close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Prosinec 2008

PSYCHICKÁ MIKROTRAUMATIZACE vysokoškolských studentů

20. prosince 2008 v 16:35 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
PSYCHICKÁ TRAUMATIZACE prožívaná studenty a studentkami na českých vysokých školách nemá většinou ráz extrémních makrotraumat (jako je např. prožitek přímého ohrožení života nebo zdraví ), ale spíše méně nápadných mikrotraumat.
Psychická mikrotraumata ( prožitky neúspěšnosti, podceňování, posměchu, urážení, ponižování, veřejné skandalizace, dehonestace), zejména mají-li chronický ráz, mohou mít nepříznivý dopad na vývoj a rozvoj osobnosti i na psychické, sociální i somatické zdraví.
Psychickými traumaty prožívanými učiteli na různých školách se zabýváme ve zvláštním příspěvku.

V rozhovorech poradenských psychologů s vysokoškolskými studenty se objevují nejčastěji stížnosti studentů na dehonestaci ze strany učitelů a jejich ,,cholerický" nebo chladně distancovaný způsob jednání se studenty.
Studenti většinou hovoří o tom, že někteří učitelé mají ,,cholerické jednání" nebo cholerický temperament, provázený sklonem ke křiku, nadávkám, posměchu, ironii, svévoli a dehonestování studentů, které takový učitel považuje za nějak problémové.
Dalo by se říci, že učitelé se stabilizovaným hyperexitovaným chováním považují někdy
toto chování a jednání za užitečnou přizpůsobovací techniku, která redukuje značnou část hyperaktivit, asertivit až agresivit ze strany aktivních a sebevědomých studentů, protože u nich vyvolává úzkostné reakce nebo dokonce pocit strachu z učitele.

Mikrotraumatizaci na vysokých školách si můžeme rozdělit na:
primární
a sekundární.

Primární psychická traumatizace znamená situaci , v níž je student přímo osobně, sám obětí ponižování, prožívá emoční nepohodu (např. úzkosti, strach, děs, ponížení, stud), bezmoc, neúspěšnost, dehonestaci, hostilitu ze strany okolí, averzi, pocity
nespravedlivosti, posměch, ironii, uštěpačnost, ztrapňování, mocenskou manipulaci, perzekuci.
Primární psychotraumatizace poškozuje duševní a emoční pohodu nejintenzivněji.
Může být způsobena úmyslně, intencionálně i nezáměrně, neúmyslně.
Ilustrativní příklad primární psychotraumatizace
studentů popisuje jedna z posluchaček vysoké školy:
,, Profesorka středních let
už od pohledu působí přísným a chladným dojmem. U druhých budí respekt a nikdo si k ní jen tak něco nedovolí a to nemyslím jen studenty. Je to typ člověka, který si drží od druhých odstup. Už od první společné vyučovací hodiny zavedla určitá pravidla, která se musela bez výjimky dodržovat a kdo těmto požadavkům nestačil, měl prostě smůlu. V jejich hodinách jsem si často připadala jako na základní škole, kdy musím být poslušná žačka, jinak se paní učitelka rozzlobí a bude zle. V poslední době se pořád prosazuje partnerský vztah učitele a žáka a myslím, že zvlášť na vysoké škole má tento partnerský vztah platit, jenže v tomto případě to mělo k partnerství daleko. Když jsme v semináři dělali cvičení a něco se nám nevydařilo a udělali jsme chybu, hned jsme si poslechli delší proslov, jak jsme se s takovými znalostmi mohli dostat na vysokou školu, a že pokud se naše výkony nezlepší, tak můžeme jít prodávat do zeleniny a nemáme na vysoké škole co dělat. Tento výrok mne téměř šokoval.Všichni jsme však mlčeli. Když jsme se na ni kolikrát nechápavě dívali, tak se jen otázala jestli máme nějaký problém, ale řekla to takovým tónem, že každý raději řekl, že žádný problém nemá. Opravdu s námi mnohokrát jednala jako s dětmi, které se snaží převychovat a ne jako s dospělými lidmi, které by měla respektovat."

Za sekundární psychotraumatizaci považujeme situaci, když studenti nejsou
přímo vystaveni traumatizaci své vlastní osoby, nejsou přímou obětí, ale byli svědky přímé traumatizace někoho, kdo je jim blízký, např. spolužáka, přítele, příbuzného, kolegy či kolegyně. Sociálně percipovali jejich traumatizaci, což mělo nepříznivý vliv na jejich vlastní prožívání a i na jejich vlastní psychickou nepohodu.
Ta však bývá většinou méně intenzivní než psychotraumatizace primární.
Uveďme příklad:
,,Při jednom ze semináři jsme probírali témata našich bakalářských prací. Každý měl říct jakým způsobem zpracovával praktickou část. Jako jedna z prvních vystoupila spolužačka, jejíž téma bakalářské práce bylo Taneční terapie u dětí s tělesným postižením. Měla jedno z nejtěžších témat, protože k této problematice existuje málo literatury. A praktická část probíhala tak, že si spolužačka vymýšlela a sestavovala jednotlivé hodiny taneční terapie pro svůj zájmový kroužek, do kterého se mohli dobrovolně přihlásit žáci s tělesným postižením. Inspirovala se pro svou tvorbu dostupnou literaturou o taneční terapii, vycházela také z vlastních zkušeností s tancem z tanečního souboru a jednotlivé hodiny přizpůsobovala individuálním možnostem žáků. Myslím si, že to celé bylo velmi časově náročné na přípravu a realizace vyžadovala velkou dávku odvahy, kreativity, zodpovědnosti a dobré organizační schopnosti. Spolužačka referovala, že její kroužek navštěvuje pravidelně, zcela dobrovolně a s nadšením několik žáků s tělesným postižením a někteří i s velmi těžkým tělesným postižením. Spolužačka zařazovala různé pohybové aktivity na hudbu, libovolné vyjadřování hudby tělem, společný tanec, i uvolňující relaxace při relaxační hudbě.
Poté, co spolužačka odprezentovala a popsala tento svůj projekt, učitel začal velmi negativně hodnotit vše, co udělala. Řekl, že je velmi nevhodné použít taneční terapii zrovna u tělesně postižených. Odsuzoval spolužačku, že žáky jistě během tohoto kroužku velmi frustrovala, protože tělesně postižení nikdy nemohou tancovat a pohybovat se esteticky na hudbu a že tímto jím srážela sebevědomí. Zavrhnul tento její projekt s tím, že je to nesmyslné. Nereagoval na její argumenty, že ti žáci tam chodili s nadšením a ze své vlastní vůle, protože je to bavilo, bylo to pro ně něco nového a nešlo ani tak o estetiku, ale o radost z pohybu podle hudby a rytmu a o určitou formu relaxace. Prosazoval svůj subjektivní názor a snažil se, aby sama spolužačka uznala svou chybu. Myslím, že si ani neuvědomoval své necitlivé jednání. Bylo to celé velmi stresující, smutné a demotivující. Ve třídě bylo napětí, všichni tiše nesouhlasili, ale neodvažovali jsme se raději protestovat. Poté jsme se nikdo už raději nepouštěli do polemik nad našimi bakalářskými pracemi s tímto učitelem."
Prvním a nejčastějším projevem psychické traumatizace je u studentů hyperarousal, hyperexitace, hypervigilita, tj. nadměrné vzrušení, nadměrná bdělost a aktivace až hyperaktivace, psychická tenze, nabuzenost, vylekanost, vyplašenost, stálé očekávání nebezpečí, konfliktu, nového stresu, frustrace. Může být pouze situační, krátkodobá nebo i dlouhodobá.
Druhým nejčastějším příznakem psychické traumatizace bývá intruzivní chování a prožívání, které je tvořeno otravnými, neodbytnými, obsesně se vracejícími pocity z psychické traumatizace a někdy dokonce i sklony ke kompulzím. Neustále představování si traumatické situace a přemýšlení o tom co se stalo, bývá provázeno tzv. flashbacky, zpětnými záblesky, které vedou k podobným prožitkům jako vyvolala původní skutečná traumatická situace.
Třetím častým příznakem psychické traumatizace bývá tzv. psychická konstrikce, jakési vnitřní duševní stažení, sevření, jakési psychické imobilizující zaškrcení, zúžení, které
může mít nejen akutní, ale i chronický ráz. Jde o deformované vnímání, které má ráz pasivního obranného přizpůsobovacího mechanismu. Způsobuje i jakousi dočasnou anestezii vůči prožívané psychické traumatizaci. Jde o únikovou reakci.
Studenti často uváděli tyto konkrétní symptomy své psychotraumatizace:
redukci vlastní sebedůvěry a sebejistoty když byla zesměšňována jejich inteligence nebo vzhlednost, hmotnost či oblečení,
averzi vůči učiteli a jeho předmětu,
blok logického uvažování a
myšlení,
chronický strach z chování ,, cholerického" učitele,
strach až fobie
ze zkoušení a nespravedlivého
známkování,
bolesti hlavy,
zvýšená potivost,
poruchy spánku,
bolesti břicha, zvracení,
střevní problémy,
celkovou nevolnost až mdloby,
celkově zvýšenou neurotičnost.
Všichni lidé nemají stejnou úroveň psychické zranitelnosti (vulnerability), a to ani aktuální, ani dlouhodobé, setrvalé.
Někteří studenti jsou odolnější, zdolnější , resilientnější. Mají tzv. hroší kůži, ale jiní jsou senzitivní nebo dokonce hypersenzitivní. Odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, vzdornost, hardiness je ovšem vhodné trénovat a rozvíjet.
S touto skutečností by se mělo počítat zejména ve školství.
K psychickým traumatům jsou náchylnější studenti citliví až přecitlivěli (senzitivní až hypersenzitivní), vyčerpaní po prodělaných chorobách nebo úrazech a operacích, s malou sebedůvěrou a sebejistotou, málo psychicky integrovaní. Jejich počet odhadujeme na 10-15 % z populace studentů.
Do jisté míry může jít i o vrozenou, geneticky podmíněnou záležitost.
Senzitivní osobnost často prožívá sama psychické trauma, když nechtěně, nezáměrně traumatizovala někoho ve svém okolí.

Prevence psychické traumatizace studentů ze strany vysokoškolských učitelů podle našeho názorů tkví především v selfmanagementu, autoregulaci, sebeovládání vysokoškolského učitele, v ovládání vlastního temperamentu, svých emocí, afektů a případných verbálních agresivních tendencí a v trénování vlastní empatie, vnímavosti k příznakům psychické traumatizace studentů a ke zvyšování své frustrační tolerance.
Postupné zvyšování vlastní frustrační tolerance je ovšem velmi důležité a prospěšné pro prevenci psychické traumatizace a pohodovější život i pro studenty a studentky vysokých škol.

Literatura

KOHOUTEK,R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy.
Masarykova univerzita Brno, 2007. 260 stran. 55-959B-2007 02/58 17/Pd.

Terminologický slovník věd o člověku - Ab-An

8. prosince 2008 v 14:47 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
A
ABÁZIE neschopnost chodit, chůze a někdy i neschopnost stání
ABDOMINATIVNÍ odpor a štítivost budící
ABDUKCE odtažení, pohyb směrem od osy těla
AFEBRILNÍ bez horečky, s normální teplotou
ABERACE úchylka, odchylka funkce, resp. tvaru od normálního stavu
ABHIDHAMMA východní meditativní psychoterapie a psychohygiena vycházející z budhistické orientace
ABILITA způsobilost, aptituda
ABIOTICKÝ neživý, týkající se anorganické přírody
ABJUDIKACE odepření nějakého nároku soudním výrokem
ABLACE odnětí, snesení (části těla či tkáně)
ABNORMALITA odchylka od normy, nevhodnost, neadekvátnost, zvláštnost, zrůdnost
ABNORMÁLNÍ OSOBNOST osoba s takovými trvalými poruchami chování a prožívání, která nedovede udržovat přiměřené vztahy s okolím a jejíž komunikace a chování jsou dlouhodobě nevhodné a nemožné vzhledem k převládajícím, sociálním, kulturním , morálním i právním normám
ABORTUS potrat
ABREAKCE uvolnění vnitřního napětí (např. uměleckým projevem, ale i afektem apod.)
ABREVIATURA slovní zkratka
ABSENCE 1. malý epileptický záchvat (petit mal) 2. nepřítomnost něčeho, např. osoby, vlastnosti, jevu
ABSENCE V PRÁCI četnost nebo celkový rozsah ztrát pracovního času (popř. obojí) zaviněných zaměstnancovou nepřítomností v zaměstnání
ABSENTÉRSTVÍ nedocházení do práce, resp. na dojednaná setkání
ABSORPCE vstřebávání, pohlcování, seslabení jedné látky v druhé
ABSURDITA protismyslnost, něco vnitřně rozporného, nesmyslnost
ABSTINENCE zásadní zdrženlivost, např. vůči alkoholu; zříkání se něčeho, střídmost
ABSTRAKCE myšlenkový proces vytváření obecného pojmu; vyčleňování některých vlastností nebo jednoho znaku z určitého celku
ABÚLIE slabost vůle, nedostatek vnitřní energie (viz hypobulie), nerozhodnost
ABÚZUS zneužívání, nadměrné používání, nadužívání
AC (zkratka) 1. akutní 2. acidum (kyselina)
ACIDA kyseliny, látky zvyšující kyselost žaludeční šťávy
ACROFOBIE chorobný strach z vysokých a hlubokých míst, též akrofobie
ACTH adrenokotikotropní hormon
AD HOC od tohoto okamžiku a z tohoto místa, jen pro tento případ, k věci
ADAPTABILITA schopnost přizpůsobit se změněným podmínkám
ADAPTACE přizpůsobení se něčemu, přestavba, úprava
ADAPTAČNÍ DOTAZNÍKY dotazníky zjišťující osobní a sociální přizpůsobení, adaptivitu
ADAPTÁTOŘI pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou inovaci
ADAPTIVNÍ HORMONY ,,vyráběné" v organismu kvůli usnadnění přizpůsobení se člověka na stres
ADAPTIVNÍ PŘÍSTUP VEDENÍ*přístup přizpůsobivý, situační, vycházející z teze, že efektivnost stylu záleží na okolnostech
ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ hrané, poplatné konvencím, může skutečné prožívání potlačovat či maskovat
ADAPTIVNÍ přizpůsobivý
ADD závada projevující se poruchou (deficitem) pozornosti bez hyperaktivity(z anglického Attention Deficit Disorder)
ADDIKCE
návyk, často nežádoucí nebo chorobný (např. na drogu), zlozvyk
ADDUKCE přitažení ( končetiny směrem k tělu), připažení
ADEKVÁTNÍ přiměřený, shodný
ADHD deficit pozornosti a hyperaktivita (viz LMD), zkrátka z anglického Attention Deficit Hyperaktivity Disorder
ADHERENCE přilnavost
ADHESE srůst, slepení
ADIENTNÍ přibližující se zdroji stimulu (podnětu)
ADIKTOLOGIE nový vědní obor zabývající se deskripcí, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí na všech typech legálních i ilegálních drog a závislostních poruch chování (např. závislostí na hracích automatech)
ADIPOZITA otylost, nadváha
ADJUSTACE vpravování se do něčeho, zvládání
ADJUSTOVANÁ OSOBNOST formovaná převážně vnějším prostředím, vnějším působením a výchovou, při pouze částečném rozvíjení a sebeutváření některých individuálních možností (podle D. Kováče mezityp mezi osobností rudimentární a kultivovanou)
ADJUVANS prostředek podporující zesilující účinek (např. léčiva), doplňková léčebná technika
ADJUVANTNÍ pomocný
ADMINISTRACE TESTU přesné pokyny jak pracovat s diagnostickou metodou
ADOCILITA neučenlivost
ADOLESCENCE dospívání (v užším slova smyslu od konce puberty do dospělosti - od 15 do 21 roků, v širším slova smyslu včetně puberty do dospělosti - od 10 do 21 roků)
ADOPCE osvojení
ADRENALIN hormon dřeně nadledvinek
ACTH adrenokotikotropní hormon
ADSPEKCE obhlídka
ADSTRINGENTNÍ svíravý, stahující cévy a snižující vyměšování
ADULTOMORFISMUS omyly při posuzování dětí a mládeže, kterým se mylně přičítají vlastnosti dospělých
AD USUM EXTERNUM k zevnímu užití (např. masti, oční kapky)
AD USUM INTERNUM k vnitřnímu užití (např. tablety)
ADVANCED DIRECTIVES přání do budoucna, např. jaké formy léčby a péče si nemocný přeje či nepřeje, pokud upadne do bezvědomí
ADYNAMIE slabost, nestálost, ztráta energie, malátnost, únava
AEROFAGIE polykání vzduchu (neurotický příznak)
AFAGIE neschopnost polykat
AFÁZIE neschopnost rozumět mluvené nebo psané řeči (sensorická afázie) nebo neschopnost hovořit a psát. Bývá způsobena přechodnou (migréna) nebo trvalou poruchou určitých center mozku
AFEBRILNÍ bez horečky, s normální teplotou
AFEFOBIE chorobný strach před dotyky (též haptefobie)
AFEKT prudce probíhající a výrazná emotivní reakce (např. strach, vztek, hněv), emoční výbuch
AFEKTIVNÍ LABILITA nestálost, vratkost v citových hnutích, projevech
AFEKTIVNÍ PORUCHY narušení, chorobné stavy základní nálady jako je manická epizoda, depresivní epizoda a bipolární afektivní porucha
AFÉMIE postižený rozumí slyšenému, sám však nemůže mluvit
AFERENTNÍ vedoucí do centra, nebo směrem k němu, dostředivý
AFILIACE potřeba citového kontaktu s druhými, potřeba být jimi emočně přijímán, kladně hodnocen, laskavost
AFINITA příbuznost, sklon k něčemu
AFIRMOVAT utvrzovat
AFÓNIE ztráta zvučnosti hlasu
AFRODIAZIKA prostředky stimulující pohlavní pud a aktivitu
AFTA drobný bolestivý vřídek v dutině ústní
AFUNKCE neschopnost činnosti
AFUNKČNÍ RODINA neplní ani své základní funkce
AGAPÉ starořecký výraz pro nesobeckou, milosrdnou, pečující, křesťanskou lásku; královna křesťanských ctností
AGEISMUS diskriminace lidí v postproduktivním věku, odmítání všeho co souvisí se stářím, obdoba rasismu zaměřeného na staré lidi
AGENEZE vrozené nevyvinutí orgánu či části těla
AGENS činitel, hnací síla, původce
AGENTURA ANNA pečovatelská služba pro staré a nemocné občany včetně rekonvalescentů, služby hrazeny klienty
AGERÁZIE vitální, zdravý vzhled osoby v pokročilém věku
AGEUZIE ztráta chuti
AGGIORNAMENTO přizpůsobení se současnosti
AGITACE vyvolávání zaujetí pro určitý názor nebo činnost
AGITOVANÝ neklidný
AGITOVANOST neúčelně zvýšená a necílená aktivita např. bezcílné pobíhání, skákání, neadekvátní mimika, emoční podrážděnost
AGLUTICE chorobná neschopnost polykat
AGNOSTICISMUS přesvědčení o nepoznatelnosti podstaty objektivní reality
AGNÓZIE vážná porucha vnímání, neschopnost poznat např.zrakem, sluchem, hmatem známé předměty
AGNÓZIE AKUSTICKÁ slyší, ale nepozná slova, jejich význam
AGNÓZIE OPTICKÁ duševní slepota, vidí ale nepoznává předmět apod.
AGOGA látky vyvolávající nějaký účinek, změnu
AGÓNIE stav bezvědomí těsně před smrtí
AGONISTA činitel působící stejně jako jiný činitel
AGORA starořecké náměstí, kde se odehrával veřejný život
AGORAFOBIE strach z velkého otevřeného prostranství nebo velkého davu, být na veřejných místech, cestovat sám, cestovat pryč z domova
AGOVÁNÍ vybití nevědomých emočních impulsů v jednání
AGNÓZIE OPTICKÁ postižený člověk vidí, ale nepoznává známé předměty ani osoby
AGRAFIE neschopnost psát
AGRAMATISMUS porucha mluvnické stránky řeči
AGRAVACE zveličování skutečně existujících obtíží
AGREGÁT nakupení, shluk, soustrojí, seskupení
AGRESE ALTRUISTICKÁ útočnost zaměřená k ochraně druhých
AGRESIVITA tendence, vlastnost nebo způsob chování, vyznačující se útočným zaměřením vůči objektu. Je buď fyzická, verbální nebo larvovaná (skrytá). Rozlišují se i stupně: skrytá a bez vnějších projevů, projevující se navenek jen verbálně, projevující se navenek i materiální destruktivitou, projevující se brachiálním, fyzickým napadáním jiných osob
AGRYPNIE nespavost
AHA FENOMÉN uvědomění si souvislostí, "osvícení" při přemýšlení a tvorbě, též AHA-ZÁŽITEK
AHA-ERLEBNIS zážitek náhlého uvědomění si řešení problému (K. Bühler), aha zážitek
AHA ZÁŽITEK "osvícení" při tvorbě a přemýšlení
ACHLOROPSIE barvoslepost; neschopnost vidět zelenou
ACHLUOFOBIE chorobný strach ze tmy
ACHROMATIZMUS barvoslepost, postižený vidí vše šedivě
AICHMOFOBIE strach z ostrých předmětů (např. nožů, nůžek, jehel, drátů)
AIDS syndrom získaného snížení imunity způsobený virem HIV
AILUROFOBIE chorobný strach z koček
AIM (zkratka) akutní infarkt myokardu
ÁJURVÉDSKÉ VÉDY posvátné indické knihy
AKALKULIE neschopnost počítat, narušená schopnost a dovednost zvládání základních početních operací a úkonů a chápání matematických vztahů
AKATAFÁZIE neschopnost nacházet vhodné výrazy v řeči, nedovednost formulovat své myšlenky do vět, vybavovat si vhodná slova
AKCELERACE urychlování, zrychlování
AKCENT důraz
AKCEPTACE přijetí jedince ze strany sociálního prostředí (je důležitá pro jeho zdravý osobnostní vývoj)
AKCIDENT*nečekaná a nešťastná událost, která má za následek materiální škody a někdy i ztráty na životech
AKCIDENTÁLNÍ vedlejší
AKČNÍ VÝZKUM jeho účelem je zlepšení např. vzdělávací praxe
AKINEZA, AKINÉZIE neschopnost nebo omezení pohybu
AKLIMATIZACE přizpůsobení se, přivykání k novému prostředí
AKMÉ vrchol, vyvrcholení, věk dospělosti mezi 30. - 45. rokem života
AKMECENTRISMUS postoj k životu, vidící jeho těžiště v období plného rozvoje (střední věk)
AKMEOLOGIE věda o dospělosti (N. N. Rybnikov)
AKNÉ VULGARIS trudovina, nejčastěji v obličeji
AKOASMA sluchový přelud, sluchová halucinace
AKOMODACE přizpůsobení se
AKONTABILITA odpovědnost, povinnost předkládat účty
AKRÁLNÍ okrajový
AKREDITACE osvědčení o odbornosti v dané oblasti
AKROCEFALIE věžovitá lebka
AKROCYANÓZA promodralost rukou a nohou
AKROFÁZE jev, ve kterém se např. křivka biorytmu nachází v maximu
AKROFOBIE chorobný strach z výšky
AKROMEGALIE chorobné zvětšení prstů, nohou, brady, nosu, rtů, jazyka
AKTINOTERAPIE léčba zářením, ozařování
AKTIVACE úroveň činnosti člověka od maximální do minimální, např.: vzrušení, soustředění, bdění, dřímota, lehký spánek, hluboký spánek, mdloba, bezvědomí, smrt
AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ (ASU) podstata této metody sociálně psychologického výcviku, jejíž model vytvořil J. Linhart a J. Perlaki, spočívá v tom, že člověk se vědomě a aktivně podílí na analýze své činnosti a činnosti druhých osob i skupiny se zřetelem k úkolům celé pracovní skupiny. Jde o zvyšování sociální kompetence využíváním sociální zpětné vazby (např. při řešení konfliktů). Problémové případy jsou např. nejprve řešeny individuálně a písemně a poté se diskutují ve skupině. Hledají se optimální alternativy řešení problému.
AKULTURACE přizpůsobení se kulturní tradici, též socializace, společensky žádoucí způsob chování se člověka
AKUMULACE hromadění
AKUPRESURA léčba tlakem prstů na přesně určená místa povrchu lidského těla
AKUSTICKÝ SMOG nadměrný nápor hudby a hluku, který vede ke snižování schopnosti soustředit se, k nespavosti, nervozitě, agresivitě atp.
AKUTNÍ prudký, naléhavý, rychle probíhající
AKVIROVANÝ získaný
ALÁLIE sluchoněmota, chorobná ztráta řeči, neschopnost zřetelně vyslovovat
ALBINISMUS vrozený nedostatek barviva (celkový nebo částečný)
ALELA konkrétní forma genu /každý gen má dvě alely/
ALERGIE přecitlivělost organismu vůči určité látce, silně imunitní reakce poškozující vlastní tkáň
ALETHIA neschopnost zapomínat
ALEXIE neschopnost číst při zachovaném zraku
ALEXITÝMIE neschopnost "číst" vlastní emoce, citová "negramotnost", také neschopnost vyjádřit emoce, neschopnost pochopit vlastní citové procesy a stavy
ALFABETIZACE*hnutí za odstranění negramotnosti
ALGIE*bolest orgánu nebo tkáně, psychosomatický bolestivý stav, který má často nežádoucí vliv i na mentální, intelektuální výkonnost člověka, jeho základní životní náladu a intenzitu jeho volního úsilí
ALGOLAGNIE*radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým, souvisí s pohlavní úchylkou, sadomasochismus
ALIENACE OSOBNOSTI*přerušení stávající vývojové linie osobnosti
ALIENACE*odcizení
ALIENOFOBIE*chorobný strach ze všeho cizího
ALIMENTÁRNÍ*vyživovací
ALLO -*z kořene řeckého slova allos (jiný)
ALLOCENTRISMUS*vývoj od důrazu na sebe k důrazu na jiné, vycházení vstříc druhým, podpora druhých
ALLOPSYCHICKÁ ORIENTACE*míra správnosti dat uváděných o času, místu a situaci
ALOPATIE*způsob léčby vyvolávající v těle obranný proces léky opačného účinku
ALOPECIE*nadměrné vypadávání vlasů, holohlavost
ALTERACE*porucha, poškození, změna duševna vlivem choroby, drogy apod.
ALTER EGO*druhé já
ALTERANCE*"zjinačení" (proměna proti dosavadnímu stavu)
ALTERANCE OSOBNOSTI*proměna osobnosti oproti dosavadnímu stavu ("zjinačení"), změna
ALTERANČNÍ DEGRESE OSOBNOSTI*pokles úrovně struktury osobnosti
ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ*léčba využívající přírodních prostředků
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ*soubor možných řešení nějakého problému přicházejících pro volbu jednoho z nich v úvahu
ALTRUISMUS*láska k bližnímu, nesobectví, soucitnost, prosociální chování
AMARITIES*hořkost
AMATOFOBIE*chorobný strach z prachu
AMAURÓZA*nevidomost, slepota
AMAXOFOBIE*chorobný strach z jízdy v dopravních prostředcích
AMBICIÓZNOST*ctižádost, úsilí vyniknout
AMBIDEXTER*ten, kdo "má obě ruce pravé", kdo je schopen používat obě ruce stejně obratně
AMBIEKVÁL*mentálně vyrovnaný člověk, u něhož jsou tendence k introverzi i extraverzi v rovnováze
AMBIOPIE*dvojité vidění (vada zraku)
AMBITENDENCE*současný výskyt dvou kontrastních tendencí u téhož člověka, nerozhodnost
AMBIVALENCE*citová "obojakost", současně protikladně prožívaný citový vztah k jedné osobě nebo věci apod. (prožívání sympatie a antipatie současně)
AMBIVERT*mentálně vyrovnaný člověk, u něhož jsou tendence k introverzi i extraverzi v rovnováze
AMBLYOPIE*tupozrakost
AMENCE*akutní zmatenost s halucinacemi, dezorientovanost, motorický neklid
AMNÉZIE*porucha paměti, chybění vzpomínek na určitý časový úsek
AMOK*tropické šílenství, náhlá zuřivost při mimořádném vzrušení
AMORALISMUS*chování nerespektující obecně uznávané morální principy, zásady a hodnoty
AMOR DOMINANDI touha po ovládání, vládě
AMOR HABENDI touha po ekonomickém majetku
AMOR SCIENDI touha po vědění, touha po poznání
AMORFNÍ*beztvarý
AMPLIFIKACE*posilování a prohlubování, např. nových vzorců chování
AMÚZIE*nedostatek nebo ztráta hudebních schopností
AMUZIKÁLNÍ*hudebně málo nadaný, nenadaný
ANABÁZE*dlouhý pochod
ANACIONALIZMUS*národní lhostejnost, vlažnost
ANAFRODIZIE*neschopnost pohlavního vzrušení
ANAKLITICKÁ DEPRESE*vzniká u malých dětí v důsledku raného oddělení od matky (jde o separační syndrom)
ANALEPTIKUM*lék zvyšující činnost životně důležitých orgánů, např. krevního oběhu, dýchání, mozku
ANALFABET*člověk, který neumí číst ani psát
ANALGETIKA*léky tlumící bolest
ANALGÉZIE*snížení až vymizení citlivosti na bolest
ANALOGIZACE*hledání podobností mezi předměty, jevy a činnostmi
ANALÝZA PRÁCE*systematický proces shromažďování a hodnocení údajů o charakteru určité práce
ANALÝZA*dělení, rozčlenění předmětů, jevů a činností
ANALYZÁTOR*receptor, nervová dráha vedoucí do mozkového centra a mozkové centrum
ANALÝZA VARIANCE (ROZPTYLU) statistická metoda k testování hypotéz
ANAMNÉZA*zachycení životního průběhu člověka od početí po současnost, historie celkového vývoje klienta a jeho obtíží
ANAMNESTICKÉ VYŠETŘENÍ zaměřuje se na zjištění historie zdravotních a jiných potíží nebo na celkový vývoj osobnosti klienta od jeho početí po současnost
ANANKASMUS*nutkavé jednání (resp. myšlení)
ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI extrémní puntičkářství, perfekcionismus, rigidita až paličatost, krajní lpění na řádu, pořádku, tradici a konvencích, nadměrná svědomitost v některých oblastech, ale i pochyby o vlastních schopnostech, dovednostech a možnostech, obsese a kompulze
ANAPIE*ztráta nebo snížení kožní citlivosti
ANARTRIE*poškozená až nesrozumitelná výslovnost
ANATOMIE*nauka o složení těla (rostlinného, živočišného i lidského)
ANDRAGOGIKA*pedagogika zaměřená na vzdělání, výchovu a výcvik dospělých
ANDROFOBIE*chorobný strach z mužů
ANDROGEN*mužský pohlavní hormon, testosteron
ANDROLOGIE nauka o mužském organismu, diagnostika a terapie závad a poruch mužských pohlavních orgánů
ANDROPAUZA ,,mužský přechod", snížená hladina testosteronu ve vyšším věku mužů, hyposexualita
ANDROSPERMIE*spermie nesoucí chromosom Y
ANESTÉZIE*necitlivost, znecitlivění, umrtvení
ANETICKÁ PSYCHOPATIE*duševní deviace projevující se necitem, chladem, neschopností prožívat emoce vůči druhým lidem
ANETICKÝ*necitlivý, často i k sobě samotnému
ANETIE*neschopnost lásky k lidem
ANETOPATIE*neschopnost vyšších citů, zejména soucitu
ANHEDONIE neschopnost prožívat kladné emoce a city, neschopnost potěšit se z příjemností, neschopnost radovat se
ANICTERUS bez příznaků žloutenky (např. v oblasti očního bělma, kůže,sliznic)
ANIHILACE*znicotnění
ANIMA archetyp ženy v nevědomí muže, který má v různých dobách a kulturách různé podoby (např.Eva, Věstonická Venuše, Pallas Athéna apod.)
ANIMAL SYMBOLICUM pojem E. Cassirera pro definici člověka
ANIMALITA*projevy živočišné pudové smyslnosti (při přijímání potravy, v sexu)
ANIMISMUS*názor, že duše je základem života; také víra v nadpřirozené bytosti
ANIMOZITA*odpor nebo nepřátelství vůči jiné osobě, předmětům nebo jevům, zaujatost
ANIZOKORIE*stav, kdy zornice obou očí nemají stejnou velikost
ANKETA technika dotazování náhodně vybraných osob
ANOMÁLIE odchylka od normálního stavu
ANOMÁLOSKOP přístroj k přesnému zjištění barvocitu
ANOMIE záporný stav společnosti charakterizovaný nedostatkem normativní regulace, rozklad sociálního řádu, morálních a kulturních norem
ANOREXIA MENTALIS chorobná snaha zhubnout
ANOREXIE nechutenství, chorobné odmítání potravy
ANOREXIE SEXUÁLNÍ ztráta sexuálních potřeb a tužeb
ANORGASMIE chybění orgasmu
ANORMATIVITA buď odchylka přesahující rozpětí běžné základní pedagogické, psychologické, sociální aj. normy, ale ještě ne tzv. širší normy (např. lehčí závada v chování či dificilita, která ještě není patologická) nebo odchylka i od širší normy (např. těžká porucha chování nebo osobnosti, která je již patologická)
ANORMATIVNÍ CHOVÁNÍ - nerespektující např. základní sociální normy (přičemž anormativní chování není vždy v příčinném vztahu k nemoci jako její přímý projev)
ANOSMIE ztráta čichu
ANOZOGNÓZE neschopnost náhledu nenormálnosti vlastního duševního nebo tělesného stavu
ANTACIDA látky snižující kyselost žaludeční šťávy
ANTAGONICKÝ protikladný
ANTE - před, předcházející
ANTENATÁLNÍ stadium vývoje od početí do porodu
ANTECENDENCE co předchází, předpoklad
ANTEPOZICE umístění dopředu
ANTEROGRÁDNÍ AMNÉZIE ztráta paměti, vztahující se na období poté, co nemocný nabyl vědomí (resp. po úrazu atp.)
ANTI- proti-
ANTIALERGIKA látky proti přecitlivosti
ANTIASTENICKÝ posilující, působící proti tělesné slabosti
ANTIASTMATIKA látky, prostředky zmírňující astma
ANTIBIOTIKA produkty plísní zabraňující růstu jiných mikroorganismů
ANTICIPACE předjímání jevů, které nastanou v budoucnu, očekávání, předtuchy, předběžné uznání nějakého soudu za pravdivý v domnění, že se dalším zkoumáním ověří. Forma sociálního učení: vyjádření důvěry někomu může u něho posílit jeho žádoucí a cílevědomé aktivity. Vyjádřená nedůvěra může žádoucí cílevědomé aktivity redukovat. Platí to však pouze stochasticky.
ANTICIPAČNÍ COPING předjímající zvládání (příprava na očekávané nepříjemnosti)
ANTICIPAČNÍ SOCIALIZACE přejímání názorů, hodnot, norem takové nižší nebo vyšší statusové (referenční) skupiny, do které ještě člověk nepřísluší, ale ve které usiluje o členství
ANTICIPAČNÍ REAKCE předčasná odpověď
ANTICIPAČNÍ STRES např. strach při absenci aktuálního stresoru, stres již při pouhé představě či předvídání reálného stresoru, vyskytuje se často u zvýšeně zodpovědných osob
ANTIDIABETIKA látky s podpůrným vlivem při léčbě cukrovky
ANTIDIAFORETIKA látky proti pocení
ANTIDIARHOIKA látky proti průjmům
ANTIDOTA protijedy
ANTIFLOGISTIKA prostředky, které mírní záněty a mají antiseptický účinek
ANTIHELMINTIKA látky proti střevním parazitům
ANTIHYPERTENZIVA*léky proti vysokému krevnímu tlaku
ANTIKATEXE přesun emoce z jednoho podnětu (objektu) na podnět (objekt) opačný; v psychoanalýze působení ega a superega s cílem redukovat katexi z id
ANTIKOAGULENCIA látky protisrážlivé
ANTIKONCEPTIVA látky k zamezení nežádoucího početí
ANTIKONVULZIVA léky proti křečím, též antiepileptika
ANTIKVÁRNÍ starožitný, starobylý, zastaralý
ANTIMALARIKA léky proti malárii a některým revmatickým chorobám
ANTINEGROISMUS rasové předsudky proti černochům
ANTIPRURIGINOZA látky zmírňující svědění
ANTIPYRETIKA léky proti horečce
ANTIREVMATIKA léky proti revmatickým chorobám
ANTISEMITISMUS předsudky proti Židům
ANTITUBERKULOTIKA léky proti tuberkulóze
ANTITUSIKA prostředky zmírňující kašel
ANTITYMPANIKA látky odstraňující nadýmání
ANTROPOCENTRISMUS hypotéza, že středem reality je člověk a že vše, co existuje, je jen pro člověka
ANTROPOFÁGIE lidožroutství, pojídání lidského masa
ANTROPOFOBIE chorobná plachost, strach z lidí
ANTROPOGENNÍ způsobené člověkem
ANTROPOID lidoop
ANTROPOLOGIE věda o člověku
ANTROPOCENTRISMUS mínění, že středem celé skutečnosti je člověk a že všechno, co existuje, je jen pro člověka
ANTROPOMORFISMUS polidšťování, např. věcí, zvířat, přírody; názor přikládající věcem, zvířatům atp. lidskou podobu; víra, že vesmír má smysl pouze tím, že v něm existuje člověk
ANTROPOS člověk
ANTROPOSOFIE poznávání boží moudrosti osobní mystickou zkušeností
ANURIE zástava močení a tvorby moči
ANXIETA úzkost, iracionální obava, vnitřní tenze
ANXIOGENNÍ způsobující úzkost
ANXIOLYTIKA léky rozpouštějící úzkost
ANXIOZITA úzkostnost
ANXIOZNÍ NÁLADA chorobné úzkostné stavy trvající více dnů i týdny; chorobně pokleslá sebedůvěra; stísněnost, pokles zájmů, stranění se lidí, někdy návaly hrůzy a vystupňovaná panická reakce s bouřlivým průběhem, zrychlené motorické projevy až agitovanost
A. P. angina pectoris, bolesti na hrudníku (symptom pravděpodobného onemocnění srdce)

Terminologický slovník věd o člověku Ao-Az

8. prosince 2008 v 14:45 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Ao - Az
AORTA srdečnice
APALICKÝ SYNDROM člověk žije pouze mozkovým kmenem, který udržuje pouze nejprimitivnější biologické funkce, zatímco velký mozek je mrtev, perzistentní vegetativní stav, coma vigile, bdělé bezvědomí (ani život, ani smrt).
APARENTNÍ zjevný (opak inaparentního)
APATIE netečnost, lhostejnost, nezájem o okolí i o vlastní osobu, pasivita
APATEA stoická zásada zachovávat nezávislost k věcem, příp. i lhostejnost
APDM aktivizující problémové didaktické metody ( Borák)
APEL vnější impuls, stimul
APERCEPCE závislost vnímání na celém obsahu našeho duševního života
APETENCE psychická tendence nebo chování zaměřené k cíli, který je pociťován jako příjemný (touha, chuť)
APGAR SKÓRE hodnoceni stavu novorozence po jedné a pěti minutách po porodu, a to dýchání, srdeční frekvence, barva kůže, svalové napětí a odpověď na podněty (např.na nasální katetr). Každá funkce se hodnotí od 0-2 bodů, nejvyšší počet bodů je 10. Vše podle anestezioložky Virginie Apgarové.
APHRASIA VOLUNTARIA dobrovolná němota
APIFOBIE chorobný strach ze včel
APLIKOVANÝ VÝZKUM zkoumání praktických problémů, jejichž vyřešení povede k lepší výkonnosti v dané oblasti
APNOE zástava dechu
APO- řecky pryč, od, ze, pro, při
APOKATASTAZE duchovní obnova
APOPLEXIE mozková mrtvice
APRAXIE neschopnost poznat účelovost nástrojů, neobratnost
APRIORNÍ předem (bez zkušeností) daný a přijímaný
APROBACE způsobilost učitele vyučovat na určitém stupni nebo typu školy nebo určitým předmětům
APROSEXIE nedostatek pozornosti, ztráta pozornosti
APTUS schopný, práceschopný
ARACHNOFOBIE chorobný strach z pavouků
ARBITER MUNDI soudce světa, rozhodčí
ARBITR rozsuzovatel, nezaujatý svědek
ARBITRÁŽ předložení sporu neutrální třetí straně
AREION původně posel rychlé pomoci, nyní monitorovací systém, který rychle spojí s ostatními člověka v nouzi, např. po pádu na zem v liduprázdném domě (padající má miniaturní vysílačku na krku)
ARGUMENT tvrzení doložené věcnými důkazy
ARCHAISMUS starobylost, zastaralé slovo, přežitek ze starých časů
ARCHETYP produkt kolektivního nevědomí, zachycující historické zkušenosti a nevědomé motivy, pratyp, nemateriální dědictví nashromážděné v nevědomí člověka, rodiny, národa a kultury předešlými generacemi. Pojem C.G. Junga
ARIVISMUS energetické vysávání jednoho člověka druhým, touha vyniknout; nezdravá ctižádost
ARMÁDA SPÁSY pomoc bezdomovcům
AROGANCE drzost, zpupnost, nadutost, domýšlivost, nadřazenost
AROUSAL zvýšená aktivační úroveň, "nabuzení"
ARTEFAKT původně umělý výrobek, výtvor, přeneseně něco neživého, nesprávného
ARTEFICIALISMUS závislost myšlení na činnosti (u dítěte)
ARTERIÁLNÍ tepenný
ARTERIOSKLERÓZA kornatění tepen, tvrdnutí tepenných stěn, zvlášť ve vysokém stáří
ARTETERAPIE využívání umění pro léčebné účely
ASCENDENTNÍ mající sklon vést ostatní
ASEPTICKÝ bez přítomnosti mikroorganismů a choroboplodných zárodků
ASERTIVITA sebeprosazování, které nevylučuje ohleduplnost
ASFYXIE dušení způsobené nedostatkem kyslíku
ASIMILACE připodobňování, přizpůsobování
ASIMILACE VE SPOLEČNOSTI takové interetnické vztahy, kdy minoritní přistěhovalci opouštějí vlastní tradice a zvyky, aby se přizpůsobili majoritní společnosti
ASIMILOVANÉ MENŠINY skupiny přizpůsobené v nové občanské společnosti, s redukovanými rysy své původní identity, vykořeněné z tradičních specifik a hodnot
ASKEZE odříkání, odpírání si požitků všeho druhu
ASOCIACE spoj, spojení, sdružení (např. psychických obsahů)
ASPEKCE vyšetření pohledem
ASPEKT stránka nějakého složitého jevu
ASPERGERŮV SYNDROM vyskytuje se převážně u chlapců. Má podobné příznaky jako autismus, vyskytují se stereotypní zájmy a obliba neměnných bizarních činností, poruchy sociální interakce a komunikace, není zde však celkové opoždění řeči ani kognitivního vývoje. Výsledkem bývá autistická, schizoidní porucha osobnosti.
ASPIRACE nároky jedince či skupiny na dosažení určitých cílů
ASTÁZIE neschopnost stát a chodit
ASTENIK hraniční případ leptosomního (štíhlého) typu, hubený člověk
ASTHEN - řecky slabo -
ASTIGMATISMUS vada v lomivosti oka (paprsky se v oku nespojují v jednom bodě)
AST (zkratka) autoregulační senzitivizační trénink (autorem je Kovačič). Je zaměřený na sebepoznání a autoregulační chování.Lze ho aplikovat skupinově i individuálně.
ASU (zkratka) aktivní sociální učení (Linhart, Perlaki, Vašek). Cílem je zvýšení sociální kompetence formou seminářů.
ASUMPCE předpoklad, domněnka
ASUP (zkratka) aktivní sociální učení programované, řízené aktivní sociální učení. Aplikuje se např. série jedenácti konfliktních situací, které řeší profesijně homogenní skupina. Cílem je zvýšit pohotovost, rychlost a správnost řešení modelových konfliktů. (Autorem je J. Sedlák).
ASUMPČNÍ SVĚT předpokládaný svět (J.D. Frank)
ASYMPRAXIE to, co se děje v pozorovaném, se neděje v pozorovateli a naopak (J. Hraše)
ASYNCHRONNÍ nesoučasný, nesouběžný
AUTARKIE soběstačnost, míra nezávislosti na ostatních (připravenost na jejich možná selhání), míra síly k samotě
ATAKA útok, napadení, prudký záchvat choroby, poruchy
ATARAXIE stav duševního klidu; lékové zklidnění pacientů s poruchami chování
ATAVISMUS znovuobjevení vlastností vzdálených předků u potomků
ATAVUS předek
ATAXIE neurovnanost pohybů, nesoulad pohybů, porucha hybnosti
ATITUDA postoj
ATLET somatický typ charakterizovaný vyvinutým svalstvem hrudníku a dolních končetin
ATONIE ochablost, snížení normálního napětí
ATRIBUCE tendence připisovat či přisuzovat úspěchům či neúspěchům různé příčiny
ATRIBUČNÍ CHYBA podceňování obtížnosti situace u druhých, ale přeceňování obtížnosti situace u sebe (u vlastního neúspěchu)
ATRIBUČNÍ PROCESY přiřazování příčin
ATRIBUČNÍ PROBLÉM zjišťování příčin chování vlastního i druhých osob
ATRIBUČNÍ STYL konzistentní postupy, kterými člověk provádí kauzální atribuci (vysvětlování) svého života (např. pesimisticky nebo optimisticky)
ATRIBUČNÍ TEORIE zabývá se přisuzováním příčin vlastního i cizího chování (F. Heider)
ATRIBUTIVNÍ přívlastkový
ATROFIE zmenšování funkce nebo orgánu živého jedince
ATTITUDA postoj
ATÝMIE trudnomyslnost
AUDIOEXPERTIZA metoda zabývající se zkoumáním lidského hlasu a dalších stop vzniklých ve zvukových záznamech, cílem je zjištění identity mluvícího, případně identifikace nahrávacího zařízení, též fonoskopie
AUDIOLOGIE vědní obor zkoumající normální i porušený sluch
AUDITIVNÍ sluchový
AUDIT PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ audit v oblasti lidských zdrojů, podobně jako daňový nebo finanční audit; zkoumá, zda personální politika a praxe je správná (a zda je plněna)
AUDITORIUM posluchárna
AURA "svítící" prostor kolem živých objektů; prožitek těsně před záchvatem
AURIS ucho
AUROPUPILÁRNÍ REFLEX na zvukový podnět přivedený do ucha se zúží a pak opět rozšíří zornice na téže straně obličeje; objektivní zkouška sluchu (např. novorozence); též reflex Kutvirtův
AUSKULTACE vyšetření poslechem
AUTENTICKÝ hodnověrný, pravý, původní
AUTISMUS pohroužení do vlastního života
AUTISTICKÉ DEREISTICKÉ MYŠLENÍ myšlenky volně unášené fantazií bez ohledu na skutečnost a vlastní zkušenost
AUTISTIK občanské sdružení na pomoc dětem i dospělým s autismem
AUTOAKCEPTACE přijetí sebe sama se svými klady i zápory
AUTOAGRESIVITA agresivní (útočné) zaměření na vlastní subjekt (osobu)
AUTOCHTON praobyvatel (např. Slovan v Evropě)
AUTOAKCEPTACE přijetí sebe sama (uznávání sebe sama), sebepřijetí; úzce souvisí se zážitkem či vědomím vlastní hodnoty
AUTOAKUZACE sebeobviňování
AUTOAKUZAČNÍ BLUD chorobné sebeobviňování za domnělé zločiny, křivdy v minulosti spáchané na druhých lidech; zneuznávání vlastní mravní hodnoty, tendence trestat sebe sama
AUTOANALÝZA analýza sebe sama
AUTOANAMNÉZA životní historie člověka (klienta, pacienta) získaná od něho samotného (dříve tzv. subjektivní anamnéza)
AUTOATRIBUCE subjektivní přisuzování a připisování vnitřních a vnějších, trvalých či dočasných příčin vlastního úspěšného či neúspěšného, žádoucího i nežádoucího sociálního chování a duševního prožívání
AUTOBIOGRAFIE vlastní životopis
AUTODESTRUKTIVNÍ CHOVÁNÍ sklony ke sebezničení, sebepoškozování, suicidální tendence (viz též sebedestruktivní tendence)
AUTODIAGNOSTIKA introspektivní poznávání vlastních mentálních limitů, schopností, emocí, volních vlastností, dovedností, charakteru a celého subjektu možného, které je důležité pro adekvátní a optimální autoregulaci
AUTODIDAKCE sebevzdělávání
AUTOEROTIKA erotická manipulace člověka s vlastním tělem (kvůli dosažení slasti)
AUTOFOBIE chorobný strach z vlastní osoby
AUTOFONIE odcizené vnímání vlastního hlasu
AUTOGNOSTICKÉ AKTIVITY snahy poznat sebe sama
AUTOKINETICKÝ JEV iluze pohybu při pohledu na malý světelný nepohybující se bod v tmavé místnosti
AUTOKOGNICE sebepoznání
AUTOKOGNITIVITA úroveň znalostí o osobě samém (o vlastní psychice a osobnosti)
AUTOKULTIVACE OSOBNOSTI seberozvíjení, autoregulace, sebevýchova, selfmanagement s cílem stát se kulturní a morální osobností
AUTOMANAŽERSTVÍ sebeutváření, sebezdokonalování, autoregulace, sebeřízení, selfmanagement, dosahování svého optimálního osobnostního potenciálu, naplňování subjektu možného v oblasti kognitivní, emocionální a konativní
AUTOMANIFESTACE seberealizace
AUTOMATISMUS neúčelné jednání
AUTOMUTILACE sebezmrzačení, sebepoškozování
AUTONOMNÍ samostatný, nezávislý
AUTOOBJEKTIVACE člověk vyjadřuje sebe sama svým dílem, životním slohem, činy a výtvory
AUTOPOIETICKÝ tvořící sebe sama
AUTOPRAXIE samostatné jednání
AUTOPROJEKCE promítání vlastních kladných i záporných psychických a osobnostních zvláštností do druhých lidí, posuzování ostatních lidí podle sebe
AUTOPSIE a) samostatná osobní zkušenost, poznání vzniklé sebepozorováním b) pitva s cílem zjistit příčinu smrti
AUTOPSYCHICKÁ ORIENTACE míra správnosti uvádění základních dat o sobě samém
AUTOPUNITIVNÍ sebetrestající, hledající vinu v sobě
AUTORITA vážnost a z ní vyplývající vliv osob, institucí atp.; moc vyplývající z převahy určitých hodnot nebo domněnky o nich
AUTORITA SUBJEKTU VÝCHOVY subjektem v procesu výchovy je pedagog. Autoritu zastává hlavně svými vědomostmi a dovednostmi a vlastnostmi své osobnosti, svým vystupováním a uměním individuálního přístupu k žákům.
AUTOSKOPICKÁ HALUCINACE postižený vidí sebe, svého dvojníka
AUTOSKOPIE vidění (pozorování) sebe sama
AUTOSOM označení pro 22 chromosomových párů, jež se nepodílejí na určování pohlaví
AUTOSTEREOTYP hodnocení osob ve vlastní skupině
AUTOTERAPIE začíná adekvátním sebepoznáním, pokračuje autokorekcí a končí autoakceptací
AUTOTROFIE schopnost a dovednost organismu vytvářet z látek neústrojných látky ústrojné
AUXOLOGIE obor zabývající se růstem člověka
AVERZE nepříjemný pocit, odpor
AVIDITA chtivost, lačnost, zaměřenost na hromadění, získávání pro sebe
AVITAMINÓZA úplný nedostatek vitamínů
AVOIDNÍ vyhýbavý
AXIOLOGIE nauka o hodnotách, teorie hodnot
AXIOMA základní, výchozí předpoklad, výchozí věta vědy
AXIÁLNÍ osový
AXIS MUNDI strom, který je osou světa
EXISTENCIÁLNÍ INTELIGENCE termín H. Gardnera pro schopnost zabývat se hlubšími otázkami lidského bytí, smyslem života i umírání atp.
AZOOSPERMIE nepřítomnost spermií v ejakulátu

Terminologický slovník věd o člověku - B

8. prosince 2008 v 14:40 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
B
BABINSKÉHO REFLEX zvednutí palce nohy a rozevření ostatních prstů při kožním podráždění chodidla od paty k palci; do 2 let normální, později chorobný příznak
BABY BOX schránka pro odložené děti (např. u porodnic)
BACILÁRNÍ vyvolaný bakteriemi tvaru tyčinky
BACILOFOBIE strach z mikrobů, infekce
BAGATELIZACE zlehčování, zmenšování
BAKALÁŘ absolvent nižšího vysokoškolského studia
BAKCHICKÝ výstředně se bavící, např. po požití alkoholických nápojů
BAKTERIE mikroskopické nezelené rostliny
BAKTERIOFOBIE chorobný strach z bakterií
BAKTERIOSTATIKA prostředky zastavující růst bakterií
BAKTERIURIE přítomnost bakterií v moči
BALANCEMENT kývané a houpavé, kolébavé pohyby projevující se často u dětí v ústavní péči; pravděpodobně jde o autoerotickou činnost, která má uspokojit touhu po lásce
BALBUTIES koktavost, zadrhávání v řeči, opakování nebo protahování slov, zvuků nebo slabik
BALBUTOLOGIE interdisciplinární nauka o koktavosti
BALISTOFOBIE chorobný strach ze střel
BALNEOTERAPIE lázeňská léčba
BANALITA něco zcela běžné, obyčejné
BANÁLNÍ bezvýznamný, nevýznamný
BAND WAGON EFEKT tendence nerozhodné části populace přidat se k té straně, která pravděpodobně zvítězí
BARBARIZACE aktivní deformace kultury, hodnot, morálky, vkusu, formy, norem, primitivismus, vulgarizace, degradace, verbální a brachiální násilí
BARBITURÁTY uspávací prostředky
BARESTEZIE pocity tlaku nebo tíhy
BARIÉRA překážka (např. v uskutečňování určitého cíle)
BAROFOBIE chorobný strach z tíže
BAROTRANCIA úraz nebo porucha vznikající prudkou změnou tlaku vzduchu
BASIFOBIE chorobný strach z chůze
BASILARIS základní
BATOFOBIE chorobný strach z hlubin
BATRACHOFOBIE chorobný strach z žab
BAZÁLNÍ základní, týkající se báze (základu)
BAZOLATERÁLNÍ*umístěný dole a po straně
BC (zkratka)*bakalář (viz)
BEHAVIORÁLNÍ*týkající se chování
BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE*léčba využívající mechanismus učení a podmiňování, soustřeďující se na pěstování žádoucích návyků a dovedností
BEHAVIORISMUS*"věda o chování" moderní psychologický směr, založený na poč. 20. století americkým psychologem J. B. Watsonem. Omezuje předmět. psychologie na studium chování, které je podle behavioristů jedině přístupno objektivnímu zkoumání.
BECHTĚREVOVA NEMOC*postupné ztuhnutí páteře a kloubů, zánětlivá onemocnění kloubů
BECHTĚREVŮV REFLEX*zvukový podnět přivedený do ucha vyvolá sevření očních víček na téže straně (totéž co auropalpebrální reflex)
BEL*jednotka intenzity zvuku
BENEFEKTANCE*potřeba a sklon udržet si kladné sebehodnocení a pozitivní vztah k sobě
BENIGNÍ*nezhoubný, nevedoucí k těžkému poškození organismu
BENIGNÍ ANOMALIE OSOBNOSTI*patří sem lehčí formy hysteroidní, hypertymní, psychastenici a někteří psychopaté s autistickými tendencemi
BENEMORTASIE*tzv. "dobré umírání" (Dyck) (umírání za zmírňování bolesti, pocitů osamělosti, při láskyplné asistenci, projevů ocenění, lásky, blízkosti a pozornosti. Pacientovi se snažíme ochotně vyhovět a plnit jako přání, pokud je to možné, a to zcela nezávisle na tom, zda je schopen to ocenit)
BENJAMIN KOMPLEX (FENOMEN)*nejmladší dítě bývá považováno za rozmazlené nebo umíněné
BENZINISMUS*toxikománie, čichání benzinových par
BETHESDA - MANŽELSKÁ RODINNÁ PORADNA*manželské a rodinné poradenství, práce s jednotlivcem, párem, rodinou, skupinová práce s dospívajícími, psychoterapie neuróz u dětí a dospělých
BEZDĚČNÉ UČENÍ neúmyslné učení
BEZDĚČNÉ ZAPAMATOVÁNÍ*zapamatování, které je určeno vztahem a postojem člověka k okolí, má výběrový ráz
BIBLIOFOBIE*chorobný strach z knih nebo chorobná nenávist ke knihám
BIBLIOTERAPIE*využití vhodné literatury a vhodné práce s knihou za účelem léčby nebo nápravy
BIFAZICKÝ*s dvěma fázemi
BIFIDNÍ*rozštěpený
BIFOKÁLNÍ*se dvěma ohnisky
BIG FIVE*pět obecněji akceptovaných základních dimenzí osobnosti: emocionální labilita či stabilita, svědomitost, resp. nesvědomitost, příjemnost či nevraživost, kulturnost či nekulturnost, extraverze či introverze
BIGOTNOST*přehnaná, nápadná zbožnost
BILANCE*hodnocení, účtování
BILATERÁLNÍ*oboustranný
BILIÁRNÍ*týkající se žluči, žlučového systému
BILINGVISMUS*dvojjazyčnost (např. v rodině), dovednost mluvit dvěma jazyky
BILIS*žluč
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ*poradenské centrum pro oběti trestné činnosti
BIMORFISMUS SEXUÁLNÍ*odlišnost obou pohlaví
BINAURÁLNÍ EFEKT*časový rozdíl přívodu zvuku do obou uší
BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ*vidění oběma očima (prostorové), stereoskopické vidění
BIO -*z řečtiny bios = život
BIOCENTRICKÝ*hodnotící vše z hlediska života, především lidského
BIODROMÁLNÍ PSYCHOLOGIE zajímá se o celou životní cestu člověka, typy této cesty a jejich smysl
BIOFILIE*pud sebezáchovy, láska k životu
BIOGENETICKÝ ZÁKON*ontogenese je zkrácenou rekapitulací fylogenese
BIOGENNÍ* životatvorný, nezbytný pro život
BIOKATALYZÁTOR*látka, která svou přítomností urychluje děje v živém organismu (enzymy, hormony, vitamíny)
BIOKLIMATOLOGIE*nauka o podnebních podmínkách prostředí se zřetelem k živým bytostem, především k člověku
BIOKULTURÁLNĚ PODMÍNĚNÉ RYSY OSOBNOSTI*podléhají dvojí determinaci: biologické a sociální
BIOLOGICKÝ DETERMINISMUS tvrdí, že veškeré lidské jednání lze vysvětlit biologickými, především genetickými faktory
BIOLOGICKÝ MATERIÁL*vzorky krve, moči, hlenu, stolice, vzorky k biopsii, tkáně
BIOLOGICKY STABILNÍ RYSY OSOBNOSTI*např. pohlaví; jsou geneticky podmíněné
BIOLOGIE*věda o životě
BIOLOGISMUS směr považující člověka v podstatě za pouhého mluvícího živočicha
BIOLOGIZACE*přeceňování biologie a jejího vlivu na duševno
BIOMETR*přístroj, který údajně měří psychickou sílu
BIONIKA*vědní disciplína, která studuje možnosti využití poznatků o stavbě a funkci živých organismů k řešení technických a technologických problémů
BIOPSIE*vyšetření vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně
BIOS*všechny projevy a formy života v přírodě
BIOSFÉRA*oživená oblast naší planety
BIOTONUS*stav tělesného napětí, stav energie v organismu
BIOTYP*souhrn zděděných tělesných i psychických znaků
BISEXUALITA*pohlavní orientace na jedince obou pohlaví
BIT*základní jednotka informace
BIZARNOST*podivnost, neočekávanost v řeči, jednání, úpravě zevnějšku, nápadná strojenost, křečovitost vyjadřování prostých myšlenek slovem i písmem; nepřirozenost
BLAMOVAT SE ztrapňovat se, zesměšnit se
BLASTOM*nádor
BLEFARITIDA*zánět očních víček
BLEFAROSPASMUS*křeč očních víček
BLOK*náhlá zástava určitého duševního procesu (např. myšlení) nebo řeči, způsobená zábranami
BLOOMOVA TAXONOMIE (REVIDOVANÁ) stupnice cílů vzdělávání od zapamatování přes porozumění, analýzu, aplikaci a hodnocení k tvoření (originálním syntézám)
BLUD ANORMALITY*chorobné přesvědčení, že některé záporné vlastnosti postižené osoby jsou tak ohromně rozvinuty, že jejich uplatnění a možné následky budí hrůzu
BLUD ETERNITY*chorobné přesvědčení o nemožnosti zemřít a o věčném utrpení pro špatné osobní vlastnosti nebo jako trest za domněle spáchané zločiny
BLUD NEDOCENĚNOSTI*postižený se domnívá, že je zapomenutý, okolí ho náležitě neoceňuje
BLUD NEVĚRY*chorobná žárlivost projevující se neopodstatněným přesvědčením o nevěře partnera (partnerky)
BLUD UKŘIVDĚNOSTI*chorobné a nezdůvodněné domáhání se práv, spravedlnosti nebo úhrady po domnělé křivdě; přesvědčení, že (v podstatě bezvýznamná) křivda nebyla dostatečně odčiněna, přesvědčení o úmyslném neodčinění křivdy
BOLOŇSKÁ DEKLARACE v roce l999 bylo dohodnuto pro Evropskou unii, že vysokoškolské studium bude mít tři stupně: bakalářský (tři roky), magisterský a doktorský. Diplom bude mít již bakalářský stupeň.
BONA FIDE*v dobré víře
BONUS*dobrý
BONY PATRES FAMILIAE*dobří otcové rodin
BORDELINE*počítačová choroba mající charakter psychózy
BOSSING systematická šikana podřízeného ze strany vedoucího pracovníka
BOVARYSMUS*člověk se cítí být jiným, než ve skutečnosti je
BPH…benigní hyperplazie prostaty, zbytnění předstojné žlázy (časté u mužů po padesátce)
BRADY -*z řečtiny bradys = pomalý, zdlouhavý, lenivý
BRADYKARDIE*zpomalení srdeční činnosti. Objevuje se např. v noci a nad ránem v důsledku poklesu tělesné teploty a krevního tlaku.
BRADYLALIE*chorobné zpomalení tempa řeči
BRADYPSYCHISMUS*útlum myšlení, pomalá duševní reaktivita; ulpívání na tématu
BRACHY -*z řečtiny krátký, krátko -
BRACHYCEFALICKÝ krátkolebý
BRAIN COMPATIBLE LEARNING učení a vyučování slučitelné s fungováním mozku
BRAINSTORMING "bouře mozku" - metoda "tvůrčího myšlení" založená na uvolnění fantazie a nekonvenčního myšlení, metoda pro generování originálních nápadů
BRAINSTORMING PIMPONGOVÝ*hledání nových nápadů ve dvojici, partner nemusí být zasvěcený do problematiky; nezasvěcený zaručuje často nezvyklé řešení
BREPTAVOST nápadně rychlá mluva s nedbalou artikulací a porušováním plynulosti
BREVILIGNÍ s převládajícími šířkovými proporcemi
BRIEFING instruktáž
BŘITVA OCCAMOVA podle této staré zásady je zbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů, než je nezbytně nutné
BRONCHIÁLNÍ*průduškový
BRONCHOSPASMUS*křeč svalstva průdušek (např. při astmatu bronchiale)
BRONCHUS*průdušky
BRUTALITA*hrubost, krutost, surovost, drsnost, násilí
BRUTÁLNÍ EGO maximálně vystupňované a agresivní sebevědomí
BRUXISMUS*skřípání nebo cvakání zubů (většinou v noci)
BSE*bovinní spongiformní encefalopatie, lidově šílenství krav, přenáší se i na člověka. Projevuje se rostoucí zapomnětlivostí a depresemi. Inkubační doba nemoci je dlouhá (i léta).
BUFFERY nárazníkové faktory proti stresu (např. optimismus, pozitivní autosugesce, víra v transcendentální hodnoty apod.).
BUFFERING EFFEKT účinek způsobený tlumičem nárazů, nárazník vztahující se i k psychicky a sociálně obtížným situacím (např. mikrosociální opora od příbuzného)
BUKÁLNÍ*týkající se tváře, tvářový
BULIMIE*chorobné přejídání se, porucha obživného pudu, chorobný hlad, chybění pocitu nasycení
BULLYINNG šikana, tyranie, psychický teror, ponižování, násilí
BULVÁR*výraz pro ta média (např. tisk), která z celého zpravodajství zajímá pouze to, co nejvíc přitahuje masy, tedy aféry, zločiny, nehody apod.
BUMERANGOVÝ EFEKT*dosažení opačného účinku, než jakého člověk chtěl a snažil se dosáhnout
BURN-OUT EFEKT*emoční "vyhoření", naprosté emoční vyčerpání, často u pracovníků, kteří mají mnoho kontaktů s lidmi
BYTE*nejmenší, osmibitové počítačové slovo

Terminologický slovník věd o člověku - C,Č

8. prosince 2008 v 14:38 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
C
CAMPUS areál
CAN zkratka pro syndrom týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte (z angl. Child Abuse and Neclect)
CANABIS SATIVA konopí seté obsahující kanabinoidy
CANISTERAPIE léčba a rozvoj osobnosti (např. mentálně retardovaného dítěte) pomocí kontaktu se psem
CAPUT hlava
CARCINOMA rakovina
CARCINOFOBIE strach z rakoviny
CARIES zubní kaz
CARPE DIEM! "užij dneška!"
CASE STUDY případová studie
CASTITAS cudnost
CASUS SOCIALIS výchovná zanedbanost, sociální defektní rodina, sociální případ
CATARACTA šedý zákal oka
CAUDALIS v dolní, vztahující se k dolní části těla
CAUSA příčina
CAUSA EXEMPLARIS příčina vzorová
CAUSA FINALIS příčina účelová
CAUSA MORTIS příčina smrti
CAVE pozor
CAVUM dutina
CEFALGIE bolesti hlavy
CELER*rychlý
CELIBÁT bezženství, zachovávání tzv. sexuální čistoty, svobodný stav
CELLULA*buňka
CENOTOFOBIE*chorobný strach z čehokoli nového
CENSUS metoda sběru dat, v níž se do zkoumání zahrnují všechny jednotky populace. Jde o tzv. totální výběr. Používá se např. při sčítání lidu
CENTERING prožitek tělesného i duševního středu , psychické opory v sobě , centrální podmínka adekvátní či optimální psychické stability
CENTRACE*soustředění vnímání na jednu část zorného pole (na tzv. figuru). To, co vnímáme nejasně, je tzv. pozadí. Figura se za určitých okolností může stát pozadím a naopak. Centrací se vysvětlují mnohé optické i jiné klamy
CENTRÁLNÍ LIMITNÍ TEORÉM proměnná (např. výška či hmotnost), pokud vznikla jako součet velkého počtu efektů nezávisle působících příčin, má přibližně normální rozdělení nazývané též Gaussovo rozdělení, tj. rozdělení zvonovitého tvaru
CENTRÁLNÍ SYMPTOMY významné příznaky příznačné pro normální nebo abnormální chování a prožívání
CENTRÁLNÍ TENDENCE*skon držet se při hodnocení tzv. "zlatého středu"
CENTRE INTERNATIONAL DE L ENFANCE*mezinárodní dětské centrum v Paříži, které zkoumá děti somaticky, psychologicky a sociálně
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI*komplexní vyšetřování žadatelů o adopci a pěstounskou péči, jejich výběr a poradenské služby, sledování vývoje dětí v pěstounské péči
CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI*práce s dysfunkčními a sociálně slabými rodinami. Týdenní pobyty pro osamělé matky, víkendová setkání rozvedených matek s dětmi, svépomocné skupiny rozvedených. Vzdělávací programy, programy pro snoubence, klub maminek na mateřské dovolené.
CENTRUM SECURITATIS hlubina bezpečnosti, mystická opora; název náboženského a filozofického spisu J.Á. Komenského z roku 1633 o opoře trpícího člověka spočívající ve víře v Boha, přeneseně hledání opory v sobě samém, ve vnitřní síle, v osobní zdatnosti a důstojnosti
CENTRUM SOCIÁLNÍ PREVENCE*poradenské a resocializační centrum pro občany sociálně nepřízpůsobivé
CEPHALO-*z řec. kefalé = hlava
CERCLAGE*viz cerkláž
CEREBELÁRNÍ*týkající se mozečku
CEREBRÁLNÍ*mozkový
CEREBRASTENIE POSTTRAUMATICKÁ*projevuje se např. návaly vzteku, resp. úzkosti, poruchami vštípivosti paměti a koncentrace pozornosti, depresivními stavy, snížením psychomotorického tempa atp.
CEREBROPATIE*organické poškození mozku
CEREBROSPINÁLNÍ*mozkomíšní
CEREBROSPINÁLNÍ LIKVOR mozkomíšní mok chránící mozek a míchu před nárazy a prudkými pohyby, aby nedošlo k poranění mozku a míchy
CERKLÁŽ*sešití ("zdrhnutí") děložního hrdla, hrozí-li potrat
CERTIFIKÁT osvědčení, diplom
CIBOFOBIE*chorobný strach z jídla
CILIÁRNÍ*týkající se řas
CIRCULUS VITIOSUS*uzavřený kruh, bludný kruh
CIRCUMCIZE*obřízka předkožky mužského pohlavního údu
CIRHÓZA*ztvrdnutí orgánu, zmnožení vaziva
CIRKADIÁNNÍ*trvající přibližně den, opakující se přibližně jednou denně
CIRKANUÁLNÍ RYTMUS s délkou cyklu trvající přibližně jeden rok
CIRKULÁRNÍ CHOVÁNÍ*duševně nezdravý učitel má vliv na duševní zdraví svých žáků
CITO*lat. rychle
CIVILIZOVANÝ*společenský, opak barbarského
CIVITAS*obec, stát
CNS (zkratka)*centrální nervová soustava (mícha a mozek)
COITUS*soulož
COLOMBO EFEKT*dělat ze sebe hloupého je někdy považováno za chytrý postup
COMMON SENSE*zdravý rozum
COMMOTIO CEREBRI*otřes mozku
COMMUNIS*společný
COMPLEXIO BONI ET MALI* sjednocení dobra a zla
CON-*lat. spolu
CONCORDIA*družstvo katolicky věřících - pečovatelská a ošetřovatelská služba placená klienty v návaznosti na výši jejich důchodů; svornost
CONDITIO SINE QUA NON*podmínka, bez které je daná věc nemožná
CONGENITALIS*vrozený
CONIUNCTIO OPPOSITORUM*sjednocení protikladů
CONSORTIUM NATURAE DIVINAE*povýšení člověka do nadpřirozeného řádu
CONTUSIO CEREBRI*zhmoždění mozku
COPING*vypořádání se s něčím značně obtížným, zvládání něčeho nepříjemného, náročného
COPINGOVÉ STRATEGIE zvládací způsoby, např. aktivní - pasivní, zaměření na problém nebo na emoci, vyhnutí se zátěži, příklon - odklon, netečnost, útok, humor a tvořivost, vyhledání sociální opory
COPROLALIE*puzení vyslovovat obscénní (nestoudná) slova
COPROPHAGIE*pojídání stolice
CORNEA*rohovka
CORPUS IURIS JUSTINIANA soubor práva Justiciánova
CORTEX*kůra (např. mozku, nadledvin)
CRANIUM*lebka
CREAMING (angl.) doslova sbírání smetany, proces vybírání nadprůměrných talentovaných žáků do výběrových škol
CSI Coping Strategy Inventory (Tobinův inventář copingových strategií)
CSVŠ Centrum pro studium vysokého školství se sídlem v Praze
CT počítačová tomografie
CUI BONO*komu to bude dobré, komu to bude sloužit, tzv. Ciceronova otázka
CUTIS*kůže
CYKLOFRENNÍ PSYCHÓZA*zvláštní druh duševního onemocnění, totéž co manio-depresivita neboli maniomelancholie (střídání fází chorobně rozjařené nálady a nálady patologicky smutné)
CYKLOIDIE*sklon ke střídání nepřiměřené aktivity, vzrušení, veselí s nepřiměřeně smutnou náladou, sebevražednými myšlenkami, apatií, a to výraznější než u cyklotýmie
CYKLOTÝMIE*cyklické střídání smutné nálady a nálady veselé, střídající se nálady deprese (např. snížená energie a aktivita, nespavost, redukce sebedůvěry, samotářství, pesimismus) a hypománie (např. zvýšená energie a aktivita, snížená potřeba spánku, vzestup sebedůvěry, zvýšená družnost, optimismus
CYPRIDOFOBIE*chorobný strach z jakékoliv sexuální aktivity, resp. z pohlavních chorob
CYSTALGIE bolest vycházející z močového měchýře
CYSTITIDA*zánět močového měchýře
CYTOLYSA*rozpad buněk
CYTOSTATIKA*látky zastavující růst buněk (nádorových)
Č*
ČASOVÁ DISTORZE zkomolené vnímání času
ČČK (zkratka)*Český červený kříž
ČICHOVÉ HALUCINACE*zdánlivý vjem pachu či vůně (nejčastěji nepříjemného zápachu)
ČIVOST*schopnost organismu přijímat podněty z vnějšího prostředí
ČIVOST ZRAKOVÉHO ANALYZÁTORU*zahrnuje vrozenou citlivost pro linii, pro proporci, tvar, světelné odstíny, pro kolorit, pro rytmus

Terminologický slovník věd o člověku - D

8. prosince 2008 v 14:36 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
D
DAIMONION podle Sokrata svědomí, jakýsi vnitřní hlas, prožívání norem
DAKTYLOGRAM otisk prstů
DALTONISMUS částečná nebo úplná slepota pro barvy (nejčastěji se zaměňuje červená a zelená barva)
DCD (zkratka) dolní cesty dýchací
DE- ze, od, se
DEAXIOLOGIZACE pokles, redukce či parciální zánik nebo deformace hodnotového systému člověka
DEBILITA původní termín pro lehkou slabomyslnost, tč. lehká mentální retardace (většinou jde o IQ od 50 do 70)
DECENTNÍ slušný, jemný, nevtíravý
DECUBITUS proleženina
DEDIKACE věnování
DEDUKCE odvozování dílčího, zvláštního ze všeobecného; vyvozování závěru (postup od pravidla k jednotlivým příkladům či případům)
DEDUKTIVNÍ ÚSUDEK z obecného soudu vyvozujeme závěr pro jednotlivé případy
DEETATIZACE omezení role státu
DEFEKACE vyprazdňování stolice
DEFEKT vada, poškození, porucha, nedostatek
DEFEKTOLOGIE nauka o poruchách (duševních, sociálních apod.)
DEFÉTISMUS nevíra ve vlastní možnou úspěšnost, podrobení se osudu
DEFICIENT*subjekt, u kterého se projevuje mentální, senzorická nebo motorická insuficience
DEFICIT*chybění, nedostatek, mezera, výpadek
DEFICIT POZORNOSTI nedostatky v pozornosti, její snížená koncentrativnost (soustředěnost), potíže s udržováním pozornosti, její snadná odklonitelnost, nezřídka spojená s hyperaktivitou, neklidem a impulzivním chováním a častější u chlapců než u dívek
DEFICITNÍ UČENÍ nekvalitní, s mezerami, s nedostatky, s výpadky
DEFINICE*přesné vymezení charakteristických znaků, významu, tj. obsahu a rozsahu definovaného pojmu
DEFINIENDUM*definovaný pojem, to, co má být definováno
DEFINIENS*část, která objasňuje daný pojem
DEFLORACE*porušení panenské blány
DEFORMITA*znetvoření
DEFUSING soukromý uvolňovací rozhovor, spontánní a volné popovídání si o prožité tíživé či krizové situaci nebo události s osobou, kterou respektujeme, např. s přítelem, kolegou, rodinným příslušníkem, přičemž primárně jde o redukci afektivní a emoční tenze, získání porozumění, pochopení a opory
DEGENERACE*zvrhnutí, vývojový ústup, vrozené či dědičné úchylky
DEGENERESCENCE*degradace osobnosti, která je od generace ke generaci zřejmější
DEGRADACE*snížení, zbavení významu, hodnoty, ocenění, postavení, hluboké snížení úrovně (např. osobnosti)
DEGRAVACE*oslabení nežádoucí emoční kvality; oslabování emoce už vzniklé; z lat. degravo = tížím, tisknu dolů; termín J. Vaňka
DEGRES*pokles, klesání (např. výkonnosti)
DEGRESIVNÍ ALTERANCE OSOBNOSTI*proměny osobnosti proti dosavadnímu stavu ("zjinačení") v tom smyslu, že organizace chování sestupuje na nižší úroveň, struktura osobnosti prochází změnou ve smyslu klesání její úrovně do nižšího sociálně vztahového rámce než byl dosavadní
DEHUMANIZACE*neúcta ke všemu lidskému, odlidštění
DEINDIVIDUACE*skupina za jistých okolností způsobuje, že se v ní jednotlivec "ztrácí", což ovlivňuje jeho chování
DEKADENCE*úpadkovost, literární směr
DEKALCIFIKACE*úbytek vápníku
DEKALOG desatero
DEKLARATIVNÍ ZNALOST popisná, jen o deskriptivní vědomost bez kontextové a procedurální znalosti
DEKLAROVÁNÍ*slovní vyznávání
DEKOGNIFIKACE pokles, redukce kognitivních schopností, dovedností i informací a vědomostí
DEKOKTUM*odvar, vodní vylouženina (připravená např. z drog vařením)
DEKOMPENZACE*odpadnutí, vysazení vyrovnávací funkce kompenzující poruchu
DEKREPITACE*stáří po 80. roku věku
DEKURS*popis, záznam průběhu nemoci či poruchy, závady
DELECE chybění části chromosomu
DELFSKÁ METODA postup expertizní tvorby např. prognostických modelů skupinou odborníků
DE LEGE FERENDA námět, doporučení pro přípravu nové či novelizované právní úpravy zákona či předpisu z hlediska představy co by mělo být a jak
DE LEGE LATA problém řešený z hlediska zákona (předpisu) či jeho úpravy již přijaté a platné
DELIKT*jednání porušující normu, přestupek, trestný čin
DELIRIUM TREMENS*halucinace drobných zvířat, hadů apod. při chronické otravě alkoholem
DELIRIUM*obluzené vědomí, ztráta orientace provázená zmateností
DEMAGOG*falešný vůdce, štváč, pobuřovač (přeneseně)
DEMENCE*úbytek rozumových schopností a porucha osobnosti (např. po úraze)
DEMENTIA PRAECOX*starší (Kraepelinovo) označení pro ranou formu schizofrenie (pojem Bleulerův)
DEMENTIA PRAECOCISSIMA*schizofrenie dětí
DEMIMONDE*polosvět, noční život velkoměsta
DEMINERALIZACE*ztráta minerálních látek z tvrdých částí těla (kostí a zubů)
DEMODACE*"morální" opotřebování věcí
DEMOFOBIE*chorobný strach z lidského davu
DEMOGRAFIKA*měření velkých jednotek populace
DEMOGRAFIE*studium charakteristických rysů populace
DEMOKRATIZACE INFORMACÍ odborné a vědecké informace nejsou vyhrazeny jen a pouze pro specialisty
DÉMONOFOBIE*chorobný strach z duchů, strašidel, čertů, ďábla atp.
DEMONSTRACE*v didaktice předvedení nějakého pokusu nebo předmětu, názorná ukázka
DEMONSTRACE SUBMISE*pokus o důkaz podřídivosti vůči nějaké osobě (např. tím, že člověk po konfliktu "udobřuje" druhého podstrojováním, snahou o "zalahodění" jeho žaludku atd.)
DEMORALIZACE*pokles morálky jednotlivce nebo společenské skupiny
DENDROGRAM*stromový graf, znázorňující členění souboru na podsoubory
DENOTÁT (DESIGNÁT)*jev, který je určitým slovem pojmenován (označen), objektivní realita označená slovem
DE NOVO*od počátku
DENUNCIACE*udavačství, donašečství
DEO GRATIAS*díky Bohu
DEPENALIZACE nahrazení represivního opatření (např. trestu odnětí svobody)
DEPENDENCE*závislost např. na drogách, ale i jiná (ekonomická, sociální atp.).
DEPERSONALIZACE*lehká porucha vědomí, při níž okolí, resp. vlastní osoba připadá postiženému jako cizí
DEPILACE*odstranění chloupků, vousů či vlasů
DEPISTÁŽ*vyhledávání (postižených a rizikových jedinců, např. osob s určitou nemocí, které je třeba speciálně vyšetřit a léčit)
DEPLECE*úbytek, nedostatek, vyčerpání zdrojů síly
DEPOTNÍ LÉČIVA*s prodlouženým účinkem
DEPOZITUM*usazenina (např. vápníku ve stěně tepny)
DEPRAVACE*mravní defektnost, zvrácenost, zpustlost, např. tendence ke krádeži, prostituci, bezohlednost v oblasti sociální, morální a estetické, poruchy chování
DEPRECIONIZACE tendence hodnotit něco nebo někoho níže, než mu přísluší (takto např. hodnotí některé examinátorky studentky, zejména ty velmi pěkné, ale muže studenty často hodnotí výše, výhodněji než si zaslouží ), chyba z přísnosti, systémová tendence podhodnocovat určité posuzované osoby
DEPRESE POST PARTUM*smutek po porodu, často dlouhotrvající
DEPRESE*sklíčenost, skleslost, těžkomyslnost, smutná nálada
DEPRESIVNÍ*sklíčený, smutný
DEPRESIVNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o důvodnosti vlastní sklíčené, tísnivé až úzkostné nálady, chorobné snížení sebevědomí a sebedůvěry; zesílený pocit bezradnosti a nemohoucnosti, tragický pocit života; zúžení pozornosti na domnělé, již nastalé či očekávané tragické události
DEPRESIVNÍ NÁLADA*též nálada melancholická, chorobně pokleslé sebevědomí a sebedůvěra, sklíčenost, stísněnost, beznaděj, časté sebevražedné úmysly, úbytek osobních zájmů, snížení činorodosti, nálada je zvnějšku neovlivnitelná, trvá více dnů i týdnů
DEPRIMACE*pocity stísněné nálady
DEPRIVACE*strádání (citové, smyslové, prostorové apod.)
DERATIZACE hubení hlodavců v uzavřených objektech, zbavování se hlodavců
DEREALIZACE*odvrat od skutečnosti
DEREISTICKÉ MYŠLENÍ*autistické pohroužení myšlení ve směru těch představ, které emotivně vyhovují; neschopnost přerušit toto myšlení na vnější podnět; ztráta schopnosti rozlišovat mezi skutečností a vlastními chorobnými představami o realitě; jednání ve shodě s vlastními chorobnými představami
DEREŠ lavice k trestání bitím používaná ve středověku (za feudalismu)
DERIVANCIA*látky, které dráždí pokožku, způsobují místní překrvení, snižují vnímání bolesti a urychlují léčení
DERMATOPTIKA*vnímání světla kůží a tělesnými tkáněmi, jež jsou vystaveny světlu
DERNIÉRA poslední provedení hry, poslední představení
DESENZIBILIZACE*odstranění přecitlivělosti na něco, znecitlivění
DESIGN*vnější, vizuálně vnímatelné ztvárnění artefaktů pracoviště (hlavně výrobků)
DESINDIVIDUALIZACE*částečný a dočasný zánik individuálních rysů osobnosti ve skupině a v davu
DESINHIBICE*odtlumení
DESINTEGRACE OSOBNOSTI*narušení stálosti osobnosti v čase a její odolnosti vůči rušivým momentům
DESK RESEARCH*"výzkum" od stolu, první, přípravná fáze bádání
DESKRIPCE*popis
DESKRIPTIVNÍ*popisný
DESOCIALIZACE*chorobná společenská izolace, vzdání se vztahů mezi lidmi
DESPEKT*opovržení, pohrdání
DESPOTISMUS*panovačnost (despota = samovládce, tyran)
DESTINACE určení, místo určení, cesty, doručení
DESTRUDO*označení energie instinktu smrti (pojem S. Freuda)
DETERGENCE*zastrašování
DETERIORACE*získaný defekt, snížení rozumové výkonnosti
DETERIORACE INTELEKTU*celkový pokles duševních (myšlenkových) dovedností získaných v průběhu předchozího života; neschopnost používat dříve nabytých poznatků a zkušeností; pokles soudnosti; neschopnost získávat nové poznatky a dovednosti
DETERMINACE*určení, vymezení
DETERMINANTA*určující, usměrňující činitel
DETERMINISMUS*učení o příčinné souvislosti a vzájemné podmíněnosti všech jevů přírody, společností a myšlení
DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI děti zdravotně postižené nebo sociálně znevýhodněné
DETOXIKANCIA*protijedy
DEUTERANOSIE*barvoslepost pro zelenou barvu
DEVALVACE*znehodnocení,
DEVALVACE PSYCHOSOCIÁLNÍ je znehodnocování, dehonestování hodnoty (ceny) psychiky, osobnosti, životní, sociální a pracovní aktivity člověka
DEVASTACE*zpustošení, rozpad (např. osobnosti)
DEVIACE*odchylka, vybočení
DEVIANTNÍ NORMY odchylky a odklony od normálních sociálních a morálních norem projevující se abnormálním způsobem uvažování, představování, komunikování a chování
DEVIANTNÍ SOCIALIZACE začlenění osoby do skupiny, jejíž hodnoty a normy jsou v rozporu s oficiálně přijímanými normami a hodnotami
DEZIDERABILITA SOCIÁLNÍ*stupeň souhlasu dávaného v dané společnosti či skupině určitému chování
DEZILUSE*ztráta klamné naděje, očekávání
DEZORIENTACE*absence znalosti základních údajů o vlastní osobě nebo místu, situaci, času. Postižený není schopen korigovat svou neznalost přes nápomoc a nejde přitom u něj o organický nález ve smyslu afázie nebo agnózie
DEZORIENTACE ČASOVÁ*neznalost dne, měsíce, roku, ročního období nebo vlastního věku, uvádění jiného dne, měsíce, roku, ročního období nebo vlastního věku
DEZORIENTACE MÍSTNÍ*neznalost místa a pobytu v době šetření, uvádění dřívějších bydlišť místo nynějšího bydliště
DEZORIENTACE OSOBNÍ*neznalost vlastního data narození nebo rodinného stavu, povolání; neznalost vlastního příjmení nebo křestního jména, uvádění buď dřívějšího příjmení (u žen) nebo uvádění jména jiných osob, příbuzných, známých či cizích
DEZORIENTACE SITUAČNÍ*nepochopení role daného prostředí (např. nemocničního), neporozumění roli vlastní osoby v daném prostředí, přikládání danému prostředí odlišné role i odlišné role vlastní osoby v něm
DIABETICKÝ*vztahující se k cukrovce
DIADICKÝ VZTAH*vztah mezi dvěma lidmi
DIAFORETIKA*látky vyvolávající pocení
DIAGONÁLA*úhlopříčka
DIAGNÓZA*přesné rozpoznání, výsledek vyšetření, určení stavu
DIAKONIE*služba
DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE*pečovatelská služba v rodinách starých a nemocných občanů bez rozdílu náboženského vyznání
DIALEKTIKA*učení o všeobecné souvislosti a vývoji
DIALOG*rozmluva mezi dvěma lidmi
DIAREA*průjem, častější vyprazdňování řídké stolice
DIATÉZA*predispozice k poruše, vulnerabilita (zranitelnost)
DI CORA*srdcem
DIDAKTICKÁ INFORMACE může být verbální (např. text učebnice, výklad učitele), nonverbální (např. výukový obraz) nebo kombinovaná (např.graf či diagram opatřený slovním vysvětlením)
DIDAKTICKÁ KOMUNIKACE specifická společná aktivita učitele a žáka (studenta) zaměřená na vyučovaný předmět
DIDAKTICKÝ DEFICIT mezera, nedostatek ve vědomostech, dovednostech a návycích
DIDAKTIKA*teorie vzdělávání a vyučování, součást pedagogiky sledující zákonitosti vyučovacího procesu, umění vyučovat
DIDAKTISMUS*negativní sklon k poučování druhých
DIDAKTOGENIE* správněji didaktopatogenie: záporné působení učitele nebo vychovatele na dítě (totéž co pedagogenie)
DIDASKEIN učit, vyučovat, poučovat, dokazovat, jasně sdělovat
DIDAXE*didaktičnost, poučný ráz, výchovná tendence, didaktizmus
DIENCEFALON*mezimozek
DIES ILLA*"onen den", kdy skončí čas a dějiny, kdy bude konec světa
DIEU EN MON DROIT*Bůh a mé právo
DIFERENCIACE*rozlišování, odlišování, třídění
DIFICILITA*výchovná nebo výuková obtíž (chování, školních výkonů nebo prožívání), vznikající na základě nedostatků nebo nevhodností příslušných socializačních a výchovných podnětů, patří ještě do širší normy, protože nenaplňuje závazná kritéria vážné a trvalé patologické poruchy chování nebo patologické poruchy psychiky a osobnosti
DIFICILNÍ*působící starosti, těžkosti, např. ve výchově, v učení apod.
DIFTERIE*záškrt
DIFÚZNÍ*rozptýlený
DIGESCE*trávení
DIGESTIVA*léky podporující trávení
DIGITUS*prst
DIGNITA důstojnost, vážnost, velebnost člověka, vědy etických imperativů, vysoký církevní úřad či hodnost duchovního
DICHOTOMIE*dvoučlenné třídění
DICHOTOMIZACE*rozdvojení (dichotomický = dvojčlenný)
DIKCE*způsob mluvy
DILATACE*rozšíření
DILATOVANÝ*rozšířený, roztažený, (opak koartovaného); dilatovaný typ prožívání znamená podle H. Rorschacha výrazněji rozšířené, vychýlené prožívání ve směru introverzivním nebo extratenzivním
DILEMATICKÝ*rozporuplný, nesnadno volitelný ze dvou alternativ, ze dvou navzájem se vylučujících možností, z protikladů
DIMENZE*rozsah v určitém směru, rozměr
DIONÝSOVSKÝ (od Dionysos = bůh vína)* bujně poživačný
DIPLACUSIS ECHOTICA*opožděné slyšení v jednom uchu
DIPLEGIE*ochrnutí dvou končetin
DIPLOPIE*dvojité vidění
DIPSOMANIE*občasné pijáctví
DIREKTIVITA*usměrnění chování určitými pokyny
DIS -*roz - (opak, zápor)
DISABILITA*omezení nebo znemožnění některých běžných činností vyplývajících z poruchy, postižení
DISCENTNÍ PSYCHOTERAPIE*aplikace teoretických principů učení v léčbě duševních závad a poruch
DISHARMONICKÝ VÝVOJ OSOBNOSTI*jednotlivé složky osobnosti - city, pudy, posuzovací činnost, vůle, morální charakter apod., se nevyvíjejí harmonicky, přiměřeně věku a daným společenským normám
DISHARMONIE OSOBNOSTI*jednotlivé složky osobnosti (city, intelekt, vůle atd.) jsou nerovnoměrně rozvinuty
DISIMULACE*zastírání příznaků choroby, předstírání zdraví a normality
DISJUNKCE*rozpojení
DISJUNKTIVNÍ*navzájem se vylučující, rozlučovací
DISKOMFORT*nepohoda
DISKONTINUITA*nesouvislost, nespojitost, rozpojenost
DISKORDANCE*neshodnost ve zkoumaném znaku
DISKÓZA*dificilita (viz), porucha chování nebo školních výkonů, vznikající na základě chybného učení (v širším slova smyslu)
DISKREPANCE*různost, rozpor, nesrovnalost, nesoulad, nesouhlas
DISKRIMINACE*rozlišování, oddělování; potlačování, útlak
DISKURZ odborná či vědecká rozprava, text, jazykový projev
DISKURZIVNÍ*věcné, předmětné, ryze racionální, pouze na pravdu zaměřené myšlení, dospívající k závěru postupným ujasňováním pojmů, nikoliv intuitivně
DISLOKACE*rozmístění, přemístění
DISOCIACE OSOBNOSTI*rozpolcenost myšlení a jednání
DISOCIALITA*nespolečenskost, poruchy chování vůči společnosti, též kriminální chování (přestupky), trestné činy
DISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI sociopatická, anomální s explozivní osobnost se sklony ke konfliktům, agresivitě, k protispolečenskému chování a kriminalitě, k opakované (recidivující) trestné činnosti u lidí extrémně impulzivních, jednajících nepředvídatelně a bez uvážení důsledků svého chování, afektivně labilních, s nedostatečně rozvinutými vyššími city, egoistických, s maligním narcismem, nezdrženlivých, kteří nejsou schopni pocitů viny, empatie ani soucitu a neuznávají obecně platné normy
DISOCIATIVNÍ FUGA
náhlé a nečekané opuštění domova nebo místa, kam člověk obvykle chodí do zaměstnání, doprovázené neschopností vybavit si vlastní minulost
DISONANCE*nesouzvučnost, nesoulad, neshoda
DISONANCE KOGNITIVNÍ*napětí vzniklé nesouladem mezi elementy poznání
DISPERZE*směrodatná odchylka, rozptyl
DISPERZNÍ*rozptýlený, rozložený
DISPONOVÁNÍ*volné nakládání s něčím
DISPOZICE*vlastnost vrozené výbavy člověka, vloha, celek dispozic je tzv. konstituce
DISPUTACE*učená debata
DISRESPEKT projev nevážnosti, neúcty, devalvace, dehonestace
DISTÁLNÍ*vzdálený, okrajový
DISTANCE*vzdálenost, odstup
DISTANTNÍ EXTEROANALYZÁTOTY*registrují vnější objekty na dálku (zrak, sluch)
DISTENZE*roztažení, rozepjetí
DISTORZE*pokroucení, podvrtnutí, poranění měkkých částí kloubu
DISTRAKCE*roztažení, roztržení
DISTRAKTOR*alternativa v položkách s volbou
DISTRES*zátěž se zápornými účinky na člověka
DISTRIBUCE*rozdělení, rozložení
DISTRIBUCE POZORNOSTI*schopnost a dovednost pozorovat několik jevů či činností současně
DISTRIBUTIVNÍ POZORNOST*rozdělená, schopná zaznamenávat
DIURETIKA*látky s močopudným účinkem, podporující vylučování moči
DIURNÁLNÍ*denní
DIURNÁLNÍ PREFERENCE upřednostňování určité denní doby pro vstávání, uléhání a nejlepší výkon člověka, příslušnost k rannímu či večernímu typu
DIVERGENCE*rozbíhavost, rozpor, odklon
DIVERZITA*rozmanitost
DIVIDE ET IMPERA*rozděl a panuj
DIVINACE*zduchovnění a zbožštění světa; věštění
DIVINUS CULTUS uctívání Boha, víra
"DLOUHÉ OKO"*dlouhodobý strnulý pohled do prázdna; typický příznak ostrakismu
DM (zkratka)*diabetes mellitus (cukrovka)
DOCILITA*snadnost, se kterou jedinec podléhá vlivu jiných lidí; též schopnost se učit
DOCIMOLOGIE*nově tvořený obor zabývající se hodnocením výkonů žáků pedagogem (jde např. o standardizaci hodnotících škál)
DOGMA*názor, poučka, zásada nepřipouštějící námitky
DOGMATIK*osoba ulpívající na svých přesvědčeních, neměnící své názory
DOGMATISMUS*křečovité přidržování se určitého souhrnu názorů a neochota přijmout názory jiné
DOKTRINA*nauka, přeneseně strnulé, neživotné učení
DOLOROLOGIE*nauka o příčinách a tišení bolestí
DOMINANTNÍ*ovládající, převládající, panující, vůdčí, prosazující sebe, nadřazený
DOMINANTNÍ TENDENCE*snaha mít převahu a moc nad druhými lidmi, vládnout
DOMINUJÍCÍ*převažující
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI *dočasné ubytování pro matky s dětmi do 3 let nebo těhotné ženy, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Žádosti o umístění vyřizuje oddělení péče o rodinu a děti odboru sociální péče.
DOMUS*dům
DONOR*dárce
DOPING*povzbuzování jedince k vyššímu výkonu (např. farmakologicky)
DORMITIVNÍ*uspávající
DORSUM FLEXUM*špatné držení těla, často pro nedostatek sebedůvěry, pro pocity nedostačivosti
DORZÁLNÍ*zádový, hřbetní
DOSIS*dávka
DOUBLE BIND podvojná či dvojná vazba /viz/
DOVEDNOST*cvikem, tréninkem, učením získaná specializovaná pohotovost ke správnému vykonávání určité aktivity. Je závislá i na úrovni schopnosti, která má obecnější ráz. Při posuzování dovedností se zabýváme stanovováním stupně osvojení dovedností (např. počáteční či pokročilý stupeň) a šíří uplatnění dovedností (např. na kolik druhů aktivit se daná dovednost vztahuje)
DRASTICKÝ*silně účinný, hrubý, nevybíravý, krutý, bezohledný
DRASTIKA*látky prudce projímavé
DREZÚRA*proces nácviku různých jednoduchých automatických a mechanických činností bez využívání rozumové složky (např. nácviky různých druhů úkonů u zvířat nebo nejmenších dětí)
DRIL*proces nácviku různých druhů mechanických činností s počátečním využíváním rozumové složky
DEROGA jakákoliv látka (substance), která je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho životních (nejenom tělesných, ale i psychických) funkcí
DROGOVÁ ZÁVISLOST*označení pro stav duševní a (nebo) tělesné závislosti na látkách působících na psychonervovou soustavu (psychofarmaka), ale i na masmédiích
DROMOFOBIE*chorobný strach přecházet ulici
DROMOMANIE*chorobná toulavost, útěky z domova
DROMOTERAPIE*léčba pohybem
DRUHÁ GRAMOTNOST dovednost komunikovat s počítačem
DSM*dotazník světového názoru podle J. W. Sire
DUALISMUS*názor, který chápe duševní a tělesné (duchovní i hmotné) jako absolutně protikladné jevy a vlastnosti
DUBIÓZNÍ*nejistý, pochybný (např. dubiózní prognóza)
DUCHOVNÍ GYMNASTIKA*vnitřní úsilí o udržení se v adekvátní spirituální formě, a to modlitbami, zpěvem apod.
DŮM SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ SV. MARKÉTY*přechodné ubytování pro matky s dětmi v nouzi
DUODENUM*dvanáctník
DVOJNÁ VAZBA*napětí mezi pozitivním sdělením na více vědomé úrovni (např. verbálním podnětem) a současným negativním sdělením na méně vědomé úrovni (např. nonverbální hrozba)
DYÁDA*skupina tvořená dvěma jedinci, nejmenší skupina, pár
DYADICKÝ DIALOG*rozhovor mezi dvěma lidmi
DYNAMOGENIE*schopnost vyvíjet energii
DYSARTRIE*nezřetelná, špatná výslovnost (artikulace) při normálním chápání významu slov
DYSBAZIE*obtížná chůze, poruchy rovnováhy
DYSBULIE*oslabená vůle
DYSENTERIE*střevní úplavice
DYSESTÉZIE*necitlivost, smyslová tupost
DYSFAGIE závada či porucha polykání
DYSFAZIE porucha tvorby a porozumění řeči v důsledku poškozené funkce mozku
DYSFEMIE mluvní neuróza, koktavost (balbuties)
DYSFONIE hlasová porucha, chraptivost
DISFORIE pokles nálady, špatná nálada, rozlada
DYSFRÁZIE porucha řeči, nesouvislá řeč
DYSFUNKCE nesprávně, neúplně, špatně, deformovaně vyvinutá funkce
DYSFUNKČNÍ RODINA neplní všechny své funkce
DYSGENEZE porušený vývoj
DYSGEUZIE porucha chuti
DYSGNÓZIE porucha schopnosti a dovednosti vnímat a poznávat předměty
DYSGRAFIE porucha psaní, neschopnost správně napodobit tvary písmen
DYSGRYPNIE závady či poruchy spánku
DYSKALKULIE závada či specifická porucha počítání
DYSKINEZA závada či porucha pohybové schopnosti
DYSLALIE závada či porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin (patlavost)
DYSLEXIE závada či porucha čtení při normální úrovni obecné rozumové schopnosti (inteligenci), . specifická porucha učení
DYSMORFOFOBIE chorobný strach z tělesného znetvoření
DYSMÚZIE porucha hudebních schopností
DYSONTOGENEZE závady či poruchy vývoje
DYSOREXIE nechutenství
DYSORTOGRAFIE porucha schopnosti osvojit si pravopis (jde o specifickou poruchu při normální či dokonce nadprůměrné inteligenci)
DYSOSMIE závada či porucha čichové schopnosti
DYSPAREUNIE obtížná a bolestivá soulož u ženy, absence libého prožitku
DYSPEPSIE závada či porucha trávení, obtížné trávení, trávící obtíže
DYSPINXIE závada či porucha kreslení a rýsování
DYSPNOE dušnost
DYSPRAXIE částečné snížení schopnosti a dovednosti vykonávat složitější motorické úkony
DYSTONIE závada či porucha napětí, nerovnováha
DYSTROFIE úbytek tkáně z nedostatečné výživy, porucha výživy
DYSTYMIE chronická , dlouhodobá subdepresivní nebo lehčí depresivní nálada (rozlada) neurotického (nepsychotického) rázu
DYSURIE*obtížné, bolestivé močení

Terminologický slovník věd o člověku - E

8. prosince 2008 v 14:33 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
E
EBIONIM dobrovolně chudý
EBRIETA opilost
EDUKACE výchova a vzdělávání
EDUKACE DEGRADUJÍCÍ výchovná péče využívající snižování sebedůvěry, posměch, výsměch, ironii, buzení pocitu méněcennosti a dosahující nezřídka pouze vnější kázně
EDUKACE PREFERUJÍCÍ výchovná péče před daným jedincem upřednostňující jiné osoby
EDUKACE REPRESIVNÍ nadměrná preference trestání při výchově (duševního i tělesného), podceňování výchovného vlivu kladného hodnocení a odměňování
EDUKACE REPULZIVNÍ výchovná péče založená na odmítání a odstrkování dítěte, protože je vychovávané dítě považováno za příčinu dosavadních nezdarů a neúspěchů vychovatele
EDUKACE VE TŘÍDĚ řízená profesně pedagogická činnost spočívající v didaktické interakci a pedagogické komunikaci a probíhající v určitých časových dimenzích, ve kterých jsou sdělovány učitelem poznatky a také stimulovány procesy učení žáka a rozvoj jeho duševních a osobnostních potencialit
EDUKACE VERBALIZUJÍCÍ výchovná a vzdělávací péče opírající se převážně jen o slovní pokyny, příkazy, zákazy a rozkazy, méně o osobní příklad, kladný citový vztah a nepřímé působení
EDUKACE ŽIVELNĚ NÁHODNÁ výchovná péče postrádající pevné principy a zásady a reagující na tytéž způsoby chování ze strany dětí podle své momentální nálady různě, jednou ladně, podruhé záporně
EDUKAČNÍ STRATEGIE vyučovací a výchovné postupy a metody pedagogů, kterými jsou rozvíjeny vědomosti, dovednosti, návyky a učební strategie žáků a studentů
EDUKATIVNÍ INSUFICIENCE výchovná nedostačivost (např. v rodině)
EEG (zkratka) elektroencefalograf, přístroj ke sledování činnosti mozku
EDUKACIONALISMUS směr považující člověka v podstatě jen za výsledek výchovného působení
EDUKATIVNÍ VYUČOVÁNÍ využívání vyučovacího procesu k formování morálních a charakterových vlastností žáka
EDUKOMETRIE měření pedagogických jevů, např. výsledků výuky, konstruování a aplikace testů
EDUTAINMENT zábavná výuka, vzdělávání prostřednictvím zábavy, spojení zábavy se vzděláváním, něco jako škola hrou -termín vznikl z anglických slov education (výchova a vzdělávání) a entertainment (zábava)
EFEKT DRUHÉHO DNE opakovaná přednáška bývá úspěšnější než ta původní
EFEKT PRIMÁRNOSTI rysy zaznamenané jako první mají větší vliv na formování dojmu než další uváděné rysy. První rysy vytvářejí kontext, pomocí něhož integrujeme další rysy
EFEKT RIVALITY vzniká, když se skupina domnívá, že je o něco ,,ošizena" (že je ošetřována horším programem)
EFEKT ZEJGARNIKOVÉ zkoumané osoby si ve výzkumu Zejgarnikové
při přerušení úkolu pamatovaly daleko více úkolů nedokončených než dokončených. Nemožnost dokončit úkoly pro nově zadávané vede k tendenci vracet se k rozpracovaným úkolům. Pokud to nelze, dochází k pocitům frustrace, marnosti a ke ztrátě zájmu.
EFEKTIVNÍ ORGANIZACE maximalizace výstupů při současné minimalizaci vstupů (např. informace, technologie, lidské zdroje, suroviny)
EFEKTOR orgán, zprostředkující nějaký výkon (žláza, sval), výkonný orgán
EFEMÉRNÍ prchavý, pomíjející
EFERENTNÍ vedoucí směrem od centra, odstředivý
EGO já
EGOCENTRICKÝ zaměřený na sebe
EGODEFENZIVITA obranné postoje chránící člověka před uznáním nepříjemných faktů o něm
EGODEFENZIVNÍ ATRIBUCE*tendence přebírat větší zodpovědnost za pozitivní chování a menší za negativní chování
EGOEXTENZE ,,seberozšíření" i na příbuzné, přátele, národ, majetek aj.
EGOGENIE sebedestruktivní chování, např. závislost na tabáku, alkoholu, drogách, nezdravé stravovací a hygienické návyky a celkově zdravotně závadný životní styl, sebepoškozování
EGOISMUS sobectví
EGOTISMUS zdůrazňování vlastního já
EGROTOGENIE poškození nemocného projevy a výroky jiného nemocného
ECHOENCEFALOGRAFIE využití ultrazvuku k intrakraniální diagnostice
ECHOKINESA*chorobné napodobování pohybů
ECHOLALIE*opakování slyšeného, otázek, slov i vět
ECHOMATISMUS*chorobná napodobivost
ECHOMIMIE*napodobování mimiky, výrazu druhé osoby
ECHOPRAXIE*opakování úkonů pozorovaných v okolí
EIDETICKÉ OBRAZY*objevují se jako následek soustředěného pozorování silně kontrastních obrazů, zejména černobílých, ale i barevných. Při zavření očí se pak takový obraz objevuje skoro tak přesný jako obraz původní, často však s tím rozdílem, že je negativem původního obrazu. Pokud obraz trvá, může se jeho negativ změnit v pozitivní obraz (i vícekrát). Tato vloha většinou v dospívání zmizí.
EIDETISMUS schopnost vyvolat si přesný obraz toho, co bylo právě viděno
E - ISTRUCTION výuka podporovaná informačními komunikačními technologiemi, písmeno ,,E" před termínem je zkratka slova elektronický
EJAKULACE*výron semene
EKLEKCE*výběr z rozličných parametrů, kompilace (viz)
EKLEPTICKÁ TERAPIE*léčba inspirovaná několika (např. psychoterapeutickými) školami
EKMNÉZIE nesprávné umísťování vzpomínek vzhledem k časovému zařazení
EKOLOGICKÁ DETERMINACE CHOVÁNÍ*chování podmíněné prostředím
EKOLOGIE*nauka o prostředí
EKVITA spravedlnost, rovná možnost pro každého
EKTAZIE*rozšíření, roztažení dutého orgánu
EKVIVALENTNÍ*rovnocenný, se stejným účinkem
ELACE*stav zvýšené nálady provázené vyšším psychomotorickým tempem, opak deprese, povznesená nálada, veselost, zvýšená sociální vstřícnost, pozitivní vztah
ELASTICIZACE*zvyšování pružnosti
E-LEARNING učení podporované počítačem, webem, elektronické učení
ELEKTIVNÍ MUTISMUS*výběrová němota (nemluvnost s určitými lidmi a v určitém prostředí), mluvní negativismus, odmítnutí komunikovat mluvně s konkrétními lidmi (např.ve škole)
ELEKTIVNOST*výběrovost (např. ve vnímání dáváme přednost jedněm objektům před jinými)
ELIMINACE*vyloučení
ELIMINAČNÍ ÚSUDEK*úsudek, který vychází z předem poznaných faktů o možných souvislostech mezi projevem a vnitřními podmínkami
ELSPAC zkratka z European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood tj. Evropská longitudinální studie gravidity a dětství
EMBOLIE*vmetek, ucpání cévy
EMBRYO*zárodek
EMERGENCE*vynoření, vyniknutí
EMOCE*cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí
EMOCE ANTICIPOVANÁ*představované cítění (např. strach z bolesti, která ještě nenastala)
EMOCIONALITA*způsob, jak je jedinec citově disponován. Zvýšená emocionálnost (citlivost) se projevuje sklonem k aktivitě a vzrušení i při podnětech, které druhé nechávají chladnými. Zvýšená a velká emocionálnost znamená nejen silnou pudovou vnímavost a přístupnost dojmům, ale i sklon upadat do chaosu v zátěžových a mezních situacích. Naproti tomu snížená a malá emocionálnost znamená nevzrušivost, malou přístupnost dojmům, slabé reagování na vnější podněty . Podle autora temperamentově osobnostního dotazníku G. Bergera emocionálnost koreluje se zvýšeným neuroticismem (r = 0,556) a s potřebou citlivé něhy a sociální opory (r=0,414). Pozoruhodná je údajná záporná korelace s inteligencí (r = O,337, N= 53)
EMOCIONÁLNÍ INSTABILITA*vratkost emocí, neerotičnost
EMOČNĚ NESTABILNÍ OSOBNOST impulzivní až hraniční osobnost, s vysokým neuroticismem, extrémně cholerická, emočně a afektivně labilní, zvýšeně konfliktní, nestálá, vrtošivá, s explozivním chováním, zlostná, chovající se často i verbálně agresivně, násilnicky a zkratkovitě.
MOČNÍ AMBIVALENCE*vyjadřování současně kladného i záporného citového vztahu k danému objektu
EMOČNÍ DISBALANCE*citová vyváženost
EMOČNÍ INKONTINENCE*neschopnost zadržet nebo ovládnout výrazové projevy citů; rychlé střídání emočních reakcí
EMOČNÍ NEPŘILÉHAVOST*nepřiměřené emoční reakce vzhledem k dané situaci
EMOČNÍ ORIENTACE*je pravohemisférová; naproti tomu kognitivní orientace je levohemisférová
EMOČNÍ TENZE*vnitřní napětí vyvolané emocemi
EMOČNÍ VÝBUCH*viz afekt
EMOLIENS* látka změkčující kůži a sliznici
EMOTIVNÍ KONZUMACE zajídání až nadměrné přejídání a zapíjení až nadměrné přepíjení záporných emocí jako jsou pocity nepohody, subdeprese, deprese, zvýšeného vnitřního napětí, stresu, frustrace a pocitů osamocenosti, opuštěnosti (např. po rozvodu či rozchodu). Není vyloučeno, že predispozice k zajídání a zapíjení záporných emocí je někdy u těchto emotivních konzumentů (emotiobal eaters) i geneticky podmíněna.
•EMPATIE*vcítění se do pocitů a postojů druhého člověka
EMPIRICKÝ* získaný zkušeností
EMPIRIE* zkušenost
EMPIRISMUS* teorie, podle níž je naše vnímání závislé na zkušenostech
EMULACE* žárlivost
EMULAČNÍ* žárlivecký
ENCEFALITIDA*zánět mozku
ENCEFALOMYELITIDA*zánět mozku a míchy
ENCEFALON*mozek
ENCEFALOPATIE*poškození mozku, onemocnění mozku
ENCYKLIKA*papežský okružní list
ENCYKLOPEDIA BRITANNICA*největší současná světová encyklopedie
ENDEMICKÝ*trvale se vyskytující na určitém místě
ENDOGAMIE uzavírání sňatků jen uvnitř dané sociální skupiny (obce, třídy, kasty)
ENDOGENNÍ DEPRESE*chorobný smutek vzniklý z vnitřní příčiny, není vysvětlitelný jako následek situace, v níž se člověk právě nachází
ENDOGENNÍ DETERMINACE CHOVÁNÍ*chování podmíněné, určené vrozenými dispozicemi
ENDOGENNÍ*vnitřní
ENDOKRINNÍ*s vnitřním vyměšováním, týkající se vnitřní sekrece
ENDORFIN*látka optimalizující náladu člověka ("hormon štěstí") a tlumící bolest
ENDOSKOPIE*pozorování vnitřních orgánů
ENDOTYMNÍ*hlubinně emoční vrstva psychiky (osobnosti)
ENERGIE*schopnost konat práci
ENERVACE*nervová vyčerpanost
ENGRAM*stopa po zážitcích v kůře velkého mozku, vtisk, stopa vjemů
ENKOPRÉZA*znečisťování se, pokálení se (často bez organického poškození svěračů)
ENKULTURACE*proces včleňování jedince do kultury
ENTERÁLNÍ VÝŽIVA aplikuje se speciální hadičkou přímo do střeva (např. osobám trpícím mentální anorexií)
ENTERON*střevo
ENTERITIS*zánět tenkého střeva
ENTERTAINIZACE*tendence současné televize (i rozhlasu) předvádět zpravodajství, publicistiku nebo další vážné žánry tak, aby se podobaly zábavným pořadům (to entertain = angl. bavit)
ENTITA*podstata
ENTROPIE*neurčitost
ENTUSIASMUS*nadšení, zanícení pro něco
EOI (zkratka)*epilepsie, padoucnice
ENURÉZA*pomočování, neschopnost udržet, zadržet moč (nocturna - noční, diurna - denní)
ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY*činitelé prostředí
EPIDERMIS*pokožka
EPIKLÉZE naléhavá prosba
EPILEPSIE*padoucnice
EPILEPTIFORMNÍ*podobný záchvatu padoucnice
EPILEPTOID*chová se výbušně, mívá pomalé myšlení a tendence k setrvání při jedné činnosti
EPILEPTOIDNÍ ZNAKY*dráždivost, sklon k pedanterii, úzkostlivost, impulsivnost
EPISPADIE*vyústění močové trubice na vrchní straně penisu (vrozená vývojová vada)
EPISTAXE*krvácení z nosu
EPISTEMOLOGIE*teorie poznání
EPISTOP*uspávací prostředek
EPIZITISMUS dravé chování s prvky agresivity (epizit je dravec)
EQUAL mezinárodní výzkumný projekt
ERATICKÝ*bludný
EREKCE*ztopoření
ERETICKÝ*neklidný, dráždivý
EREUTOFOBIE*strach z červenání
ERGASTENIE*chorobná vyčerpanost, únava
ERGOMETRIE*zátěžové vyšetření, při němž klient např. simuluje jízdu na kole
ERGON produkt tzv. volného toku tvořivé či tvůrčí energie (termín Humboldta)
ERGOTERAPIE*léčba prací
ERIKSONOVSKÁ TERAPIE*druh léčby hypnózou
ERISTIKA*umění přít se, vést spor
EROTICKÝ*vztahující se k partnerské lásce či pohlavnímu životu
EROTOFOBIE*chorobný strach z erotického vztahu a z pohlavního života
EROTOFONIE anonymní telefonáty s eroticko-sexuálním obsahem (též skatofilie)
EROTOGRAFOMANIE psaní dopisů s eroticko-sexuálním obsahem neznámým objektům druhého pohlaví
EROTOMANICKÝ BLUD*chorobné přesvědčení o mimořádné erotické přitažlivosti vlastní osoby pro určitého jedince druhého pohlaví; soustavné aktivní projevy zvýšené pozornosti zaměřené na domnělé partnery
EROTOMANIE*nezřízené, nezvládnuté projevy eroticko-sexuální
ERUDICE*vzdělanost, znalost, dovednost
EURES zkratka Euroepan Employment Services, evropské služby zaměstnanosti, evropský portál pracovní mobility, poskytovatel informací o pracovních příležitostech v zemích Evropské unie
ERYSIPEL*růže (zánětlivé infekční onemocnění kůže a podkoží)
ERYTÉM*zarudnutí, zánět, červeň
ESCAPISMUS*únik, útěk od reality do imaginárního světa
ESENCE*podstata
ESENCIONALISMUS teoretický směr, který učí, že existuje určité jádro základních informací a poznatků, kmen učiva, který má znát každý žák či student. Do tohoto jádra patří podstatné (esenciální) informace a dovednosti potřebné pro život.
ESKALACE*stupňování, zvyšování
ESOTERISMUS*tajné kultovní vědomosti a znalosti vyhrazené pouze okruhu zasvěcených
ESTEZIOMETR*přístroj k měření citlivosti kůže (hmatu)
ESTROGEN*ženský pohlavní hormon
ETAPY ŘEŠENÍ PROBLÉMU*vymezení problému, zjištění možností řešení, výběr optimálního způsobu řešení, praktické řešení, zhodnocení řešení vzhledem k cíli
ET CETERA (lat.) a tak dále, a podobně , zkratka etc.
ETHOS*kvalita charakteru člověka
ETIKA*filozofická nauka o mravnosti
ETIOLOGIE*nauka o příčinách (např. poruch a nemocí) ETOPED*speciální pedagog, zabývající se nápravou mravních poruch
ETYLIK*alkoholik
ETOGRAM katalog chování; registrované chování; inventář způsobů chování za určitou dobu
ETYMOLOGIE*věda o původu slov, obor historické lexikologie
EUBIOTIKA*nauka o správné životosprávě
EUBULIE*rozvážnost
EUDAIMONIE*blaženost vznikající z mravného jednání
EUFONIE*souzvuk
EUFORIE*dobrá nálada (někdy nepřiměřená situaci)
EUFUNKCE*přiměřená, správná funkce
EUGENIKA*snaha o zlepšení genetického stavu lidstva, hygiena dědičnosti
EUCHARISTIE hostina
EUNUCH*kleštěnec, kastrát
EUPNOE*normální, klidové a pravidelné dýchání
EURES poskytovatel informací o pracovních příležitostech v zemích Evropské unie
EURYSOMNÍ TYP silný, obézní, vystupňovaný až zavalitý, pyknický
EUSTRES*zátěž s pozitivními účinky na člověka (např. zvyšuje výkon)
EUTANÁZIE*usmrcení pacienta s nevyléčitelnou nemocí kvůli zkrácení jeho utrpení
EUTROFIE*stav přiměřené výživy, vývoje a růstu organismu a jeho částí
EVALUACE*hodnocení, ohodnocení, ocenění, evalvace, respekt
EVANGELIUM*část bible obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků Kristových
EVIDENCE*zřejmost, patrnost
EVIDENTNÍ*zřejmý, patrný, nepochybný, nepotřebující dokazování
EVOKACE*vyvolání, vybavení (např. vzpomínky, představy)
EVOLUCE*vývoj, postupné, relativně ireverezibilní, kvalitativní i kvantitativní změny organismu v čase
EX CATHEDRA*oficiální oznámení; s plnou odpovědností
EXACARBACE*zhoršení, opětovné vzplanutí (např. choroby)
EXAKTNÍ*přesný, založený na bezpečně zjištěných faktech, na matematických metodách
EXALTACE*přepjaté nadšení, povznesená nálada, vzrušení
EXANTÉM*vyrážka
EXCENTRIČNOST*výjimečnost, výstřednost
EXCES*výstřelek, nemírnost, vybočení z mezí
EXCESIVNÍ*nadměrný, přemrštěný
EXCITACE*vzrušení, podráždění
EXCIZE*vyříznutí
EXEKUCE*provedení, výkon
EXEMPLIFIKACE metoda příkladu, vzoru, modelu např.při utváření mravní identity osobnosti
EXEMPLIFIKOVAT*doložit, znázornit na příkladech
EXERCITACE metoda cvičení, např. při utváření mravní identity osobnosti
EXHAUSCE*vyčerpání
EXHAUSTIVNÍ*vyčerpávající
EXHIBICIONISMUS*sexuální úchylka projevující se odhalováním pohlavního ústrojí
EXISTENCIÁLNÍ*týkající se základních životních otázek
EXITUS*úmrtí
EXKLUDOVAT*vylučovat, vyjímat
EXKORIACE*oděrka
EXOGAMIE uzavírání sňatků mezi osobami, které nepatří k dané sociální skupině (třídě, kastě apod.)
EXOGENNÍ*vnější, vycházející zvnějška, zevního původu, z vnějších příčin
EXOGENNÍ DEPRESE*chorobný smutek navozený např. ztrátou blízkého člověka, společenského postavení, kulturního zázemí nebo podobným zážitkem. Na rozdíl od deprese endogenní má exogenní deprese zřetelnou vnější příčinu.
EX OFFO z úřední moci, z úřední povinnosti (např. přidělený obhájce)
EXORCISMUS*"vymítání ďábla"
EXOTERICKÝ*vnější, veřejný
EXPANZE*rozpínavost, výbojnost, roztahování se
EXPANZIVNÍ*rozpínavý
EXPANZIVNÍ BLUDY*chorobné sebepřeceňování, rozpínavost, chorobné přesvědčení o evidentnosti vlastních mimořádných kvalit
EXPANZIVNÍ NÁLADA*povznesená nálada, hypomanie až mánie, netrpělivost
EXPEKTACE*očekávání, resp. pozorování
EXPEKTORACE*vykašlávání
EXPEKTORANCIA*látky usnadňující odkašlávání
EXPERIMENT*pokus
EXPERT*znalec, odborník
EXPERTIZA*znalecký posudek, dobrozdání
EXPERTNÍ BÁZE VLIVU*příjemce našich informací by měl věřit v naše odborné vědomosti a dovednosti. Expertní báze vlivu by měla být podložena opravdovými znalostmi a dovednostmi experta. Nemělo by jít pouze o zdání.
EXPLANACE*výklad, vysvětlení, vymezení, rozevření do plochy, objasňování, kladení fakt do souvislostí
EXPLICITE*výslovně, jasně¨
EXPLICITNÍ působící přímo, výslovně
EXPLIKACE*vysvětlení ve smyslu nahrazení méně přesného pojmu přesnějším
EXPLOATOVAT*těžit z něčeho, využívat něčeho
EXPLORACE*výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, pátrání, vyšetřování, induktivní proces sběru dat s cílem odhalit podstatu nějakých vztahů a jevů a formulovat hypotézy a teorie
EXPLOZIVNÍ*výbušný
EXPOZÉ*výklad
EXPOZICE*vystavení
EXPRESE*výraz, též sebevyjádření (sdělení vlastních prožitků)
EXPRESIVNÍ*výrazový, vyjadřovací
EXPRESIVNÍ AFÁZIE*porucha tvorby řeči při zachovalé schopnosti řeči rozumět
EXPRESIVNÍ CHOVÁNÍ*nehrané, ryzí, spontánní, je výrazem skutečného prožitku, opakem expresivního chování je chování adaptivní
EXPRESIVNOST*profesní učitelská dovednost (schopnost) předávat informace, poznatky, vědomosti
EXPRESIVITA*přirozenost, otevřenost, ryzost
EXSUDÁT*výpotek
EXTAZE*vytržení, krajní nadšení, citový stav spojený s nevnímáním okolí
EXTENZIVNÍ JÁ zahrnuje nejen naši osobu, ale rozšiřuje se emočně i na naši rodinu, děti, některé přátele
EXTENZOR*sval, který provádí napřímení či natažení v kloubu
EXTERNALIZACE*přenesení do vnějšku
EXTERNALISTÉ*lidé, kteří se domnívají, že jsou řízeni zvenčí, že jsou "hříčkou v rukou osudu"
EXTERNÍ REGULACE ČLOVĚKA řízení odměňováním nebo trestáním
EXTEROCEPTIVNÍ*přijímající podněty ze zevního prostředí
EXTERORECEPTORY*receptory vnějších analyzátorů; jsou vysunuty na povrch těla
EXTINKCE*vyhasnutí, útlum
EXTIRPACE*vytrhnutí, vykořenění, vyjmutí
EX TRADICIONE*podle tradice
EXTRAKAMPINNÍ HALUCINACE*zdánlivý smyslový vjem různého druhu, přesahující fyziologické možnosti dosahu smyslového orgánu v prostoru, např. předmět mimo zrakové pole, za sebou, v některé části těla
EXTRAKCE*vynětí, vytržení (např. zubů)
EXTRAPUNITIVITA*hledání viny mimo sebe, sklon svalovat svou vlastní vinu na jiné lidi
EXTRASENZORICKÁ PERCEPCE*mimosmyslové vnímání
EXTRASPEKCE*pozorování druhých
EXTRAPOTENČNÍ BLUD*přesvědčení o vlastních vynikajících vlastnostech či schopnostech přesahujících subjekt možný u daného jedince
EXTRATENZIVNÍ*člověk orientovaný na vnější svět, schopný úspěšných sociálních kontaktů
EXTRAVAGANTNÍ*výstřední, přepjatý
EXTRAVERTNÍ*orientovaný navenek
EXTRAVERZE*orientace především na vnější svět, na společnost, zájem o lidi, angažovanost ve společenském dění
EXTRÉM*krajnost
EXUDÁT*výpotek
EZOFAGUS*jícen
EZOTERICKÝ*přístupný jen zasvěcencům, tajný, skrytý, určený jen pro vnitřní potřebu
EZOTERISMUS*tajnost, utajenost; učení určené jen zasvěcencům

Terminologický slovník věd o člověku - F

8. prosince 2008 v 14:31 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
F
FABULACE podávání smyšlené historky tak, jako kdyby byla reálná
FACE LIFT plastická operace obličeje
FACIÁLNÍ lícní, obličejový, tvářový
FACIES obličej, tvář, plocha, vnější plocha
FACIES HIPPOCRATICA Hippokratova tvář; obličej s propadlými tvářemi nichž vystupují lícní kosti a špičatý nos, na čele je studený pot (např. při vážných příhodách břišních, resp. přímo při umírání); metaforické označení společnosti na pokraji rozkladu
FACILITACE usnadnění, ulehčení, nápomoc, podpora, zesílení výkonu
FACILITÁTOR povzbuzovač, usnadňovač, oživovač, odborník na moderování diskuze, panelu, rozhovoru, odpovídá za průběh procesu, nikoliv za obsah
FACILITY MANAGEMENT (z angl.) řízení podpůrných (servisních) činností vztahujících se k primárním či základním činnostem firmy (společnosti)
FACHIDIOT odborník, který ví mnoho pouze o velmi úzkém tématu
FAKTOLOGICKÝ shromažďující a popisující fakta
FAKULTATIVNÍ nepovinný, nezávazný
FAMILIÁRNÍ rodinný
FAMILIA SIMPLEX jednoduché až primitivní rodinné prostředí
FANTASMAGORIE přelud, výplod fantazie
FANTAZIE*obrazotvornost, schopnost živé, tvořivé představivosti
FANTOMOVÉ POCITY AMPUTOVANÝCH*člověk s amputovanou končetinou cítí v odňaté části různé bolesti aj. senzace
FARMACIE*obor zabývající se přípravou léků
FARMAKOPEA*lékopis, speciální seznam léků
FARMAKOPSYCHOLOGIE*nauka o vlivu léčiv na psychiku
FARMAKOTERAPIE*léčba pomocí léků
FARYNX*hltan
FASCINOVAT*uchvacovat, zaujmout, oslňovat
FATALISMUS*vize v neodvratný osud
FATÁLNÍ*osudový, přeneseně smrtící
FATICKÝ*týkající se mluvy, řeči
FAVORIZACE*nadržování (např. někteří examinátoři muži nadržují studentkám, přičemž studenty hodnotí přísněji), chyba ze shovívavosti, systémová tendence nadhodnocovat určité posuzované osoby
FÁZE UČENÍ*1. kognitivní = pochopení 2. exercitivní = zapamatování
FEBRILIE*horečnatý stav
FEBRILNÍ*horečnatý
FEBRIS*horečka
FEDORA zkratka pro Forum Européen de l´Orientation Académique, které zastřešuje všechny obory vysokoškolského poradenství
FEEDBACK*zpětná vazba
FEMINA*žena
FEMINITA*ženskost
FEMINIZACE PRACOVNÍ SÍLY*značně stoupající podíl žen na celkové pracovní síle. Je to významná demografická změna.
FENOMÉN*jev, příznak, znamení, vyšetřovací zkouška
FENOMENÁLNÍ ANALÝZA*rozbor lidského chování z hlediska vnějšího pozorovatele
FENOMENOLOGICKÝ*zabývající se jevovou stránkou daného předmětu, zjišťující a popisující jevy
FENOMOTIV*motiv získaný v průběhu individuálního vývoje
FENOTYP*typ získaný v průběhu individuálního vývoje
FERMENTACE*kvašení, chemická reakce za přítomnosti enzymů
FERTILITA*plodnost, schopnost ženy porodit životaschopné dítě
FERTILIZACE*oplodnění
FETUS*plod
FIALOVÁ HODINA*čas před tím, než jdeme spát (vhodná pro intimní rozhovor, příjemnou hudbu atp.)
FIBRILA*jemné vlákenko svalových, nervových a vazivových buněk
FIBROM*novotvar vycházející z vazivové tkáně
FIBRÓZA*zmnožení vaziva v určitém orgánu na úkor funkční tkáně
FIDELITA*věrohodnost
FIGURATIVNÍ JAZYK obrazný, metaforický, jinotajný
FIKCE*výmysl, smyšlenka, pomyslný jev
FILIACE*posloupnost, závislost
FILIÁLNÍ*dceřinný
FILO -*řec. původu: milý, přítel; označující náklonnost, zálibu
FINÁLNÍ*konečný, závěrečný, směřující ke konečnému cíli, účelný, mezný
FINESA*jemný odstín
FINGOVANÝ*předstíraný, padělaný
FIXACE*upevnění, ustálení, zachycení, setrvání, ustrnutí, ulpění na určitém stadiu
FIXNÍ*stálý, pevný, jistý
FIXNÍ IDEA*utkvělá myšlenka
FIXOVANÁ ŘEČ etapa po šestém roce věku
FLASHBACK záblesk, záběr minulosti při němž se člověk chová tak, jakoby v minulosti prožitá např. nepříjemná událost se udála znovu , též po déletrvající drogové abstinenci dochází někdy k subjektivnímu prožitku intoxikace bez toho, že by ve skutečnosti člověk drogu znovu požil, jde v tom případě o krátkodobou psychickou poruchu
FLATULENCE*zvýšený odchod střevních plynů konečníkem
FLEGMA*hlen, slizniční sekret
FLEGMATIK*typ, druh temperamentu, projevující se např. introverzí, psychonervovou stabilitou, vyrovnaností, klidem, vytrvalostí
FLEXE*ohnutí, skrčení
FLEXIBILITA*ohebnost
FLEXIBILITAS CEREA*vosková ztuhlost i ohebnost, katalepsie, "nástava", přetrvávání v nezvyklé póze, často namáhavé a končící vyčerpáním
FLEXIBILNÍ*pružný, ohebný, opak rigidního
FLEXOR*sval, který provádí ohnutí v určitém kloubu
FLORIDNÍ*kvetoucí, aktivní (průběh nemoci)
FLUKTUACE*střídání (např. zaměstnání); změna, kolísání
FOBIE*chorobný strach (např. před zvířetem, malým prostorem, tmou, pavouky, před těhotenstvím)
FOBOFOBIE*strach z vlastního strachu
FOCUSING*zakotvené prožívání
FOKÁLNÍ TERAPIE*léčba zaměřená na základní vnitřní konflikt nemocného, pracující jen s pozitivním přenosem; bývá podstatně kratší než klasická psychoanalýza
FOETOR*zápach
FOKÁLNÍ*ložiskový
FOKUS*ohnisko, ložisko
FOLIE A DEUX*indukovaná duševní choroba, šílenství ve dvou, kteří jsou v těsném kontaktu
FONAČNÍ TIK*např. nefunkční odfrkávání
FONÉM*hláska, která je v daném jazyce významotvorná (např. náš - máš - váš - dáš)
FONIATRIE*věda zabývající se studiem, diagnostikou a léčbou vad a chorob hlasu
FONISMUS sluchový klam, iluze slyšení bez reálného podnětu
FONO -*z latiny, v cizích složených slovech značí vztah ke zvuku
FONOMANIE*chorobná touha vraždit
FONOSKOPIE metoda zabývající se zkoumáním lidského hlasu a dalších stop vzniklých ve zvukových záznamech, cílem je zjištění identity mluvícího, případně identifikace nahrávacího zařízení, též audioexpertíza
FORENZNÍ*PSYCHOLOGIE aplikovaná psychologická disciplína zabývající se expertizními psychologickými činnostmi (zejména znaleckými posudky) pro oblast trestního, občanského a rodinného rpáva, pro soudy, policii, kriminální službu
FORSÍROVÁNÍ*zesilování (určitého výrazu), napomáhání
FORTIS*silný
FOTISMUS*světelný vjem, způsobený v oku z neoptických příčin (např. po požití drog)
FOTODERMATÓZA*kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků
FOTOFOBIE*světloplachost
FOTOPICKÝ*týkající se vidění za světla
FOTOSENZITIVITA*zvýšení citlivost kůže na sluneční záření (může být zaviněná i léky)
FOTOTERAPIE*léčba světlem
FOVEÁLNÍ VIDĚNÍ*přímé vidění
FRAGILITA*křehkost
FRAGMENT*zlomek
FRAGMENTÁRNOST PŘEDSTAV*představy na rozdíl od vjemů odrážejí pouze nápadné vlastnosti předmětů, jevů a činností, detaily většinou chybí
FRAKTURA*zlomenina
FRAPANTNÍ*nápadný, do očí bijící
FREKVENCE*častost, četnost
FREMITUS*chvění
FRENETICKÝ STAV*stav silného vzrušení, nadšení, třeštění
FRENOLOGIE*nauka o poznávání duševních schopností z tvaru lebky (ve vědecké psychologii se tvrzení frenologie většinou nepřijímají)
FRIGIDITA*chladnost
FRIKCE*tření
FRIVOLNOST*lehkovážnost
FRONTÁLNÍ*čelní
FROTÉRSTVÍ vzrušování se třením s anonymními objekty v tlačenicích
FRUKTIFIKACE zužitkování, vytěžení něčeho prospěšného
FRUSTNÍ*nedostatečný, neúplný
FRUSTRABILITA stupeň a úroveň odolnosti vůči handicapujícímu prožívání zklamání, neuspokojení potřeb a zmaření plánů
FRUSTRACE*překážka znemožňující dosažení nějakého cíle a uspokojení potřeby, zklamání
FRUSTRAČNÍ TOLERANCE*úroveň snášenlivosti vůči zátěžím (zklamání, napětí, konfliktům, oddálení, ohrožení, ztrátě, neúspěchům, stresu apod.)
FT (zkratka)*fototerapie (léčba světlem, např. poporodní žloutenka se léčí modrým světlem)
FTÍZA*plicní tuberkulóza, souchotiny, "úbytě" (starý název)
FUNKCE*činnost nebo proces závisející na určitém celku a mající ve vztahu k existenci tohoto celku určitý smysl
FUNKCE RODINY biologicko-reprodukční, pečovatelská, ekonomicko-zabezpečovací, emocionální, socializačně-výchovná
FUNKČNÍ ONEMOCNĚNÍ, FUNKCIONÁLNÍ PORUCHA*postihující jen některou činnost bez anatomických změn orgánu, tkáně
FUNKČNÍ RODINA dobře plní své základní funkce
FUNKČNÍ VLASTNOST rys osobnosti adekvátně projevovaný, tedy ani maximální, ani minimální
FUROR*běs, zuřivost
FURUNKL*nežit, hnisavé onemocnění kůže
FUTUROCENTRICKÁ BYTOST*osobnost zaměřená do budoucnosti
FUTUROLOGIE*věda o budoucnosti
FYLAXE*obrana (z řeckého fylakos = strážce)
FYLOGENEZE*nauka o vývoji druhů; fylogeneze psychiky pojednává o vývoji a zvláštnostech duševna (psychiky) u různých živočichů
FYTOBALNEOTERAPIE*léčení bylinnými koupelemi
FYTOPSYCHOLOGIE*souhrn názorů snažících se dokázat u rostlin projevy podobné lidským duševním projevům
FYTOTERAPIE*léčba účinnými látkami z rostlin
FYZICKÝ ABSTINENČNÍ SYNDROM vyskytuje se často u drogových závislostí, např.: bolesti svalů a kloubů, rozšířené zorničky, slzení, zvýšená potivost, zívání, nespavost, zvýšená teplota, návaly na zvracení,zácpa, průjem, křeče, epileptický záchvat
FYZIATRIE*léčba přírodními a fyzikálními prostředky (např. vodou, klimatem)
FYZIOGNOMIKA*poznávání duševních vlastností z výrazu tváře

Terminologický slovník věd o člověku - G

8. prosince 2008 v 14:29 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
G
GALENIKA léčiva vyráběná z drog v přírodním složení
GALTONOVY ZÁKONY zákon o filiální regresi (zvrat k průměru u dětí z rodičů s extrémně vyvinutými znaky, např. výškou těla) a zákon o dědičném podílu předků
GALVANOTROPISMUS reakce organismu, který byl podroben působení elektrického proudu
GAMBLÉRSTVÍ herní závislost, chorobné , patologické hráčství
GAMBLING hráčství na hracích automatech
GAMETA*pohlavní buňka
GAMETOGENESE*vývoj pohlavních buněk
GAMMACISMUS*porušená výslovnost hlásky g
GAMOFOBIE*chorobný strach z manželství
GANGRÉNA*sněť
GANSERŮV SYNDROM*mrákotný stav lehkého stupně (častý u vězňů) s pseudodemencí
GARANCE *záruka
GAS generální (všeobecný) adaptační syndrom (podle H. Selye)
GASTRALGIE*žaludeční křeče
GASTRITIS*zánět žaludeční sliznice
GASTROINTESTINÁLNÍ*týkající se trávící trubice
GASTROPATIE*obecný název pro onemocnění žaludku
GAUDIUM ET SPES*radost a naděje
GAUSSOVA KŘIVKA*grafické vyjádření zvonovitého tvaru, kde nejčastěji je zastoupena střední (průměrná) hodnota a od ní symetricky na obě strany hodnoty nižší a vyšší. Týká se např. tzv. normálního rozložení inteligence v populaci.
GAY*čti gej, mužský homosexuál
GELOLEPSIE*záchvat smíchu
GEMBLERSTVÍ závislost na herních automatech, patologické hráčství, intenzivní puzení ke hře
GEN*jednotka genetické informace pro jeden znak
GENDER ( z angl. čti džendr) ,, sociální rod", který se váže na uplatňování společenských rolí muže a ženy na rozdíl od pohlavní diference (angl.sex), která je vymezena biologickými rozdíly muže a ženy
GENDER IDENTITA uvědomování si příslušnosti k svému pohlaví (utváří se asi od dvou let)
GENEALOGIE*bádání o rodové posloupnosti, rodopis, historie původu jedince
GENERACE*pokolení
GENERAČNÍ DEPRESE*sklíčenost typická pro jistá věková období
GENERAČNÍ TRANSFER přenos, obměna, předávání zkušeností, kladných a záporných způsobů chování a prožívání z jedné generace do druhé (např. z generace rodičů do generace dětí)
GENERALIZACE*zobecňování, myšlenkové spojení znaků předmětů, činností a jevů, které jsou pro ně společné
GENERATIVITA*potřeba, zájem o plození, rozmnožování a vedení příští generace. Chybí u extrémních individualistů a psychopatů s nadměrnou egoistickou sebeláskou
GENERICKÝ*rodový
GENETICKÁ PAMĚŤ strukturní druhová paměť, která zabezpečuje stálost biologických forem a funkcí a je i podkladem instinktivního chování, které má vliv na udržení života
GENETICKÝ*dědičně podmíněný, týkající se dědičnosti
GENETIKA*nauka o dědičnosti
GENEZE*původ
GENITÁLIE*pohlavní ústrojí
GENIUS LOCI*ráz, obraz příslušného místa, země, národa, jeho atmosféra, jeho kolorit
GENOCIDA*hromadné vyhlazování určitých národnostních, kmenových, rasových, náboženských skupin lidstva
GENOMOTIV*vrozená pohnutka
GENOTYP*původní, vrozený typ
GENTLEMAN*úspěšný a zdatný jedinec, cíl výchovy podle Johna Locka (1632 - 1704)
GENUA RECURVATA*prohnutá kolena
GENUA VALGA*abnormální zakřivení dolních končetin do tvaru "X"
GENUA VARA*abnormální zakřivení dolních končetin do tvaru "O"
GENUINNÍ*přirozený, vrozený
GENUS*rod
GEOFÁGIE*pojídání půdy, hlíny, bláta
GERENTOLOGIE*nauka o stáří, stárnutí organismů
GERIATRIE*nauka o chorobách stáří a jejich léčení
GERONTOFILIE*eroticko-sexuální náklonnost ke starým osobám
GERONTOPEDAGOGIKA*věda o výchově a vzdělávání starých lidí
GESTACE*těhotenství, březost (u zvířat)
GESTALT (z němčiny)*tvar, celek, postava, osobnost, struktura
GESTALTISMUS*psychologický směr - vykládá duševní jevy podle celostních principů, z nichž nejdůležitější je princip, že celek je více než souhrn částí, které jej tvoří
GESTALT TERAPIE*tvarová léčba, kterou založil F. Pearls, původně německý psychoanalytik. Léčebný cíl Pearlse je scelení vnitřních rozporů a posílení autentické "celostní" osobnosti, skryté za fasádou společenských rolí
GESTIKA*studuje pohyby rukou, které nahrazují slovní projev
GIBBUS*hrb
GIGANTISMUS*nadměrný vzrůst
GLOBÁLNÍ A SELEKTIVNÍ PORUCHA PAMĚTI*neschopnost vštípit si nové události do paměti; ztráta vzpomínek staršího data (např. z dětství); ztráta vzpomínek z poslední doby
GLOBÁLNÍ SEBEHODNOCENÍ*všestranné úvahy o sobě samém
GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ INTELEKTU*stejná globální úroveň intelektu se může u jednotlivce lišit svou strukturou; může mít rozmanitý poměr úrovně jednotlivých schopností
GLOSA*poznámka, stručné vysvětlení, krátký výklad, komentář k aktuální události
GLOSEKTOMIE*chirurgické odstranění jazyka nebo jeho části (např. při rakovině)
GLOSODYNIE*bolestivé pocity (nejčastěji palčivé) na jazyku, vznikající často na psychogenní bázi, ale i při nedostatku některých vitamínů nebo železa
GLOSOLALIE*úmyslné vytvoření nového jazyka
GLOSOPLEGIE*obrna jazyku
GLOSOSPASMUS*křeč svalstva jazyka
GLUTEÁLNÍ*hýžďový
GLYFY*pečeti
GLYKOSURIE (též GLUKOSURIE)*vylučování cukru močí
GNOSEOLOGISMUS*filosofický směr absolutizující význam poznání
GNOSEOLOGIE*nauka o poznávání, teorie poznání
GNOTHI SEAUTON (řec.) poznej sám sebe, latinsky nosce te ipsum
GNOZE*rozpoznávání, poznávání
GOETHŮV TROJÚHELNÍK*barevný trojúhelník, jehož vrcholy tvoří barva červená, žlutá a modrá
GOLEMOVSKÝ EFEKT*vyskytuje se často při výchově. Např. učitelé někdy dělají všechno, aby se to, co od dítěte očekávají, opravdu projevilo. Toto očekávání může být nejen pozitivní (pak jde o tzv. Pygmalionský efekt), ale i negativní, a to je právě Golemovský efekt..
GONADOTROPNÍ*působící na zárodečné žlázy
GONOREA*kapavka (pohlavní choroba)
GRACILNÍ*křehký, jemný, slabý
GRADACE*stupňování, postupné zesilování
GRADIENT TRANSFERU*šíře přenosu
GRADOVANÁ AGRESIVITA*stále důraznější prosazování vlastních práv (skutečných i domnělých) až do agrese
GRADUOVANÝ*s ukončeným vysokoškolským vzděláním
GRADUS*stupeň, hodnost
GRAFICKO-MOTORICKÁ HALUCINACE*zdánlivý vjem bez vlastní vůle píšící ruky
GRAFO -*předpona vyznačující vztah ke psaní
GRAFOLOGIE*obor vyvozující duševní vlastnosti člověka z jeho písma
GRAFOMANIE*chorobná psavost
GRAFOMOTORIKA*pohybová způsobilost pro grafický výraz, psaní, kreslení apod.
GRAFOSPASMUS*písařská křeč
GRAFOTERAPIE*druh psychoterapie, který je založen na speciálním tréninku písma
"GRAMATIKA" MYŠLENÍ*metodologické postupy, logické principy, obecné kategorie
GRAMATIZAČNÍ ETAPA období vývoje řeči mezi třetíma čtvrtým rokem
GRAND MAL*velký (epileptický) záchvat
GRATIFIKACE*vděčnost
GRAVIDA*těhotná
GRAVIDITA*těhotenství
GRAVIS*těžký
GRIEF COUNSELING poradenská intervenční péče při smutku, zármutku, žalu, trápení se, ztrátě (např. při úmrtí blízkého člověka, propuštění ze zaměstnání)
GROSSO MODO*celkem, zhruba
GROUNDING základní ,,uzemnění", uspokojení elementárních existenciálních potřeb. Při jeho nedostatku člověka jako by ztrácel půdu pod nohama, je neklidný.
GROUP MIND*skupinová mysl; je vyjádřením přesvědčení, že interakce jednotlivců, jednotlivých myslí vede ke společnému způsobu myšlení, cítění, chtění, který není totožný s myšlením, cítěním a chováním jednotlivce ani součtem myšlení, cítění a vůle jednotlivců
GROUP THINK*skupinové myšlení
GRUPA*strukturovaný lidský soubor, jehož elementy se vzájemně ovlivňují; skupina
GRUPOVÁNÍ*tvarový (celostní) proces strukturalizace figury a pozadí
GURU duchovní vůdce
GUSTATORICKÝ týkající se chuti, chuťový
GYMNOFOBIE*chorobný strach z nahého těla, odpor k němu
GYMPOR*zkratka pro gynekologické a porodnické oddělení nemocnice
GYNEKOLOGIKA*prostředky užívané při ženských chorobách
GYNEKOMASTIE*zvětšení prsních žláz u mužů
GYNOFOBIE*strach z žen
GYNOSPERMIE*spermie nesoucí chromosom X
GYROTUS*pruhovaný

Terminologický slovník věd o člověku - H, CH

8. prosince 2008 v 14:25 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
H
HABILITACE udělení práva vyučovat (přednášet) na vysoké škole jako docent
HABILITAČNÍ PRÁCE původní vědecká práce napsaná formou vědecké rozpravy (disertatio) nebo formou rozsáhlejší vědecké studie v rozsahu zpravidla větším než jsi tři autorské archy.
HABITUACE*přivykání, návyk, navykání, raný a nejjednodušší druh učení, ignorance neutrálního a nevýznamného podnětu, který se často opakuje a nemá signální význam
HABITUACE EMOCÍ*proces, při němž se city odpoutají od závislostí na aktuálně působícím podnětu a stanou se do jisté míry samostatným vnitřním procesem, stavem nebo vlastností. Tak např. afekt vzteku může přejít v trvalejší nenávist (hostilitu), obdiv může přejít v lásku.
HABITUÁLNÍ*návykový, opakováním se ustalující (stabilizující se a fixující), obvyklý
HABITUDA*relativně stálá dispozice, jež byla získána zkušeností; zvyk
HABITUS*celkový vzhled, typ, držení těla, postava
HAGIOTERAPIE nový směr psychoterapie ovlivňující duchovně hodnotové struktury člověka (zejména jeho dobrotivost - hagios znamenal jedince, který usiloval o dobro, tedy zpravidla člověka nábožného, blahoslaveného až svatého) a považující náboženskost za mimořádně mocnou intervenující sílu lidského duševna
HALITÓZA nepříjemný zápach z úst
HALÓ EFEKT*tendence nechat se ovlivnit všeobecným dojmem, který na nás určitý jedinec zapůsobil (ať již kladným nebo záporným)
HALUCINACE*přelud, smyslový klam, subjektivní představa vytvářející zážitek jako skutečný vjem, subjektivně pociťovaný vjem bez objektivního podkladu
HALUCINOGENY též psychedelika, silně ovlivňují psychiku, zejména vědomí a vnímání, tvrdé drogy jako je LSD, lysohlávka česká, durman, muchomůrka červená, muškátový ořech
HANDICAP*ztráta nebo omezení příležitosti účastnit se života společnosti na stejné úrovni jako ostatní; nevýhoda
HAPTEFOBIE*chorobný strach z doteků
HAPTICKÝ*hmatový, vztahující se ke hmatu
HARASMENT*sexuální obtěžování
HARDINESS nezdolnost
HARMONISMUS*zlatá střední cesta mezi naturalismem a asketismem
HARM REDUCTION PŘÍSTUP orientace na pragmatické snižování, redukování škody či újmy (harm) spojené s užíváním drogy, bere v úvahu vzájemné působení drogy, individuální osobnosti člověka a sociálního prostředí
HARVARD nejstarší univerzita v USA (založena roku 1636)
HAWTHORNSKÝ EFEKT* označení, že pozorovaný (sledovaný) jedinec (např. z výzkumných důvodů) má tendenci podávat lepší výkon než nesledovaný jedinec
HDI zkratka pro Index lidského rozvoje (z angl. Human Development Index), který je složen z hmotné životní úrovně, zdraví a kvality života a rozsahu vzdělávacích příležitostí
HEAUTOGNOZE*poznávání (rozeznávání) pochodů odehrávajících se v našem organismu
HEBEFILIE eroticko-sexuální zaměření dospělých a starých mužů na dospívající dívky
HEDONICKÝ*rozkošnický
HEKTICKÝ*horečnatý, prudký, horečně činný, rozpálený
HELIOFOBIE*chorobný strach z pobytu na prudkém slunci
HELIOCENTRICKÝ*sluncestředný
HEMATOFOBIE*chorobný strach z krve
HEMATOGENNÍ*vznikající krevní cestou, resp. z krve
HEMATURIE*přítomnost krve v moči
HEMERALOPIE*snížená schopnost vidění ze šera, šeroslepost
HEMIANESTESIE*necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)
HEMIKOLEKTOMIE*odstranění poloviny tlustého střeva
HEMIKRANIE*bolestivost poloviny hlavy (podle předozadní osy)
HEMIPARÉZA*ochrnutí na půl těla (lehčího stupně)
HEMIPLEGIE*ochrnutí poloviny těla
HEMISFÉRY*mozkové polokoule
HEMISPASMUS LÍCNÍ*záškuby obličejového svalstva postihující jednu stranu obličeje
HEMOCULT zdravotnický test na přítomnost krve ve stolici, zjišťující tzv. okultní (skryté) krvácení signalizující někdy nádorové onemocnění
HEMOSTATIKUM*prostředek stavící krvácení
HEPATICUS*jaterní
HEREDITA*dědičnost
HEREDITÁRNÍ*dědičný
HERMAFRODITISMUS*obojpohlavnost, jeden jedinec tvoří pohlavní buňky samičí i samčí
HERMENEUTIKA*výklad ve smyslu interpretace
HERMETISMUS*tajné nauky o podstatě a příčinách věcí, určené pouze zasvěceným
HERNIA*kýla
HERODESOVSKÝ KOMPLEX*pocity nenávisti a rivality vůči druhým lidem
HEROSTRATISMUS*označení osob s poruchou osobnosti, které se snaží proslavit pácháním zla
HERPES*opar
HERPES ZOSTER*pásový opar
HESTICKÝ RAPTUS uklízecí běs některých příliš pečlivých hospodyní
HETEROANAMNÉZA životní (i zdravotní) historie člověka (klienta, pacienta) nezískávaná přímo od něho, ale od někoho, kdo ho zná (např.od jeho příbuzných (dříve tzv. objektivní anamnéza)
HETEROGENNÍ*různorodý (heterogenní skupina je složena z různorodých členů, např. chlapců, děvčat, starších, mladších)
HETERONOMNÍ*nesamostatný, závislý
HETEROSEXUALITA*normální pohlavní orientace, tj. na jedince opačného pohlaví
HETEROSTEREOTYPY hodnocení lidí v jiných či cizích skupinách
HEURISTICKÁ VÝUKA aktivizující konstruktivistický přístup ve výuce zaměřené na tvořivost, na objevování problémů (které jsou pro studující nové) a na metody jejich originálního řešení (např. heuristickou analýzou)
HEURISTICKÝ*objevující, poznávající, usilující o dosažení pravdy, objektivního poznání, nových postupů řešení
HEURISTICKÁ STADIA*průběh řešení tvůrčího problému: příprava (preferace), klíčení (inkubace), osvícení (iluminace) a ověření (verifikace)
HEXADAKTYLIE*vrozený výskyt šesti prstů
HEXAGRAM*Davidova hvězda
HEZITACE*přerušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách
HH SYNDROM z angl. helplessness a hopelessness tj. prožívání pocitu bezmocnosti a beznaděje z přetížení (zejména práci s lidmi)
HIATODONTIE*otevřený skus; zuby horního a dolního oblouku se nedotýkají
HIPPOTERAPIE*léčení jízdou na koni
HIRCISMUS*silný zápach podpaží
HIRSUTIZMUS*nadměrné ochlupení např. v obličeji, resp. mužský typ ochlupení u žen
HISTRIÓNSTVÍ*přehnané upozorňování na vlastní osobu připomínající herecké vystoupení
HISTRIONSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI touží být co nejvíce a teatrálně středem pozornosti, má mělkou, navenek výraznou, ale hlavně labilní emotivitu a efektivitu, snaží se o svůdnost a přitažlivost v tělesném zjevu nebo chování, bývá sugestibilní
HKS hyperkinetický syndrom
HLUBOKÉ KOMA*hluboké bezvědomí
HODNOTA*zkonkretizovaná osobní potřeba. Rozlišujeme hodnoty vrozené označované jako animální a hodnoty společenské označované jako humánní.
HODNOTA OBTÍŽNOSTI*procento zkoušených, kteří zodpověděli určitý úkol testu správně
HOLISTICKÁ PSYCHOLOGIE*snaží se chápat člověka v jeho celistvosti
HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ*technika, kterou vytvořil Stanislav Grof, tato technika umožňuje dostat se bez použití drog do transcendentních oblastí lidské psychiky a prožít opětovně jejich obsah, což údajně může přispět k integraci osobnosti
HOMEOPATIE*léčení prostředky, které ve větších dávkách způsobují tytéž příznaky, jaké má léčená nemoc ("podobné se léčí podobným")
HOMEOSTÁZA*princip spočívající v tendenci živých organismů udržovat stálou vnitřní rovnováhu
HOMICIDÁLNÍ*mající sklony k útokům na druhé osoby pod vlivem duševní choroby
HOMICIDIUM*vražda člověka, zabití
HOMILETIKA*nauka o kazatelském umění
HOMINIZACE*podle T. de Chardina jde o proces polidšťování jako proces identifikace člověka s Bohem (cesta "dovnitř" a "výše" je cesta vpřed)
HOMO CENSUMENS*člověk spotřební
HOMO CONSTRUKTOR*člověk tvůrce (sestrojitel)
HOMO ECONOMICUS*člověk hospodářský
HOMO FABER*člověk dělný
HOMO HABILIS*člověk zručný
HOMO POLITICUS*člověk politický
HOMOGENNÍ*stejnorodý
HOMONYMUM*slovo, které sice stejně zní, ale různí se významem
HOMOSEXUALITA*sexuální sklon k příslušníkům téhož pohlaví
HONORABILIS ctihodný, oslovení proděkana, prorektora, promotora
HONORIS CAUSA čestný doktorát
HORIZONTÁLNÍ KOMUNIKACE*zahrnuje interakce mezi členy skupiny, kteří mají stejnou pozici ve skupině
HORIZONTÁLNÍ
TYP ČLOVĚKA pozemský, světský typ člověka bez výraznějších spirituálních tendencí
HOROR*děs
HOSPIC*denní stacionář i hospitalizační instituce pro nevyléčitelně nemocné
HOSPITACE návštěva vyučovací hodiny
HOSPITALIZACE*umístění v nemocnici
HOSPITALISMUS*škodlivé duševní účinky (důsledky) dlouhodobého pobytu ve zdravotnickém nebo výchovném zařízení, způsobené hlavně psychickou deprivací (viz)
HOSTILITA*nepřátelskost
HOSTILNÍ*nepřátelský
HOTENTOTISMUS*těžká forma patlavosti, při které se nahrazují souhlásky většinou hláskou t, samohlásky bývají nejasné
HRUBÉ SKÓRE*skóre, vyjádřené v původních jednotkách (např. počet správných odpovědí, počet chyb, spotřebovaný čas) před transformací na standardní výsledky
HUMANISMUS*lidství, láska k člověku, snaha pomoci
HUMANITAS SUPREMA REX*lidskost je nejvyšší zákon
HUMERUS*kost pažní
HUMORÁLNÍ*týkající se výměšků žláz s vnitřním vyměšováním (sekrecí)
HYALINNÍ*průhledný, sklovitý, skelnatý
HYBRIDIZACE*křížení
HYBRID*kříženec, míšenec
HYBRIDIZACE*křížení
HYDROTERAPIE*léčebné používání vody
HYGIE řecká bohyně zdraví
HYGIENA*obor zabývající se zdravým způsobem života
HYMEN*panenská blána
HYPAKUZE*nedoslýchavost
HYPALGEZIE*snížené vnímání bolesti
HYPERBOLA*nadsázka, zveličování
HYPERBULIE*"přebujelost" volní činnosti, chorobná rozhodnost, průbojnost
HYPERDOMINANTNÍ VÝCHOVA*ovládavá
HYPEREMIE*překrvení, zvýšený obsah krve v orgánu nebo v tkáni
HYPEREMOTIVITA*příliš intenzivní emoční reakce na události
HYPERESTÉZIE*zvýšená citlivost (např. na hluk)
HYPERFAGIE přejídání se, neukojitelný hlad, jídelní obsese
HYPERFORIE mimořádně silný prožitek všeobjímajícího blaha, který může být způsoben i drogou (např. pervitinem)
HYPERFUNKCE*nadměrná činnost určitého orgánu
HYPERHYDRÓZA*nadměrná potivost
HYPERKINÉZA*zvýšená pohyblivost, hybnost
HYPERKRITIČNOST sklon k přehnanému, přílišnému a častému kritizování
HYPERLEXIE*jev, kdy se dítě naučí číst ještě před nástupem do školy
HYPERMETROPIE*dalekozrakost, porucha vidění blízkých předmětů
HYPERPLASIE*nadměrný vývin některých částí těla; zvětšení orgánu nebo jeho části zmnožením buněk
HYPERPLAZIE PROSTATY zbytnění prostaty
HYPERPNOE*prohloubené dýchání
HYPERPROSEXIE*zvýšená až nežádoucí pozornost, jestliže je spjata s běžnými denními výkony
HYPERPYREXIE*vysoká horečka
HYPERLEXIE schopnost a dovednost některých dětí naučit se číst ve velmi časném věku (např. do čtyř let)
HYPERSENSITIVNÍ*nadměrně citlivý, přecitlivělý
HYPERSEXUALITA*zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného pohlavního pudu
HYPERSOCIALIZACE konformismus, opak hyposocializace
HYPERSOMNIE*chorobná spavost, rychlé usínání, abnormální hloubka spánku, nadměrná spavost
HYPERSTRES vzniká při nadlimitní zátěží, na kterou už není jedinec schopen se adaptovat, jeho hranice adaptability jsou překročeny
HYPERTELORISMUS*vrozená vada vyznačená oploštěním kořene nosu či oddálením očnic od sebe
HYPERTENZE*vysoký tlak (krevní)
HYPERTEXT není omezen linearitou jako běžná učebnice, ale odkazuje na další texty a učící se osoba může (pokud si to přeje) postupovat podle své volby do těchto dalších i odbočujících (laterálních) textových i obrazových dokumentů
HYPERTONIE*zvýšené napětí (např. svalstva)
HYPERTONIK*člověk trpící vysokým tlakem krve
HYPERTROFIE*nadměrný vývoj nebo zvětšení
HYPERUREKEMIE*zvýšení hodnot kyseliny močové
HYPERVENTILACE*hluboké a zrychlené dýchání
HYPNABILITA*hypnotizovatelnost a její míra, podléhavost sugestivnímu působení
HYPNAGOGICKÝ*navozující spánek, vznikající při usínání
HYPNOPEDIE*učení (např. cizím jazykům) ve spánku
HYPNOTIKA*uspávací prostředky
HYPNÓZA*uměle navozený neúplný spánek, útlum
HYPOBULIE*oslabená vůle, bezradnost, úbytek popudů k činnosti
HYPOFUNKCE*nedostatečná činnost určitého orgánu, snížená funkce
HYPOFUNKCE SUPEREGA*projevuje se apatií, ztrátou pocitu smyslu života (pojem psychoanalýzy)
HYPOGEUSIE*snížené vnímání chuťových podnětů
HYPOGLYKÉMIE*snížení množství cukru v krvi
HYPOCHONDRIE*neopodstatněné obavy z onemocnění, vymýšlení si některých chorob
HYPOCHONDRICKÝ BLUD*chorobné a neodůvodněné přesvědčení o vlastním postižení tělesnou vadou, hnilobou mozku, rakovinou atp.
HYPOKINETICKÝ*vyznačující se nedostatkem pohybů
HYPOMANICKÁ NÁLADA*chorobné podceňování nepříznivých jevů, zvýšeně veselá základní nálada, sklon k žertování, přehnaně optimistické výhledy do budoucnosti
HYPOMÁNIE*veselost a rozjařenost mírnějšího stupně, než je u mánie
HYPOMASTIE*nápadně malý vývoj prsu (většinou vrozený)
HYPOOSMIE*snížení až ztráta čichu
HYPOPLAZIE*nedostatečný vývoj, např. určitého orgánu
HYPOREAKTIVITA*snížená reaktivita
HYPOSPADIE*vyústění močové trubice na spodní straně penisu (vrozená vývojová vada)
HYPOSTRES zvládnutelný stres na který je jedinec schopen se adaptovat, pokud není kumulován s dlouhodobým působením
HYPOTAXIE*jev typický pro hypnózu: růst ospalosti, neschopnost otevřít oči, ztráta volních pohybů
HYPOTENZE*nízký tlak krve (TK)
HYPOTENZIVA*léky snižující vysoký krevní tlak
HYPOTETICKY*podmíněně, jen s předpokládanou pravděpodobností
HYPOTÉZA*domněnka
HYPOTÉZA N. CAMERONA*živé, vysoce reaktibilní dítě (už od narození) zvyšuje svým chováním úroveň napětí ve svém okolí a tím se i zvenčí podněcuje jeho vzrušení a vysoká úroveň aktivity. Naproti tomu apatické, málo reaktibilní dítě svým chováním vede okolí k tomu, že se k němu chová jinak, nedává mu tolik podnětů, podporuje jeho pasivitu i sociální izolovanost.
HYPOTHYREOTICKÝ TYP*člověk zimomřivý, vyhledávající teplo
HYPOTROFIE*snížený stav výživy, resp. omezený vzrůst
HYPOTONIE*snížený krevní tlak
HYPOVITAMINÓZA*nedostatek vitamínů
HYPOXÉMIE*nedostatek kyslíku v krvi
HYSTERIE*druh neurózy, převaha podkorových funkcí na úkor funkcí korových, nepřiměřené chování, nedostatek sebeovládání, chorobný sklon k afektivním reakcím

CH

CHAOS nedostatek řádu, neuspořádanost
CHARAKTER PRÁCE je tvořen obsahem práce (povinnosti, pracovní činnost, pracovní chování, funkce, odpovědnost), kvalifikací (znalosti, dovednosti, schopnosti, zkušenosti) a motivací pro její provádění (platové ohodnocení, možnosti pracovního postupu, přitažlivost práce)
CHARAKTER*1. ráz, podstata, rys, vlastnost 2. soubor relativně stálých vlastností člověka, vyjadřujících vztahy člověka k práci a druhým lidem, k sobě samému, k světovému názoru, program osobnosti
CHARAKTEROPATIE závada či porucha v oblasti povahy
CHARISMA zvláštní schopnost a dovednost působit na druhé lidi, předávat jim své myšlenky, získávat je pro své názory a postupy, být pro ně autoritou, sugestivně na ně působit
CHARISMATICKÝ nadaný zvláštní schopností budit lásku, úctu a váženost
CHARITA pečovatelská a ošetřovatelská služba placená klienty v návaznosti na výši jejich důchodů
CHARITATIVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY sociálně-právní poradenství apod. pro sociálně potřebné občany
CHEILITIDA*zánět rtu
CHEMITROPISMUS*přitažlivost nebo odpudivost, která je vyvolána chemickou látkou
CHEMOPROFYLAXE*podání chemoterapeutik k zabránění vzniku infekce
CHEMOTERAPIE*léčení nemocí chemickými prostředky
CHIROLOGIE*věda o ruce; liší se podstatně od chiromantie, která se zabývá vykládáním z ruky a patří mezi šarlatánské praktiky
CHIROPRAXE*léčba nemoci manipulacemi, zejména páteře
CHOLAGOGA*prostředky podporující tvorbu žluče a její vylučování ze žlučníku přes žlučovod do dvanácterníku
CHOLÉ*žluč
CHOLECYSTITIDA*zánět žlučníku
CHOLECYSTOLITIÁZA*přítomnost žlučových kaménků ve žlučníku
CHOLERIK*typ, druh temperamentu, projevující se např. extraverzí, psychonervovou labilitou, výbušností, zvýšenou aktivitou, rychlostí
CHOLERICKÝ*žlučovitý, impulzivní, afektivní
CHROMATOPSIE*při vidění převládá jedna barva, přechodné vidění barevných skvrn
CHRONICKÝ*vleklý, trvalý
CHRONOBIOLOGIE*obor biologie studující životní projevy z hlediska jejich časových závislostí
CHRONOFOBIE*chorobný strach z ubíhání času
CHRONOPSYCHOLOGIE odvětví psychologie zkoumající rytmicitu v lidském chování a prožívání
CHRYSOTERAPIE*léčba zlatem
CHUDOBA*situace, v níž jedinec nebo určitý sociální útvar nemůže ze svého příjmu krýt existenční minimum, nemůže uspokojovat ani své nejnutnější životní potřeby, a proto potřebuje hospodářskou pomoc zvenčí
CHUŤOVÉ HALUCINACE*zdánlivé vjemy chuti, která může být známá i neznámá, postižený pociťuje např. v jídle jed
CHŮZE*nejběžnější forma lidského pohybu
CHYBA Z DEPRECIONIZACE*tendence hodnotit určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali špatný první dojem, ve všech vlastnostech hůře, než jak je tomu ve skutečnosti
CHYBA Z FAVORIZACE*tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší
CHYMUS*trávenina, směs natrávené potravy a trávících šťáv (ze slin, žaludku, slinivky břišní a jater) v trávícím ústrojí

Terminologický slovník věd o člověku - I

8. prosince 2008 v 14:22 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
I
IATROGENNÍ lékařem vyvolaný (např. strach ze smrti), způsobený
IATROS lékař
IBIDEM tamtéž
ICT zkratka pro informační a komunikační technologie využívané např. při výuce
ICTERUS NEONATALIS poporodní žloutenka novorozenců
ICTOFOBIE chorobný strach z mozkové mrtvice
ID ono (pudová oblast podvědomí) - pojem psychoanalýzy
IDEA FIXNÍ utkvělá myšlenka
IDEÁL představa člověka o dokonalosti, o vrcholu, jehož lze dosáhnout v té či oné oblasti
IDEALIZACE vnímání či zobrazení někoho nebo něčeho v lepší nebo dokonalejší podobě, než tomu je ve skutečnosti
IDEM týž, totéž, nezměněný stav (status idem)
IDENTIFIKACE PARADOXNÍ člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě
IDENTIFIKACE a) v psychologii nejčastěji ztotožnění (např. s nějakým vzorem) b) běžné určení totožnosti
IDENTITA stejnost
IDEOHYPOCHONDRICKÁ REAKCE obavy, přesvědčení, falešné anticipace, že by postižený mohl dostat nebo již má těžkou chorobu (rakovinu atp.). Termín K. Leonharda.
IDEOMOTORICKÁ APRAXIE vynechání určitého pohybu v souhybech, záměna pohybu, neúčelné pohyby, neobratnost, nešikovnost
IDIOGNÓZE poznávání duševních pochodů
IDIOGRAFICKÝ PŘÍSTUP - je zaměřený na poznání individua
IDIOLALIE autonomní, vlastní řeč (druhým nesrozumitelná)
IDIOGLOSIE tajná řeč
IDIOGRAFICKÝ detailně popisující jedince, jedinečný
IDIOPATICKÝ bez známé příčiny
IDIOSYNKRAZIE*alergie na některé látky a vjemy, zvláštní přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu
IDIOTIE*slabomyslnost nejhlubšího stupně
IDIOTROPICKÝ*do sebe obrácený
IDOL*předmět obdivu, vzor, zbožňovaná věc nebo osoba,
IDOLATRIE*uctívání druhých
IDROSOFOBIE*nutkavý strach z pocení
IGNORANCE*nevědomost, neznalost, omezenost
ICH-FORMA*emočně působivý, sugestivní styl beletristického zpracování
ICHTYOFOBIE*chorobný strach nebo odpor vůči rybám
IIEP zkratka International Institute for Educational Planning (UNESCO), mezinárodní institut pro plánované vzdělávání
IKTERICKÝ*vztahující se ke žloutence, zejména žlutou barvou
IKTUS*mozková mrtvice, cévní mozková příhoda
ILEUS*střevní neprůchodnost, zástava průchodu tráveniny střevem
ILLATA*vnitřní dispozice
ILUZE*klamný, falešný vjem, chorobné přesvědčení o správnosti a přesnosti vjemu, který byl sice vyvolán skutečným podnětem, ale ten byl zkreslen a deformován neadekvátní percepcí. Některé iluze jsou označovány za prospěšné životu , protože působí jako ochranné mechanismy
ILUZIVNÍ PUD*potřeba úniku z reality
IM zkratka pro infarkt myokardu, srdeční mrtvice
IMAGINACE*obrazotvornost
IMAGOTERAPIE*nácvik chování vzoru, který si člověk vybere z krásné literatury
IMANENTNÍ*obsažený v něčem, vyplývající z podstaty něčeho, vlastní něčemu, trvající
IMBECILITA*středně těžká slabomyslnost
IMIGRACE*přistěhovalectví
IMISE*vsunutí
IMITACE*napodobování
IMOBILITA*nehybnost
IMOBILIZACE*znehybnění (např. z léčebných důvodů)
IMPAKTOVANÝ uznaný odbornou veřejností, vědeckým schvalovacím řízením
IMPERATIV*rozkazovací způsob, příkaz, požadavek
IMPLICITNÍ*skrytý, nepřímo působící
IMPLIKOVAT*vřazovat do něčeho, zahrnovat v sobě
IMPOTENCE*neschopnost (zejména v oblasti pohlavního života)
IMPLEMENTACE šíření a zavádění např. politického rozhodnutí nebo výzkumných poznatků a inovací do praxe
IMPREGNACE PAMĚTI*vštípivost, ukládací schopnost paměti
IMPRESE*dojem
IMPRINTING*vtiskování, způsob učení u některých živočichů (trvalý vtisk určité informace v raném stadiu vývoje)
IMPROPERIE*výčitky
IMPULZIVITA*sklon jednat náhle (bez úvahy) ze silného vnitřního popudu, bez zcela jasného cíle a účelu
IMPUNITIVITA*bagatelizace (zmenšování, zlehčování) viny či významu situace
IMPUTACE doplnění scházejících hodnot ve výzkumu např. pomocí regresní analýzy
IMUNITA*odolnost organismu vůči infekci
IMUNODEFICIT*porucha imunitního systému, snížení odolnosti proti infekci
IMUNOLOGICKÁ PAMĚŤ umožňuje organismu rozpoznat své vlastní buňky a diferencovat je od buněk cizích, umožňuje organismu úspěšně se bránit např. proti některým infekčním zárodkům, se kterými se organismus již dříve setkal a umožňuje také očkování proti nakažlivým chorobám
INADEKVÁTNÍ HALUCINACE*zdánlivé smyslové vjemy v jiných částech těla mimo vlastní smyslový orgán (např. vidění kolenem)
INAKTIVACE*potlačení aktivity
INANIZACE*atrofie z nedostatku výživy, vyhubnutí, celkové vysílení
INAPARENTNÍ*nezjevný, skrytý
INAPTUS*práce neschopný
INAUGURACE jmenování (např. vysokoškolským profesorem), uvedení v úřad nebo hodnost
INCENTIVA*vnější pohnutka chování, pobídka, popud, podnět, který působí na člověka zvnějšku, aktivuje motivy a tím i jednání; stimul
INCENTIVY K JEDNÁNÍ*jsou dvojího druhu: jednak jako cílové objekty (např. jídlo, pití), jednak jako rozličné podněty např. pochvala, trest
INCEST*pohlavní styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými, krvesmilství
INCIDENCE*počet, výskyt např. nějakého onemocnění v populaci za určitý časový úsek
INCIPE, URBE, PERFICE*"Začni, pracuj a dokonči" (Jan Amos Komenský)
INCIPIENTNÍ*začínající (např. nemoc)
INCIZE*naříznutí
INEKVITA nedostatek ekvity, nespravedlnost
INDEX VLIVU*sociometrický pojem vyjadřující sociální "sílu" jedince ve skupině
INDIFERENCE*neutralita
INDIKACE*zdůvodněnost určitého postupu (např. diagnostického či léčebného)
INDIVIDUACE*proces stávání se sebou samými, získávání osobní identity
INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE probíhá pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami buď v běžné třídě mateřské školy, základní školy či střední školy (i vyšší střední školy) nebo probíhá ve třídě speciální školy určené pro žáky s jiným druhem nebo stupněm postižení
INDIVIDUÁLNÍ VLASTNOSTI ČLOVĚKA*jsou ty procesy, stavy a vlastnosti osobnosti, které člověka odlišují od jiných osobností
INDIVIDUUM*jednotlivec, jednotlivý člověk, konkrétní osobnost ve své jedinečné svéráznosti
INDOLENCE*netečnost až otrlost, lhostejnost
INDOLENTNÍ*necitlivý, lhostejný, netečný
IN DUBIO PRO REO v pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch obžalovaného(zásada trestního práva)
IN DUBIO MITIUS v pochybnostech má být rozhodováno mírněji
INDUKCE*úsudek z jedinečných premis (předpokladů) na obecný závěr, postup od jedinečného, konkrétního k obecnému
INDUKOVANÝ*vzájemně navozený, vyvolaný vzájemným působením
INDUKTIVNÍ*úvaha postupující od jednotlivého k obecnému
INDUKTIVNÍ ÚSUDEK*k obecnému závěru docházíme od poznání jednotlivých konkrétních případů
INDURACE*zatvrdlina, chorobné ztvrdnutí tkáně či orgánu způsobené zmnožením vaziva
INERTNOST*netečnost, nepohyblivost, ulpívavost, nečinnost
INERVACE*nervové podráždění
IN EXTREMIS*krátce před smrtí, v poslední chvíli života
INFANTICIDA zabíjení zvířecích i lidských mláďat (např. z obavy, že je nebude možné uživit)
INFANTILNÍ*dětský, dětinský, vývojově zaostalý, parvuloidní
INFARKT*odumření (nekróza) tkáně
INFARKT MYOKARDU srdeční mrtvice
INFAUSTNÍ*prognosticky nepříznivý, špatný
INFEKCE*nákaza
INFEKCE PSYCHICKÁ*šíření patopsychologických příznaků z jedince na jiné osoby nápodobou, sugescí
INFEKT*infekce (místně ohraničená)
INFERENCE*úsudek
INFERIOR*dolní
INFERIORITA*méněcennost, podřízenost, podřadnost, slaboduchost
INFERTILITA*samovolné potraty, neschopnost ženy donosit a porodit životaschopné dítě při zachování schopnosti otěhotnět
INFILTRACE*prostoupení
INFINITESIMÁLNÍ*nekonečně malý
INFLACE*projevuje se zpravidla změnou (zvýšením) cen, které se platí za zboží a služby
INFLUENZA*chřipka
INFORMACE FIXNÍ*jsou dlouhodobě neměnné (patří do oblasti obecných či základních znalostí)
INFORMACE*vše, co nese vtisk nějakého faktu nebo události, která se už stala nebo která se má stát. Odstraňuje nebo omezuje neurčitost
INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ proces neorganizovaného, nesystematického, neoficiálního a nezáměrného získání vědomostí, dovedností a postojů z každodenních zkušeností
INFRADIÁNNÍ RYTMUS má periodu delší než 28 hodin
INFRAVĚDOMÍ*podvědomí (L. Morgan)
INFRAZVUK*zvuk pod dolním počitkovým prahem (tj. asi 16 kmitů/sec)
INFUSUM*nálev, např. vodní vylouženina rostlinných částí, získaná přelitím teplou vodou
INFÚZE*podávání tekutin a živin do žil, "kapačka"
INGESCE*pohlcení, polknutí
IN GROUP*členská (vlastní) skupina
INHALACE*vdechování plynné nebo jemně rozptýlené tekuté látky
INHALANTY těkavé látky a další psychoaktivní látky, které se vyskytují v plynném skupenství (např. rajský plyn)
INHERENCE*začlenění rysu, vlastností do osobnosti jedince (introverze, empatie)
INHERENTNÍ*tkvící v něčem, obsažený v něčem
INHIBICE*útlum, potlačení, zabránění
INHIBIČNÍ SCHOPNOST sebeovládání, autoregulace, schopnost a dovednost potlačit, redukovat, pozastavit nebo zastavit nevhodné tendence a aktivity
INHIBITOR*látka schopná tlumit určitý děj
INHIBOVANOST* utlumenost
INICIACE zahájení, započetí, zasvěcení do tajemství, rituální proces, např. uvedení z dětského věku do dospělosti
INICIÁLNÍ*počáteční, počínající
INKARNACE*převtělování, stěhování duší
INKLINACE*náchylnost, sklon
INKLUZE VE ŠKOLSTVÍ začleňování i vážně postižených dětí do běžných tříd
INKLUZIVNÍ*uzavřený, stav začlenění bez předchozí segregace
INKLUZIVNÍ EDUKACE celosvětové integrační pedagogické hnutí vycházející z názoru, že každému dítěti, ať je jakákoliv úroveň jeho obtíží a postižení, by se mělo dostat individuálně přizpůsobené edukace (výchovy a vzdělávání) společně s nepostiženými vrstevníky a nemělo by být vyřazeno z běžné výuky. Běžné školy jsou považovány za nejlepší místa, kde se adekvátně rozvíjí sociální a kognitivní kompetence dětí, jestliže jsou splněny určité základní podmínky
INKLUZIVNÍ ŠKOLA umožňuje integraci i žáků zdravotně postižených
INKOHERENCE*nesouvislost, roztříštěnost, nedostatek souvislostí, soudržnosti, rozklad, rozpad
INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ*nesouvislé myšlení
INKOMPATIBILNÍ*neslučitelný
INKONGRUENCE*nepřiléhavost
INKONTINENCE*neschopnost něco udržet (potlačit, ovládnout) a) v oblasti tělesné (např. moč) b) v oblasti duševní (např. důvěrně svěřenou informaci, výrok, vnitřní rozčilení apod.)
INKUBÁTOR*přístroj určený pro péči o předčasně narozené dítě
INPUT vstup, zadání dat
INSANIA*šílenství, vážná duševní porucha
INSIGHT*vhled
INSINUACE*podkládání zlého úmyslu někomu
IN SITU*v místě, v přirozené poloze
IN-SKUPINA*je ta skupina, ke které se jednotlivec počítá
INSOLACE*1. opalování se 2. sluneční úžeh
INSOMNIE*nespavost, ztížené usínání, malá hloubka spánku
INSPIRACE*vnuknutí, náhlý nápad, popud nebo podnět k něčemu; vdech
INSPIRIUM*nádech
INSTABILITA*nestálost, nevyrovnanost (motorická, ale i charakterová)
INSTINKT*vrozený, zděděný způsob či vzorec chování, kterému se ani člověk, ani zvíře nemusí učit, pud, zděděná a vrozená schémata pohybových reakcí, která slouží k uspokojování potřeb
INSTITUČNÍ FIKCE*názor, podle kterého je skupina něco víc než bezprostřední členové této skupiny. Skupina je považována za něco vyššího, než je jednotlivec. Instituční fikce je produktem organizující a integrující povahy poznání a potřeby jednotlivce najít uspokojivý předmět identifikace.
INSTRUMENT*nástroj
INSTRUMENTUM DOMINATIONIS nástroj vlády
INSUFICIENCE*nedostatečnost, nedostačivost, slabost, selhávání, neschopnost
INSUFICIENCE ROLE OTCE*v zemích, kde se otec soustřeďuje primárně na hospodářské zabezpečení rodiny a výchovu zcela přenechává matce a kde jsou učitelské sbory složeny převážně z žen, vznikají obtíže v přijímání zralých forem mužské role
INSUFICIENČNÍ BLUD*chorobné podceňování vlastních duševních schopností, znalostí, dovedností, které je v rozporu s dosavadními výkony postiženého
INTAKTNÍ*neporušený, nedotčený
INTEGRACE*sjednocování, začleňování, a to buď obecné (do společnosti) nebo dílčí (do specifické oblasti života či práce) po předchozí segregaci
INTEGRACE INDIDUÁLNÍ vzdělávání zdravotně postižených v běžných třídách škol
INTEGRACE SKUPINOVÁ vzdělávání zdravotně postižených ve speciálních nebo specializovaných třídách
INTEGROVANOST OSOBNOSTI*stálost osobnosti v čase a její odolnost vůči rušivým vlivům, úroveň vnitřní jednoty a ucelenosti každého jednotlivce
INTELEKT*pojem označující soubor rozumových schopností člověka (inteligenci)
INTELEKTUALISMUS*směr zdůrazňující význam intelektu
INTELEKTUALIZAČNÍ ETAPA období mezi čtvrtým a pátým rokem věku
INTELEKTUÁLNÍ OBSESE*např. nutkavá potřeba všechny jevy přesně popisovat a klasifikovat
INTELEKTUÁLNÍ NÁVYKY A DOVEDNOSTI*např. sčítání, odčítání, dělení, násobení
INTELEKTUÁLNÍ PASIVITA*nedostatečná motivovanost vůči učení u rozumově normálních lidí
INTELIGENCE*schopnost vyrovnat se s novou, nezvyklou situací (W. Stern), schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů, chápavost, celková úroveň poznávacích schopností člověka; stupeň mentální úrovně
INTENCE*determinující zaměření provést něco určitým specifickým způsobem, záměr, úmysl, cíl, zaměřenost
INTENCIONALISMUS*učení o tom, že celistvost psychických procesů je určována záměrem subjektu
INTERAKCE*vzájemné působení dvou nebo více činitelů na sebe (např. učitele na žáky)
INTERDENTALISMUS*mezizubní výslovnost hlásek
INTERDEPENDENCE*vzájemná závislost
INTERDISCIPLINÁRNÍ*přístup využívající poznatků a metodik jiných vědních oborů
INTERFERENCE*střetnutí zájmů, vzájemné ovlivnění, křížení (např. zájmů), ztížení nácviku a dovednosti
INTERES zájem
INTEREVIUM*mezidobí
INTERHUMÁNNÍ*probíhající mezi lidmi
INTERINDIVIDUÁLNÍ SIGNALIZACE*sdělování myšlenek jednoho člověka druhému v dohodnutých symbolech, značkách, ve slovech
INTERMITUJÍCÍ*přerušovaný, přerývavý
INTERNALISTÉ*lidé, kteří jsou přesvědčeni, že místem jejich ovládání jsou oni sami
INTERNALIZACE*zvnitřnění (např. sociální normy, hodnoty)
INTERNUBILITA*období přípravy na uspokojování pohlavní potřeby
INTERNUS*vnitřní
INTEROCEPČNÍ CENTRUM*registrační ústředí příslušných vnitřních vjemů
INTERORECEPTORY*receptory umístěné ve vnitřních orgánech a tkáních
INTERPELACE*dotaz poslance v parlamentě
INTERPERSONÁLNÍ PERCEPCE*analogie sociální percepce, tj. vnímání a poznávání člověka člověkem, často poplatné různým omylům a chybám, nepřesnostem a subjektivitám, životním zkušenostem
INTERPRETACE*výklad
INTERRUPTUS*přerušený
INTERTRIGO*opruzení
INTERVARIACE*meziobměna, rozdílnost v něčem
INTERVENČNÍ STUDIE poskytuje návod na opatření, léčbu, převýchovu apod. Srovnává se v ní skupina ve které probíhá intervence (tj. skupina experimentální) se skupinou, ve které intervence neprobíhá (tj. se skupina kontrolní)
INTERVERTEBRÁLNÍ*meziobratlový
INTIMNÍ*důvěrný, blízký
INTOLERANCE*nesnášenlivost
IN TOTO*vcelku, celistvě
INTOXIKACE*otrava
INTRAKRANIÁLNÍ*nitrolebeční
INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE termín H. Gardnera pro schopnost poznávat sám sebe, svou psychiku, být naladěn na vlastní způsob myšlení, cítění, vnitřní hodnoty
INTRAPOLAČNÍ MYŠLENÍ*činnost, kdy člověk zná počátek a konec nějaké řady jevů a hledá neznámé články mezi nimi
INTRAPSYCHICKÉ HALUCINACE*pocity odebírání, zcizování nebo vyměňování vlastních myšlenek druhými lidmi
INTRAUTERINNÍ*nitroděložní
INTRAVENÓZNĚ*do žil
INTRA VITAM*během života
INTROITUS*vstup
INTROJEKCE*výrazná, extrémní až chorobná identifikace
INTROPUNITIVNÍ*hledající vinu za chyby apod. převážně v sobě
INTROSPEKCE*psychologická metoda pozorování vlastních vnitřních psychických stavů a procesů, sebepozorování
INTROVERTOVANÝ*člověk zaměřený do svého nitra, často odtažený, distancovaný od společnosti, od vnějšího světa, do sebe uzavřený
INTROVERZE*podle Jungovy typologie zaměření osobnosti (já) na vlastní vnitřní svět (opak extraverze)
INTUICE*poznání vnuknutím
IN UTERO*v děloze
INVALIDITA*trvalá, částečná nebo úplná neschopnost práce
INVARIANCE*neměnnost
INVAZIVNÍ*pronikající, vnikající (např. dovnitř organismu)
INVEKTIVA*ostré obvinění, útočná námitka, slovní napadení
INVENCE*tvořivost
INVENTORNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o vlastních převratných objevech či vynálezech
INVERZNÍ TYP SPÁNKU*nemožnost spát v noci, převrácený spánkový stereotyp (spánek ve dne, bdění v noci)
INVESTIGACE*výzkum, šetření
IN VIVO*v živém organismu (lidském nebo zvířecím)
INVOLUCE*stárnutí (v patopsychologii takové zánikové změny v organismu, které začínají omezovat výkonnost osobnosti v celé její somatopsychické jednotě)
INVOLUČNÍ DEPRESE*sklíčenost ve stáří (resp. ze stárnutí) z poklesu tělesných a duševních schopností a dovedností
INZULTOVAT*napadnout (tělesně)
IPSACE*pohlavní sebeukájení, sebeuspokojování, onanie, masturbace
IPS UP informační a poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech práce
IRACIONÁLNÍ*protiklad racionálního, tj. rozumového, uvádí se často ve vztahu k pudům; citům, intuici apod.
IRADIACE*vyzařování (např. bolesti)
IREDENTISTA chce připojit část území jiného státu kde žije jeho vlastní národnostní menšina ke státu, kde žije on
IRELEVANTNÍ*nepodstatné, podružné, vedlejší, nevýznamné
IREPARABILNÍ*nenapravitelný, neopravitelný
IREVERZIBILNÍ*nezvratný, nevratný (např. nemoc, která se nedá vyléčit)
IRIDOSKOPIE*hledání souvislostí mezi změnami na duhovce a některými chorobami
IRITABILITA*dráždivost
IRITABILITA POZORNOSTI*schopnost a dovednost odklonit pozornost z jednoho předmětu či z jedné činnosti na druhý předmět nebo činnost
IRITACE*podráždění
IRONIE*skrytý posměšek
ISCHIALGIE*bolest v kříži s vyzařováním do dolní končetiny
ITERACE*opakování
IUS SOLI územní právo, jeden z klíčových principů definující občanství podle místa narození
IUS SANGUINIS pokrevní právo, občanství podle původů rodičů, kteří jsou příslušníci daného státu
IXODES klíště
IZOFÍLIE nesexuální přitažlivost a náklonnost vůči příslušníkům téhož pohlaví
IZOKORIE stejná velikost zornic obou očí
IZOLACE osamocení, odloučení, ztráta kontaktu, oddělení
IZOMORFISMUS stejnotvárnost

Terminologický slovník věd o člověku - J

8. prosince 2008 v 14:19 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
J
JÁ organizační centrum osobnosti s integrační funkcí, střed, ústředí osobnosti
JACOBSONOVA SYSTEMATICKÁ RELAXACE vychází z hypotézy, že uvolňování příčně pruhovaného svalstva vede k duševnímu zklidnění
JÁDRO KULTURY ta část celkové kultury společnosti, která je společná všem jejím členům
JÁDROVÉ KURIKULUM souhrn sjednocujícího, klíčového a exemplárního učiva, které by mělo být závazným obsahem školního vzdělávání
JÁJA a PÁJA loutky používané jako demonstrační pomůcky při vyšetřování a objasňování trestné činnosti spáchané na dětech, mentálně postižených osobách a jiných osobách, majících ztíženou nebo znemožněnou verbální komunikaci
JAKTACE značný neklid s nekontrolovatelnými (trhanými) pohyby
JANSENISTÉ považují sexualitu za sféru satana (ďábla)
"JÁŠEK" lidový výraz pro sobce
JEDNÁNÍ složitá činnost, ve které rozlišujeme tři etapy: motivace, rozhodování a realizaci
JERKŠTINA jazyk vyvinutý jako prostředek komunikace mezi šimpanzi a lidmi. Jerkštinu tvoří asi 225 slov.
JIP jednotka intenzivní péče v nemocnici
JOCOTERAPIE léčba hrou
JODOPSIN pigment čípků v oku
JOSTOVY ASOCIAČNÍ ZÁKONY 1. jestliže v dané chvíli mají dvě asociace stejnou sílu, ale jsou různě staré, pak v dalším čase mladší asociace svou sílu ztrácejí rychleji než asociace starší 2. mají-li v dané chvíli dvě asociace stejnou sílu, ale jsou různě staré, pak další učení má větší účinek (efekt) pro asociace starší
JUDAISMUS souhrn židovských náboženských představ
JUNK DNA genetická veteš
JURISTICKÝ právnický
JUSTIFIKACE odůvodnění, zdůvodňování, ospravedlnění či ospravedlňování práv někoho
JUVENILISMUS zastavení duševního vývoje (rozvoje) v adolescenci
JUXTA POZICE položení vedle sebe

Terminologický slovník věd o člověku - K

8. prosince 2008 v 14:17 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
K
K-CENTRUM poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
KACHEKTICKÝ sešlý, zchřadlý, "zchátralý", hubený
KACHEXIE výrazné vyhubnutí (zhubnutí), tělesná zchátralost spojená se spavostí, apatií, snížením kapacity paměti a oslabením výkonnosti intelektu
KAIROFOBIE chorobný strach ze zmeškání správné příležitosti
KAIROS kritický okamžik životně důležitého, zásadního, existenciálního rozhodnutí
KAKOGEUSIE špatná, nepříjemná chuť v ústech
KAKOTECHNOFOBIE strach z neúspěchu
KALCIFIKACE zvápenatění
KALKUL výpočet
KALOKAGATHIE soulad krásy a dobra
KAMUFLÁŽ utajení, zakrytí, skrytí, přestrojení
KANABINOIDY psychoaktivní látky rozpustné v tucích a způsobující euforii a relaxaci, např. marihuana a hašiš
KANCEROFOBIE chorobný strach před rakovinou
KANCEROGENY látky vyvolávající rakovinu
KANDELA mezinárodní jednotka intenzity světla
KAPACITA schopnost, potence, meze určitého výkonu (tělesného i duševního)
KAPACITA POZORNOSTI rozsah pozornosti, který je dán tím, kolik jevů dovedeme současně postřehnout
KAPITAČNÍ PLATBA např. placení lékařům podle počtu registrovaných pacientů
KAPACISMUS vadná výslovnost hlásky k
KAPILÁRY vlásečnice
KAPTACE zaujetí hypnotizovaného hypnotizujícím, též fascinace
KARCINOFOBIE strach z rakoviny
KARCINOM zhoubný nádor vznikající z epitelu
KARDIAKA látky působící na srdce
KARDIAK nemocný s chorobou srdce
KARDINÁLNÍ SYMPTOMY velmi významné příznaky normálního nebo patologického chování a prožívání
KARDIOFOBIE chorobný strach z onemocnění či poruch srdce
KARDIOLOGIE lékařská specializace zabývající se chorobami srdce a cév
KARDIOTONIKA látky upravující srdeční činnost zlepšením tonusu srdečního svalu
KARENCE*nedostatek nějaké látky (např. v potravě)
KARENTOVANÝ recenzovaný a indexovaný (např. Československá psychologie)
KARMINATIVA*látky proti nadýmání
KARNOFSKÉHO ŠKÁLA index stavu výkonnosti nemocného (PSI - Performance Status Index) zachycující v procentech kvalitu života nemocného od normálního stavu a aktivního zdraví po umírání a smrt
KARYOTYP normální chromosomová sada (u muže 46, XY a u ženy 46, XX)
KASTA*uzavřená skupina, jejímž členem se člověk stává svým narozením; reguluje rituálním způsobem kontakty s jinými kastami
KASTRACE*odstranění pohlavních žláz (vaječníků nebo varlat)
KATAKLYSMA*zánik světa
KATALEPSIE*ztrnulost, zvýšené svalové napětí
KATAMNÉZA*zjištění (např. duševního) stavu a vývoje po vyšetření a léčbě (intervenci) v určitém časovém odstupu, přešetření
KATARZE*očista, očišťující proces, uvolnění napětí, odreagování, zbavení se pocitů viny, povznesení
KATASTROFA náhle vzniklá mimořádná událost, pohroma či neštěstí velkého rozsahu
KATATONIE*syndrom chorobných poruch jednání, jejichž podstatou jsou psychomotorické příznaky. U stuporózní katatonie jde o útlum, ochuzení pohybových projevů, u produktivní katatonie o pohyby přemrštěné, ale i o některé další projevy, které se v normě nevyskytují (např. stereotypie)
KATEGORICKÝ*jednoznačný, rozhodný, bezpodmínečný
KATEGORIE*jedna ze základních pojmových tříd, do kterých lze zahrnout všechny jevy skutečnosti
KATEZE*psychoanalytický pojem pro koncentraci duševní energie na daný objekt, jeho "obsazení"; silný stupeň obsazení se nazývá hyperkateze, slabý stupeň obsazení se nazývá hypokateze
KAUZALITA*příčinnost (causa = příčina)
KAUZÁLNÍ ATRIBUCE*proces přisuzování příčin sociálního chování lidí
KAVERNA*dutina
KEFALIZACE*proces evoluce na zemi; diferenciace hlavy (mozku) jako dominantní řídící oblasti těla
KEIROFOBIE*chorobný strach ze stříhání vlasů a z holení
KERATITIDA*zánět rohovky
KINEFANTOM*iluze pohybu
KINESTETIKA*pohybový smysl
KINETÓZA*stav vyvolaný drážděním centra rovnováhy ve vnitřním uchu: nevolnost, bledost, zvracení
KINEZIOTERAPIE* pohybová léčba
KINEZOFOBIE*chorobný strach z pohybu
KLARIFIKACE metoda objasňování, např. při utváření mravní identity osobnosti
KLASTOMANIE*ničivý, morbidní impuls
KLAUDIKACE*kulhání
KLAUSTROFILIE*nutkání uzavírat se, uzamykat se
KLAUSTROFOBIE*strach z malého prostoru, z uzavřené místnosti
KLIENTISMUS ritualizované jednání, nerovný, ale reciproký vztah (oboustranně závislý) mezi patronem (ochráncem, poradcem) a klientem
KLEPTOMÁNIE*chorobné impulsivní a neúčelné krádeže, patologické kradení
KLIMAKTERIUM*přechod
KLIMA ŠKOLY A TŘÍDY sociálně psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které lze pozorovat v dané škole či třídě. Rozlišuje se klima aktuální (faktické,existující) a klima preferované, které si žáci a učitelé přejí
KLINICKÁ PEDAGOGIKA disciplina zabývající se pedagogickými aspekty různých léčebných technik, např. terapií hrou, pracovní terapií, terapeutickými aspekty sociální pedagogiky
KLIŠÉ*dobově ustálená, módní forma vyjádření v mediích, která apeluje často na pokleslé motivy posluchačů či diváků nebo čtenářů
KLITORIS*poštěváček
KLONICKÝ*škubavý, trhavý
KLONY*křečové záškuby
KOAGULACE*srážení (bílkovin) teplem
KOAKČNÍ EFEKT*též efekt publika; společné provádění některých činností podporuje rozvoj osobnosti
KOAKTIVNÍ SKUPINA*členové této skupiny pracují na společné úloze, kde každý člen skupiny vykonává svou práci nezávisle na jiných členech skupiny
KOARTOVANÝ*stažený, zúžený
KÓD*způsob zapsání informace
KODEX*soubor zákonů, předpisů, norem
KODIFIKOVAT*učinit normou, zákonem, uvést v soustavu
KÓDOVÁNÍ*šifrování, přeměna, transformace signálů
KOEDUKACE společné vzdělávání žáků obou pohlaví ve společných třídách jedné školy
KOEFICIENT KORELACE statistická charakteristika vyjadřující těsnost vztahu mezi proměnnými veličinami, např. Spearmanův, Pearsonův)
KOGNICE poznávání
KOGNITIVNÍ*poznávací
KOGNITIVNÍ DISONANCE*poznávací nesouhlas; v případě, že má člověk o nějakém předmětu nebo jevu protikladné poznatky, vznikají u něho zážitky nespokojenosti, které ho motivují ke snaze o snížení nesouladu (disonance) pomocí poznávacích a postojových změn, resp. rozpor, který člověk zažívá, když se liší jeho vnitřní prožívání od toho, jak je nucen se chovat navenek
KOGNITIVNÍ DOVEDNOSTI poznávací dovednosti, např.manipulovat se slovy a čísly, číst, psát , počítat, zpracovávat informace, diferencovat, rozlišovat tvary, figury a pozadí, doplňovat dílčí informace a poznatky do systémů a celků
KOGNITIVNÍ ORIENTACE*je levohemisférová; naproti tomu emoční orientace je pravohemisférová
KOGNITIVNÍ RESTRUKTURACE změna vnitřního vnímání situace (události), snaha najít i pozitivní aspekty nepříjemné situace, novou pozitivní perspektivu
KOGNITIVNÍ STYL způsob poznávání, např. reflexivní, impulzivní, analytický, globální. Bývá někdy odlišován od stylu učení. (např.hloubkového a povrchního).
KOHERENCE*souvislost, soudržnost, jednota (např.osobnosti) , uspořádanost
KOHEZE*síla působící na členy skupiny, aby zůstali jejími členy, soudržnost skupiny
KOHORTA soubor či výběr osob vymezených určitými společnými znaky
KOINCIDENCE*souhra činitelů
KOITARCHÉ první pohlavní styk
KOITUS*soulož, kohabitace
KOKAIN alkaloid obsažený v listech koky, koks
KOLAPS*zhroucení, mdloba, náhlé ochabnutí činnosti důležitého orgánu
KOLIKA*záchvat prudkých bolestí v břiše
KOLIKVACE*zkapalnění
KOLISE*protiklad, zauzlení, střetnutí protichůdných tendencí
KOLOKVIUM rozprava, druh zkoušky nebo vědecké setkání v rozsahu menší konference
KOLPOPTÓZA*pokles pochvy
KÓMA*úplné bezvědomí, stav hlubokého bezvědomí
KOMANDITISTA společník, který ručí za závazky společnosti ve výši svého vkladu zapsaného do obchodního rejstříku
KOMBINACE*seskupení, sestava
KOMBINOVANÉ HALUCINACE*zdánlivé vjemy jednoho objektu současně několika smysly (např. zdánlivě viděná postava mluví a dotýká se)
KOMOCE CEREBRI*otřes mozku
KOMODIFIKACE přeměna něčeho v komoditu (druh zboží), s níž je možno obchodovat
KOMODITA druh zboží
KOMPAKTNÍ*pevný, celistvý, soudržný
KOMPARACE*myšlenkový pochod srovnávání, hledání podobností a rozdílů
KOMPASOVÝ ČLOVĚK je do značné míry řízený z vlastního nitra
KOMPATIBILITA*slučitelnost
KOMPATIBILITA MATRIMONIÁLNÍ*uspokojivé vzájemné přizpůsobení manželů
KOMPENZACE*nahrazení něčeho něčím jiným, vyrovnání
KOMPENZAČNÍ MECHANISMY*náhražky za chybějící schopnosti, dovednosti, vlastnosti
KOMPETENTNOST obecná schopnost a dovednost v určité oblasti, založená na znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, již jedinec rozvinul během své činné účasti např. na vzdělávání
KOMPETICE*soutěživost, soutěžení, soutěž, soupeření (až rivalita)
KOMPETITIVNÍ*soutěživý
KOMPILACE*dílo sestavené z cizích poznatků
KOMPLEMENTÁRNÍ*doplňkový, doplňující
KOMPLEMENTÁRNÍ TESTY*psychologické zkoušky, které mají doplnit určitý celek
KOMPLEX*v psychologii soubor nějakých (většinou tíživých) zážitků a motivů, vázaných na nějakou (většinou nežádoucí) životní zkušenost a projevující se navenek určitým chováním
KOMPLEX AFALANTIN*konflikt ženy, která ženou být nechce
KOMPLEX DIANIN*potlačené přání ženy být raději mužem
KOMPLEX ELEKTŘIN*láska dcery k otci a žárlivost dcery na matku
KOMPLEX HERODESOVSKÝ*nenávistná rivalita
KOMPLEX MEDEIN*potlačená přání matky zabít vlastní dítě, obvykle pro nenávist k otci dítěte
KOMPLEX NAPOLEONSKÝ*extrémní úsilí o sebeuplatnění u osob malé postavy
KOMPLEX OIDIPŮV A ELEKTŘIN*nevědomé erotické tíhnutí syna k matce a dcery k otci, spojené s bázní z trestu
KOMPLEX ORESTŮV*potlačená touha syna zabít svou matku
KOMPLEXNOST INFORMACE*souhrn všech potřebných atributů poznatků (sdělení)
KOMPLIANCE dodržování pokynů a příkazů, poslušnost, poddajnost, snášenlivost
KOMPLIKACE*ztížení (např. původní choroby)
KOMPONENTA*článek skladby
KOMPOZICE*sestavení, uspořádání, výstavba uměleckého díla
KOMPREHENSIVNOST*obsažnost
KOMPRESE*stlačení, stisknutí
KOMPULZE*tendence neúčelně opakovat některé pohyby, nutkavé jednání
KOMPUTOR*samočinný počítač; model nervové soustavy, pravoúhlý průmět nervového systému
KOMUNIKABILITA*schopnost a dovednost udržovat sociální kontakt s okolím
KOMUNIKACE*sdělování, výměna významů, která se uskutečňuje především prostřednictvím jazyka. Adekvátní komunikace je možná tehdy, mají-li lidé společné potřeby, postoje, poznatky apod. Nejde o pouhý přenos informací, zahrnuje totiž i porozumění a vzájemné vztahy.
KOMUNIKAČNÍ FAUL vyčítání a předhazování nedostatků a slabin, které člověk nemůže změnit (např. chudý rodinný původ)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL*sdělovací kanál, kterým se přenášejí informace (např. telefon)
KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE*dovednost manipulovat se znaky a symboly; usnadňuje artikulovat i osobní zkušenost
KOMUNIKAČNÍ STYL*způsob interakce a výměny významů, který můžeme rozpoznat u jedinců, skupin i v celých civilizacích. Stylů může být celý soubor a mění se podle toho, s kým je člověk v interakci.
KONACE*uplatnění vůle, usilování, volní úsilí
KONATIVNÍ*snahový
KONCENTRACE*soustředění
KONCENTRACE POZORNOSTI*schopnost a dovednost zaměřit se na pozorovaný jev
KONCEPCE*celkové pojetí, chápání; početí, oplodnění
KONCIZNÍ*krátce a přesně vyjádřený
KONDENZACE*zhuštění
KONFABULACE*vypravování založené na klamech paměti, smyšlenka, zkreslování skutečnosti, bizarní vyplňování mezer v paměti
KONFIGURACE*seskupení, tvar
KONFLIKT ROLÍ*situace střetu, kdy člověk hraje dvě nebo více rolí, které jsou v protikladu
KONFLIKT*rozpor, spor
KONFLIKTOGENNÍ*vyvolávající konflikty, původce sporů
KONFLUENCE*splývání; situace, kdy osobnost nedokáže reflektovat hranici mezi sebou a okolím, člověk např. není schopen rozlišovat, co je jeho názor a co je názor někoho jiného
KONFORMITA OPAČNÁ*forma konformity, při které se pod skupinovým nátlakem navozují ještě větší úchylky od skupinové normy v osobním mínění a jednání. Člověk s opačnou konformitou má sklon k aktivnímu odporování a nutkavému nesouhlasu se skupinou.
KONFORMITA*podlehnutí jednotlivce co do úsudku a co do chování a jednání nátlaku, normám a pravidlům skupiny
KONFORMITA ÚČELOVÁ*forma konformního chování, ve které jednotlivec navenek souhlasí a podvoluje se skupině, ale vnitřně se skupinou nesouhlasí.
KONFÚZE*zmatenost, zmatek, chaos
KONGENIÁLNÍ*duševně podobný, spřízněný (v názorech, postojích atp.)
KONGENITÁLNÍ*vrozený, získaný za prenatálního života, tj. během nitroděložního vývoje, existující v okamžiku narození
KONGESCE*překrvení, městnání krve, zduření, nahromadění
KONGLOMERÁT*neuspořádaný souhrn
KONGRUENCE*shoda, souhlas, stav osobnosti, kdy chování jedince je v souladu s jeho sebepojetím, shoda prožívání, chování a komunikace, ryzost, nefalšovanost
KONGRUENTNÍ OSOBNOST*integrovaná, harmonická osobnost, jejíž chování je v souladu s jejím sebepojetím
KONKORDANCE*shodnost
KONKREMENT*kámen
KONKRETISMUS*tendence k jednání na základě vlastního názorného, přímého vnímání a poznání
KONOPNÉ DROGY marihuana, hašiš, hašišový olej. Po alkoholu a po tabáku třetí nejčastěji užívaná drogy v České republice
KONOTACE významový nebo stylistický odstín doplňující základní význam slova
KONOTATIVNÍ stylistický nebo významový odstín
KONSANGVINITA*pokrevní příbuznost manželů
KONSEKVENCE důslednost
KONSENSUS*souladný názor ve skupině, postoj zastávaný všemi členy skupiny
KONSILIÁRNÍ*poradní (při obtížných problémech)
KONSISTENTNÍ*pevný, držící se pohromadě, soudržný
KONSONANCE*souzvuk
KONSPEKTOVÁNÍ*vypracovávání přehledů z literatury
KONSTELACE*sběh okolností
KONSTITUCE*obecně stavba, skladba, struktura. Konstituce v psychologii znamená duševní založení jako produkt vrozených vloh, dispozic, někdy též geografického a etnického sociálního prostředí, vrozené morfologické a psychologické charakteristiky člověka.
KONSTRUKTIVNĚ ČINNOSTNÍ MODEL klade důraz na aktivitu a formování osobnosti učícího se jedince
KONSTRUKTIVISTICKÁ VÝUKA vytvářející poznatky v aktivní interakci učitele a žáka (studenta), opak výuky transmisivní, frontálně výkladové, předávající jen více méně instruktivně hotové poznatky
KONTAGIUM předpokládaná substance, která se má tvořit v nemocném organismu, je vylučována exkrety a šíří se dotykem, kontaktem
KONTAKT*spojení, styk (sociální), setkávání se
KONTAKTNÍ EXTEROANALYZÁTORY*registrují vnější objekty (chuť, čich, kožní receptory)
KONTAMINACE*znečištění, zamoření, vmíšení
KONTEMPLACE*rozjímání
KONTEXT*souvislost
KONTEXT OSOBNOSTI ČLOVĚKA*široká oblast historických, kulturních, ekonomických a společenských podmínek. Má podíl na výběru a vytváření hodnot, cílů a zaměření.
KONTINUUM*nepřetržitost, trvání
KONTRAAKTIVNÍ SKUPINA*část členů této skupiny zastává jedno hledisko a část členů skupiny má protichůdné nebo odlišné stanovisko
KONTRA*lat. proti
KONTRACEPCE*obrana proti početí
KONTRADIKCE*rozpor, protimluv
KONTRAKCE*stah, stažení svalu
KONTRAKULTURA odmítání etiky práce a spořádané pracovní kariéry KONTRAPUNKT*v propagační psychologii umístění hlavního apelu v polovině nebo na konci sdělení
KONTRAST*pronikavý rozdíl, ostrý protiklad rysů někoho či něčeho vzhledem k druhému
KONTRASTNÍ CHYBA*posuzovatel má tendenci nadhodnocovat druhé, stojí-li sám v dané vlastnosti nízko, a podhodnocovat druhé, stojí-li sám v dané vlastnosti vysoko
KONTRASUGESTIBILITA*tendence zaujmout pozici právě opačnou té, která je navrhována či doporučována
KONTUZE*zhmoždění, pohmoždění
KONVENCE*ujednání, zvyk
KONVERGENCE*sbíhavost, příklon
KONVERGENCE u P. T. de CHARDINA*v průběhu evoluce převažují u lidstva domény dostředivé nad odstředivými
KONVERGENTNÍ TEORIE*na vývoji se podílí jak vrozená složka, tak složka získaná
KONVERZE*transformace emoce nebo potlačeného afektu v tělesný projev (somatický příznak)
KONVULZE*stahy, křeče (např. u padoucnice)
KONZERVAČNÍ SCHOPNOST PAMĚTI*míra schopnosti a dovednosti uložené zkušenosti a informace udržet v paměti beze změny
KONZUMAČNÍ CHOVÁNÍ*chování přímou cestou uspokojující určitou potřebu
KONZUMPCE*spotřeba
KOOPERACE*spolupráce, součinnost, plánovité spolupůsobení více lidí
KOORDINACE*účelná součinnost
KOPROFAGIE*pojídání či hltání nepoživatelných věcí, předmětů, fekálií, pití moče
KOPROFILIE patologická záliba ve výkalech, sexuální vzrušování se výkaly
KOPROLÁLIE*potřeba neslušně se vyjadřovat
KOPROLIT*střevní kámen, ztvrdlé části stolice
KOPULA*spojka, která spojuje např. definiendum a definiens
KOREKTIV*opravný prostředek
KOREKTIVNÍ VLIV*opravný vliv nějaké zkušenosti na průběh určitých procesů
KORELACE*míra souvislosti, těsnosti lineárního vztahu, souvztažnost mezi jevy vyjadřovaná tzv. korelačním koeficientem (-1 až + 1). Nezjišťuje kauzalitu.
KORESPONDENCE*písemný styk, vzájemný vztah, soulad, shoda
KORNEA*rohovka
KOROFÍLIE*sklon lesbických žen k mladým dívkám
KORONA*světelné projevy (předpokládané), svítící prostor kolem neživých jednotek
KORSAKOVŮV SYNDROM*neschopnost zapamatovat si nové údaje
KORTEX*kůra velkého mozku nebo jiného orgánu (např. nadledvin)
KORTIKOVISCERÁLNÍ PORUCHA*narušení činnosti vnitřních orgánů, způsobená duševními vlivy (např. vředové onemocnění, přetlaková choroba)
KORUPCE*úplatkářství
KOSTÁLNÍ žeberní
KOTERAPEUT kooperující terapeut účastnící se léčebného sezení (obvykle skupinového): nevede však léčbu, ale přispívá k ní; po skončeném léčebném sezení rozebírá s vedoucím terapeutem průběh léčby
KOXARTRÓZA artróza kyčelního kloubu
KRANIÁLNÍ lebeční
KRANIOSKOPIE leboznalectví (též frenologie)
KRÁSNO vyšší stupeň dokonalosti jevu či předmětu; charakterizuje je: symetričnost, proporcionální uměřenost, harmonie a rytmus
KRAUSOVY POHÁRKY receptory pro počitky chladu
KREATIVITA tvořivost; kreativita nižšího stupně spojuje prvky již existujících výtvorů, pouze kombinuje; kreativita vyššího stupně přináší nové, originální prvky
KREDIBILITA důvěryhodnost, hodnověrnost, věrohodnost, uznávanost, respektabilita
KREATIVNÍ tvořivý
KRIMINÁLNÍ RECIDIVA opakování trestných činů
KRIMINOGENNÍ FAKTORY rizikoví činitelé, které motivují, vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestných činů, např. sociálně patologické prostředí (zejména rodinné), závadové party, alkoholismus, drogová závislost, recidiva pachatelů trestných činů, nezaměstnanost, náročný konzumní způsob života, nechuť pracovat, vliv násilí a brutality v médiích, nedostatečné možnost,i jak vhodně trávit volný čas
KRIMINOGENNÍ KOMPLEX předpokládaný souhrn faktorů, které vyvolávají trestné jednání
KRITERIUM hledisko užívané pro posuzování, rozhodování o nějakém jevu, měřítko
KRIZOVÉ CENTRUM psychiatrická pomoc v akutních krizových situacích
KRUCIÁLNÍ MOMENT rozhodný okamžik
KRUSTA strup
KRYCÍ ZLOČIN vážným zločinem (např. vraždou) má být zahlazen menší poklesek či přestupek
KRYPTOFÁZIE tajná řeč
KRYPTORCHISMUS porucha sestupu varlete
KRYPTOSKOPIE jasnovidnost
KŘESŤANSKÁ POMOC*pečovatelská a ošetřovatelská služba pro staré a nemocné občany, hrazená dle rodinných a sociálních poměrů
KŘIVKA J hypotéza, podle níž se lidé v institucích chovají pod sociálním tlakem konformně, pouze menšina se chová nonkonformně. Bez sociálního tlaku by chování lidí odpovídalo Gaussově křivce. Hypotézu, kterou vyslovil F. H. Allport, lze graficky znázornit písmenem J. Vyjadřuje postupné přizpůsobování se jedince společenským normám.
KŘÍŽOVÁ VALIDIZACE ověření validity testu na novém vzorku
KUBITÁLNÍ loketní
KULMINACE vyvrcholení, dosažení vrcholu (tzv. kritického bodu)
KULPABILITA sklon k pocitům viny
KULTIVACE pěstování
KULTIVACE OSOBNOSTI*projevuje se postupnou ztrátou impulsivnosti člověka, který se stává rozvážným, bere na zřetel důsledky svého jednání a rozhoduje se diferencovaně k určité volbě prostředků
KULTIVOVANOST šlechtěnost, pěstěnost
KULTURFLUCHT útěk před krizovou kulturou
KULTURNĚ PODMÍNĚNÉ RYSY OSOBNOSTI*jsou závislé na osobní historii jednotlivce
KULTURNÍ INKOMPATIBILITA nesnášenlivost mezi etnickými menšinami, národnostmi, cizinci, osobami v různých společenských postaveních a různého vzdělání
KULTURNÍ PLURALISMUS takové interetnické vztahy, kdy se podporuje pluralitní společnost, a to solidárně a tolerantně, takže vzniká více rovnocenných rozdílných subkultur
KULTURNÍ TRANSMISE přenášení, předávání kulturního dědictví, poznání, hodnot, norem, vzorců chování, zvyklostí i odlišností z generaci na generaci
KULTURNÍ VYSPĚLOST OSOBNOSTÍ*projevuje se svědomitou prací podle svých možností, rozumným užíváním společenských statků a dodržováním norem harmonického soužití ve společnosti
KULTURNÍ VZORCE obyčeje, soubory hodnot k napodobování, tradice, rodové zkušenosti dané kultury, morální zákony tabu
KULTUROLOGIE věda o kultuře. Zabývá se např. vědeckou interpretací kulturních jevů.
KURATIVNÍ léčebný
KURÁTOR pečovatel
KUTÁNNÍ kožní
KUTVIRTŮV REFLEX viz auropupilární reflex
KVADRUPLEGIE úplné ochrnutí (plegie) všech čtyř končetin
KVALITA ŽIVOTA je dána úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní výkonnosti a subjektivně pociťovanou úrovní tělesné, duševní a sociální pohody
a spokojenosti z úrovně plnění potřeb, cílů a očekávání
KVAZIETIČNOST znak, který napodobuje etičnost, ale v plném slova smyslu etický není
KVIETISMUS náboženský směr vzniklý v 17. století, hlásající naprosté odevzdání se do vůle boží a zřeknutí se vnější aktivní činnosti. Má blízko k fatalismu.
KYBERFOBIE chorobný strach z počítačů
KYBERNETICKÁ MATKA termín užívaný pro emočně chladné, příliš intelektuálské, schizoidní matky
KYBERNETICKÁ SOUSTAVA systém, celek zařízení pracujících se signály (např. elektronový počítač)
KYBERNETIKA věda o sdělování a řízení ve strojích, živých organismech i společenstvích a o přenosu signálů v nich
KYBERPROSTOR popis simulovaných krajin či oblastí virtuální reality, které jsou produktem televizních a počítačových technologií
KYNOFOBIE chorobný strach ze psů

Terminologický slovník věd o člověku - PL-Q

8. prosince 2008 v 14:04 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,Csc.
PL-Q

PLACEBO neúčinná látka podávaná jako lék
PLACENTA plodové lůžko
PLAGIÁT vydávání cizího výtvoru za vlastní
PLANÉ MUDROVÁNÍ vyslovování nesmyslných názorů v nabubřelých frázích; nedbalé a povrchní usuzování; nepoměr mezi nízkou úrovní vědomostí a snahou o výklad nejobecnějších zákonitostí mezi jevy dané oblasti; hloubání o životních a nadpozemských záhadách
PLANUS plochý (pes planus = plochá noha)
PLASTICITA rychlost a přesnost přizpůsobení jedince na měnící se podmínky
PLATÓ přechodné období stagnace (zastavení) v průběhu učení; plošina
PLAUZIBILITA srozumitelnost, přijatelnost, pravděpodobnost, pochopitelnost (např. hypotézy nebo teorie)
PLEONASMUS mnohoslovnost, přebytečná slova v řeči
PLEONEXIE arogantní chtivost, poživačnost, častá součást životního stylu moderního člověka (Max Scheler)
PLEOPTIKA léčení tupozrakosti zakrýváním zdravého oka a tím podněcování činnosti oka tupozrakého
PLETORA tělesná přeplněnost, jejímž projevem je např. otylost
PLOTEUS zkratka Portal on Learning Opportunities throughout the European Space, informační systém o vzdělávacích příležitostech v Evropě
PN (zkratka) pracovní neschopnost
POČITEK složka vjemu, výsledek elementárního smyslového výkonu jednoho analyzátoru. Jednoduchá kvalita vědomí vzniklá přímým podrážděním receptoru, nejjednodušší zážitek (např. barvy, vůně, pachu, tepla, studena, tlak atp.).
PODNIKÁNÍ soustavná činnost vykonávaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost s cílem dosáhnout zisk
PODNIKATEL právně samostatný subjekt, který vyvíjí podnikatelskou činnost svým jménem a na vlastní účet. Může jím být právnická osoba i fyzická osoba
PODNIKOVÁ IDENTITA cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí; podnikovou identitu utváří zejména podniková komunikace, podnikový design a podnikové jednání
PODPOVRCHOVÉ VLASTNOSTI např. extraverse, introverse, cholerické zaměření, melancholický temperament atd.
PODSTATNÉ VLASTNOSTI obecné vlastnosti, bez nichž by předmět či jev nebyl tím, čím ve skutečnosti je
PODVÝKONOVÝ SYNDROM výukové nedostatky při dobrém rozumovém nadání
POJEM odraz obecných neboli podstatných vlastností předmětů, jevů a činností v našem duševnu
POKLES TERMINÁLNÍ výrazné snížení intelektuální výkonnosti v období před úmrtím
POLAKISURIE časté nucení na moč
POLARIZOVAT rozdvojit se do opačných pólů
POLITICKÁ STRANA společenská skupina s neosobním pojítkem snažící se udržet nebo získat moc ve státě
POLITIKA činnost v oblasti řízení vnitrostátních nebo zahraničních vztahů ve společnosti
POLOSTANDARDIZOVANÝ ROZHOVOR*drží se pevně stanovených otázek, ale má volnost v jejich pořadí, ve formulaci atp.
POLUCE samovolný výron mužského spermatu, který je často provázen erotickými sny
POLYANDRIE mnohomužství, soužití jedné ženy s několika muži
POLYDAKTYLIE více než pět prstů na horních nebo dolních končetinách
POLYFAGIE žravost, chorobně zvýšený příjem potravy
POLYGAMIE mnohoženství, soužití jednoho muže s více ženami
POLYHISTOR všestranný, univerzální učenec
POLYMASTIE nadpočetné prsní žlázy
POLYMELIE chorobný výskyt nadměrného počtu končetin
POLYMENOREA menstruace opakující se v kratších intervalech
POLYMODALITNÍ OBRAZ OBJEKTU*kompletní obraz předmětu, např. citronu je složen z mnoha obrazů různé modality (obraz /vjem/ čichový, chuťový, taktilní, termický, vizuální)
POLYTROPNÍ*všesměrný
PORADENSKÝ VÝCVIK skupinové ovlivňování postojů a způsobů chování
PORENCEFALIE*ohraničený defekt mozkové tkáně
PORIOMANIE*chorobná, nutkavá toulavost
PORNOGRAFIE*nekvalitní náhražka personalizovaného sexuálního života, uniformní a kýčovitá
PORNOSKOPISMUS*chorobná pohlavní zvědavost
PORUCHA KONCEPTUALIZACE*snížená schopnost až neschopnost logického usuzování (zejména zobecňování a abstrahování; nedostatky v dovednosti chápat podněty v přeneseném smyslu; tvorba nepřiměřených úsudků)
PORUCHY MOTORIKY, LOKOMOCE A PRAXIE*mohou být např. důsledkem cerebropatií po mozkových malaciích. Ty mají za následek také deteriorizaci intelektových funkcí, sníženou schopnost aktuálně koncentrovat pozornost, poruchy paměti, zapomnětlivost, ale i vznětlivost, výbušnost, nespavost atp.
PORUCHY ZÁKLADNÍ NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY) manické epizody, bipolární afektivní porucha, depresivní epizody a jiné
POSESIVNÍ*přivlastňující si, podmaňující si
POSTAKMÉ*období mezi 45. - 60. rokem života
POSTERIOR*zadní (též dorsalis)
POSTINFEKČNÍ NEURASTENICKÝ STAV*např. zvýšená únavnost a poruchy paměti po infekční žloutence
POSTINTERRUPČNÍ SYNDROM*lítostivost, pocity neštěstí, deprese
POSTITIDA*zánět předkožky
POSTKOMUNIKAČNÍ EFEKTY*účinky zjišťované např. po určité propagaci
POSTMORTÁLNÍ*posmrtný
POSTNATÁLNÍ*poporodní, po narození
POSTPARTÁLNÍ*poporodní (např. péče, deprese, morbidita)
POSTOJ*snaha reagovat v určitých situacích ustáleným způsobem. Patří mezi regulátory chování člověka. Postoj určuje více méně stálý ráz reakce na objekty a situace. Postoj má úzký vztah k hodnotovému systému člověka.
POSTOJOVĚ HODNOTOVÝ KOMPLEX*hodnotový systém člověka
POSTTRAUMATICKÝ*poúrazový
POSTRAUMATICKÝ OSOBNOSTNÍ RŮST též postkrizový či postkatastrofický růst, zmoudření po prožité pohromě, člověk si např. začne adekvátněji vážit pozitivní komunikace a pozitivních vztahů s ostatními lidmi
POSTULÁT*požadavek, předpoklad
POSTURÁLNÍ*týkající se vzpřímené polohy těla
POSTUROLOGIE*zkoumá významy fyzických postojů, držení těla a polohovou konfiguraci
POTÁTOR*alkoholik, piják
POTENCE*tvořivá síla, plodivá schopnost
POTESTAS moc
POTŘEBA SENZORICKÉ STIMULACE*potřeba nových zkušeností, potřeba podněcování smyslového vnímání
POTUS*nápoj, pití, polévka, bujón
POVELOVÁ AUTOMACIE*vykonávání úkonů nařízených rozkazovacím povelovým způsobem (přitom mohou být v rozporu se zájmy postiženého)
POZICE*společností uznávané místo v soustavě společenské klasifikace. "Dospělý muž" je např. pozice v systému věk - pohlaví. Každý člověk zaujímá mnoho pozic a s každou z nich je ve spojení určitá role (viz)
POZITIVNÍ*kladný
POZITIVNÍ DISKRIMINACE poskytování přednosti uchazečům z etnických a národnostních menšin, tělesně postiženým osobám, ženám, náboženským minoritám
POZITIVNÍ INTERDEPENDENCE vzájemná závislost kooperativního (spolupracujícího) typu ve dvojicích i ve skupinách
POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE obor psychologie zkoumající kladné individuální stránky osob, pozitivní fungování jednotlivých lidí i skupin, společenství a institucí ve světě, pozitivní životní zážitky
POZITIVNÍ REINTERPRETACE vyhledávání a nacházení pozitivních aspektů a symptomů vyvstalého problému
POZITIVNÍ SEBEREALIZACE efektivní úsilí o adaptivní, adekvátní, sociabilní naplnění a optimální realizaci svých schopností a dovedností a ostatních kladných osobnostních potencialit (možností) v práci i v rodinném a soukromém životě
POZORNOST*duševní připravenost reagovat na určité podněty
PP zkratka pro procentové pořadí
PPG (zkratka)*phallopletysmografie, laboratorní vyšetřovací metoda sexuální reaktivity muže
PRAECOX (lat.)*předčasný
PRAGMA*čin, činnost
PRAHOVÁ ÚROVEŇ JAZYKA minimální stupeň komunikační kompetence dosahovaný při osvojování cizího jazyka
PRÁH ÚSPĚCHU (ZDARU)*minimální úroveň, kterou je třeba dosáhnout, aby člověk mohl být uznán za potenciálně zdařilého dělníka, vojáka, prodavače atd.
PRAVDA*shoda obsahu našich výroků (soudů) s objektivními jevy a vztahy
PRÁVO*soubor formalizovaných sankcí, které brání dezorganizaci. Může být faktorem rozvoje i regrese.
PRAXEOLOGIE*obecná věda o racionální, správné a efektivní činnosti
PRAXIE*obratnost
PREAKMÉ*období mezi 20. - 30. rokem
PRECEDENS*případ, podle kterého se rozhodují další, stejné případy
PRECIZOVAT*vyhradit, upřesnit
PREDÁTOR*dravec
PREDELIKVENCE lehčí závada v chování (dificilita), která však ještě nemá charakter patologické poruchy chování ani patologické poruchy psychiky a osobnosti
PREDIKÁT SOUDU*to, co se tvrdí o subjektu soudu
PREDIKCE*předpověď
PREDIKACE; PROGNOSTIKA*předvídání, jak se člověk v určité situaci zachová
PREDIKOVAT předpovídat
PREDISPONOVAT*usnadňovat vznik určité poruchy (nemoci)
PREFERENCE*upřednostňování
PREFORMOVANÝ*předem utvářený
PREGNANTNÍ*výstižný
PREKONCEPČNÍ*před početím
PREKOGNICE*předpovídání
PREKOLAPSOIDNÍ*předcházející před zhroucením krevního oběhu
PREKONCEPT pojem moderní konstruktivistické teorie učení, má dimenzi vědomostní, afektivní, plastickou a strukturální, osobní názor, subjektivní koncepce či teorie opírající se o intuici, individuální zkušenost a zhusta i o sugesce, často se značně liší od skutečně odborného či vědeckého poznatku
PREKRIMINALITA predelikventní chování, dificilita chování, disociální chování ještě nedosahující všech znaků kriminality, delikvence, poruchy chování a poruchy psychiky a osobnosti
PREMEDIKACE*předoperační příprava nemocného psychofarmaky
PREMISY*soudy z nichž vycházíme při usuzování
PREMORBIDNÍ*stav organismu, psychiky i somatu před chorobou, před onemocněním
PRENATÁLNÍ*před porodem (narozením)
PRESBYAKUZE*snížení sluchové ostrosti ve stáří, především u vysokých tónů
PRESENIUM*období předcházející stáří
PREVALENCE četnost výskytu jevu, zejména záporného, v populaci nebo převládnutí určitého znaku v populaci
PREVENCE*předcházení, opatření učiněné předem proti poškození, chorobě apod.
PREVENTIVNÍ*předcházející, zábranný, ochranný
PREVENTIVNÍ STRATEGIE VE ŠKOLSTVÍ předcházení zdravotním potížím, závadám (dificilitám) i poruchám chování a prožívání a sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže, je účinná pokud je komplexní, týmová, koordinovaná (zejména s rodinou) a systémová
PRIAPISMUS*trvalá erekce u muže
PRIMA MATERIA původně alchymistický termín pro prvotní látku důležitou pro výrobu kamene mudrců, prahmota, výchozí látka, pralátka, prvopočáteční substrát
PRIMÁRNÍ PREVENCE vytváření optimálních podmínek pro zdravý somatický a psychosociální vývoj osobnosti člověka, které pomáhají zamezovat vzniku závad a poruch, může být jednak specifická, jednak nespecifická. Specifická je zaměřená proti nemocem nebo rizikům. Nespecifická primární prevence znamená aktivity vedoucí k posilování a rozvíjení zdraví zdravotní výchovou či zdravotně žádoucím style. Na primární prevenci se podílejí nejen zdravotníci, ale i jednotliví občané komunity, regiony a stát
PRIMÁRNÍ TRAUMATIZACE úraz, tělesné zranění, též situace, v níž je člověk cílem agrese, např. zabití, šikany, týrání, mučení, znásilnění, sexuálnímu zneužívání, domácího násilí, vyhoštění, nucenému přihlížení k týrání a vraždění, nebo též prožití povodně, vyhoření bytu
PRIMARY APPRAISAL termín R.S. Lazaruse týkající se prvotního zhodnocení tíživé situace, zvážení situace z hlediska ohrožení vlastní existence, zdraví, sebehodnocení a teprve poté dochází k druhotnému zhodnocení tíživé situace z hlediska možností zvládnout ji
PRIMIGRAVIDA*žena, která je poprvé těhotná
PRIMING doslovně spěšná instrukce, podněcování, instruování předem, druh nedeklarativní paměti
PRIMUM NON NOCERE*především neškodit (klasická zásada léčení)
PRIMUM VIVERE*"nejprve se musí žít" (pořadí uspokojování potřeb od biologických přes ekonomicko-sociální k filozofickým)
PRINCIP*zásada, pravidlo, základní myšlenka
PRIORITA*upřednostňovaná záležitost, obor, povolání, prvenství
PRIVATISSIMUM nejintimnější zkušenosti člověka , nejsoukromější záležitosti jedince sdělované nanejvýš jenom nejbližší osobě
PRIVATIZOVÁNÍ*prohlašování něčeho za soukromou záležitost (nelze privatizovat např. lidské právo na život, potraty atp.)
PROBABILITA*pravděpodobnost výskytu nějakého jevu
PROBABILISTICKÝ pravděpodobnostní
PROBACE organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným
PROBATORNÍ*zkušební
PROBLÉMOVÁ SITUACE*nová situace, kdy je znám pouze cíl, na jehož řešení nelze uplatnit žádný známý algoritmus
PRODROMÁLNÍ*předběžný, varovný
PROFESIOGRAM*popis práce a potřebných předpokladů pro úspěch v povolání
PROFESIONÁLNÍ, PROFESNÍ*týkající se povolání, zaměstnání, odborný
PROFUNDUS*hluboký, uložený v hloubce
PROFYLAXE*ochrana, zábrana, preventivní léčení
PROGERIE*předčasné stárnutí
PROGNOSTIKA*předvídání pravděpodobných změn
PROGNÓZA*předpověď (benigní je příznivá, maligní je nepříznivá)
PROGREDOVAT*postupovat
PROGREDUJÍCÍ postupující
PROGRES vzestup ve vývoji, pokrok
PROGRESIVISMUS teoretický směr vycházející z učení J. Deweye a J. J. Rousseaua, který v pedagogice preferuje experiment, demokratické a tvůrčí aktivity žáků a studentů motivující vztahy. Poznatky doporučuje stále zpřesňovat a redefinovat. Je kritický proti přílišnému formalismu.
PROGRESIVNÍ*pokrokový, postupující, vyvíjející se, šířící se, progredientní
PROGRESIVNÍ REZISTENCE postupně se zvyšující odolnost
PROJEKCE*v psychologii promítání vnitřních duševních stavů (často nevědomých) do chování druhých a připisování vlastních tendencí jiným osobám
PROJEKTOVANÉ KURIKULUM plánovaný a zamýšlený obsah vzdělávání a výchovy, cíle a časové termíny edukace, učební osnovy pro danou školu i jednotlivé třídy
PROKLAMOVAT prohlašovat, vyhlašovat, zdůrazňovat
PROLAPS*výhřez, vyhřeznutí
PROLEPSIE*znemožnění námitek předem
PROLOG*úvod, předmluva
PROLONGOVANÝ*prodloužený
PROMÉTHEOVSKÝ*sdílející obdobný životní úděl jako řecký hrdina Prometheus, který lidstvu přinesl z nebe oheň a byl za to přikován ke skále
PROMISKUITA*časté střídání sexuálních partnerů
PROPEDEUTIKA průprava, úvod, příprava ke studiu určitého oboru
PROPOZICE elementární významová jednotka textu, která spojuje několik pojmů
PROPRIORECEPTORY*receptory uložené ve svalech, šlachách, vazech a kloubech
PROPRIUS*vlastní (tělo, orgán)
PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ* kooperativní, pomáhající, ochraňující chování, které bere do úvahy situaci druhé osoby
PROSTATA*předstojná žláza mužů, součást mužského pohlavního ústrojí
PROSTATITIDA zánět prostaty (akutní nebo chronický)
PROSTATISMUS potíže s prostatou, např. bolesti na hrázi a v konečníku
PROSTITUCE*heterosexuální či homosexuální styk pro finanční nebo materiální zisk
PROSTRACE*naprosté vyčerpání, exhausce, projev náboženské úcty (např. kleknutí)
PROSTŘEDÍ*přírodní, kulturní, hmotné a společenské okolí, v němž člověk vyrůstá a které svými podněty působí na rozvoj jeho osobnosti a psychiky
PROTANOPIE*barvoslepost pro červenou barvu
PROTEKTIVITA VE SPOLEČNOSTI*chránění zájmů skupin
PROTEKTIVNÍ*ochranný
PROTEKTIVNÍ FAKTORY KONSTITUČNÍ… např. zralá osobnost, zvládnutý temperament, vysoká inteligence
PROTEKTIVNÍ FAKTORY ENVIRONMENTÁLNÍ…např. pečující láskyplná rodina, sociální podpora, starostliví vychovatelé, dobré školní prostředí
PROTIPŘENOS*terapeutovo přenášení neuvědomovaných očekávání na klienta
PROTOPSYCHÉ*vývojově raný typ duševna
PROTOSOCIOLOGIE*koncepce sociologie, jež předcházejí jejímu vzniku jako samostatné vědy
PROTOTYP*pravzor, originál, předobraz
PROTRAHOVANÝ*prodloužený, dlouhotrvající
PROTRUZE*vysunutí dopředu, vytlačení (např. oka), vyklenutí (např. meziobratlové ploténky)
PROVENIENCE*místo původu
PROVITAMÍN*látka, z níž může v lidském organismu vzniknout vlastní vitamín
PROVIZORNÍ*dočasný
PROVOKACE*vyvolání, podnícení
PROXIMÁLNÍ*blízký, nejbližší (opak distálního)
PROZUMENT*konzument, který je zároveň výrobcem (producentem) nebo alespoň produkci výrazně ovlivňuje (termín futurologa A. Tofflera)
PRUDÉRIE*předpojatý, předstíraný, přehnaný či falešný stud
PRŮMĚR ZORNIC*dívá-li se na nás někdo, kdo je citově tangován (vzrušen), je průměr jeho zornic velký. Naopak, tzv. zlostné oči mají minimální průměr zornic. Jde o autonomní nervový proces, který většinou nedovedeme ovládnout vůlí.
PRURITUS*svědění
PRVNÍ OBDOBÍ VZDORU projevuje se mezi druhým a třetím rokem života
PRVOPLÁNOVÝ momentální, často ještě nedomyšlený názor, nápad, pocit
PŘEDKONVENČNÍ MORÁLKA je typická pro děti, které se chovají podle toho, co je dospělými označováno za špatné, nesprávné, nedobré a trestáno nebo za dobré, správné a odměňováno a snaží se vyhýbat trestu
PŘEDOPERAČNÍ STADIUM MYŠLENÍ termín J. Piageta (1896-1980) týkající se předškolního období od dvou do sedmi let, které lze rozdělit na období symbolického a předpojmového myšlení od dvou do čtyř let a na období názorného myšlení od čtyř do sedmi let
PŘEDSTAVA*obraz předmětu, jevu, činnosti, které právě nevnímáme, ale v minulosti jsme je už vnímali. Tento obraz bývá ve srovnání s vjemem méně jasný, méně zřetelný, dílčí, nestálý.
PŘEDSUDEK*předpojatost, nepříznivý postoj k jevu, činnosti, předmětu, k člověku. Obtížně se mění pod vlivem opačné informace.
PŘEDVĚDOMÍ*ta část psychiky, jejíž obsahy jsou schopny uvědomění
PŘEKOTNÉ MYŠLENÍ*zrychlená řeč, halasné sdělování vlastních myšlenek druhým lidem, překotný spád myšlení, neúplná slovní reprodukce myšlenek, zrychlené vybavování představ, náhodné asociace, trysk myšlenek
PŘENOS*klientovo přenášení neuvědomovaných očekávání na terapeuta
PŘETRÉNOVANOST*je vyvolána nadměrnou zátěží bez potřebného odpočinku, projevuje se kumulováním únavy a vyčerpáním a ztrátou somatické i psychické adaptability
PŘEVÝCHOVA*překonávání výsledku stávající výchovy (která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny) v tom směru, aby výsledek převýchovy byl v souladu s normami a cíli jiné společenské skupiny
PŘÍRODOPISNÁ INTELIGENCE pojem amerického psychologa H.Gardnera pro schopnost a dovednost poznávat, třídit, klasifikovat a kategorizovat rostliny, živočichy a další přírodní objekty
PSA zkratka pro prostatický specifický antigen
PSELISMUS*patlavost, dyslalie
PSEUDODEBILITA*nepravá debilita, snížení výkonu intelektu, a to často pod vlivem sociální zanedbanosti
PSEUDODEMENCE*naivní a neobratné odpovědi a chování, jež mohou budit dojem organické demence, zdánlivá demence nebo mentální retardace projevující se zpomaleným duševním tempem, nepřiléhavými odpověďmi, dočasným zhoršením kognitivních funkcí např. při depresi nebo ve vazbě
PSEUDOGRAVIDITA*domnělé těhotenství
PSEUDOHALUCINACE*nepravé halucinace (velmi živé představy, na nichž postižený netrvá), zdánlivé vjemy přístupné kritické opravě a připuštění omylu
PSEUDOILUZE*iluze, o níž postižený sám pochybuje, zkreslený vjem reálného podnětu, o jehož pravosti postižený sám pochybuje
PSEUDOKOMUNIKACE*dochází k ní při jiném pochopení významu informace (zprávy) než jak je to původně zamýšleno
PSEUDONEURASTENIE*neurastenické potíže, které jsou podmíněny jiným onemocněním (např. infekčním)
PSEUDOLOGIA PHANTASTICA*bájivá lhavost (chorobná), smyšlenky, vymýšlení nepravdivých příběhů, kde postižený jedinec zpravidla hraje atraktivní úlohu
PSEUDOLOGIE*lhavost
PSEUDOOLIGOFRENIE zdánlivá mentální retardace (zdánlivá slabomyslnost)
PSEUDONYM*vymyšlené jméno nebo příjmení
PSEUDORADOST chvilkové a rychle pomíjivé potěšení
PSEUDOTUMOR*nepravý nádor
PSEUDOVZÁJEMNOST*stav sociální skupiny (např. rodiny) charakterizovaný falešnou představou o harmonii a opouzdřením skupiny vůči vnějším vlivům (O. Matoušek)
PSORIÁZA*lupénka
PSYCHAGOGIKA*psychologická pomoc (korektivní metoda), při níž pomáhající přebírá vedoucí roli: např. dává rady, klade cíle, hodnotí účelné a neúčelné chování atp.
PSYCHALGIE*bolest psychogenního původu
PSYCHASTENIE*druh neurózy (projevuje se např. nutkavými představami, tj. obsesemi a chorobnými strachy, tj. fobiemi a depresemi)
PSYCHÉ*řecký pojem pro duši (původně také pro dech)
PSYCHEDELISMUS*učení, že pomocí chemických, vědomí rozpínajících látek lze dosáhnout rozšíření duševních obzorů, bohatšího sebeprožívání a sebepoznání
PSYCHICKÁ DEPRIVACE duševní stav dlouhodobějšího masivního strádání či neuspokojování základních psychických potřeb v oblasti emocí, motoriky, intelektu a celé osobnosti
PSYCHICKÉ EKVILIBRIUM*obecná tendence člověka obnovovat příjemně pociťovanou vnitřní duševní a osobnostní rovnováhu
PSYCHICKÉ JEVY*duševní procesy, stavy a vlastnosti
PSYCHICKÉ TRAUMA*duševní otřes po nepříjemném zážitku
PSYCHICKÝ ABSTINENČNÍ SYNDROM při odebrání drogy osobě s drogovou závislostí se objevují např. tyto příznaky: skleslost, zvýšená únava, subdepresivní útlum, depresivní ladění, neukojitelný hlad, jídelní obsese, psychický blok, neklid, podrážděnost, úzkost, halucinace, delirium tremens, suicidální tendence
PSYCHICKÝ INDIKÁTOR kvalitativní a kvantitativní ukazatel (,,měřič") např. motorický, výrazový, emotivní, volní, mentálně výkonnostní informující o stavu duševna a osobnosti
PSYCHICKÝ ÚTĚK*do nemoci, do snění, fantazie atp.
PSYCHIKA kognitivní, emocionální a konativní synergický (součinnostní a souhrnný) dynamický systém
PSYCHOANALÝZA*v užším slova smyslu analýza hlubších vrstev, sfér duševna; psychologická teorie osobnosti interpretující ji jako rozporuplný útvar, ve kterém se střetávají temné pudy ovládané principy dosahování slasti a vyšší složky
PSYCHODIAGNOSTIKA*obor psychologie zabývající se poznáváním duševních vlastností jedince, jeho duševní individuality
PSYCHODRAMA*diagnostická a terapeutická metoda vypracovaná J. L. Morenem (hraní rolí)
PSYCHOFYZICKÝ PARALELISMUS*nesprávný názor, že duševní a tělesné procesy probíhají současně a na sobě nezávisle
PSYCHOGENNÍ*duševně podmíněný, duševního původu
PSYCHOGRAFIE*popis, charakteristika duševního života; psychogram = obraz, popis osobnosti, též automatická kresba, údajný záznam mimosmyslového vnímání
PSYCHOGYMNASTIKA*soustava pantomimických úkolů, umožňující klientům vyjadřovat vztahy k lidem i vnitřní konflikty a prožitky
PSYCHOIMUNOLOGIE*zabývá se vlivem psychologických faktorů (např. pozitivních či negativních duševních procesů a stavů) na imunitu lidského organismu
PSYCHOKOREKTIVNÍ PÉČE*péče zaměřená na způsobení dílčích opravných změn v psychice (nejde tu ještě o přestrukturování osobnosti jako celku)
PSYCHOLOGIE*věda o chování a prožívání, o duševnu
PSYCHOLOGICKÁ REAKTANCE*motivační stav působící v opozici proti přesvědčování (J. W. Brehm) (rezistence vůči změnám původního postoje)
PSYCHOMETRIKA*psychologická měření duševních procesů a stavů
PSYCHOMIMETICKÁ LÁTKA*vede k vyvolání příznaků psychotického stavu
PSYCHOMOTORICKÝ*týkající se pohybových projevů duševních jevů
PSYCHOPATIE*silně disharmonicky rozvinutá, nevyvážená, neuměřená osobnost s poruchami v chování
PSYCHOPATOLOGIE*obor zabývající se studiem duševních chorob
PSYCHOPEDIE*speciální pedagogika zabývající se edukací (vzděláváním a výchovou) a nápravou osob s mentálním či jiným duševním postižením
PSYCHOPIS*spis o psychologickém vedení klienta (dítěte i dospělého)
PSYCHOSOMATICKÝ*vztahující se současně na tělesnou i duševní stránku osobnosti člověka
PSYCHOSOMATIKA*v lékařství takové zaměření, které vychází při diagnostice i léčbě z pojetí člověka jako psychofyzické jednoty. Zabývá se chorobami, u nichž je , např.vliv psychických faktorů zvlášť významný (astma, žaludeční vředy atp.)
PSYCHOSOMATÓZY nemoci, na jejichž vzniku i průběhu se významně podílí psychogenní složka, především stresy, frustrace, konflikty
PSYCHOTERAPIE*individuální nebo skupinová léčení chorob (nejen duševních) psychologickými prostředky, např. poučením, sugescí aj.
PSYCHOTICISMUS, resp. PSYCHOTISMUS podle H .J. Eysencka geneticky podmíněná náchylnost k psychickým poruchám a psychickým chorobám (např. ke schizofrenii)
PSYCHOTOP*psychologicky pojatý životní prostor konkrétní osoby, jehož struktury jsou definovány výhradně prožíváním této osoby, psychologicky pojatý systém interakcí osoby s jejím životním prostorem
PSYCHOTROPNÍ*ovlivňující lidskou psychiku (sebevědomí, pocit pohody či kondice), např. drogy, alkohol, některé čaje, ale také eroticko-sexuální zážitky, působení hormonů apod.
PSYCHÓZA*vážné duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost (např. schizofrenie, maniomelancholie apod.)
PTYALISMUS*nadměrné slinění
PUBERTA PRAECOX předčasná puberta, předčasné sexuální dospívání
PUBESCENT*člověk ve vývojové fázi puberty (dospívání)
PUBICKÝ*stydký, týkající se vnějších pohlavních orgánů
PUBLIC RELATIONS věda a umění, jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění. Jejich hlavním nástrojem jsou hromadné sdělovací prostředky
PUD tendence chovat se způsobem, který uspokojuje nějakou vrozenou potřebu. Potřeba (např. potravy), aktivuje pud (hlad), který vede k určitému chování
PUERILISMUS dětinské (infantilní) chování
PUERILIZAČNÍ EDUKACE příliš mazlivá a protektivní výchova prodlužující údobí dětinského chování
PUERPERÁLNÍ poporodní, šestinedělní
PULL FAKTORY přitažlivé faktory, které přitahují např. migranty do určitých cílových zemí, kde mají naději na svobodu, demokratický politický režim, adekvátní zaměstnání, vysokou kvalitu života, ekonomickou prosperitu a seberealizaci apod.
PUSH FAKTORY odstředivé, vytlačující faktory, které např. migranty tlačí z jejich dosavadního domova, protože je v něm politická perzekuce, nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, nízká kvalita života, násilí, nemožnost seberealizace apod.
PULSUJÍCÍ tepající
PURIFIKACE vyčištění
PYROFOBIE strach z ohně
PYROMANIE žhářství (chorobné, impulsivní)
PYTHICKÝ nejasný, záhadný, dvojznačný, nevěrohodný, věštecký, fantazírující; původně týkající se Pýthie (kněžky Apollonova chrámu v Deltách)
PYURIE přítomnost hnisu v moči

Q

QUINTA ESSENTIA pátá podstata (po zemi, vzduchu, vodě a ohni), totéž co kámen mudrců, velký elixír

Terminologický slovník věd o člověku - Pa-Pi

8. prosince 2008 v 14:02 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
P
P.A. pracovní anamnéza
PACIFIKACE v psychologii uklidňování, harmonizování, umírňování
PALATABILITA chutnost, stravitelnost
PALATOLÁLIE porucha výslovnosti při rozštěpu patra
PALATUM patro
PALIANDROMY slova a věty, které čteny pozpátku, dávají stejný smysl (např. kajak, nepochopen apod.)
PALIATIVNÍ zmírňující strádání, obtíže či bolest, ale neléčící vlastní podstatu choroby
PALPITACE bušení (např. srdce)
PAMĚŤ je schopnost a dovednost duševna použít při své činnosti zkušeností, které byly získány v minulosti
PAN- předpona označující všechno, úplnost
PANKREAS slinivka břišní
PANSOFIE vševěda, idea univerzální vědy, ucelené soustavy veškerého poznání
PANTEISMUS*idealistické učení hlásající, že příroda je totožná s Bohem
PANTOFOBIE*chorobný strach ze všeho; též panofobie, "panikářství"
PAPILA*bradavky, bradavčitý výběžek
PAR EXCELLENCE*zvláště, nad jiné
PARADIGMA*druh velké teorie či supermodelu
PARADOX PAMATOVÁNÍ*dítě i dospělý člověk si po prvním pročtení zapamatuje více z textu, který nepotřebuje logického členění (popisný faktografický text) než z textu s pevným logickým členěním
PARADOXIA SEXUALIS*pohlavní vzrušení v nepřiměřeném věku (buď u velmi malých dětí nebo u velmi starých osob)
PARAFÁZIE*porucha řeči
PARAFOBIE*mírný strach, který jedinec je ještě schopen kontrolovat
PARAFRENIE*psychóza podobná paranoidní schizofrenii
PARAINFEKČNÍ*vznikající v průběhu infekce
PARAJAZYK*vše, co není pro porozumění obsahu řeči nezbytné, např. vzdychání, bručení, hekání, sténání, parazitní slova, přeříkávání se, pláč, smích
PARAKUZE*kvalitativně chybné slyšení (např. silné tóny slyšíme slabě a naopak)
PARALÁLIE*zaměňování hlásek při patlavosti
PARALAMBDACISMUS*nahrazování hlásky l jinou hláskou (např. j)
PARALELISMUS*souběžnost
PARALEXIE*porucha čtení, např. při poruše mozkové kůry
PARALINGVISTIKA*věda o komunikačních projevech, které sice nenesou vlastní obsahová sdělení, ale mohou je dokreslovat a ovlivňovat jeho věrohodnost
PARALINGVISTICKÉ PROJEVY*přestávky, odmlky v hovoru, hlasitost, přeřeknutí, opakování určitých slov, změna tempa řeči
PARALOGIČNOST (PARALOGIE)*nedostatek jasného cíle myšlení; jednotlivé myšlenky, byť správné, se spojují chybnými logickými postupy; logicky chybné úsudky, k chybám dochází nevědomky
PARALÝZA PROGRESIVNÍ*syfilitické onemocnění mozku s duševními poruchami
PARALÝZA*obrna, ochrnutí, ochromení
PARAMIMIE*mimické projevy postiženého jsou nepřiléhavé
PARAMNÉZIE*zkreslené vzpomínky, vzpomínkové klamy lišící se od skutečnosti, ale doprovázené silným pocitem jistoty vlastního prožití události, i když šlo jen o sen, četbu atp.
PARANOIA*těžké duševní onemocnění (psychóza)
PARANOIDITA*chorobná vztahovačnost, emoční a afektivní zkreslení úsudků, nedůvěřivost, podezíravost, pokládání indiferentních podnětů okolí za zaujatost či za nepřátelský postoj
PARANOIDNÍ BLUDY chorobné přesvědčení provázené silným pocitem evidentnosti, např. o sledovanosti vlastní osoby
PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI chorobná vztahovačnost, podezíravost,nedůvěřivost, svárlivost, nevývratný pocit pronásledovanosti a ohrožování vlastní osoby, zveličování významnosti a důležitosti vlastní osoby, přecitlivělost na neúspěchy, křivdy, nezdary a odmítnutí, extrémní urážlivost, úporné vymáhání skutečných i neskutečných vlastních práv, pocity být okrádán příbuznými nebo jinými osobami, patologická zášť vůči některým osobám, agresivita, vleklé soudní a jiné spory
PARANOIDNÍ TENDENCE*nepřiměřená vztahovačnost
PARAPARÉZA*částečné ochrnutí horních či dolních končetin
PARAPRAXIE*přeřeknutí
PARAPROSEXIE*porucha pozornosti z napjatého očekávání
PARAPSYCHOLOGIE*metapsychologie - oblast jevů nevysvětlitelných známými zákonitostmi
PARASOLVENCE*úplatky všeho druhu
PARASYMPATIKOTONIE*zvýšená činnost parasympatického nervstva. Důsledkem je narušená vegetativní rovnováha.
PARATÝMIE*emoční nepřiléhavost, nepřiměřenost, protikladné reakce, než by v dané situaci bylo možno očekávat
PARAVENÓZNÍ*mimožilní, vedle žíly
PARAVERBÁLNÍ KOMUNIKACE hlasitost, tempo řeči, odmlky v řeči, hloubka posazení hlasu
PARAZITNICKÝ*cizopasnický
PARCIÁLNÍ*částečný
PAREIDOLIE*zkresleniny vnímaných předmětů
PARENTÁLNÍ rodičovský
PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA aplikuje se přímo do žíly, většinou prostřednictvím žilního katetru
PARENTOGENNÍ*rodiči vyvolaný (např. konflikt, neurotický příznak atd.)
PARERE*krátká lékařská zpráva určená jinému lékaři
PARETŮV PRINCIP*20 : 80 (dvacet procent činnosti přináší 80 % výsledků). Pareto byl
italský ekonom.
PARESTÉZIE*chorobné hmatové počitky (svědění apod.)
PARETICKÝ*částečně ochrnutý
PARÉZA*neúplné ochrnutí některé části těla, obrna
PAROLE*řeč
PAROREXIE*zvrácená chuť na nepoživatelné věci nebo touha po neobvyklých jídlech
PAROXYSMÁLNÍ*záchvatový
PAROXYSMUS*záchvat
PARS*část
PARS PRO TOTO*část za celek, část zastupující celek, část místo celku,druh synekdochy (záměna části za celek a naopak, např. chleba místo obživa, meče místo zbraně)
PARTICIPACE*účast, účastenství, podíl na něčem
PARTIKULÁRNOST*něco dílčího, částečného
PARTURIFOBIE*chorobný strach z porodu
PARTUS*porod
PARVUS*malý
PASIVNÍ*trpný
PASIVNÍ NEGATIVISMUS*tichá vzdorovitost (beze slov)
PASIVNÍ TYP ADAPTACE*objevuje se často u astenického typu osobnosti; posiluje se podceňujícími postoji ze strany vrstevníků nebo dospělých
PASKVIL*úmyslně urážející, pomlouvačný projev
PASSIO*utrpení
PASTÓZNÍ*těstovitý, odulý (vzhled kůže), též bledý (tvarohově)
PATERNÁLNÍ HEREDITA*znak je přenášen na potomstvo otcem
PATERNITA, PATERNALITA*otcovství
PATETICKÝ*slavnostní, přehnaně obřadný, nadnesený
PATHOS*vášnivé nadšení, cit; nemoc
PATICKÝ*chorobný
PATICKÝ AFEKT*chorobně přehnaná afektivní reakce na vnější podněty, která je často provázená bouřlivými motorickými výboji, porucha vědomí s následnou amnesií na vyvrcholení afektu
PATOFILIE*záliba v chorobnosti
PATOGENEZE*nauka o vzniku a vývoji nemocí
PATOGENNÍ*způsobující chorobu, chorobný
PATOGNOMICKÝ*charakteristický pro určitou chorobu či poruchu, změny způsobené nemocí či defektem
PATOLOGICKÁ KLACKOVITOST*hrubý, drzý až urážlivý tón řeči, záliba v nejapných žertech, popuzování druhých lidí, bezohlednost, nedbalost
PATOLOGICKÉ ZÁRAZY POHYBU*náhlá zástava pohybu v průběhu účelného úkonu; pokračování v pohybu po přestávce
PATOLOGICKÝ*chorobný
PATOLOGIE*nauka o chorobách
PATOPLASTICKÉ FAKTORY*v organismu skryté (a latentní) možnosti pro určitý vývoj a obraz choroby (např. tělesný habitus, vrozené povahové vybavení atp.)
PATRICIDIUM*otcovražda
PATRIOFOBIE*chorobný strach z dědičnosti
PAULINISMUS*mystická verze křesťanství, kde osvobození znamená účast v duchovním těle Kristově
PAUPERIZACE*zchudnutí
PAUZA*pomlka, přerušení, přestávka
PAVOR NOCTURNUS*noční děs
PCA systém přístup zaměřený na člověka (Person Centered Approach C. Rogerse)
PCE systém přístup zaměřený na člověka aplikovaný ve vzdělávání
PCO pult centralizované ochrany, fyzická i dálková ochrana objektů, dispečink
PECUS VOCALE*"mluvící dobytek" (urážlivé staré rčení o otrocích), též ,,mluvící nástroje či nářadí"
PECTUS*hrudník, hruď, prsa
PECTUS CARINATUM*ptačí hrudník
PEDAGOGENNÍ*pedagogemzpůsobené poškození (např.pedagogem vyvolaný neurotický příznak u dítěte), totéž co didaktogenní
PEDAGOGICKÁ DIAGNÓZA výsledek činnosti v rámci pedagogického diagnostikování
PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE výměna informací a specifických jednostranných i oboustranných, verbálních i nonverbálních sociálních interakcí mezi účastníky (vyučujícími a žáky či studenty) edukačního procesu
PEDAGOGICKÁ PROGNÓZA odhad dalšího vývoje v oblasti edukace
PEDAGOGOREFRAKTERNÍ FÁZE*dočasné vymizení či snížení vnímavosti pro výchovné podněty (vůči výchovnému působení); může být úplná nebo částečná
PEDAGOGOREFRAKTERNÍ FÁZE ČÁSTEČNÁ*snížení vnímavosti vůči výchovnému působení (typická pro degresivní alteranci osobnosti)
PEDAGOGOREFRAKTERNÍ FÁZE ÚPLNÁ*vymizení vnímavosti vůči výchovnému působení (typické pro alteranční degresi)
PEDANTERIE*puntičkářství, detailismus
PEDERASTIE*pohlavní zneužívání chlapců
PEDEUTOLOGIE*věda o osobnosti a vzdělávání učitele, teorie jednotlivých pedagogických profesí, nauka o učiteli, původně souhrn normativních požadavků na práci učitele
PEDEUTOCENTRICKÁ EDUKACE vzdělávání akcentující či přeceňující roli vyučujících
PEDIATRIE*dětské lékařství, nauka o chorobách dětí
PEDICULOFOBIE*chorobný strach ze vší
PEDIKULÓZA*zavšivení
PEDOCENTRICKÁ EDUKACE výchova a výuka akcentující nebo až přeceňující roli vyučovaných a vychovávaných
PEDOFILIE*nežádoucí eroticko-sexuální náklonnost dospělého k dětem, chorobná pohlavní náklonnost k dětem
PEDOLOGIE komplexní nauka o dítěti z hlediska humanitních i přírodních věd
PEER GROUP vrstevnická skupina
PEER PROGRAMY vrstevnické programy využívají při prevenci a nápravě např. sociálních patologických jevů vlivu předem odborně informovaných a instruovaných vrstevníků
PEER SUPPORT vrstevnická podpora
PEER TUTORING vrstevník v roli a pozici učitele a vychovatele, skupinová výuka mezi vrstevníky navzájem
PEKTORÁLNÍ*hrudní, prsní (např. čaj)
PEKUNIÁRNÍ*ziskuchtivý
PELVIS*pánev
PENDANT*protějšek, obdoba, doplněk
PENETRACE*proniknutí
PENOLOGIE vědní obor zabývající se z hlediska sociologie a psychologie i sociální pedagogiky výkonem trestu, účinky trestu a vězeňstvím
PERCEPCE*vnímání
PERCEPČNĚ MOTORICKÉ UČENÍ způsob osvojování si nových vědomostí a dovedností na základě vnímání a pohybových reakcí
PERCIPOVÁNÍTEXTU proces při němž jedinec registruje a rozlišuje (diferencuje) jednotlivé grafické prvky textu (písmena, slabiky, slova, mezery atd.) a přisuzuje jim určité významy
PER DEFECTUM*z nedostatku
PERENIALISMUS směr filozofie výchovy, který vidí hlavní cíl vzdělání v rozvoji lidského intelektu
PER EXCESSUM*z přemíry
PERMANENTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ celoživotní (bidromální) učení a vzdělávání
PER PARTES*po částech (např. metoda učení)
PER RECTUM konečníkem
PERCEPCE*vnímání
PERCEPČNÍ OBRANA*člověk připouští v první etapě vnímání adekvátně
do vědomí pouze ty smyslové (např. zrakové, sluchové) informace, které jsou v souladu s jeho situačním
vyhodnocovacím rámcem
PERCEPČNÍ STEREOTYPY chyby v posuzování druhých
PERCIPIENT*příjemce (promluvy apod.)
PERENNALISMUS teoretický směr, který učí, že lidská povaha je stálá a konzistentní a že výchovu proto máme zaměřovat primárně na zlepšování myšlení, rozumu, racionality a přes tyto kognitivní procesy působit na instinkty, pudy a emoce
PERFEKCIONISMUS*snaha po dokonalosti
PERFEKCIONISTICKÁ EDUKACE puntičkářská výchovná péče vyžadující často přehnaně přesné a obřadné plnění povinností
PERFIDNOST*bezcharakternost, zrádnost, podlost, charakteropatie
PERFORACE*proděravění, protržení
PERFORMAČNÍ TESTY*psychologické diagnostické, neslovní (nonverbální) metody, výkonové zkoušky způsobilosti sestavit něco, vytvořit něco (např. zkoušky zručnosti)
PERIFERNÍ*obvodový, okrajový
PERIFERNÍ VIDĚNÍ*nepřímé vidění
PERIKARD*osrdečník
PERINATÁLNÍ*okolo porodu se vyskytující
PERIODICKÝ*pravidelně se opakující, objevující
PERIOST okostice
PERISTALTIKA rytmické smršťování svalstva trávícího traktu
PERITONEUM pobřišnice
PERMISIVNÍ povolný
PERNICIÓZNÍ zhoubný (např. perniciózní anémie)
PER OS ústy
PER RECTUM konečníkem
PERSEKUČNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o pronásledování vlastní osoby, kterou chce někdo poškodit nebo zničit
PERSEVERACE ulpívání (např. v myšlení), setrvačnost; postižený opakuje stále stejné slovo, skupiny slov nebo číslo, a to nepřiměřeně otázce a situaci
PERSISTENCE vytrvalost, trvání, přetrvání, setrvalost
PERSONA každá profese má svůj komplex rolí, které se snaží příslušník onoho povolání respektovat, a proto není ve svém chování expresivní, ale adaptivní, hraje role, které nejsou identické s jeho ryzím JÁ
PERSONA GRATA osoba žádaná
PERSONALISMUS psychologický směr (W. Stern) zdůrazňující celistvost a jednotnost osobnosti, pokládá osobnost za nejvyšší hodnotu a zdroj všech ostatních hodnot
PERSONALIZACE UČENÍ A VYUČOVÁNÍ respektování individuálních zvláštností osobnosti učícího se jednotlivého žáka či studenta a jeho kognitivního a učebního stylu i učebních strategií
PERSONIFIKACE zosobnění
PERSPEKTIVA výhled, směr vývoje
PERSPEKTIVNÍ ORIENTACE zaměřenost jedince na cíle, které si sám vytyčuje do budoucna. Jde o významnou složku motivace výkonu a souvisí s aspirační úrovní, sebeobrazem, sebepojetím a sebehodnocením
PERSUÁZE poučování, přemlouvání, přesvědčování, věcná argumentace, metoda utváření mravní identity osobnosti
PERTUSSIS dávivý (černý) kašel
PER VAGINAM pochvou
PERVERZE zvrácenost
PER VIAS NATURALES přirozenými cestami
PETERŮV PRINCIP lidé mají podle amerického pedagoga Laurence Johnstona Petera (1919-1990) tendenci dostávat se v pracovní hierarchii na úroveň, na kterou už nestačí
PETIT MAL malý záchvat (padoucnicový)
PETTING mazlení, erotické dotyky od pasu dolů
PHILTRUM svislý žlábek uprostřed horního rtu
PIA FRAUS nepravda myšlená s dobrým úmyslem
PIKA pojídání nestravitelných látek
PILOTÁŽ ověřovací předvýzkum na malém vzorku populace
PITHIATISMUS hysterie, jeden z typů, druhů neurózy
PISA zkratka z Program for International Student Assesment, tj. Program pro mezinárodní hodnocení žáků, aktivita Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

Terminologický slovník věd o člověku - L

8. prosince 2008 v 8:22 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
L
LA (zkratka) z labore aptus což znamená pracovně schopen
LABELING štítkování, etiketizování, stigmatizace, nálepkování např. jednotlivců nebo skupin společnosti, které může předurčit takto stigmatizované subjekty stát se např. problémovými nebo deviantními
LABIÁLNÍ retní, týkající se rtu
LABILITA vratkost, nestálost, proměnlivost
LABILNÍ vratký, nestálý, proměnlivý
LABIODENTÁLNÍ retozubní
LABIUM ret, pysk
LACRIMOSNÍ plačtivý
LAKONISMUS stručnost v řeči, málo mluvné vyjádření myšlenky
LAKTACE tvorba a vylučování mléka v mléčné žláze, předpoklad kojení
LAKTAGOGA prostředky podporující sekreci mléka
LAKTÓZA mléčný cukr
LALOFOBIE strach před mluvením
LAMBDACISMUS porušená výslovnost hlásky l
LANUGO jemné chloupky na kůži lidského plodu (mizí po porodu)
LAPSUS CALAMI přepsání, chyba pera
LAPSUS LINGUAE přeřeknutí
LAPSUS MEMORIAE*chybné zapamatování
LAPSUS MENTIS*chybné pochopení
LARYNGITIDA*zánět hrtanu
LARYNGOSPASMUS*křeč hlasivek; křečovité uzavření hrtanu
LÁSKA*specifický druh interpersonálního vztahu, který má mnoho podob (např. láska mateřská, erotická, k vlasti, k sourozenci, k partnerům, ke zvířatům)
LATENCE*skrytost, utajenost
LATENTNÍ*utajený, skrytý, bezpříznakové období nemoci
LATERALITA*a) levá - leváctví b) pravá - praváctví; dominance levé či pravé mozkové hemisféry
LATERÁLNÍ*boční, postranní
LATUS*strana, bok, postranní část
LAUDATIO*pochvalný projev při oficiální oslavě nějaké osoby nebo instituce
LAXANTIA*projímadla, projímavé látky
LAXNÍ EDUKACE výchova málo citová, vlažná až chladná, povrchní, málo zodpovědná, vychovateli je dítě dost lhostejné, protože má jiné, intenzivnější zájmy
LAZARUV SYNDROM*umírání, prožitek blízké smrti, pocit, že člověk existuje mimo tělo
LDE = LMD*lehká dětská encefalopatie, lehká mozková dysfunkce, viz ADD, ADHD, deficit pozornosti, kolísavá mentální výkonnost a závada či porucha chování často ve smyslu hyperaktivity
LEAVITTŮV DIAMANT (7S)*sedm rozhodujících faktorů úspěšnosti hospodářské organizace: spolupracovníci, struktura, strategie, schopnosti a dovednosti, sdílené hodnoty (kultura), styl řízení, systém a metody řízení
LÉČEBNÝ ÚČINEK*úkolem lékařů a psychoterapeutů je také napomáhat nevědomým silám v boji proti nemocem, závadám a poruchám, podporovat i pochody, které jsou předvědomé a podvědomé a současně formativní a léčebné
LEGASTENIE*potíže ve čtení
LEGE ARTIS* podle pravidel vědy a umění, jak se patří, jak má být, odborně správně
LEITBILD*vzor pro chování člověka (např. Ježíš Kristus pro křesťany), ideál, vize
LEITMOTIV*hlavní, vedoucí motiv, základní myšlenka
LENIENČNÍ CHYBA*chyba ze shovívavosti
LEPRA*malomocenství
LEPTOSOMNÍ TYP*štíhlý, vytáhlý až astenický
LESBICKÁ LÁSKA*ženská homosexualita
LESE (LÉZE)*poškození, organická porucha
LETALITA*úmrtnost
LETARGIE*stav dlouhodobého útlumu, hluboký chorobný spánek, blížící se stavu bezvědomí; celková netečnost, ochablost, otupělost
LETORA*vrozená složka povahy (osobnosti)
LEUKÉMIE*zhoubné krevní onemocnění
LEVIS*lehký
LEXEMIZAČNÍ období etapa vývoje řeči mezi druhým a třetím rokem
LEŽ*vědomé, uvědomělé porušení pravdy
LIBER*svobodný, volný
LIBERÁLNÍ*snášenlivý, svobodomyslný
LIBERÁLNÍ ŘÍZENÍ*vedoucí se vyhýbá rozhodování kdykoliv je to možné a nechává své podřízené, aby se rozhodovali samostatně
LIBIDINÓZNÍ*týkající se libida
LIBIDO*žádost, náruživost, pohlavní pud, psychická energie vůbec (C. G. Jung)
LIBRI PROHIBITI zapovězené, zakázané knihy
LIEN*slezina
LIMIT*meta, vymezení
LINEÁRNÍ*přímý, přímočarý
LINGVODIDAKTIKA teorie a praxe učení a vyučování jazyků, dříve metodika vyučování mateřskému jazyku i cizím jazykům
LINGUA*jazyk
LINGUA COSMICA (LINCOS)*teorie obecné znakové soustavy (Freudenthal), která by umožnila univerzální komunikaci s jinými civilizacemi v kosmickém měřítku
LINKA NADĚJE*psychologická a psychiatrická první pomoc po telefonu, poradenství v nočních hodinách
LINKA PRVNÍ POMOCI*partnerské, rodinné a dětské problémy
LIPOTHYMIE*krátká mdloba, bezvědomí
LMD lehká mozková dysfunkce, deficit pozornosti, kolísavá mentální výkonnost, závada či porucha ve smyslu hyperaktivity, v současné době se vedle LMD používá též diagnóza ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder)
LOBECTOMIE*mozková operace v oblasti čelního laloku; vede k redukci vyšších intelektových výkonů, především produktivního a tvořivého myšlení
LOBBY*nátlakové skupiny, snažící se ovlivnit např. poslance, legislativu s cílem prosadit něčí zájmy
LOBUS*lalok
LOCOFOBIE*chorobný strach z určitého konkrétního místa
LOCUS*místo /např. na chromosomu, kde je umístěn určitý gen/
LOCUS OF CONTROL*umístění vlivu, řízení; může být internalistické (ve vlastní osobnosti, která ovlivňuje sebe i okolí) nebo externalistické (mimo vlastní osobnost, kdy člověk není schopen ovlivnit sebe ani okolí)
LOGISTIKA nauka o organizaci dopravy, ubytování a zásobování (původně vojska) za použití moderních matematických metod
LOGOFOBIE*chorobný strach z vlastního mluveného projevu
LOGOPATIE*vady a poruchy řeči
LOGOPED*speciální pedagog zabývající se nápravou řeči
LOGOPEDICKÁ AMBULANCE*poradna pro nápravu vad řeči
LOGORACE*nepřetržité mluvení
LOGOREA*chorobná epičnost, žvanivost (často bezobsažná)
LOKALIZACE místní určení, omezení na určité místo, poloha
LOKÁLNÍ místní
LOKOMOCE nepřetržitý pohyb ve smyslu změny místa
LONGITUDINÁLNÍ dlouhodobý (podélný), např. výzkum
LONGILIGNÍ TYP s převládajícími délkovými proporcemi
LONGUS dlouhý
LOWER MANAGEMENT řízení na základním stupni, operativa
LUCIDNÍ jasný, s jasným vědomím
LUCIDNÍ SNY částečně řízené sny, programování toho, co by se člověku mělo zdát
LUDOTERAPIE léčba hrou
LUES (zkratka LU) příjice, syfilis
LUKUBRACE pění chvály
LUMBAGO ústřel, náhlá bolest v bederní krajině
LUMBÁLNÍ bederní
LUMEN světlo
LUMEN MUNDI světlo světa (např. J.Kristus)
LUNÁRNÍ vztahující se k měsíci
LUNATISMUS náměsíčnictví, somnambulismus
LUXACE vymknutí kloubu
LYMFA míza v živočišném organismu
"LYMFATICKÁ" OSOBNOST člověk, který nemá mnoho fyzické energie, který je pasivní a měkký, jehož afektivní reakce, jakož i obecná aktivita je pod normálem
LYMFATICKÝ mízní
LYSSA vzteklina

Terminologický slovník věd o člověku - M

8. prosince 2008 v 8:20 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
M
MACERÁT výluh za studena
MACULA skvrna (M. luteus = žlutá skvrna)
MAGICKÉ ČÍSLO pojem G. Müllera pro jev, že při momentálním postřehu nebo učení dovede člověk najednou zvládnout maximálně 7 + 2 jednotky
MAGNETOTERAPIE léčba pomocí magnetického pole, užívaná u některých chorob pohybového aparátu
MAGNIFIKACE tendence hodnotit něco, někoho, situaci přehnaně, často s tendencí maximalizovat zápory a minimalizovat klady
MAGNITUDO velikost
MAGNUS velký, opak je pardus
MAINSTREAM hlavní proud, hlavní tendence
MÁJÁ označení objektivní vnější reality za klam, halucinaci
MAJORITA většina
MAKRO- velký
MAKROBIOTIKA soubor dietetických návodů slibujících zdravý a dlouhý život
MAKROBLEFARIE zbytnění očních víček
MAKROBRACHIE mimořádná velikost nebo délka paží
MAKRODONCIE zubní anomálie, při níž jsou zuby pro normální čelist příliš velké
MAKROENCEFALIE abnormálně velký mozek
MAKROESTEZIE smyslový klam při kterém se předměty zdají větší, než ve skutečnosti jsou
MAKROGRAFIE psaní nadměrně velikými písmeny
MAKROPSIE chorobné vidění předmětů ve zvětšených rozměrech
MAKROSKOPICKÝ patrný pouhým okem, bez nutnosti použít mikroskop
MALADAPTACE nežádoucí, nevhodné přizpůsobení, nepřizpůsobivost, zhoršená přizpůsobivost
MALADAPTIVNÍ PROFESNÍ A STUDIJNÍ ORIENTACE extrémní nerozhodnost při volbě či výběru povolání nebo studia, nereálná a neadekvátní volba povolání (studia) vzhledem k vlastnímu zdravotnímu stavu nebo vlastním osobnostním rysům a schopnostem, které nedopovídají nárokům daného povolání nebo studia
MALDIGESCE*porucha trávení způsobená poruchou žaludku, jater, střeva
MALFORMACE*nesprávné vytvoření, vývojové vady, zrůdy
MALFUNKCE*špatná, porušená funkce
MALIGNÍ*zhoubný
MALIGNÍ NARCISMUS zhoubná sebeláska, patologicky zvýšené sebevědomí
MALNUTRICE*podvýživa
MALUM*zlo
MALVERZACE falšování, zpronevěra
MALVOLENCE*nepřátelství na život a na smrt
MAMÁRNÍ prsní
MAMMA*prs
MAMON*přeceňování hodnoty peněz, vášnivý vztah k bohatství
MANA*melanéský pojem pro mimořádně působivou moc, vycházející z nějakého člověka, předmětu, z aktivit a událostí, z nadpřirozených událostí a duchů, znamená také zdraví, prestiž, léčivou a kouzelnou sílu
MANAGEROGENIE poškozování sociálního, duševního i somatického zdraví podřízených nežádoucími způsoby jejich řízení ze strany jejich nadřízených
MANDALA*magický kruh
MANDIBULA*dolní čelist
MANIAK*duševní nemocný, nápadně vzrušený, chorobně aktivní
MANICKÁ EPIZODA hypománie nebo mánie (rozjařená nálada) bez psychotických příznaků nebo s psychotickými příznaky odpovídající náladě nebo neodpovídající náladě
MANICKÁ TRIÁDA manická nálada (rozjařená), tachypsychismus (zrychlená až překotná mluva, psychická reaktivita včetně myšlenkového trysku) a tachymotorika (zrychlená až překotná motorika), též manický trias
MÁNIE*duševní porucha vyznačená rozjařeností a pohyblivostí, chorobnou aktivovaností, je opakem deprese
MANIFESTNÍ*zjevný, zřejmý, zřetelný, projevující se navenek
MANICHEISMUS opovrhování hmotným světem a tělem
MANICHEJSKÝ SVĚT*svět protikladů
MANOMETR*tlakoměr
MANTÁČTINA německý dialekt
MANTINELY KOMUNIKACE vymezený prostor pro vzájemnou interakci, hranice a limity pro kulturní způsoby chování
MANU PROPRIA vlastní rukou, vlastnoručně
MANUS*ruka
MANUSSKRIPT rukopis
MANÝROVÁNÍ*nesmyslně složité posuňky a řeč, někdy až obřadné, strojové
MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA*psychologické poradenství a terapie v problémech partnerských, manželských, rodinných i jiných mezilidských vztahů
MARASMUS*stav extrémní duševní i tělesné zchátralosti, sešlosti věkem
MARGINÁLIE poznámky, původně na okraj textu
MARGINÁLNÍ*okrajový
MARGINÁLNÍ JEDINEC okrajová osobnost, outsider, člověk, který není plně participujícím členem skupiny, osoba stojící na hranici mezi dvěma skupinami a není si jistá svým skupinovým členstvím, osoba vyžadující zvýšenou pozornost (např. pedagoga), člověk na okraji společnosti nebo člověk nějak výjimečný, jedinečný
MARGO*okraj
MARIONETY*loutky pro dětské divadélko
MARKANTNÍ výrazný, nápadný
MARKER*identifikační znak (např. v medicíně), zvýrazňovač textu
MARKETING*teorie a praxe řízení výroby a odbytu, koncepce podnikatelské politiky
MARTÝRIUM mučednictví
MARŽE*zisk (udává se v procentech)
MASA*na rozdíl od davu je to prosté množství lidí
MASCULINUS*mužský
MASMEDIA*prostředky masové komunikace
"MASOVÝ ČLOVĚK"*oběť manipulace aparátů a mýtů moderní průmyslové společnosti
MASTERY LEARNING netradiční systém tzv. zvládající výuky na základní škole podle amerického psychologa B.S.Blooma
MASTIKACE*žvýkání
MASTURBACE*sebeukájení, onanie, ipsace
MAŠÍBL zvláštní člověk, obzvláštník
MATEMATICKO - LOGICKÁ INTELIGENCE jeden z nejuznávanějších druhů inteligence v současném odborném světě, projevující se schopností a dovedností úspěšně koncepčně a abstraktně myslet a způsobilostí poznávat a řešit matematické a logické vztahy a závislosti
MATERIA*hmota, látka, přeneseně příčina
MATURACE*zrání, vyzrávání
MAXILLA*horní čelist
MAXIMALISMUS snaha o dosažení maximálních cílů
MEDEN AGAN*všeho s mírou
MÉDIA hromadné sdělovací prostředky
MEDIACE metoda řešení mezilidských konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům sporu ve vzájemném dorozumívání a usmiřování
MEDIKACE léčení nemocí a poruch podáváním léků
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST schopnost a kompetence racionálně vyhledávat, analyzovat, aplikovat, objektivně a s odstupem hodnotit a dál i pomocí komunikační techniky předávat informace a sdělení z médií (novin, rozhlasu, televize a internetu)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA návod k orientaci v masových mediích a k jejich využívání pro sebevzdělání i k jejich kritickému hodnocení a výchova základní úrovně mediální gramotnosti
MEDIÁN*hodnota rozdělující všechny případy na dvě stejné poloviny. Je to hodnota středního prvku souboru při jejich uspořádání podle velikosti. Získává se postupným škrtáním prvků po jednom z obou konců uspořádaného souboru.
MEDIANUS*prostřední, ležící uprostřed
MEDIEVALISTA*odborník na středověkého člověka, na vědu o středověku
MEDIÁTOR zprostředkovatel, odborník na mediaci (viz)
MEDIAVELISTIKA věda o středověku
MEDIKACE*léčení nemocí a poruch pomocí léků
MEDIOTÉKA učební hala v centru školní budovy, v níž jsou žákům či studentům přístupné knihy, časopisy, encyklopedie, audiální aj. výukové programy umožňující alternativní způsoby výuky a školního života
MEDITERÁNNÍ středomořský
MEDSERVISE určování otcovství mimosoudní cestou
MEDULLA OBLONGATA*prodloužená mícha
MEGAKREATIVITA objektivní tvořivost vnímaná i velikými skupinami (státy, národy) jako originální
MEGALOMANICKÝ velikášský (např. blud)
MEGALOMANICKÝ BLUD chorobně zveličené přesvědčení o významu vlastní osoby, zpravidla pro domnělé vynikající vlastnosti nebo původ (knížecí, hraběcí atp.) a pro své možnosti (s tím souvisí tzv. extrapotenční blud)
MEGALOMANIE velikášství, slavoman
MEGALOPSIE porucha, při níž postižený vidí předměty větší, než jsou ve skutečnosti; makropsie
MEGASVĚT vesmír, kosmos jako celek
MECHANISMUS V PSYCHICE determinovaná duševní činnost, která probíhá podle přesného programu, plánu
MEISSNEROVA A PUCCINIHO TĚLÍSKA taktilní receptory, zvláštní nervové útvary v kůži
MELANCHOLIE trudnomyslnost
MELANCHOLIK typ, druh temperamentu, projevující se např. introverzí, psychonervovou labilitou, psychickou vulnerabilitou (zranitelností), citlivostí až přecitlivělostí
MELÉNA dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev
MELÉTNÍ DOROST mladiství se změněnou pracovní schopností
MEM kulturní ,,gen", element, informace, návyk, dovednost, algoritmus kultury předávaný imitací /nápodobou/
MEMENTO MORI pamatuj na smrt
MEMOÁRY paměti
MENINGITIDA zánět mozkových blan
MENOPAUZA ukončení pravidelného menstruálního krvácení u žen v přechodu (klimakteriu)
"MENTÁL"*slangový výraz pro osoby opožděné v rozumovém vývoji
MENTALITA*charakteristické celkové přizpůsobení psychiky (duševna) příslušníků určitých společenských skupin vůči určitým skutečnostem; způsob myšlení
MENTÁLNÍ ANOREXIE hladovění, patologické hubnutí, porucha příjmu potravy, extrémní strach z obezity, anorexia nervosa, biopsychosociální onemocnění
MENTÁLNÍ BULIMIE opakované epizody přejídání, záchvatovité puzení k jídlu následované zvracením
MENTÁLNÍ HYGIENA*nauka o ochraně duševního zdraví
MENTÁLNÍ*1. duševní, psychický 2. inteligenční, intelektový
MENTÁLNÍ RETARDACE opoždění rozumového vývoje ( dříve oligofrenie), tč. interdisciplinární termín (medicinský, psychologický, speciálně pedagogický, sociologický). V populaci je kolem 3% mentálně retardovaných osob
MENTIONY*F. Kahudou předpokládané hmotné částice, které vytvářejí mentální pole, jež nese prostorem mentální energii
MENTISMUS*chorobný vznik mimovolných představ; člověk si je uvědomuje, ale není schopen je kontrolovat
MENTULA*penis, mužský pohlavní úd
MERITUM střed, jádro věci
MĚŘÍTKO VůLE*neústupnost a čas věnovaný odstraňování překážek (i zdánlivě nepřekonatelných) na cestě k cíli
MESALIANCE nerovný sňatek
MESIANISMUS*křesťanská doktrína, hlásající rovnost všech lidí před Bohem a brzký příchod Spasitele, který osvobodí věřící od pozemských strastí
METADON*tvrdý opiát na úrovni heroinu. Užívá se jako substituční droga pro osoby závislé na drogách minimálně dva roky.
METABOLISMUS*výměna látková, přeměna látek v živých tkáních
METABOLIT*produkt látkové přeměny
METAFORA užití slova v jeho přeneseném významu
METAFYZICKÝ NEKLID člověk usiluje o co nejúplnější poznání světa a svého místa v něm
METAKOGNICE způsobilost, kompetence člověka plánovat, monitorovat a vyhodnocovat metodické postupy , jichž sám používá, když se učí a poznává
METALICKÁ CHUŤ chuť kovu
METAMORFOPSIE*zrakový klam
METANOIA obrácení se, např. od sebe k druhým, k Bohu, změna sebe sama, svého životního stylu, svého smýšlení, duchovní obnova, posun mysli, podstatná proměna mysli, duševna, osobnosti, konverze, kajícnost, pokání, charismatická obnova
METAPOTŘEBY nejvyšší lidské potřeby (estetické, etické, spirituální, poznávací, seberealizace, sebeaktualizace), např. pravdy, dobra, krásy, cti, spravedlnosti
METASTÁZA dceřinné (filiální) ložisko, obvykle zhoubného nádoru nebo infekce
METATEORIE analyzuje nejobecnější poznatky a teorie jednotlivých oborů
METAVĚDA věda o vědě; studium vědy samotné, např. dějiny vědy, filozofie vědy, psychologie vědy a sociologie vědy
METEORISMUS plynatost
METODA způsob bádání (např. při poznávání osobnosti)
METODA AD HOC popisná metoda, nezabývá se kauzálními vztahy
METODA ČASOVÉHO VZORKU*přerušované pozorování nějakého jevu
METODA PARALELNÍCH TESTŮ zjišťování spolehlivosti (reliability) korelováním paralelních testů
METODOLOGIE*obecná nauka o metodách vědy
"MEZISTAV ani dobrá, ani špatná základní životní nálada
MEZOR hladina kolem níž oscilují např.hodnoty biorytmu
MĚŘÍTKO VŮLE*rychlost, neústupnost a čas věnovaný odstraňování nepřekonatelných překážek na cestě k cíli (O. Mikšík)
MEZOSOCIÁLNÍ OPORA podpora, kterou člověku v sociální či jiné tísni poskytují jednotlivé odborné instituce, např. zdravotnické, sociální, psychologické, náboženské aj. instituce
MEZOTITIDA*zánět středního ucha
MIASMA v minulosti předpokládaná substance mající svůj původ v půdě nebo ovzduší, která napadá organismus člověka zvnějšku (tak se vysvětlovala např. malárie)
MIDASUV KOMPLEX vědomá či podvědomá snaha zbavit se svědků svého neúspěchu, selhání, slabosti či prohry
MIDDLE MANAGEMENT*řízení na střední úrovni, střední liniové řízení, řízení taktické
MIGRACE*přesun, stěhování, přesídlování lidí
MIGRÉNA*záchvatovitá bolest hlavy provázená celkovou nevolností (viz hemikranie, hemialgie), zvracením a duševními příznaky
MIKCE*močení
MIKVE*rituální židovská lázeň
MIKRO*malý
MIKRODONCIE*anomálie, při níž jsou zuby pro příslušnou čelist příliš malé
MIKROENCEFALIE abnormálně malý mozek
MIKROEXPRESE*prchavé změny v obličeji, které oko normálně nepostihne (lze je zjistit ze zpomalených filmových záběrů)
MIKROFOBIE*chorobný strach z malých předmětů
MIKROGENIE*nedostatečně vyvinutý bradový výběžek dolní čelisti
MIKROMANICKÝ BLUD*chorobné přesvědčení o nepatrnosti, bezvýznamnosti, zbytečnosti a obtížnosti vlastní existence pro rodinu i další společenské i pracovní skupiny
MIKROMANIE*chorobné přesvědčení o vlastní nedostačivosti, méněcennosti
MIKROMASTIE nedostatečný vývoj prsů
MIKROORGANISMUS*drobný organismus, který je patrný jen v mikroskopu
MIKROPSIE*chorobné vidění předmětů ve zmenšených rozměrech
MIKROSOCIÁLNÍ OPORA podpora, kterou jedinci v tísni poskytují osoby jeho blízkého okolí, např. rodinní příslušníci, příbuzní, kamarádi, spolužáci, spolupracovníci
MIKROSOCIOLOGIE zkoumá malé skupiny osob
MIKROVYUČOVÁNÍ zjednodušení (,,miniaturizace") podmínek pro vyučovací činnost např. snížením počtu žáků ve třídě, zkrácením vyučovací jednotky
MIKVE židovská rituální očistná a posvátná lázeň, též mikva
MILIEU prostředí, kulturní ovzduší
MILIEU-TERAPIE*léčba prostředím
MILITANTNÍ bojovný
MILKROUNDS propagační návštěvy zástupců podniků na školách, kde se setkávají se studenty (žáky) i pedagogy a informují je např. o volných profesích ve svém podniku (bývají provázeny i výstavkami náborovými materiály)
MIMIKA výraz obličejového svalstva
MIND MAPS myšlenkové mapy; metoda strukturovaného zápisu poznámek. Problém (motto, nadpis) je uprostřed stránky. Při záznamu se postupuje z pravého horního rohu dolů, kolem dokola.
MINIMALISMUS v životním stylu odmítání všeho nadbytečného (např. v zařízení bytu)
MINOR menší
MIÓZA zúžené zornice, též miosa
MISANDRIE chorobný odpor, nenávist k mužům
MISINTERPRETACE chybné vysvětlování, atribuování, vykládání si
MISOFOBIE nutkavý, chorobný strach před nečistotou
MISOIATRIE patologická nenávist, chorobné opovržení vůči lékařům
MISOGYNIE chorobný odpor k ženám
MISOIATRIE nenávist, opovržení k lékařům
MISOPEDAGOGIE nenávist, odpor vůči učitelům a vychovatelům
MISOPEDIE nenávist, chorobný odpor k dětem
MISPERCEPCE chybné až patologické vnímání
MITIGACE zmírnění (např. choroby)
MLADŠÍ DOSPĚLOST vývojové období mezi dvaceti až třiceti roky života, mecítma (podle V. Příhody)
MNÉME*paměť, vzpomínka
MNEMOMETR*přístroj k expozici určitého materiálu při výzkumu učení a paměti
MNEMOTECHNICKÝ*to, co technicky napomáhá k lepšímu zapamatování
MO AT*poradenství v problémech alkoholu a drog
MOBBING systematická, cílevědomá a rafinovaná intrika a šikana zejména ze strany spolupracovníků a kolegů na pracovišti, ponižování a zesměšňování ze strany spoluzaměstnanců, dehonestující a degradující nekolegiální chování, pomluvy, psychický teror, intriky, lži, pasti, léčky. Vede u postižených k subdepresím a depresím, poruchám spánku, bolestem hlavy, bolestem zad, zvracení, průjmům, podrážděnosti ,někdy až k sebevražedným pokusům.
MOBILITA pohyblivost
MOCENSKÁ ELITA zvláštní společenská vrstva těch, kteří vykonávají rozhodující politické řídící funkce
MODÁLNÍ OSOBNOST typická osobnost dané společnosti, druh osobnosti, která se na daném místě vyskytuje nejčastěji, charakteristický příslušník dané kultury
MODEL symbolické zobrazení sloužící k hodnocení skutečného stavu
MODELOVÁNÍ poznávací metoda, která umožňuje zjednodušit studovaný jev tím, že se abstrahují pouze podstatné vztahy, nutné pro identifikaci příslušného jevu
MODEL TAVICÍHO KOTLE takové interetnické vztahy, kdy tradice přistěhovalců nejsou nesnášenlivě potlačeny tradicemi majority (většiny), ale mísí se s nimi, takže se vyvíjejí i nové kreativní kulturní vzorce
MODICUS mírný
MODIFIKACE uzpůsobení
MODRÁ LINKA poradenství pro děti a mládež
MODUS nejčastější hodnota nebo třída hodnot; znak, který má největší frekvenci výskytu v nějakém rozdělení
MODUS VIVENDI způsob soužití, podmínky spolužití, způsob existence
MOGILALIE porucha výslovnosti; občasné vynechávání hlásek, např. chleba - leba
MOLÁR stolička
MOMENTARY EXPRESSIONS výrazový projev s mimořádně krátkým trváním (např. do serie úsměvů je krátce zařazen jeden úšklebek)
MONDIALIZACE vzájemná propojenost a závislost lidí a provázanost celé společnosti (mundus = svět), obdoba globalizace
MONGOLOIDNÍ TYP žluté plemeno (rasa)
MONITOROVÁNÍ*trvalé sledování, dohled, kontrolování, odposlouchávání, informování se (např. o tom jaké má dítě kamarády), výzkum deskriptivního (popisného) rázu, bez intervence
MONOANDRIE jednomužství
MONOFÁZIE porucha řeči, při níž se jedinec může vyjadřovat pouze úryvkovitě, po slabikách nebo slovech
MONOFOBIE chorobný strach být sám
MONOGAMIE jednoženství
MONOGENNÍ DĚDIČNOST zděděný tělesný či duševní znak je podmíněn účinkem jediného genu
MONOGRAFIE je publikace, zpracovávající určitou vědní oblast nebo problém v hloubce, rozsahu významu převyšující možnosti vědeckého článku. Monografií se nerozumí učebnice, příručka, ani jiná kvalitní kompilace.
MONOGRAFICKÝ VÝZKUM dlouhotrvající spojení výzkumníka s jedním pozorovaným prostředím, terénem, jevem
MONOGRAFIE vědecká rozprava o jedné věci, která se komplexně zabývá určitou problematikou
MONOKULÁRNÍ jednooký
MONOMANIE abnormální vystupňování jednoho specifického způsobu myšlení, cítění a chování (např. kleptomanie, pyromanie, dipsomanie, nymfomanie atd.)
MONOPATOFOBIE chorobný strach z onemocnění určitou chorobou
MONOPLEGIE ochrnutí jedné končetiny
MONORCHISMUS pouze jediné varle (vrozená vývojová vada)
MONOTONNÍ jednotvárný
MONOTROPNÍ jednosměrný
MONSTRÓZNÍ zrůdný
MORAL INSANITY "mravní, morální slabomyslnost", nedostatek sociálních a etických citů, zastaralý termín
MORÁLNÍ ORTOPEDIE etické napřimování člověka
MORBIDITA nemocnost
MORBIDNÍ chorobný
MORBILLI spalničky
MORBUS DOWNI mongolismus
MORDEX APERTUS otevřený skus
MORFÉ podoba
MORIA pošetilost, bláznovství
MORIBUNDNÍ umírající
MOROŮV REFLEX reakce kojence na podtržení podložky, na níž leží: rozhození paží, pak jejich přitažení k sobě a pokrčení nohou; ztrácí se ve 4. měsíci (též reflex objímací)
MOROZNÍ nevlídný, nevrlý, rozladěný
MORTALITA úmrtnost, četnost úmrtí v populaci, přeneseně propadání ve školách
MORTIDO psychoanalytický termín: regresivní pud po smrti
MOTILITA hybnost
MOTIVAČNÍ TENDENCE např. potřeby, zájmy, hodnoty a ideály, instinkty
MOTIVOVANÁ ČINNOST ČLOVĚKA bývá označována za analogickou principu činnosti termostatu, jehož funkcí je udržovat určitý stav teploty v daném prostředí
MOTIVOVANÁ POZORNOST úmyslná, determinovaná vnitřními, subjektivními faktory
MOTIV v psychologii příčina chování, podnět, pohnutka, potřeba, pud, zájem atp.
MOTIVACE proces podněcující aktivitu, vzbuzující, udržující a zaměřující chování
MOTIVAČNÍ HORIZONT motivační šíře, tj. možnost aktivovat a realizovat motivy
MOTIVY PRIMÁRNĚ ORGANICKÉ např. potřeba potravy, tekutin
MOTIVY PRIMÁRNĚ SOCIÁLNÍ např. potřeba bezpečí, uznání, citového vztahu
MOTODIAGNOSTIKA poznávání psychomotorických dovedností a schopností
MOTORICKÁ APRAXIE nešikovnost, neobratnost
MOTORICKÉ (KINESTETICKÉ) HALUCINACE zdánlivé vjemy pohybu končetin, částí těla či celého těla bez vlastní vůle nebo zdánlivý vjem pohybu bezprostředního okolí s vlastní osobou (např. pohyb domu v němž je postižený)
MOTORICKÉ NÁVYKY A DOVEDNOSTI*např. psaní na stroji bez dívání se na klávesy
MOTORICKÝ týkající se pohybu, hybný
MOTUS pohyb
MOVITÁ VĚC není pevně spojena se zemí
MRTVÝ BROUK pasivní přizpůsobovací technika
MQ memory quotient (paměťový kvocient)
MUCILAGINOZUM hlenotvorný
MUCIN hlen, sliz
MUCINÓZNÍ hlenovitý, obsahující hlen
MULÁŽ názornina, model či odlitek 1 : 1, didaktická pomůcka, okrasný předmět
MULIEBRIA ženské pohlavní orgány
MULTIKULTURALITA stav kulturní heterogenity ve společnosti, společnost obsahuje odlišné politické identifikační kulturní vzorce, vzorec kulturní homogenity má tendenci zanikat.
MULTIMEDIÁLNÍ METODA vyučovací způsob, při níž se používají různá komunikační média, např. počítač, film, zpětný projektor, magnetofon
MULTIPLE INTELLIGENCES MODEL teorie o vícenásobné inteligenci Howarda Gardnera, profesora psychologie v Harvardu.. Rozlišuje např. inteligenci lingvistickou, logicko-matematickou, prostorovou, kinestetickou, hudební, interpersonální, intrapersonální (introspektivní), naturalistickou (přírodovědnou) a existencialistickou
MULTIPLIKÁTORY modely skutečných předmětů
MULTUS mnohý
MUSKULÁRNÍ svalový, týkající se svalů
MYSTICKÁ PARTICIPACE zážitek typický pro mimořádně kladné vzájemné vztahy
MUTACE změna
MUTILACE zmrzačení, znetvoření
MUTISMUS mlčení; kontakt však může být zachován posunky, gesty, mimikou, graficky; obranná reakce při neporušených mluvidlech
MUTISMUS SELEKTIVNÍ výběrová němota (ve styku s určitými lidmi)
MUTITAS němota
MUTITAS IDIOTICA OLIGOFRENICA němota slabomyslných, (mentálně retardovaných) idiotů. Jde o zastaralý termín.
MUTUALITA společenství, vzájemnost (např. v rodině)
MUZIKOTERAPIE léčba a doléčování hudbou, a to pasivní (poslech) i aktivní (vlastní produkce)
MYALGIE bolest ve svalech
MYDRIÁZA rozšířené zornice. též mydriasa
MYOKARD srdeční sval
MYOKARDITIS zánět srdečního svalu
MYOLOGIE věda zabývající se svaly
MYOPIE krátkozrakost, neschopnost vidět ostře vzdálené předměty
MYSOFILIE patologická záliba ve špíně, sexuální vzrušování se špinavým a páchnoucím sexuálním objektem
MYSOFOBIE chorobný odpor vůči každému dotyku vycházející ze strachu ze znečištění nebo infekce (někdy je také tímto termínem označován strach před myšmi)
MYSTERIUM hluboké tajemství (starověký náboženský obřad)
MYSTIFIKACE vědomé uvedení někoho v omyl
MYŠLENÍ vytváření vztahů mezi vjemy, představami, pojmy, soudy a úsudky, a to jak ve směru horizontálním, tak vertikálním (tedy nejen mezi vjemy navzájem, pojmy navzájem, představami navzájem, mezi soudy navzájem, ale i mezi vjemy a představami, mezi vjemy a úsudky, představami a pojmy atd.)
MYTOLOGIE bájesloví
MYTOMANIE chorobná bájivost, nápadná záliba ve fantaziích a ve smyšlenkách

Terminologický slovník věd o člověku - N

8. prosince 2008 v 8:18 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
N
N.A. zkratka pro "no answer" neodpověděl (v dotazníku)
NÁBOR PRACOVNÍKŮ slouží k vytvoření širší skupiny zájemců o práci, z níž jsou někteří vybráni a je jim práce závazně nabídnuta
NÁCVIK S VIDEOZÁZNAMEM vytváření konkrétních dovedností a specifických způsobilostí využívající imitace jako druhu sociálního učení
NADÁNÍ*soubor vrozených vloh
NADIR fáze či jev, kdy se např. křivka biorytmu nachází v minimu
NAHODILÉ SYMPTOMY netypické, nezávažné, málo charakteristické příznaky normálního nebo abnormálního chování a prožívání
NAIVNÍ EXPLANACE*laický výklad (často s nepřiměřenými projevy zdánlivé evidentnosti)
NAIVNÍ TEORIE DÍTĚTE předchozí znalosti dítěte. např. před vstupem do školy, prekoncepty
NÁKLONNOST ukazatel osobní akceptace jiných lidí, uspokojení ze vztahů k nim i (např. v rodině nebo v práci)
NÁLADA*trvalejší citový stav rozpoložení mysli, který určitým způsobem zobrazuje naše zážitky a jednání. Tzv. základní životní nálada (např. optimistická nebo pesimistická) ovlivňuje kladnou nebo zápornou reaktivitu člověka.
NANISMUS*trpaslictví
NAPOLEONSKÝ KOMPLEX*nutkání k překotnému sebeuplatňování u osob malé postavy
NARCISMUS*sebeláska, erotické zaměření na vlastní tělo či osobu
NARCISTICKÝ*zamilovaný do sebe sama
NARCISTICKÁ NEURÓZA*psychoanalytický pojem pro schizofrenii
NARES*nosní dírky, nozdry
NARKOLEPSIE*neodolatelné záchvaty spánku
NARKOMAN*osoba závislá na psychotropních dávkách (drogách)
NÁRODNÍ CHARAKTER*zvláštnosti prožívání a chování, trvalejší duševní obraz v souvislosti s etnickou příslušností
NASUS*nos (čti nazus)
NATIVISMUS*hypotéza, podle níž jsou takřka všechny lidské znaky vrozené, protiklad empirismu
NATURE (čti nejčr)*přirozenost založená na dědičnosti
NATUS*narozený
NAUZEA*pocit, který předchází zvracení, nevolnost
NÁVYK*naučený a zautomatizovaný způsob chování, reakce, úkon
NÁVYKOVÁ LÁTKA alkohol, nikotin, morfium, pervitin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování
NÁZORNĚ OBRAZNÝ TYP PAMĚTI*člověk si nejlépe pamatuje věci či obrazy
NÁZOROVÁ INKONZISTENCE*nepochopení, že naše názory jsou v rozporu
NCA (zkratka)*neurocirkulační astenie
NECKING*mazlení a erotické dotyky od pasu nahoru
NEFRALGIE bolest ledviny
NEGACE*zamítání, záporný vztah, odpor; bývá pasivní nebo aktivní
NEGAČNÍ BLUD*chorobné popírání existence určitých skutečností jinak evidentních
NEGAHOLIK*člověk, který má nutkavou potřebu záporně kritizovat, mentorovat, být takřka stále v opozici
NEGAHOLISMUS*potřeba stále proti někomu nebo něčemu bojovat, odhalovat nepřítele
NEGATIVISMUS*přerušení spontánní řeči při snaze navázat rozhovor, nereagování na výzvy, resp. vykonávání opačných úkonů než bylo žádáno
NEGATIVNÍ INTERDEPENDENCE vzájemná závislost nekooperativního typu, ale např. rivalitního typu ve dvojicích i ve skupinách (při úspěchu jednoho klesá na úspěch šance pro druhého, a to reálně nebo domněle)
NEGATIVNÍ SEBEOBRAZ*jde o špatný vztah k sobě samému. Jeho důsledkem často bývá, že člověk nemívá dobrý vztah ani k druhým lidem. Stejně jako na sobě nalézá na druhých lidech především chyby.
NEGENENTROPIE*vývoj od nižší k vyšší uspořádanosti
NEGLIGACE*někdy záměrné, jindy polovědomé nedbání chorobného stavu nebo ohrožení
NEGROIDNÍ TYP černé plemeno (rasa)
NEKALÁ SOUTĚŽ jednání, které je při soutěžení v rozporu s dobrými mravy(např. klamavá reklama, podplácení)
NEKROFOBIE*strach z mrtvých
NEKROMANIE*chorobný zájem o mrtvoly
NEMOVITÁ VĚC je pevně spojena se zemí (např. budova, pozemek)
NEOFILIE tendence považovat staré věci a tradice za nezajímavé a všechno nové a módní, včetně změn za přitažlivé a hodné pozornosti a zájmu
NEOFOBIE*chorobný strach z čehokoliv nového nebo neznámého
NEOLOGISMY*slovní novotvary, zcela nově vytvořená slova a slovní spojení
NEOMORFISMUS*např. kombinace člověka nebo jednotlivých částí člověka s neživými předměty nebo kombinace zvířete a člověka ve výtvarném projevu
NEONATÁLNÍ*poporodní
NEONATÁLNÍ ICTERUS*novorozenecká žloutenka
NEONATOLOGIE*obor věnující se problematice novorozeneckého období
NEOTÉNIE*nedozrálost člověka při narození; lidská nezralost trvá dlouho, a proto vyžaduje péči druhé osoby (dospělé)
NERVINA*prostředky ovlivňující nervovou soustavu
NERYZÍ SEBEVĚDOMÍ pouze navenek adaptivně zvýšená sebedůvěra, předvádění se, často až křečovité úsilí o úspěšnou prezentaci sebe sama ve společnosti, nepravé sebevědomí, vztah k furiantství
NESPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE výchova k dodržování morálních a společenských pravidel, vedení dětí a mládeže k zodpovědnosti za sebe a své jednání, ohleduplné chování, používání kultivované mluvy a etikety, umožnění kvalitních volnočasových zájmových aktivit, sportovních programů, přednášek. Působí na všechny sociálně patologické jevy a protidrogově.
NETWORKING nalézání, propojování a vytváření sítě vztahů mezi lidmi
NEURALGIE*bolest vzniklá v oblasti určitého nervu
NEURASTENIE*druh neurózy, projevující se převážně tělesnými příznaky, např. nechutenstvím, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou únavností
NEURIT*výběžek nervové buňky
NEUROGENNÍ*nervového původu
NEUROHUMORÁLNÍ*mající vztah k nervovému systému i k hormonům
NEURON*nervová buňka s neuritem i dendrity
NEUROPATIE*vrozená dispozice k funkčním tělesným poruchám, zejména v oblasti vegetativního nervového systému (neurovegetativní labilita)
NEUROTICISMUS geneticky podmíněná náchylnost k emocionální a celkové psychické labilitě ( nevyrovnanosti), ke zvýšené psychické tenzi, úzkostem a strachům a tendence k onemocnění neurózou. Původně termín H. J. Eysencka.
NEUROTIK*osoba trpící neurózou (např. psychastenií, neurastenií nebo hysterií)
NEUROTOIDNÍ*vykazující zvýšený neuroticismus, ale nejde ještě o neurózu
NEUROTOXICKÝ*poškozující nervový systém
NEURÓZA*porucha funkce nervové soustavy, která se vedle příznaků tělesných projevuje také příznaky duševními (nesoustředěnost, utkvělé myšlenky, strachy apod.)
NEURÓZA NEDĚLNÍ*neuroticko-depresivní symptomatologie osamělých lidí, projevující se ve dnech pracovního volna; pocity opuštěnosti, zbytečnosti
NEVĚDOMÁ MOTIVACE*plyne např. z potlačených tendencí a zážitků, které jsou zapomínány, ale v podvědomí a předvědomí člověka se neztrácejí
NEVĚDOMÉ TENDENCE …podle některých psychoanalytiků mají v psychice člověka principiální ráz
NEVĚDOMÍ*neuvědomovaný obsah psychiky, který ovlivňuje naše jednání, aniž o něm víme
NEXUS*spojení
NGO zkratka ze slov no government což je nestátní, nevládní organizace
NIHILISMUS*v širším slova smyslu popírání vžitých pojmů, zásad, tradic a názorů
NIKOTINISMUS*návyk na nikotin
NIKTITACE (NICTITATIO)*mrkání
NISP zkratka národního informačního střediska pro poradenství
NIŽŠÍ DOLNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA*zemědělští dělníci, nekvalifikované pracovní síly, nezaměstnaní
NIŽŠÍ HORNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA*vlastníci středních podniků; nejschopnější manažeři, vynikající odborníci
NIŽŠÍ STŘEDNÍ VRSTVA SPOLEČNOSTI V USA*úředníci, vlastníci farem, vysoce kvalifikovaní dělníci
NOCICEPTIVNÍ*přijímající, resp. vedoucí škodlivé (zejména bolestivé) podněty
NOCTIFOBIE*chorobný strach z noci, tmy a ticha (též nyktofobie)
NOMEN*jméno
NOMOTETICKÝ PŘÍSTUP*přístup zaměřený na postihování zákonitostí hromadných jevů (opak přístupu idiografického popisujícího jedinečné skutečnosti)
NOMOTOPNÍ*na správném místě
NON OMNIA POSSUMUS OMNEX*nemůžeme všichni všechno
NON REM spánek bez rychlých očních pohybů
NONSIGNIFIKANTNÍ*nevýznamný (např. vztah dvou jevů)
NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE*interakce beze slov (např. mimikou, gestikulací)
NOOSFÉRA*nadstavba vůči biosféře; na duševní sféru působící a transformující síla způsobující hominizaci (progresivní psychosociální evoluci); celková struktura organismů a jejich aktivita (P. T. de Chardin)
NOOTROPIKA*léky, zlepšující činnost mozku a jeho metabolismus, užívají se např. při některých formách demence (např. Enerbol, Encefabol), tzv. chytré drogy, kognitiva
NORMA*požadavek, směrnice, pravidlo, jehož zachovávání je závazné
NORMATIVNÍ*zakládající se na normě
NORMATIVNÍ NORMALITA je koncipována experty, kteří za normální osobnost považují např. osobu autoregulovanou, sociálně adaptovanou, integrovanou a individualizovanou, s přiměřenou sebedůvěrou a adekvátním pocitem smyslu života
NORMATIVNÍ VÝCHOVNÝ PŘÍSTUP*často nepřihlíží nebo jen málo přihlíží k vývojovým (ontogenetickým) zákonitostem
NORMOTENZE*normální hodnoty systolického a diastolického tlaku krve (často se uvádí jako normální hodnoty dospělého člověka ty, které jsou pod hranici TK 140/90)
NOSCE TE IPSUM (lat.) poznej sám sebe
NOSOFOBIE, NOZOFOBIE chorobný strach z nemoci, z nakažení
NOSOAGNOZIE (resp. ANOSOGNOZIE)*člověk si není vědom, že je nemocen
NOSTALGIE*stesk po domově, teskná touha po něčem
NOSTRAS*náš, zdejší, domácí
NOSTRIFIKACE*uznání platnosti diplomů, osvědčení a vysvědčení o výuce a dosaženém vzdělání nebo akademické a vědecko pedagogické hodnosti získané v zahraničí
NOTORICKÝ*obecně známý, trvalý, stálý
NOVOROZENEC dítě ve vývojovém stadiu ode dne narození do šesti týdnů života
NOVUM*novinka
NOXA*škodlivina, látka vyvolávající poškození
NOZOFILIE*kladný vztah k vlastní nemoci (protože někdy činí člověka zajímavým, skýtá určité výhody atd.), fascinace těžkými, vážnými nemocemi
NOZOFOBIE*strach z onemocnění
NOZOLOGIE*nauka o nemocech
NPC zkratka pro národní protidrogovou centrálu, která je specializovaným útvarem policie ČR
NUDISMUS*pěstování kultu těla, nahoty
NUKLEÁRNÍ RODINA*matka, otec a jejich děti
NULLIPARA*žena, která dosud nerodila
NULOVÁ TOLERANCE častá tendence opozičních politiků nic nepromíjet vládnoucí straně
NURTURE*prostředí ve smyslu péče o člověka
NUMERUS CLAUSUS omezení počtu studentů přijímaných na vysoké školy
NUTKAVÁ NEURÓZA*chorobné nutkání k jednání nebo chorobně vtíravé myšlenky a představy
NUTRITIVNÍ*výživný
NYKTALOPIE*porucha vidění za tmy ("šeroslepost")
NYKTOFOBIE*strach ze tmy
NYKTURIE* močení v noci
NYMFOLEPSIE*chorobné vzrušení, extáze, exaltace
NYMFOMÁNIE*chorobná pohlavní náruživost u žen; hypersexualita ženy
NYSTAGMUS*škubání, kmitání očí (očních bulbů)

Terminologický slovník věd o člověku - O

8. prosince 2008 v 8:16 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
O
O. A. (zkratka) osobní anamnéza
OBAVNÝ BLUD chorobné tušení tragických událostí, které mají postihnout vlastní osobu nebo další členy společenských skupin
OBČANSKÁ PORADNA orientace v síti sociálních služeb, poradenská činnost v sociálně tíživých situacích, bezplatné právní poradenství
OBDUKCE pitva
OBDUKOVANÝ potažený, pokrytý, zahalený (po smrti)
OBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM biologická (fyziologická) odpověď těla na stres (např. podráždění kůry nadledvinek, krvácení ve vystýlce žaludku, smrštění lymfatických struktur v těle apod.)
OBEZITA otylost, nadměrné hromadění energetických zásob v podobě tuku
OBEZITA MUŽSKÉHO TYPU postava ve tvaru jablka
OBCHODNÍ REJSTŘÍK je veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje týkající se podnikatelů.Je veden soudem, který je k tomu určen zvláštním právním předpisem
OBJEKTIVACE zpředmětnění
OBJEKTIVNÍ existující nezávisle na subjektu (viz), na vůli člověka
OBJEKTIVNÍ TESTY zkoumané osoby nemohou v těchto zkouškách vědomě ani snadno ovlivňovat výsledek, protože neví, co test měří a jakým způsobem (jde např. o Kraepelinův test)
OBJÍMACÍ REFLEX viz Moorův reflex
OBLÍBENOST akceptace určitého jedince ostatními osobami
OBLIGATORNÍ závazný, povinný
OBLITERACE uzavření, ucpání, úplná ztráta průchodnosti
OBLOMOVŠTINA lenivost, pohodlnost, ztráta smyslu života
OBNUBILACE mrákotný stav, ve kterém si postižený počíná jako v hypnóze
OBSAHOVÁ ANALÝZA metoda na systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu nějaké zprávy
OBSCÉNNÍ neslušný, necudný, nestydatý, oplzlý
OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ OSOBNOST nutkavě a úzkostně pečlivý jedinec, detailista, perfekcionista
OBSEDANTNÍ nutkavý, vtíravý
OBSERVACE pozorování
OBSERVAČNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ člověk si osvojuje a posiluje takové způsoby chování a jednání, za které jsou sociálně odměňované jeho vzorové, modelové, ikonické osobnosti. Toto sociální učení má blízko k imitaci a identifikaci, nápodobě chování jiného jedince nebo modelu
OBSESE vtíravé, nutkavé myšlení nebo jednání (u neurotiků), nutkavé představy
OBSKURANTISMUS tendence zdržovat vědecký pokrok, zabraňovat výzkumu
OBSKURNÍ podezřelý, pokoutní
OBSOLENTNÍ zastaralý, málo používaný, sešlý, stárnoucí
OBSTIPACE zácpa, obtížné, méně časté a málo vydatné vyprazdňování střev
OBSTIPANCIA látky protiprůjmové, způsobující zácpu (antidiarrhodika)
OBSTRUKCE zúžení (např. průdušek plic), překážka
OBTURACE ucpání nebo uzavření něčeho dutého
OBZERVAVACE pozorování
OCCAMOVA BŘITVA logický a metodologický princip úspornosti pocházející údajně od anglického filozofa W. Occama, resp. Ockhama (1285-1349) podle kterého je nadbytečné dokazovat něco větším počtem argumentů, než je nezbytně nutné, největší pravdy jsou vyjadřovány úsporně, jednoduše, srozumitelně
ODBORNÁ INFORMACE je podávána specifickým jazykem a komunikuje se v užším kruhu specialistů
ODBORNÁ PRÁCE má charakter kvalitní a kompetentní aplikace známých poznatků a řešení. Je užitečná pro praxi.
ODIÓZNÍ krajně nežádoucí, opovrženíhodný
ODONTOGENNÍ zubního původu
ODŠKODNĚNÍ nemusí mít vždy ekonomickou povahu, ale může mít i povahu omluvy
ODVÁDĚNÍ OD FIGURY K POZADÍ odvádění od podstaty k vedlejším, nedůležitým věcem
ODYNOFAGIE bolestivé polykání
ODYNOFOBIE chorobný strach z bolesti
OECD zkratka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development)
OFTALMOLOGIKA léky užívané v očním lékařství
OFTALMOPLEGIE ochrnutí okohybných svalů
OFTALMOSKOPIE vyšetření očního pozadí
OIDIPOVSKÝ KOMPLEX pojem psychoanalýzy, vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku. Přeneseně znamená komplex milostných citů, erotických tendencí syna k matce, resp. dcery k otci
OKAMŽIK jedna šestnáctina vteřiny
OKLOFOBIE chorobný strach z davu
OLFACTION COLOREÉ "barevný čich" - při čichových vjemech se objevují vjemy barevné (synestezie)
OLFACTORIUS čichový, týkající se čichového aparátu
OLFAKTOMETR přístroj k měření citlivosti čichu
OLFAKTORICKÝ čichový
OLIGARCHIE*vláda několika osob
OLIGO-*předpona vyjadřující málo
OLIGOFRENIE*rozumový defekt, vrozená slabomyslnost, duševní zaostalost
OMBUDSMAN nezávislý ochránce práv občanů ve vztahu ke státním orgánům
OMEGA U T. de CHARDINA*proces lidské konvergence spějící ke konečnému stavu, kdy bude noosféra hluboce sjednocena a dosáhne hyperpersonální (ultrapersonální) organizace
OMNES OMNIA OMNIO*všechno všem všestranně (zásada J. A. Komenského)
OMNI-*označuje vše, všechen
OMNIPOTENTNÍ*všestranně schopný, všemocný, všeznající, vševědoucí
OMNIVORNÍ*všežravý
ONANIE*sebeukájení, masturbace, ipsace
ONEIRICKÝ*týkají se snů či snění
ONKOLOGIE*obor zabývající se nádorovými onemocněními
ONOMATOLALIE*nutkání opakovat určitá slova, jedná-li se o slova neslušná, nazývá se koprolalie
ONTOGENEZE*nauka o vývoji jedince od počátku jeho vzniku až do smrti; ontogeneze psychiky člověka pojednává o vývoji duševna od početí až do smrti
ONTOLOGIE*nauka o bytí (jsoucnu)
ONYCHOFAGIE*okusování nehtů (často neurotický příznak)
ONYCHOMYKÓZA*plísňové onemocnění nehtů
OPERANTNÍ*chování, při němž se reakce objevují spontánně
OPIÁTY
opium, heroin, morfium, kodein
OPINION LEADER názorový vůdce, vedoucí mínění
OPIOID látka podobná opiátům, např. metadon, dolsin, fentadyl, tramadan
OPL zkratka pro omamnou a psychotropní látku, drogu
OPORTUNISMUS*přizpůsobení se okolnostem
OPORTUNISTICKÁ EDUKACE výchovná péče vedoucí k bezzásadovému prospěchářství bez ohledu na případné poškození druhých osob a bez zřetele na mravní principy a hodnoty
OPORTUNNÍ využívající příležitosti
OPRESE tlaky, stísnění (např. na hrudníku)
OPSOMANIE chorobná touha po určitém jídle
OPTIMÁLNÍ MODEL sestava ideálních předpokladů působící jako vzor
OPTIMISTICKÝ zdůrazňující dobré stránky života, lidí i věcí
OPTOTYPY tabulky pro stanovení zrakové ostrosti
OPUS dílo (např. hudební)
OPUS MAGNUM vrcholné dílo umělce, spisovatele, ale i vědce
ORÁLNÍ ústní, týkající se úst
ORÁLNÍ FÁZE VÝVOJE podle S.Freuda trvá do jednoho roku života
ORÁLNÍ KULTURA civilizace, ve které je dominantním mediem mluvená řeč, protože psaná řeč ještě nenastoupila
ORÁLNÍ OPTIMISMUS pojem psychoanalýzy vyjadřující bezstarostný předpoklad některých osob, že se o ně bude okolí starat jako jejich matka; tento orální optimismus prý nebývá nalézán u dětí, které byly předčasně odstaveny od kojení
ORÁLNÍ STADIUM CHARAKTERU pasivita, závislost, receptivnost
ORÁLNÍ STADIUM VÝVOJE Freudův pojem pro zhruba první rok života - pro život kojence
ORÁLNÍ STRUKTURA civilizace, ve které je dominantním mediem mluvená řeč, protože písemná řeč ještě nenastoupila
ORÁLNÍ ZDRAVÍ zdravotní stav úst a zubů, který zvyšuje kvalitu života
ORBITA očnice, oční jamka
OREXIE chuť na jídlo
ORGÁN část těla tvořící stavební zřetelnou jednotku a plnící určitou funkci
ORGANICKÁ HALUCINÓZA porucha s trvajícími nebo se navracejícími halucinacemi (obvykle zrakovými nebo sluchovými) po somatickém onemocnění nebo onemocnění mozku
ORGANICKÁ PORUCHA - je podmíněná změnou tkáně (opak funkcionální poruchy)
ORGANISMUS biologický jedinec (přirozeně vzniklý otevřený autoregulační systém schopný autoreprodukce)
ORGASMUS pohlavní vyvrcholení
ORIGINÁLNÍ původní, svérázný, tvořivý
ORIGINÁRNÍ BLUD chorobné přesvědčení o vlastním vznešeném původu, postižený se považuje např. za levobočka krále
ORNITOFOBIE chorobný strach z ptáků
ORTHO ve složeninách: přímý, správný
ORTHOPSYCHAGOGICKÁ PÉČE - je zaměřená na způsobení celkové změny psychiky správným směrem (agoga = látky vyvolávající změnu, orthos = správný, přímý)
ORTODOXIE "pravověrnost"
ORTOPNOE dušnost, při níž postižený nedokáže ležet, ale musí sedět nebo stát
ORTOTÝMIE vyrovnaná nálada
OSCILACE POZORNOSTI střídavé oslabování a opětné zesilování pozornosti
OSMOFOBIE chorobný strach z pachů
OSOBNÍ DEZORIENTACE*neschopnost vzpomenout si na vlastní jméno či příjmení, datum narození apod.
OSOBNÍ (PERSONÁLNÍ) KONSTRUKTY individuální způsoby chápání a vysvětlování světa , které jsou zpravidla založeny na kladné či záporné osobní zkušenosti
OSOBNÍ ZÓNA ČLOVĚKA myšlená čára, ohraničující prostor kolem člověka, do kterého jedinec nerad pouští druhé osoby (zejména dospělé)
OSOBNOST struktura relativně stálých vlastností, duševních procesů, stavů a psychických útvarů (např. postojů, vlastností), spojených s vědomím vlastního já; jednota vrozeného a získaného
OSOBNOST VÝROBKU identita výrobku, firmy, tržní obraz, image
OSTEOM nezhoubný nádor kosti
OSTRAKIZACE vylučování či vypovězení ze skupiny, do které člověk dosud patřil
OSTRAKISMUS odborný termín pro vyloučení jedince ze skupiny. Bývá to např. z politických, etických nebo náboženských důvodů, domnívá-li se skupina, že jeho chování nebylo konformní vůči skupinovým normám. Termín vznikl z označení pro řeckou formu hlasování o vyhoštění občana použitím ostrakonů, tj. hliněných střepů na které se napsalo, kdo ohrožuje demokracii. Taková osoba musela jít na 10 let do vyhnanství. Ostrakizovaná osoba často ztrácí zájem o svůj zevnějšek, objevuje se nespavost, ztrnulost, duševní poruchy
OSVOJENÍ DÍTĚTE NEZRUŠITELNÉ forma náhradní rodinné péče, adopce, osvojení II. stupně, kterou nejen vzniká příbuzenský poměr, ale osvojitelé jsou na základě rozhodnutí soudu zapsáni v rodném listě dítěte jako rodiče a osvojení již nelze ani soudem zrušit, ani převést na osvojení I. stupně
OSVOJENÍ DÍTĚTE PROSTÉ forma náhradní rodinné péče, adopce , osvojení I. stupně, kterým sice vzniká příbuzenský poměr, ale osvojitelé se nezapisují do rodného listu dítěte, je to adopce soudem zrušitelná
OTALGIE bolest ucha
OUT-GROUP nečlenská (nevlastní) skupina
OUT-SKUPINA je ta skupina, ke které se jedinec nepočítá
OVARIÁLNÍ vztahující se k vaječníku
OVERLEARNING přeučení
OVERPROTECTIVITA nadměrně ochranné chování
OVUM vajíčko
OXBRIDGE název pro nejstarší a nejrespektovanější anglické univerzity Oxford a Cambridge
OXYMORON slovní obrat spojující ostře si odporující a vnitřně se podle smyslu vylučující znaky při určování jevu (např. hořká radost, sladký bol)
OXYURIÁZA onemocnění roupy
OZONOTERAPIE léčba ozonem (v malém procentu ve směsi s kyslíkem)

Terminologický slovník věd o člověku - R,Ř

8. prosince 2008 v 7:40 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
R
R. A. v humanitních vědách rodinná anamnéza
RABULISTIKA překrucování pravdy, posouvání významu do jiných rovin
RACIONALIZACE rozumové zdůvodňování, sebeospravedlňování
RACIONALISMUS PEDAGOGICKÝ směr, přeceňující v pedagogice rozumovou složku osobnosti
RACIONÁLNÍ rozumový
RADAROVÝ ČLOVĚK je do značné míry řízený z vnějšku a málo z vlastního nitra
RADIACE záření
RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE chirurgické odstranění prostaty včetně jejího pouzdra
RAPORT vzájemný dobrý vztah, kontakt, důvěřivá komunikace
RAPTUS zuřivost, náhlý a neobvykle silný motorický projev doprovázený afektem, útok na druhé osoby, na sebe nebo na věci, běsnění
RATING posuzování projevů chování či stupňů vlastností jedince jinými osobami (na škále)
RAUCITAS chrapot
REAKTIVITA úroveň schopnosti odpovídat na vnější i vnitřní podněty
REAKTIVNÍ STAV vzniklý na základě mimořádného prožitku
REALIZACE ROZHODOVÁNÍ výkon rozhodnutí, ke kterému je třeba jistého volního úsilí (podle dostupnosti cíle). Realizace rozhodnutí naráží na překážky vnitřní (např. hypobulie) i překážky vnější (schválnosti spolupracovníků apod.).
REÁLNÝ věcný
REALIZACE SEBE SAMA viz seberealizace
REAKTIVITA AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU*u lidí s vysokou reaktivitou autonomního nervového systému se podle H. J. Eysencka dříve vyvinou neurotické poruchy
REBEFACIENS*látka vyvolávající zčervenání kůže, dráždící kůži
RECENTNÍ*nový, čerstvý (např. příznak)
RECENZE*posudek
RECEPTIVNÍ*přijímající
RECEPTOR*orgán přijímající smyslové podněty (např. oko, ucho)
RECESIVNÍ*"potlačený" (genetický pojem)
RECIDIVA*návrat vyléčené choroby, poruchy apod.
RECIDIVISTA*osoba opakovaně páchající trestnou činnost
RECIPROČNÍ*navzájem související
RECIPROČNÍ ALTRUISMUS*optimální druh vzájemnosti
RECRUITMENT*zprostředkovávání práce
RECTUS přímý
REDIAGNOSTIKA opakovaná nezávislá diagnostika jiným diagnostickým zařízením
REDUKCE zmenšení, omezení, snížení (v psychologii např. redukce napětí, potřeby apod.)
REDUKCIONISMUS snaha vysvětlit pozorovaná data co nejmenším počtem faktorů
REDUNDANCE nadbytečnost
REDUPLIKUJÍCÍ PARAMNÉZIE jedna událost je rozdělena na dvě časově samostatné vzpomínky, mezi něž je vsunuta konfabulace s pocitem plné jistoty, evidentnosti, pravdivosti
REEDUKACE nápravný pedagogický postup, převýchova
REFERENČNÍ OSOBA člověk se který se jiný jednotlivec plně identifikuje
REFERENČNÍ SKUPINA jednotlivec se s ní ztotožňuje, bere jí jako vzor, ochotně přijímá její normy chování, její postoje, aspirace, hodnoty, i když jsou závadové
REFERENČNÍ SYSTÉM určitá soustava symbolů zastupujících skutečnost a sloužící porozumění; odrážení skutečnosti
REFERTILIZACE obnovení plodnosti
REFLEKTIVITA nezávislé a samostatné pozorování, vlastnost osobnosti s tvůrčími tendencemi, autonomní poznávání
REFLEKTONICKÉ HALUCINACE skutečný vjem vyvolává asociativně zdánlivý vjem jiného smyslu (např. skutečně vnímaný zápach kouře vyvolává vidinu pekla)
REFLEX MOORŮV úlekový
REFLEX NEPODMÍNĚNÝ zděděná samovolná reakce organismu na biologicky specifikované podráždění
REFLEX funkční jednotka činnosti nervové soustavy, odpověď organismu na určitý podnět, zprostředkovaná nervovou soustavou
REFLEXE přemítání, vnitřní zvažování
REFLEX PODMÍNĚNÝ získaná schopnost organismu vyšších živočichů a člověka reagovat na biologicky neutrální podráždění
REFORMÁTORSKÝ BLUD*chorobné přesvědčení o vlastním poslání k provedení změn v řádu společenského života
REFRAKČNÍ VADA*vada oka, při níž se nevytváří ostrý obraz na sítnici
REFRAKTERNÍ*nevnímavý, nezvládnutelný, sveřepý
REFRAKTERNÍ FÁZE*dočasné vymizení nebo snížení vnímavosti pro vnější podněty
REGENERACE*znovuvytvoření, obnovení
REGNUM světská vláda
REGRESE*opak progresu; ústup, přechod na vývojově nižší formu chování
REGULACE*řízení, usměrňování
REGULE*pravidlo
REHABILITACE*znovuuschopnění
REINFEKCE*opětná infekce, infekce po zhojení předchozí
REINTEGRACE OSOBNOSTI*nová integrace osobnosti, může být nejenom společensky žádoucí, ale také společensky nežádoucí (např. formou identifikace s členy závadové party)
REJEKCE*zavržení, negativní vztah (např. k dítěti), odmítání, odvržení
REJEKČNÍ VÝCHOVA odmítající dítě, výchova bez lásky
REKAPITULACE*opakování
REKAPITULAČNÍ HYPOTÉZA*domněnka, podle níž ontogenetický vývoj je zkráceným opakováním vývoje fylogenetického, někdy se označuje jako biogenetický zákon
REKLUSE*samotářství, uzavřenost
REKOGNICE*znovupoznání, na rozdíl od vybavování neztrácí tolik s věkem
REKOGNOSKACE*znovupoznání
REKOMANDACE*doporučení optimálního pracovního uplatnění (zařazení)
REKONVALESCENCE*období zotavování po nemoci
REKONSTRUKCIONISMUS směr filozofie výchovy vycházející z teze, že posláním vzdělání a výchovy je být nástrojem rekonstrukce současné krizové společnosti
a vytvoření jejího nového, lepšího uspořádání
REKURENTNÍ*návratný (např. choroba, horečka), zpět vedoucí
REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA poměrně častá forma poruchy efektivity, periodická, návratná, opakovaná depresivní epizoda buď bez psychotických příznaků nebo s psychotickými příznaky
RELATIVNÍ LIBOST A NELIBOST*libost, která vzniká snižováním nelibosti a nelibost, která vzniká snižováním libosti
RELAXACE*uvolnění
RELAXAČNÍ TECHNIKY*tréninkové a léčebné postupy navozující stav duševního i tělesného uvolnění
RELEVANTNÍ*rozhodující, závažný, důležitý, významný, podstatný
RELIABILITA*spolehlivost předpověditelnost, stálost, přesnost, stabilita
RELIEFNÍ*výstižný, charakteristický, polovypouklý (reliéf = plastika mírně vystupující z plochy)
RELIGIOZITA*úroveň náboženského přesvědčení
RELIGIOZNÍ BLUD*chorobné přesvědčení o výjimečné povolanosti k náboženskému působení
REM (zkratka)*Rapid Eye Movements: rychlé a nepravidelné pohyby očí ve spánku
REMEDIA*léčiva, léčebné prostředky
REMEDIUM ADJUVANS*přídavný, pomocný lék
REMINISCENCE*vzpomínka, úvaha z ní vycházející
REMISE*občasné i dočasné vyléčení, přechodné uzdravení, vymizení příznaků
REN*ledvina
REPOZICE*uvedení do původní polohy, napravení
REPRESE*potlačení (např. nepříjemného zážitku), popření
REPREZENTATIVNÍ VZOREK*vzorek, který má pro danou populaci typické vlastnosti
REPREZENTACE SEBE*viz sebereprezentace
REPRODUKČNÍ SCHOPNOST PAMĚTI*úroveň vybavování toho, co bylo zapamatováno; bývá komplikována např. situačními emocemi a afekty
REPULZIVNÍ*odmítavý
RES*věc
RESILIENCE ….nezdolnost, houževnatost, zdatnost, odolnost (jednotlivců i skupin) vůči působícím stresorům
RES PUBLICA*věc veřejná
RESPIRACE*dýchání
RESPONDENT*osoba dotazovaná, zkoumaná
RESPONDENTNÍ CHOVÁNÍ*chování, které je odezvou na podnět
RESPONZIBILITA odpovědnost jako pohotovost a potřeba nést důsledky vlastního chování, též tendence přispět na pomoc druhým lidem v případě jejich ohrožení apod.
RESTITUCE*navrácení do původního stavu, obnovení
RESTRIKCE*omezení, zábrany určitých tendencí
RESTRINGOVAT*omezit
RESUSCITACE*oživování, kříšení
RETARDACE*zdržení, zpoždění (např. ve vývoji), zpomalení
RETENCE*údržnost, úchovnost (např. paměti), zadržení
RETEST*opakování testu k ověření určitých údajů (výsledků)
RETIKULÁRNÍ*síťový
RETINA*sítnice oka
RÉTORIKA*řečnictví
RETROFLEXE PALCE*zpět (nazad) ohnutý palec
RETROGRÁDNÍ*zpět postupující, zpětný, směřující zpět
RETROGRÁDNÍ AMNÉZIE*ztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy
RETROGRÁDNÍ BLUD*sahající hluboko do minulosti, kdy např. již v dětství byl postižený ve svých chorobných přesvědčeních velkým hříšníkem
RETROSPEKTIVA*pohled zpět, pohled do minulosti
RETROVERZE*sklonění dozadu
RETROVIRY živočišné viry, které vedou k zjevnému onemocnění někdy až po mnohaleté ,,neviditelné"přítomnosti v organismu (jde např. o HIV- human immunodeficiency virus způsobující AIDS a některé karcinogenní viry způsobující zhoubné bujení)
REVERZIBILNÍ*zvratný; např. nemoc, kterou lze vyléčit
REVIZE*přezkoumání, přešetření
REZIDUUM*zbytek, pozůstatek
REZISTENCE*odolnost, resilience (např.rodin či jednotlivců)
REZISTENCE VŮČI ZMĚNĚ*setrvačnost, častá komplikace při terapii (např. manželské či rodinné)
REZONANTNÍ NÁLADA*chorobně zvýšená pohotovost k podrážděnosti, ke zlobným afektům, a to i na podružné, zcela indiferentní podněty; nepřívětivost, bojovné až útočné reakce vůči okolí, předpokládání špatných úmyslů u druhých lidí, netrpělivost, zvýšená vztahovačnost
REZORPCE*vstřebávání
REZULTÁT*výsledek
RHINOLALIE*huhňavost, patologicky nosová výslovnost, nadbytek nebo nedostatek nosové rezonance
RHOTACISMUS*porucha výslovnosti hlásky "r", druh dyslalie
RIGIDNÍ*ztuhlý, strnulý
RIGOR MORTIS*posmrtné ztuhnutí svalstva
RIGORÓZNÍ*přísný, nekompromisní, důsledný
RINITIDA*rýma, zánět nosní sliznice
RITUÁL*obřad
RITUS*obřad
ROBORANS*posilující prostředek
RODOPSIN*zrakový purpur, pigment tyčinek v oku
ROLE*soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice (je to očekávaný způsob chování člověka v určité pozici)
ROLOVÉ CHOVÁNÍ činnost jednotlivce, které je v souladu s očekáváním skupiny
ROMBERGŮV POSTOJ ukazatel poruchy rovnováhy a svalové koordinace při stoji na jedné noze se zavřenýma očima
ROMISTIKA obor zabývající se studiem romského etika
RONCHOPATIE chrápání
ROSACEA růžovka, zánětlivé onemocnění kůže obličeje
ROTACISMUS vadná výslovnost hlásky ,, r"
ROTACISMUS BOHEMICUS porušená výslovnost hlásky ,,ř"
ROZBÍHAVOST V MYŠLENÍ řeč se skládá z jednotlivých vět nebo jejich roztříštěných útržků, které nemají obsahovou spojitost a nevytvářejí logicky spjaté struktury myšlenek; emotivní doprovod dílčích myšlenek či jejich úryvků je nepřiléhavý
ROZHODOVÁNÍ výběr motivů a volba způsobů a prostředků k dosažení cíle. Výsledkem procesu rozhodování je rozhodnutí.
ROZUM úroveň správnosti myšlení a chápání, poznávací (kognitivní) oblast psychiky a osobnosti člověka
ROZVODOVÁ TERAPIE druh párové či rodinné léčby, jejímž cílem je kultivované zvládnutí rozvodu dospělými a alespoň částečná ochrana dětí před zápornými vlivy rozvodové situace
ROZVOJ OSOBNOSTI prioritní úkol školního vzdělávání(podle osobnostně rozvíjejícího modelu výchovy a vzdělávání)
RUBEOLA zarděnky
RUCTUS říhání
RUDIMENTÁRNÍ neúplně vyvinutý
RUFFINIHO TĚLÍSKA receptory pro počitky tepla
RUINAČNÍ BLUD chorobné přesvědčení o ztrátě všech ekonomických prostředků nutných k zachování vlastní existence a existence rodiny v budoucnosti
RUPTURA roztržení
RUTINNÍ zavedený, běžně užívaný

Ř

ŘEČ slovní myšlení a slovní sdělování myšlenek. Ve vnitřní řeči člověk sděluje myšlenku sobě samému. Ve vnější řeči člověk sděluje myšlenky druhým lidem, a to buď mluveným slovem nebo slovem psaným.
ŘEČ AUTONOMNÍ vlastní jazyk, který si jedinec vytváří; idiolalie
ŘEČNIŠTĚ A TRÉMA zvýšené stupínky (katedry), obvykle mírní trému řečníků (učitelů); kdo má oči výše než jeho partner v komunikaci, u toho se obvykle snižuje tréma
ŘEŠENÍ PROBLÉMU hledání metody (cesty) k vyřešení nějaké úlohy, otázky