Slovník věd o člověku - S

8. prosince 2008 v 7:38 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
S
SADISMUS ukájení pohlavního pudu týráním sexuálního partnera
SAKÁDY neuvědomované skokovité pohyby očí při pročítání textu, skoky
SAKRALIZACE posvěcení
SAKRÁLNÍ křížový
SALIENCE výraznost, míra důležitosti, hodnota, aktuálnost
SALIVA slina, produkt slinných žláz (salivace = slinění)
SALTATORNÍ VÝVOJ vývoj ve skocích
SALUS zdraví
SANACE ozdravení, vyhojení, uzdravení
SANGVINIK typ, druh temperamentu projevující se např. extraverzí, psychonervovou stabilitou, častým střídáním dojmů, pohyblivostí
SANKCIONIZOVÁNÍ trestání
SARKASMUS jízlivý posměch, založený na pocitu převahy mluvícího nad osobou o níž nebo s níž mluví
SATANISMUS uctívání, kult Satana (vláda pekel, symbol pokušitele)
SATI všímavost
SATIACE otupení, nasycení, podléhá jí patrně každá libost
SATURACE nasycení, např. citová saturace znamená, že dotyčná osoba má možnost se emočně vyžít, uspokojování
SATYRIÁZA chorobná pohlavní náruživost u mužů
SCREENING vyhledávání osob postižených určitou chorobou v populaci
SCATTER sketr, rozptyl výkonů v psychologické zkoušce
SCIENCIOMETRIE součást vědy o vědě, čili metavědy; aparát na sebehodnocení vědy
SEBEANALÝZA sebereflexe vlastního jednání a prožívání
SEBEDESTRUKTIVNÍ CHOVÁNÍ sebepoškozování, závislost na alkoholu, tabáku, drogách, špatné stravovací a hygienické návyky, celkově zdravotně závadný životní styl
SEBEMONITOROVÁNÍ regulace chování člověka podle toho, co si myslí, že od něho očekává okolí. Vyšší úroveň sebemonitorování mívají lidé, kteří usilují o dobré vztahy.
SEBEODKRÝVÁNÍ sdělování intimních pocitů a informací druhému
SEBEOCHRANNÉ ATRIBUCE tendence připisovat úspěch sobě samému a neúspěch extrapunitivně jiným nebo situačním faktorům
SEBEPROŽÍVÁNÍ emocionální prožitky vlastního já
SEBEREALIZACE aktualizace vlastních možností, potencialit, schopností, dovedností, nadání; shoda vlastních možností a reálné výkonnosti; zdroj spokojenosti
SEBEREFLEXE prostředek sebeuvědomování a východisko sebeformování; směřuje k sebeaktualizaci
SEBEREPRESENTACE projevy sebereflexe na úrovni jednání s druhými lidmi (např. zastrašování, sebepovyšování, pokorné chování atp.)
SEBESCHEMATA poznávací jednotky sebepojetí
SEBESYSTÉM celek postojů k vlastnímu já; poznávací složku sebesystému tvoří sebepojetí, emocionální složku sebesystému tvoří sebehodnocení
SECTIO CAESAREA císařský řez
SECULARIS POTESTAS světská moc
SEDACE uklidnění
SEDATIVUM utišující, uklidňující prostředek
SEDIMENT usazenina
SÉGLASOVY VERBÁLNĚ MOTORICKÉ HALUCINACE zdánlivý vjem artikulačních pohybů a pronášení řeči bez vlastní vůle, aniž by byla řeč vyslovena nahlas
SEGMENTÁLNÍ dílčí, částečný
SEGREGACE rozlišení, oddělení, oddělování, odlučování
SEKCE řez, pitva
SEKRETOLYTIKA*prostředky, které zřeďují a zkapalňují hustý hlen nahromaděný v cestách dýchacích
SEKRECE*vyměšování
SEKULARIZACE*zesvětštění; též převedení církevního majetku do světských rukou
SEKULÁRNÍ AKCELERACE současní lidé mají větší hmotnost a výšku postavy než lidé z minulosti
SEKUNDÁRNÍ*druhotný, druhý v pořadí, odvozený z jiného
SEKUNDÁRNÍ PREVENCE včasné rozpoznání (a příp. i vyhledání) zdravotních nebo psychosociálních problémů, závad a poruch a zajištění potřebné specifické a odborné péče pro ohroženého jedince a zamezit tak příp. rozšiřování negativního psychosociálního či zdravotního jevu
SEKUNDÁRNÍ SYMPTOMY vedlejší, málo významné, netypické příznaky normálního nebo patologického chování a prožívání
SELEKTIVITA POZORNOSTI*schopnost a dovednost vybrat si ze shluku činností či jevů jev nebo činnost určitého druhu, např. barvy, tvary
SELEKTIVNĚ ADAPTABILNÍ TYP přizpůsobivý jen v určitém prostředí nebo za určitých okolností a situací
SELEKTIVNÍ*výběrový, vybraný
SELF-ESTEEM*sebeúcta
SELF-IMAGE*představa sebe sama; obraz sebe sama
SELF-KONCEPT*sebepojetí
SELF-PICTURE*sebeobran
SELF - RELIANCE sebedůvěra, nezávislost, spoléhání na sebe sama, soběstačnost
SÉMANTICKÁ JEDNOTKA pojem, avšak někdy i též věta, definice,grafický symbol, odstavec textu apod.
SÉMANTICKÝ*významový (týkající se významu)
SEMEL*jedenkrát
SEN zkratka angl. sousloví special educational needs, což znamená děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), což je náhrada termínu postižené či handicapované děti
SENDVIČOVÝ MODEL HODNOCENÍ*záporné hodnocení, nápravná poznámka je vložena mezi dvě poznámky pochvalné, čímž se stává záporné hodnocení pro pracovníka přijatelnější
SENILNÍ*stařecký
SENIUM*stáří
SENZACE*vjem, zážitek
SENZIBILITA*vnímavost
SENZIBILIZACE*zvýšená citlivost vůči určitým podnětům
SENZITIVNÍ*citlivý, vnímavý
SENZORIALITA*smyslová živost
SENZORICKÉ NÁVYKY A DOVEDNOSTI*např. diferenciace tvarů písmen při čtení, diferenciace fonémů při poslechu řeči, ale také při vyřezávání, řízení auta
SENZORICKÝ*smyslový, pocitový
SENZUALISMUS*směr, který za rozhodující pramen poznání pokládá smyslové vjemy
SEPARACE*odloučení, oddělení (např. dítěte od matky)
SEPARAČNÍ ANXIETA závada či porucha prožívání a chování zapříčiněná úzkostí a strachem z odloučení (např. malých dětí od matky)
SEPSE*otrava
SERIOVÝ (POLOHOVÝ) EFEKT*při učení se nejobtížněji pamatuje střední část řady
SERVILNÍ*patolízalský, podlézavý, snažící se zavděčit
SETRVAČNOST LIDSKÉHO MYŠLENÍ*prosazení nových názorů, které jsou v rozporu s dřívějšími názory, vyžaduje vždy překonání určitého konzervatismu, určité "inerce" původních představ
SEXUÁLNÍ DEVIACE*nenormální uspokojování pohlavního pudu
SEX-TEST*zjišťuje u některých žen, např. u závodnic, pohlavní chromosom XY, i když mají ženské genitálie a ženskou postavu. Mívají však maskulinní tendence.
SCHIZOFRÁZIE*nesmyslné, se situací nesouvisející mluvení
SCHIZOFRENIE*vážná duševní choroba projevující se rozštěpením až rozpadem osobnosti, ztrátou smyslu pro reálný svět, ponorem do vlastních fantazií, halucinací a bludů. Je provázena nedostatkem náhledu vlastní choroby.
SCHIZOIDNÍ TENDENCE*např. plané mudrování a filosofování, odtrženost od života
SCHOPNOST*strukturální systémový soulad mezi požadavky výkonové aktivity a osobnostními (psychickými) předpoklady člověka k úspěšnému provádění dané činnosti. Schopnost se rozvíjí pomaleji než dovednost.
SCHU (zkratka)*syndrom chronické únavy projevující se např. poruchami paměti, bolestmi svalů a kloubů, hlavy, mírně zvýšenou teplotou, poruchami spánku apod.
SIALOADENITIDA*zánět slinných žláz
SIDERODROMOFOBIE*chorobný strach z jízdy vlakem
SIGMATISMUS*šišlavost, porušená výslovnost sykavek
SIGNÁL DRUHÉHO ŘÁDU*slovo, tj. zástupce signálu prvního řádu
SIGNA DIABOLICA tzv.,,ďábelská znamení" na těle
SIGNÁL*(fyzikální) pochod nesoucí informaci
SIGNIFIKANCE*významnost
SIGNUM*znamení, příznak
SILOVÉ TESTY*zkoušky, jejichž cílem je šetření maximálních možností zkoumané osoby v oblasti nadání, vědomostí nebo dovednosti
SIMPLE AND ELEGANT*princip metodologie věd; čím složitější výklad, tím méně je pravděpodobný
SIMPLEXNÍ*jednoduchý (např. člověk, osobnost), prostý, nesložitý, nekomplikovaný
SIMULACE*vědomé klamání, předstírání choroby
SIMULITUDO*podobnost
SIMULTÁNNÍ*soudobý, souběžný, současný
SINE IRA ET STUDIO*bez hněvu a zaujatosti, tj. klidně a nestranně (zásada objektivního posuzování)
SINGULÁRNÍ*individuální
SINGULTUS*škytavka
SINISTER*levý, vlevo, na levé straně
SISYFOVSKÝ*těžký a marný
SITOFOBIE*odmítání jídla, a to nejméně několikadenní; útlum; někdy i bludy
SITUS*poloha
SKATOFILIE anonymní telefonáty a eroticko-sexuálním obsahem (též erotofonie)
SKEPTIK*pochybovač, nedůvěřivý člověk
SKETOGRAM*převedení výsledku testu na graf
SKETR*rozptyl
SKILL dovednost (např. intelektuální, ale i sociální)
SKLERÓZA*kornatění cév
SKÓRE*výsledek
SKOTOFILIE*záliba v temném prostředí
SKOTOM*defekt ve zrakovém poli (positivní - postižený o tom ví; negativní - postižený o něm neví)
SKOTOFOBIE*strach před tmou a temnými prostory
SKOTOPICKÉ VIDĚNÍ*noční vidění oka adaptovaného na tmu
SKUPINA FACE TO FACE společenství tváří v tvář
SKUPINA REFERENČNÍ s ní se člověk identifikuje, i když není jejím členem
SKUPINOVÉ TESTY*zkoušky vhodné pro současné vyšetřování celé skupiny osob jedním badatelem
SKRUPULOZITA*přehnaná svědomitost
SLABODUCHOST*omezenost, výrazně podprůměrná úroveň rozumových schopností, ne však ještě defekt ve smyslu slabomyslnosti
SLAST*stav psychiky vznikající uspokojováním potřeb, snižováním duševního napětí
SLENDER LIFE*"štíhlý život"
SLOVNĚ ABSTRAKTNÍ TYP PAMĚTI*člověk si nejlépe pamatuje slova
SLOW TO WARM*pomalu se rozehřívající jedinec
SLUCHOVÉ HALUCINACE*zdánlivé vjemy, a to buď jednoduchých zvuků (kroky, šum, úder) nebo složitých zvuků (zpěvu, hudby, volání apod.)
SLUCHOVĚ VERBÁLNÍ HALUCINACE*zdánlivé vjemy slyšených slov, vět, rozhovorů, které např. někdy obsahují radu, příkaz nebo rozkaz, zlomyslné poznámky, vyhrůžky apod.
SMĚRODATNÁ ODCHYLKA*(sigma) určuje soustředěnost (resp. rozptýlenost) naměřených hodnot kolem aritmetického průměru
SMOG*znečištění ovzduší vyznačující se vysokou koncentrací tuhých částic
SNIFFING druh toxikomanie, čichání, čichačství, např. organických rozpouštědel: benzinu, eteru, acetonu, toluenu a některých lepidel
SOCIABILITA*stupeň ochoty navazovat sociální kontakty
SOCIALIZACE*proces utváření osobnosti a její kultivace (zejména myšlení, cítění a chování)
SOCIÁLNÍ ADAPTABILITA*společenská přizpůsobivost, začlenění člověka do společnosti
SOCIÁLNÍ DEBILITA dítě se navenek jeví jakoby bylo mentálně retardované, ale je pouze výchovně a výukově zanedbané při normálních rozumových schopnostech
SOCIÁLNÍ DĚLOHA metaforický název pro rodinu
SOCIÁLNÍ DEZIDERABILITA očekávaný způsob chování a jednání
SOCIÁLNÍ EXKLUZE vyloučení ze společnosti
SOCIÁLNÍ FACILITACE*změna chování v přítomnosti druhých osob (např. zvýšení nebo snížení výkonnosti), kladný vliv společenských podnětů na výkon některých osob
SOCIÁLNÍ IDENTITA*je složena z pohlaví, jména, věku, role a statusu a ztotožnění se s nějakou sociální skupinou
SOCIÁLNÍ INKLUZE začlenění do společnosti
SOCIÁLNÍ IZOLACE strategie odtažení sebe sama od přátel, rodiny, společnosti, ale i vnější redukce počtu sociálních vazeb, vyčleňování ze společnosti, nedostatečný počet sociálních vazeb na pracovišti i v soukromí, proces či stav sociálního vyloučení (exkluze)
SOCIÁLNÍ PARASITISMUS symbiotický život na úkor druhých lidí, nároky na mzdy, finanční dávky či odměny za minimální či nulovou práci
SOCIÁLNÍ POZICE postavení, které člověk zaujímá v sociálních skupinách (např. v rodině či v práci)
SOCIÁLNĚ ANORMATIVNÍ CHOVÁNÍ*jednání nerespektující základní sociální normy (chování v rozporu se sociálními normami)
SOCIOBIOLOGIE*zkoumání biologických základů společenského chování
SOCIOGENNÍ*vznikající v důsledku různých druhů a forem společenského ovlivnění
SOCIOGRAM*grafické znázornění (schéma) výsledku sociometrického výzkumu vzájemných vztahů ve skupině
SOCIOLOGIE*věda o společnosti, zabývá se sociálními jevy, procesy a útvary
SOCIOLOGISMUS směr považující člověka v podstatě za pouhý produkt společenských vztahů a interakcí
SOCIOMETRIE*technika zkoumání struktury a dynamiky malých skupin
SOCIOMETRICK0 VAZBY vzájemná lhostejnost, sympatie plus lhostejnost, lhostejnost plus sympatie, vzájemná sympatie, antipatie plus lhostejnost, lhostejnost plus antipatie, vzájemná antipatie, sympatie plus antipatie, antipatie plus sympatie
SOCIOPATOLOGIE*nauka o poruchách společnosti
SOFOS*moudrý
SOLÁRNÍ (SOLARIS)*sluneční
SOLICITOVAT*naléhavě prosit, žádat, dožadovat se nějakého práva, pomoci
SOLIPSISTA*člověk, který neuznává nic kromě svých duševních stavů
SOLIPSIZMUS*názor, že reálně existuje pouze JÁ se svými specifickými prožitky, ostatní svět je pouhou představou
SOMATICKÁ ZDATNOST*schopnost a dovednost vyrovnat se s nejrůznějšími nároky na organismus
SOMATICKÝ POTENCIÁL*charakterizuje fyzickou funkční zdatnost subjektu
SOMATOGENNÍ*mající původ v tělesném organismu
SOMATOTROPNÍ*ovlivňující lidské tělo
SOMATICKÝ HOSPITALISMUS*infekce získaná během léčby v ústavu či nemocnici, interkurentní onemocnění
SOMATICKÝ*tělesný
SOMATOPEDAGOGIKA (SOMATOPEDIE)*speciální pedagogika tělesně vadných, defektních
SOMATOTERAPIE*léčba biologickými prostředky
SOMATOTYP*tělesný typ, druh, soustava tvarových a funkčních znaků
SOMNAMBULISMUS*náměsíčnost, lunatismus, porucha spánku blízká hypnóze
SOMNILOGIE*mluvení ze spánku
SOMNOLENCE*ospalost, chorobná dřímota, snížená bdělost
SOMNUS*spánek
SONOGRAFIE*vyšetření ultrazvukem
SOPOR*bezvědomí rázu hlubšího spánku
SOUKROMÁ LOGIKA individuální kognitivně-emocionálně-behaviorální způsob chápání světa a přesvědčení o něm
SOUROZENECKÁ RIVALITA extrémně silné záporné pocity k sourozencům, zejména mladším, opoziční chování, hádky, konflikty, sourozenecké soupeření o pozornost a lásku rodičů, žárlivost na preferování sourozence (domnělé i reálné)
SPASMOFILIE*sklon ke křečím
SPASMOLYTIKUM*prostředek uvolňující křečovité stažení hladkého střeva
SPASMUS*křeč, rychlé a mimovolní stažení svalu
SPASTICKÝ*křečovitý, napjatý
SPECIFICKÝ*příznačný, osobitý, zvláštní
SPECIFICKY LIDSKÁ SCHOPNOST*je rozdílná od vlohy, která se předává dědičností. Specifická lidská schopnost vzniká postupnou strukturalizací vrozených vlastností podle požadavků dané činnosti.
SPERMIE*samčí pohlavní buňka
SPINÁLNÍ*týkající se hřbetu; páteřní, míšní
SPIRITUALISMUS*idealistický filosofický směr, uznávající jako prvotní, určující či jedině významné duchovní hodnoty
SPIRITUS*duch; lék
SPONTANEITA*dobrovolnost, nenucený projev, samovolnost, přirozenost
SPONTÁNNÍ*samovolný, bezděčný
SPORADICKÝ*ojedinělý, roztroušený, řídký
SPU specifické poruchy učení
SPV (zkratka) sociálně psychologický výcvik obsahující určitý intervenční program
S-R (zkratka)*stimulus-response, tj. podnět-reakce, základní vzorec původní behaviorální teorie
SPURIUS*nepravý
STABILITA INTELIGENCE*inteligence je pouze relativně stálá. Některé složky inteligence se snižují v průběhu stárnutí. Začátek úbytku je individuálně rozdílný podle celkového zdravotního stavu, životosprávy, pracovní historie atp.
STABILITA POZORNOSTI*schopnost a dovednost obírat se jedním jevem, předmětem či jednou činností stejnoměrně
STABILIZACE*ustálení, dosažení stálosti
STACIONÁRNÍ*stálý, neměnný
STAFFING formování personálu pro organizaci
STAGING testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu nemocí (např. rakoviny), jejímu zařazení do určitého stadia a k taktice léčby
STAGNACE*zastavení (např. vývoje psychiky), strnulost, nehybnost
STANDARDIZACE TESTU*získání norem pro určité skupiny osob
STANDARDNÍ OSOBNOST*pojem K. Leonharda pro normální osobnost
STANDARDNÍ SKÓRE*výsledky získané lineární nebo nelineární transformací hrubých bodů
STASIBASIFOBIE*chorobný strach postavit se a chodit
STATORECEPTOR*receptor zajišťující rovnováhu
STATIM*ihned (přednostní vyšetření), naléhavé
STATUS*výška zařazení jednotlivce do hierarchie prestiže ve skupině; stav
STATUS IDEM*neměnící se stav nemoci (po několik hodin či dní)
STATUS NAPLNĚNÉ IDENTITY v tomto stavu je člověk schopen přijímat zodpovědně závazky a povinnosti
STATUS PRAESENS*stav přítomný
STATUS QUO*stav současný
STEATÓZA* nahromadění tuku v tkáních a buňkách
STENICKÝ*silný, vitální (opak astenický), podněcující, posilující
STENIE*síla, odolnost (psychická i tělesná)
STENOKARDIE*svíravá bolest na hrudi, srdeční úzkost (typické pro anginu pectoris)
STENÓZA*zúžení
STENOVÁ STUPNICE*normalizovaná stupnice o 10 jednotkách zvaných steny (odvozeno od standard ten)
STEREOAGNOSIE*"hmatová slepota", neschopnost poznávat předměty hmatem
STEREOGNÓZIE*schopnost poznávat předměty hmatem
STEREOSKOPICKÝ EFEKT*dojem prostorovosti, plastičnosti
STEREOTYPIE*dlouhodobě opakované strojově stejné pohyby těla bez souvislosti s ostatními duševními činnostmi a bez zřetelné poruchy vědomí, neúčelné, nevyvolané zvnějška
STEREOTYPNÍ*zvykový, ustálený, mechanicky udržovaný
STERILITA*zbavenost choroboplodných zárodků, neplodnost
STERNUM*hrudní kost
STIGMA*poznamenání, znak, stopa po poranění, viditelná známka nemoci
STIMUL*podnět
STIMULACE*podněcování k něčemu, povzbuzení, dráždění
STIMULAČNÍ DROGY LEGÁLNÍ tabák, káva, čaj, kakao, maté, cola aj.
STIMULAČNÍ DROGY TVRDÉ tvrdé: kokain, pervitin, extáze (MDMA), crax, amfetaminy, efedrin
STIMULANCIA*látky podněcující
STÍN*pojem C. G. Junga pro opačné tendence, opačné způsoby, opačné myšlení než je pokládáno za správné a mravné
STOICISMUS*klid je únikem, překonání pudů, lhostejnost
STOMA*ústa
STOMACHIKA*látky upravující činnost žaludku a podporující trávení
STOMATITIDA (STOMATIS)*zánět sliznice dutiny ústní
STORGÉ oddanost, pečující, starostlivá láska (např. rodinná)
STRABISMUS*šilhavost
STRANGULACE*uškrcení, zaškrcení
STRATEGIE MINI-MAXI*minimalizace nežádoucích účinků a maximalizace žádoucích účinků
STRATEGIE PRACOVIŠTĚ*celistvý model rozhodování o zaměstnancích
STRATIFIKACE*rozvrstvení společnosti např. na třídy, strany, stavy, kasty
STRATUM*vrstva
STREAM OF COUNSCIOUSNESS*proud vědomí
STRES*zátěž organismu (často nadměrná), významný nedostatek nebo prudké zesílení stimulace nebo konfliktu ohrožující bytí našeho já, nebo narušující fyziologickou homeostázu
STRESHOLIK*člověk intenzivně pracující pouze tehdy, je-li v napětí, časové tísni
STRESOR*zátěžový podnět, např. hádka, výčitky svědomí
STRIDOR*hvízdavý zvuk při nádechu
STRIKTNÍ*přísný, určitý
STROBOSKOPICKÝ EFEKT*splynutí jednotlivých rychle se střídajících obrázků v jeden dynamický celek (základní princip filmového promítání)
STROP TESTU*nejvyšší stupeň vlastnosti, který zkouška ještě citlivě měří
STRUKTURA HODNOT*uspořádání hodnot podle určité hierarchie
STRUKTURALIZACE*proces vytváření struktury složitého celku
STRUMA*zvětšení štítné žlázy, vole
STUPIDITA*hloupost
STUPIDNÍ*hloupý, omezený
STUPOR*chorobná nepřístupnost, nehybnost, nemluvnost, nepřijímání potravy, znečišťování se
STUPRUM*znásilnění, zhanobení
SUA SPONTE z vlastního podnětu , iniciativně, spontánně
SUBAKUTNÍ*méně prudký než akutní, ale prudší než chronický
SUBCEPCE schopnost psychiky organismu rozlišit podprahové podněty, které neproniknou do vědomí
SUBDEPRIVACE mírnější forma deprivace (strádání)
SUBLIMINÁLNÍ PERCEPCE neuvědomované, nevědomé podprahové vnímání
SUB ROSA*pod růží, tj. důvěrně, pod slibem mlčení
SUB SPECIAE AETERNITATIS*z hlediska věčnosti
SUBDEPRIVACE*skryté strádání (duševní, emoční, rozumové, smyslové)
SUBFEBRILIE*zvýšená tělesná teplota mezi 37o
- 38 oC
SUBJEKT SOUDU*to, čeho se soud týká
SUBJEKT*individuální bytost, prožívající a jednající jedinec (opak objektu)
SUBKORTIKÁLNÍ*podkorový, uložený pod mozkovou korou
SUBKUTÁNNÍ*podkožní, pod kůží
SUBLIMACE*usměrňování vnitřních sil člověka a převedení jejich energie na společensky užitečnou a hodnotnou činnost
SUBLIMACE PUDU*transformace pudu v nějakou jinou činnost (např. uměleckou)
SUBLIMINÁLNÍ*podprahový
SUBLUXACE*neúplné vykloubení
SUBMISE*podřídivost, ovládavost
SUBNORMÁLNÍ*pod normou
SUBSIDIARITA*zásada řízení, podle níž je o všem třeba rozhodovat na co možné nejnižší úrovni
SUBSTANCE*podstata, jsoucnost, hmota, látka, majetek
SUBSTITUCE*nahrazení
SUBSTITUČNÍ TERAPIE*léčba dodávající tělu to, co mu chybí, co organismus nedovede v dostatečné míře vytvořit
SUBSUMPCE*potvrzení
SUBTEST*dílčí zkouška
SUBTOTÁLNÍ*neúplný, takřka úplný
SUDOROFOBIE*chorobný strach z potivosti
SUGESCE*ovlivnění, navození určitého stavu, představy, myšlenky, která je provázena silným citovým přesvědčením o její správnosti
SUGESTIBILITA*ovlivnitelnost, podrobivost, podléhavost cizím názorům, cizímu vlivu
SUGESTIVNOST*stupeň působnosti vlivu osobnosti na ostatní
SUICIDÁLNÍ TENTAMEN*prokázaný pokus o sebevraždu
SUICIDIUM*sebevražda
SUKCESIVNÍ*postupný, za sebou následující, opakující se
SUNAMITISMUS problematika z historie přírodovědné mediciny, prodlužování života starců kontaktem s tělesným teplem mladých panen
SUPEREGO*nadjá (S. Freud)
SUPERIOR*horní (opak = inferior)
SUPERKONFORMITA obranný mechanismus vlastního já, maximalistické plnění povinností, intenzivní, velmi pečlivé až puntičkářské pracovní aktivity, aby člověk předešel výtkám ze svého okolí a zejména od svých nadřízených
SUPERSATURACE podnětové přesycování (např. v rodinách či enormní zatěžování až přetěžování dětí učivem ve školách), přemíra podnětů, které jedinec nestačí adekvátně zpracovat
SUPRA*nahoře, nad, nejvyšší, ve velkém množství
SUPRASCHIASMATIC NUCLEUS (SCN) vnitřní biologické hodiny v mezimozku
SUPRANATURALIZMUS*názor předpokládající existenci nadpřirozených realit a sil přesahujících rámec přírodovědné empirie
SUPRARACIONALISMUS*totéž co supranaturalizmus (viz)
SUPRARENÁLNÍ*nadledvinový
SUPREMA LEX*nejvyšší právní norma, nejvyšší zákon
SUPREMÁT*svrchovanost (např. papeže nad biskupy)
SUPRESE*potlačení
SUPURATIVNÍ*hnisající
SURDITAS*hluchota
SURDOMUTITAS*hluchoněmota
SURDOMUTISMUS*náhlá ztráta řeči (např. při psychickém traumatu)
SURDOPEDAGOGIKA*nápravná (speciální) pedagogika sluchově postižených
SUSCEPTIBILITA*vnímavost, náchylnost
SUSP. (zkratka)*podezřelý, suspektní
SURVEY*publikace shrnující (např. nejnovější) poznatky v určité problematice
SUTURA*šev; sešití rány, steh
SUVERENITA*svrchovanost
SVASTIKA*kříž se zahnutými konci ramen jako kultovní symbol v indické, čínské, japonské a antické ornamentice, zneužitý nacisty (hákový kříž)
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA*seskupení lidí, kteří řeší své (obdobné) problémy bez účasti odborníka; její fungování může mít některé shodné rysy se skupinou psychoterapeutickou
SVP zkratka pro speciální vzdělávací potřeby
SVPCH specifické vývojové poruchy chování (např. opoziční chování)
SVPU specifické vývojové poruchy učení (např. dyslexie)
SWOT ANALÝZA metoda či technika strategické analýzy, metoda kvalitativního vyhodnocení organizací, rozbor silných (streghts) a slabých (weaknesses) stránek organizace a příležitostí či nevyužitých rezerv (opportunities) i rizik či hrozeb (threats) s cílem maximalizovat přednosti a příležitosti při minimalizaci nedostatků a hrozeb
SYNDROM NEÚSPĚŠNÉHO DÍTĚTE hrozí např. dětem, které nastoupily školní docházku ještě pro školu nezralé a nezpůsobilé
SYFILIS*příjice, lues, pohlavní choroba
SYLOGISMUS*druh úsudku, ve kterém z dvou předpokladů se vyvozuje závěr
SYMBIÓZA*soužití organismů
SYMBOL*vše, co se záměrně používá na zastoupení nebo představení něčeho jiného; hlavní druhy symbolů jsou slova a úmyslná gesta
SYMETRIE*souměrnost
SYMPATIKOTONIE*zvýšená činnost sympatického nervstva
SYMPOSIUM*hostina; druh zasedání, ve kterém se předpokládají vědecká sdělení a zprávy
SYMPTOM*příznak
SYMPTOMATICKÁ TERAPIE*léčba zaměřená na příznaky, projevy, nikoliv na příčiny
SYNAPSE*funkční spojení nervových vláken, nervový zápoj
SYNDAKTYLIE*vrozený srůst prstů na horních nebo dolních končetinách nebo jejich neúplné oddělení
SYNDROM ANETICKÝ*(původně "moral insanity") chybějící heterotelické zaměření osobnosti, bezohlednost, necitlivost
SYNDROM*soubor příznaků (symptomů), typická kombinace příznaků
SYNDROM FALEŠNÉ PAMĚTI člověk si živě vybavuje zážitek, který se nikdy nestal, má vzpomínkový klam
SYNDROM ZTRACENÉHO OTCE*mnoho dnešních otců se domnívá, že peníze a různé věci jsou pro jejich děti to nejlepší, co pro ně mohou udělat
SYNERGIE*součinnost, spolupůsobení různých faktorů, společné působení
SYNESTESIE*dvojitý počitek (např. sluchový a zrakový)
SYNCHRONICITA termín C.G. Junga pro smysluplné jakoby náhodné a časové akauzální koincidence, propojení a souvislosti mezi událostmi, ději, stavy, např. soucítění, tušení, přitahování podobných jevů mezi kterými neexistuje zjevná kauzální spojitost
SYNCHRONIZÁTOR upravující mechanismus (např. sociální zvyklosti, suprachiasmatická jádra v bazální části hypotalamu,tj. vnitřní biologické hodiny)
SYNKOPA*a) mdloba; b) rytmický útvar vzniklý přesunem přízvuku z těžké doby na lehkou
SYNONYMUM*stejnojmennost, slovo, které se liší od jiného slova svou zvukovou formou, ale má s ním stejný význam, souznačnost
SYNTAX uspořádání řeči, styl řeči, stavba vět
SYNTÉZA shrnutí, spojování předmětů, jevů a činností (v myšlenkách nebo i reálně)
SYSTEMICKÁ KONSTELACE skupinová psychoterapeutická metoda podle Berta Hellingera zabývající se harmonizací rodinného sytému a usilující o tzv. systemickou rovnováhu, řád a pořádek
SYSTEMIZACE BLUDŮ*spojování dílčích bludů v logický celek, systém; vzpomínky na starší události jsou pozměňovány, zkreslovány, takže zapadají do systému bludů
SZO zkratka pro Světovou zdravotnickou organizaci
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama