své původní identity, vykořeněné z tradičních specifik a hodnot
ASKEZE odříkání, odpírání si požitků všeho druhu
ASOCIACE spoj, spojení, sdružení (např. psychických obsahů)
ASPEKCE vyšetření pohledem
ASPEKT stránka nějakého složitého jevu
ASPERGERŮV SYNDROM vyskytuje se převážně u chlapců. Má podobné příznaky jako autismus, vyskytují se stereotypní zájmy a obliba neměnných bizarních činností, poruchy sociální interakce a komunikace, není zde však celkové opoždění řeči ani kognitivního vývoje. Výsledkem bývá autistická, schizoidní porucha osobnosti.
ASPIRACE nároky jedince či skupiny na dosažení určitých cílů
ASTÁZIE neschopnost stát a chodit
ASTENIK hraniční případ leptosomního (štíhlého) typu, hubený člověk
ASTHEN - řecky slabo -
ASTIGMATISMUS vada v lomivosti oka (paprsky se v oku nespojují v jednom bodě)
AST (zkratka) autoregulační senzitivizační trénink (autorem je Kovačič). Je zaměřený na sebepoznání a autoregulační chování.Lze ho aplikovat skupinově i individuálně.
ASU (zkratka) aktivní sociální učení (Linhart, Perlaki, Vašek). Cílem je zvýšení sociální kompetence formou seminářů.
ASUMPCE předpoklad, domněnka
ASUP (zkratka) aktivní sociální učení programované, řízené aktivní sociální učení. Aplikuje se např. série jedenácti konfliktních situací, které řeší profesijně homogenní skupina. Cílem je zvýšit pohotovost, rychlost a správnost řešení modelových konfliktů. (Autorem je J. Sedlák).
ASUMPČNÍ SVĚT předpokládaný svět (J.D. Frank)
ASYMPRAXIE to, co se děje v pozorovaném, se neděje v pozorovateli a naopak (J. Hraše)
ASYNCHRONNÍ nesoučasný, nesouběžný
AUTARKIE soběstačnost, míra nezávislosti na ostatních (připravenost na jejich možná selhání), míra síly k samotě
ATAKA útok, napadení, prudký záchvat choroby, poruchy
ATARAXIE stav duševního klidu; lékové zklidnění pacientů s poruchami chování
ATAVISMUS znovuobjevení vlastností vzdálených předků u potomků
ATAVUS předek
ATAXIE neurovnanost pohybů, nesoulad pohybů, porucha hybnosti
ATITUDA postoj
ATLET somatický typ charakterizovaný vyvinutým svalstvem hrudníku a dolních končetin
ATONIE ochablost, snížení normálního napětí
ATRIBUCE tendence připisovat či přisuzovat úspěchům či neúspěchům různé příčiny
ATRIBUČNÍ CHYBA podceňování obtížnosti situace u druhých, ale přeceňování obtížnosti situace u sebe (u vlastního neúspěchu)
ATRIBUČNÍ PROCESY přiřazování příčin
ATRIBUČNÍ PROBLÉM zjišťování příčin chování vlastního i druhých osob
ATRIBUČNÍ STYL konzistentní postupy, kterými člověk provádí kauzální atribuci (vysvětlování) svého života (např. pesimisticky nebo optimisticky)
ATRIBUČNÍ TEORIE zabývá se přisuzováním příčin vlastního i cizího chování (F. Heider)
ATRIBUTIVNÍ přívlastkový
ATROFIE zmenšování funkce nebo orgánu živého jedince
ATTITUDA postoj
ATÝMIE trudnomyslnost
AUDIOLOGIE vědní obor zkoumající normální i porušený sluch
AUDITIVNÍ sluchový
AUDIT PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ audit v oblasti lidských zdrojů, podobně jako daňový nebo finanční audit; zkoumá, zda personální politika a praxe je správná (a zda je plněna)
AUDITORIUM posluchárna
AURA "svítící" prostor kolem živých objektů; prožitek těsně před záchvatem
AURIS ucho
AUROPUPILÁRNÍ REFLEX na zvukový podnět přivedený do ucha se zúží a pak opět rozšíří zornice na téže straně obličeje; objektivní zkouška sluchu (např. novorozence); též reflex Kutvirtův
AUSKULTACE vyšetření poslechem
AUTENTICKÝ hodnověrný, pravý, původní
AUTISMUS pohroužení do vlastního života
AUTISTICKÉ DEREISTICKÉ MYŠLENÍ myšlenky volně unášené fantazií bez ohledu na skutečnost a vlastní zkušenost
AUTISTIK občanské sdružení na pomoc dětem i dospělým s autismem
AUTOAKCEPTACE přijetí sebe sama se svými klady i zápory
AUTOAGRESIVITA agresivní (útočné) zaměření na vlastní subjekt (osobu)
AUTOCHTON praobyvatel (např. Slovan v Evropě)
AUTOAKCEPTACE přijetí sebe sama (uznávání sebe sama), sebepřijetí; úzce souvisí se zážitkem či vědomím vlastní hodnoty
AUTOAKUZACE sebeobviňování
AUTOAKUZAČNÍ BLUD chorobné sebeobviňování za domnělé zločiny, křivdy v minulosti spáchané na druhých lidech; zneuznávání vlastní mravní hodnoty, tendence trestat sebe sama
AUTOANALÝZA analýza sebe sama
AUTOANAMNÉZA životní historie člověka (klienta, pacienta) získaná od něho samotného (dříve tzv. subjektivní anamnéza)
AUTOATRIBUCE subjektivní přisuzování a připisování vnitřních a vnějších, trvalých či dočasných příčin vlastního úspěšného či neúspěšného, žádoucího i nežádoucího sociálního chování a duševního prožívání
AUTOBIOGRAFIE vlastní životopis
AUTODESTRUKTIVNÍ CHOVÁNÍ sklony ke sebezničení, sebepoškozování, suicidální tendence (viz též sebedestruktivní tendence)
AUTODIAGNOSTIKA introspektivní poznávání vlastních mentálních limitů, schopností, emocí, volních vlastností, dovedností, charakteru a celého subjektu možného, které je důležité pro adekvátní a optimální autoregulaci
AUTODIDAKCE sebevzdělávání
AUTOEROTIKA erotická manipulace člověka s vlastním tělem (kvůli dosažení slasti)
AUTOFOBIE chorobný strach z vlastní osoby
AUTOFONIE odcizené vnímání vlastního hlasu
AUTOGNOSTICKÉ AKTIVITY snahy poznat sebe sama
AUTOKINETICKÝ JEV iluze pohybu při pohledu na malý světelný nepohybující se bod v tmavé místnosti
AUTOKOGNICE sebepoznání
AUTOKOGNITIVITA úroveň znalostí o osobě samém (o vlastní psychice a osobnosti)
AUTOKULTIVACE OSOBNOSTI seberozvíjení, autoregulace, sebevýchova, selfmanagement s cílem stát se kulturní a morální osobností
AUTOMANAŽERSTVÍ sebeutváření, sebezdokonalování, autoregulace, sebeřízení, selfmanagement, dosahování svého optimálního osobnostního potenciálu, naplňování subjektu možného v oblasti kognitivní, emocionální a konativní
AUTOMANIFESTACE seberealizace
AUTOMATISMUS neúčelné jednání
AUTOMUTILACE sebezmrzačení, sebepoškozování
AUTONOMNÍ samostatný, nezávislý
AUTOOBJEKTIVACE člověk vyjadřuje sebe sama svým dílem, životním slohem, činy a výtvory
AUTOPOIETICKÝ tvořící sebe sama
AUTOPRAXIE samostatné jednání
AUTOPROJEKCE promítání vlastních kladných i záporných psychických a osobnostních zvláštností do druhých lidí, posuzování ostatních lidí podle sebe
AUTOPSIE a) samostatná osobní zkušenost, poznání vzniklé sebepozorováním b) pitva s cílem zjistit příčinu smrti
AUTOPSYCHICKÁ ORIENTACE míra správnosti uvádění základních dat o sobě samém
AUTOPUNITIVNÍ sebetrestající, hledající vinu v sobě
AUTORITA vážnost a z ní vyplývající vliv osob, institucí atp.; moc vyplývající z převahy určitých hodnot nebo domněnky o nich
AUTORITA SUBJEKTU VÝCHOVY subjektem v procesu výchovy je pedagog. Autoritu zastává hlavně svými vědomostmi a dovednostmi a vlastnostmi své osobnosti, svým vystupováním a uměním individuálního přístupu k žákům.
AUTOSKOPICKÁ HALUCINACE postižený vidí sebe, svého dvojníka
AUTOSKOPIE vidění (pozorování) sebe sama
AUTOSOM označení pro 22 chromosomových párů, jež se nepodílejí na určování pohlaví
AUTOSTEREOTYP hodnocení osob ve vlastní skupině
AUTOTERAPIE začíná adekvátním sebepoznáním, pokračuje autokorekcí a končí autoakceptací
AUTOTROFIE schopnost a dovednost organismu vytvářet z látek neústrojných látky ústrojné
AUXOLOGIE obor zabývající se růstem člověka
AVERZE nepříjemný pocit, odpor
AVIDITA chtivost, lačnost, zaměřenost na hromadění, získávání pro sebe
AVITAMINÓZA úplný nedostatek vitamínů
AVOIDNÍ vyhýbavý
AXIOLOGIE nauka o hodnotách, teorie hodnot
AXIOMA základní, výchozí předpoklad, výchozí věta vědy
AXIÁLNÍ osový
AXIS MUNDI strom, který je osou světa
EXISTENCIÁLNÍ INTELIGENCE termín H. Gardnera pro schopnost zabývat se hlubšími otázkami lidského bytí, smyslem života i umírání atp.
AZOOSPERMIE nepřítomnost spermií v ejakulátu
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jamiesrex Jamiesrex | E-mail | 17. ledna 2019 v 12:06 | Reagovat

~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
-

2 Jamiesjsrex Jamiesjsrex | E-mail | 27. ledna 2019 v 3:56 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/hh75d
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama