Psychomotorická instabilita, LMD, ADD, ADHD a NVLD

29. listopadu 2008 v 13:35 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Chování je zrcadlo, ve kterém každý ukazuje svou podobu
(J.W. Goethe).

Psychomotorická instabilita je závada či porucha pozornosti často spojená s hyperaktivitou (pohybovým neklidem). Může být podmíněna buď psychogenně, nebo lehkou mozkovou dysfunkcí, geneticky, organicky nebo neuroticky či deprivační reakcí, nebo může být pouze projevem živého temperamentu.

Pokud jde o poruchu, má často negativní vliv na školní prospěch, pracovní výkon i sociální vztahy, a to nejen u dětí, ale i u dospělých.

Původní názor Karla Macka, pediatra z bývalého Sociodiagnostického ústavu v Praze preferoval organickou příčinu psychomotorické instability. Proto se u nás v šedesátých letech minulého století hovořilo o LDE - lehké dětské encefalopatii, později o LMD - lehké mozkové dysfunkci.
V USA v přibližně stejnou dobu jako u nás LDE popsali syndrom cerebrální dysfunkce.
Nyní se tyto potíže nazývají ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou nebo jen ADD (Attention Deficit Disorder) - porucha pozornosti bez hyperaktivity.
Může mít jak trvalejší, tak jen situační, dočasný ráz - je-li podmíněna pouze psychogenně. Toto postižení nemusí mít samo o sobě žádné důsledky pro tělesné zdraví, často se však promítá do duševního vývoje, a tedy i chování dítěte a je pak zdrojem řady výchovných a výukových komplikací.
Mezi typické příznaky psychomotorické instability patří např. to, že :
- dítě je velmi živé a pohyblivé až neklidné, hyperaktivní;
- má vysokou míru neuspořádaných a unáhlených aktivit;
- cítí v sobě vnitřní neklid, nedovede klidně sedět, vrtí se, vybíhá z místa;
- často mění náladu bez zjevné příčiny;
- rádo běhá venku, hraje s oblibou pohybové hry;
- už v kojeneckém věku bylo nápadně živé;
- mluví bez vyzvání, skáče druhým do hovoru;
- nepozorně a netrpělivě poslouchá instrukce;
- jedná zbrkle, bez rozmyšlení;
- nedokáže uspokojivě spolupracovat;
- pohybuje se překotně, naráží do předmětů, padá;
- je impulzivní a emočně dráždivé;
- udělá chybu, protože si věc předem nerozmyslí;
- má percepční vady;
- nevydrží dlouho u jedné hry (činnosti, práce);
- má velké problémy při samostatné práci naročné na soustředění pozornosti;
- nedovede se ovládnout (přes napomenutí);
- je nepozorné, stále je něco rozptyluje;
- má závady a poruchy (deficit) pozornosti;
- neumí si uspořádat pracovní místo, neudrží pořádek;
- nedovede se soustředit na detaily, pracuje ledabyle, s častými chybami;
- stále se zabývá vedlejšími věcmi;
- často si s něčím hraje;
- potřebuje stále někoho kolem sebe;
- nedovede adekvátně věku řešit nové situace;
- brzy se unaví;
- chodí často na toaletu;
- mezi dětmi je divoké, pokouší je;
- s dětmi mívá spory;
- pláče bez zjevné příčiny;
- je méně obratné v tělocviku;
- má poruchy prostorové orientace;
- má potíže v psaní a kreslení;
- má vady řeči;
- nápadně se střídají dny, kdy se mu vše daří, a dny, kdy je nezvladatelné a má samý neúspěch;
- nedovede se soustředit na vyučování;
- vykřikuje během vyučování;
- chová se bez náležitého odstupu;
- při výuce se zabývá vedlejšími činnostmi;
- dopouští se drobných kázeňských přestupků;
- ztrácí nebo nemůže najít potřebné školní pomůcky i osobní věci;
- mívá často drobné i větší úrazy.

V České republice se monograficky psychomotorickou instabilitou zabýval profesor Zdeněk Matějček (1922 - 2005), který ji popsal jako LMD (lehkou mozkovou dysfunkci).

Lehká mozková dysfunkce se projevuje obdobnými příznaky jako psychomotorická instabilita:

Nápadně nerovnoměrný vývoj.
V některých složkách je dítě zcela normálně nebo i nadprůměrně vyspělé (nejčastěji v praktické orientaci a v sociálních zkušenostech), v některých je však silně opožděno (většinou v jemné motorice, v práci na názorovém podkladě, někdy i v řeči).
Zvýšená pohyblivost až neklid, hyperaktivita.
Dítě nevydrží chvilku v klidu a jeho dráždivost se zvyšuje obvykle při každé větší zátěži: při práci na úkolech, v poslední vyučovací hodině, v odpoledních hodinách v družině apod. Někdy má tento neklid formu předvádění se, šaškování, někdy dokonce i formu rušivých provokací. Dítě chce být často někde jinde, než právě je.
Poruchy pozornosti, nesoustředěnost, těkavost.
Dítě v pravém slova smyslu musí dávat pozor na všechno, co se děje v okolí, a je takřka bezmocné proti vedlejším rušivým podnětům.
Impulzivita, překotnost reakcí.
Dítě reaguje na všechny podněty z okolí bez rozmyslu, zbrkle, bez zábran, velmi málo se dokáže samo ovládat. Na obrázku např. zachytí jen určitou jednotlivost a smysl děje mu unikne, reaguje na jednotlivá slova, a ne na smysl otázky, jestliže něco ví, vykřikne odpověď, jestliže něco zajímavého zahlédne, vstane a běží se podívat apod.
Nápadné výkyvy nálad a duševní výkonnosti.
Bývají období, kdy pro neklid a dráždivost i zvýšenou agresivitu nelze takové dítě dobře zvládnout, jindy naopak dovede být poměrně klidné a pozorné. Typické je, že jednou z téhož předmětu umí na jedničku a podruhé zcela selhává.
Tělesná neobratnost.
Kontrastuje často s živostí. Projeví se obvykle při tělocviku nebo při hrách a bývá pro postižené dítě často zdrojem pocitů méněcennosti. Zvláště nápadné bývají obtíže v jemné motorice. Dítě nejenže se těžko učí psát a píše neúhledně, ale grafická stránka písemného projevu odčerpává obvykle tolik pozornosti, že se nestačí kontrolovat a dopouští se mnoha pravopisných chyb.
Dílčí nedostatky v nadání.
Nerovnoměrnost vývoje těchto dětí se častěji než u dětí nepostižených projevuje i v oblasti rozumového nadání. To znamená, že úroveň některých jejich intelektových funkcí nápadně zaostává za úrovní ostatních rozumových schopností. Tyto dílčí nedostatky (často ve spojení s motorickou neobratností) jsou školsky významné tím, že v některých svých formách mívají často za následek - a to nejen u dětí podprůměrných, ale i u dětí celkově průměrných, a dokonce i nadprůměrně nadaných - dílčí nedostatky ve školních výkonech: nápadné obtíže v psaní (dysortografie), čtení (dyslexie) často pak v obojím najednou, vzácně i v počtech (dyskalkulie). Kresba bývá často nápadně nízké úrovně (dyspinxie).
Kromě nepříznivých důsledků, které mají tyto nerovnoměrnosti v nadání na výsledky v odpovídajících školních předmětech, je jejich nebezpečí i v tom, že mohou zhoršovat celkový dojem, kterým žák na učitele působí (negativní "haló efekt," působící pak při hodnocení ostatních školních výkonů). Pozor však - ne každé špatné psaní, čtení atd. je důsledkem výše uvedených příčin. Dílčí nedostatky v nadání a je doprovázející parciální obtíže výukové lze zjistit podrobným psychologickým vyšetřením.
Nutno si ovšem uvědomit, že uvedený výčet obtíží dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí je pouze základní a letmý. Vyskytují se i lehčí formy, málo i zcela odlišné (např. u jiného, méně častého typu lehké mozkové dysfunkce je v popředí spíše pomalost, pasivita, neprůbojnost). Přitom jde vždy o tzv. prvotní vývojové zvláštnosti, které ve své podstatě nejsou důsledkem závad ve výchově a nemůže za ně tedy nejen dítě, ale ani jeho rodina. Není však samozřejmě pochyb o tom, že nevhodné vedení dítěte v rodině (totéž platí i pro výchovný a výukový přístup ve škole) může uvedené zvláštnosti výrazně zhoršovat, popřípadě vést k nástavbovým poruchám chování, nebo i ke vzniku a vývoji neurotických poruch.
Školní výkony dítěte s lehkou mozkovou dysfunkcí (bez ohledu na celkovou úroveň jeho nadání) jsou tedy jeho zvláštnostmi nepříznivě ovlivněny a ztěžují i jeho celkové školní přizpůsobení. V důsledku své poruchy žije dítě ve zvláštních podmínkách; chceme-li mu nějak pomoci, musíme je především objektivně a realisticky pochopit a za odborného vedení upravit jeho životní a pracovní podmínky tak, aby se v nich mohlo chovat, pokud možno, "normálně" a dosahovat podle svých schopností přiměřené pracovní výkonnosti. Tato zvýšená péče není žádnou nespravedlností vůči spolužákům dítěte. Naopak! Nespravedlivé je zde úplné rovnostářství, neboť vnitřní (psychické) podmínky, za kterých se vyvíjí dítě postižené, jsou mnohem těžší než podmínky, ve kterých vyrůstá dítě zcela normální. Tresty, výčitky, posměšky a vynucené sliby zde nepomohou, neboť náprava není jen věcí vůle dítěte, ale věcí taktického výchovného postupu, realizovaného za odborného vedení. Bylo by chybou vypořádat se s problematikou takového dítěte tak, že je necháme prostě opakovat třídu. Každý učitel by si měl dát osobní závazek - usilovat (v součinnosti s rodiči a odbornou institucí) o udržení takového dítěte ve třídě (samozřejmě vyjma těch závažných případů, kdy je třeba dítě navrhnout k přeřazení do specializované třídy pro děti s LMD nebo do třídy pro děti dyslektické).
K usnadnění tohoto náročného úkolu zde uvádíme několik zásad, které se při školní práci s takto postiženými dětmi podle českého psychologa a vysokoškolského učitele Zdeňka Matějčka osvědčují:
Je třeba mít pochopení pro ty zvláštnosti, které jsou ve své podstatě příznaky drobného mozkového poškození a vést dítě k tomu, aby se s nimi naučilo co nejlépe zacházet.
Nejlepší zbraní v rukou vychovatele je zde trpělivost (v doslovném významu tohoto slova), klid a optimistický výhled do budoucna. Je vysoce škodlivé, zaujme-li vychovatel předem - bez znalosti podstaty věci - k dítěti negativní postoje, které pak není chopen změnit.
Je třeba nešetřit příliš povzbuzením, pochvalou, oceněním, a to nejen za dobré výsledky, ale především za dobrou snahu! Dítě musí poznat, že mu učitel rozumí a že na jeho pomoc může spoléhat.
Nedopustit, aby se dítě naučilo něčemu špatně! Na tom, co si jednou osvojilo, totiž velmi silně ulpívá a těžko si osvojuje nový pracovní postup.
Málo a často! Těmto dětem vyhovuje spíše učení "nárazového typu" než soustavné zatěžování pozornosti. I při školní práci je třeba jim dovolit častější přestávky k odpočinku (asi tak po 20 - 30 minutách), úkoly rychleji střídat a využívat různých příležitostí k procvičování a opakování látky.
Odpočinkem je pohybové uvolnění!
Nenutíme dítě do úplného klidu, dovolíme mu popřípadě při práci klečet nebo stát či jinak měnit polohu.
Umístíme je ve třídě ovšem tak, aby nerušilo ostatní děti (totéž platí i pro jeho chování o přestávkách, nenutíme je, aby v těchto mezidobích sedělo klidně v lavici).
Pracujeme s ním, pokud možno, za maximálního soustředění!
Při písemných pracích je dobře, když učitel u dítěte stojí nebo je má aspoň dobře v dohledu (pro tento účel je možno např. dítě přesadit na potřebnou dobu do první lavice).
V přítomnosti učitele má dítě cítit účastnou sympatii a podporu před zabíháním a zbytečnými chybami, ke kterým je vede jeho překotnost a nedostatek sebekontroly.
Zkoušení a práce, které mají vliv na klasifikaci, by se měly dít jen za dobrého soustředění a dobré spolupráce dítěte, a to jen v první polovině vyučovací doby a na počátku jednotlivých vyučovacích hodin. Podle možností bývá někdy vhodné provést takovou zkoušku i individuálně.
Je nutno vyloučit všechny vedlejší rušivé podněty! Dítě má sedět samo nebo jen s velmi klidným spolužákem. V jeho zorném poli nemá být nic, co by je mohlo rozptylovat, a v jeho dosahu nic, s čím by si mohlo hrát.
Je třeba využít maximálně zájmu dítěte! Zájem silně povzbuzuje pozornost, která bývá nejslabším místem těchto dětí. Doporučujeme vyjít vstříc jejich osobních zájmům i v učebním programu, a protože nelze všechny tyto děti umístit do specializovaných tříd, tedy někdy i za hranice osnov. Doporučujeme rovněž seznamovat se s příslušnými speciálními učebními pomůckami a speciálními učebními postupy.
Je třeba nepřipustit, aby vznikal pocit méněcennosti při stále opakovaných neúspěších v soutěži s jinými dětmi, ani pocit výjimečnosti při zvláštním vedení, které mu učitel poskytuje.
Jeho výkony hodnotit spravedlivě! To znamená s ohledem na jeho možnosti, a nikoliv s ohledem na běžnou normu stanovenou pro zcela zdravé děti. Zvláště grafické projevy je třeba hodnotit shovívavě. I školní klasifikace má v těchto případech léčebný smysl. Pozor na vady čtení a psaní - nemusí být vždy důsledkem prostého celkového nedostatku rozumového nadání.
Při vedení těchto dětí ve škole je nutná úzká a pravidelná spolupráce učitele s rodiči! Snažte se je vést k realistickému chápání dítěte - především k uvědomění, že zde nejde o prosté závady chování, jejichž podstata tkví jednoduše ve výchovných nedostatcích v rodině či ve škole. Doporučujeme projednávat s nimi některá výchovná opatření, vést je k větší vyrovnanosti a neposilovat v nich zbytečnými výtkami případné (často nevědomé) pocity viny, které pak nakonec vedou k výchovně negativnímu postoji vůči dítěti (odmítavému či ambivalentnímu), nebo naopak k postoji příliš ochranářskému.
Důležitý je kontakt s příslušnou odbornou poradenskou institucí! Doporučujeme konzultovat s ní závažné problémy a otázky, které při vedení dítěte vyvstávají, např. závažná kázeňská opatření, klasifikaci v případě dílčích nedostatků v nadání, později volbu povolání.
Práce s těmito dětmi není nijak snadná, ale tam, kde škola a rodina podle výše uvedených zásad a při odborném vedení úzce spolupracují, se většinou podaří obtíže postupně odstranit nebo alespoň zmírnit natolik, že již nebrání normálnímu vzdělávacímu procesu. A to je jistě největší pomoc, kterou mohou školští pracovníci dětem poskytnout.
Za určitých okolností lze psychomotorickou instabilitu označit podle Mezinárodní klasifikace nemocí(10. revize) za hyperkinetickou poruchu - F 90, která může být specifická pro domov nebo pro školní třídu.
Podmínkou je, že kombinace vybraných příznaků musí přetrvávat nejméně šest měsíců a jsou takového stupně, že jsou maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte. Porucha se objevuje před sedmým rokem věku, ne později.
Často se místo psychomotorické instability nebo LMD používá diagnóza ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder. - Nedostatek pozornosti s hyperaktivitou.
Monograficky se problematikou dětí s nedostatkem pozornosti a hyperaktivitou zabýval např. Gordon Serfontain (1999), dětský neurolog v dětské nemocnici v Sydney. Uvedl, že zmíněné poruchy se vyskytují až u 20% chlapecké a 8% dívčí populace.
Mezi vážnější poruchy chování a emocí (než jsou dificility) se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci patří:
hyperkinetická porucha, které patří mezi poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství (hyperkinetická porucha se objevují před 7. rokem věku, ne později). Projevují se výraznou nepozorností, hyperaktivitou a neklidem, přičemž tyto způsoby chování jsou pervazivní (všepronikající) ve všech situacích, jsou trvalé a nejsou způsobeny jinými poruchami, jako je např. autismus nebo afektivní poruchy.
Pokud jde o nepozornost, musí alespoň šest z následujících příznaků přetrvávat nejméně 6 měsíců a jsou takového stupně, který je maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte:
není schopno věnovat plnou pozornost detailům bevo dělá chyby z nepozornosti ve školních úlohách, při práci nebo jiných aktivitách;
často není schopno udržet pozornost při úkolech nebo hře;
často se zdá, že neposlouchá, co se mu říká;
často není schopno sledovat instrukce nebo dokončit školní úlohu, běžné pracovní povinnosti nebo úkoly na pracovišti (nikoliv pro opoziční chování nebo neschopnost pochopit instrukce); často má potiže s organizováním úkolů a aktivit; často se vyhýbá úkolům, kterí vyžadují volní úsilí nebo je má velice nerado;
často ztrácí věci, které potřebuje pro určité úukoly nebo aktivity, jako jsou např. školní potřeby, tužky, knihy, hračky nebo nářadí;
dá se rozptýlit vnějšími podněty;
je často během denních aktivit zapomnětlivé.
Pokud jde o hyperaktivitu musí přetrvávat nejméně šest měsíců alespoň tři z následujících příznaků, a jsou takového stupně, který je maladaptivní a v rozporu s úrovní vývoje dítěte:
často neklidně pohybuje rukama nebo nohama, nebo se vrtí na židli;
vstává ze židle ve třídě nebo v jiných situacích, kde se očekává, že bude sedět;
často nadměrně pobíhá nebo si stoupá v situacích, kdy je to nevhodné (u adolescentů nebo dospělých mohou být přítomny pocity neklidu);
často je při hraní nadměrně hlučné nebo má potíže zabývat se ve volném čase tichou činností; trvale projevuje příliš vysokou motorickou aktivitu, která se podstatně nepřizpůsobuje sociálnímu kontextu nebo společenským požadavkům.
Pokud jde o impulzivitu, alespoň jeden z níže uvedených příznaků přetrvává nejméně po dobu šesti měsíců, a to do takové míry, která je v rozporu s vývojovou úrovní dítěte:
často vyhrkne odpovědi na otázky, které ještě nebyly dokončeny;
často není schopno čekat ve frontě nebo čekat, až na něho přijde řada ve hře nebo ve skupinových situacích;
často přerušuje nebo se vnucuje jiným lidem (např. skáče do řeči při konverzaci jiných nebo se plete jiným do hry);
často příliš mluví bez ohledu na sociální zábrany.
Pokud jde o pervazivitu, musí být kriteria splněna ve více než jedné situaci, např. kombinace nepozornosti a hyperaktivity by měla bý přítomn jak doma, tak i ve škole, nebo jak e škole, tak i jinde, kde je dítě sledováno, např. na klinice, v ambulanci či poradně.
S psychomotorickou instabilitou souvisí NLD syndrom, resp. NVLD syndrom (Nonverbal Learning Disability)
Jde o psychonervový syndrom projevující se potížemi, závadami či poruchami (dysabilitou) v neslovním učení.
•Patří sem např. potíže v motorice, nemotornost, potíže v grafomotorice, dysgrafie, potíže ve vizuální paměti, ve vnímání prostoru, obtíže ve vizuálně prostorové orientaci a organizaci, potíže v matematice, potíže v nonverbální sociální komunikaci a interakci.
•Osoby s tímto syndromem přitom mívají velmi dobré slovní vyjadřování, bývají výřečné, mají velmi dobrou slovní paměť, jsou pracovité, cílevědomé, vytrvalé.


Odborná diagnostika psychomotorické instability, LMD, ADD, ADHD a NVLD.
Opírá zejména o pozorování v průběhu vyšetřování i o dlouhodobé pozorování (rodiči, učiteli, zájmovými institucemi), rozhovor s dítětem, jeho rodiči a učiteli, dotazníky, kresby (obkreslování, kresba lidské postavy), diagnostiku mentální úrovně, diagnostickou metodu ,,číselný čtverec" a o anamnestické údaje. Arzenál psychgologickýh diagnostických metod se stále rozzšiřuje. Je však nutno zdůraznit, že výsledky získané jednotlivými metodami musí vyhodnotit kvalifikovaný psycholog, mají-li být cenné pro stanovení odborné diagnózy.
Při pozorování a popisu chování při vyšetření by se mělo respektovat např. tato kriteria:
průběh adaptace na vyšetření, kvalita a kvantita výkonnosti, spontaneita, osobní tempo, koncentrativnost a distributivnost pozornosti, motorické zvláštnosti, sebedůvěra, celkový dojem, nápadnosti tělesného vzezření a vzhledu, stav smyslů a řeči.

Terapie a reedukace je zaměřena zejména na odstraňování nevhodných výchovných postupů a podmínek v rodině a ve škole a na sebevýchovu dítěte. Často je nutná spolupráce s psychiatry a farmakoterapeutické působení na dítě. Stále více je využívána týmová práce odborníků (např. psychiatr, neurolog. psycholog, speciální pedagog).


Doporučená literatura:
Kohoutek, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Brentdit Brentdit | E-mail | Web | 22. února 2017 v 14:58 | Reagovat

Это очень интересно, спасибо вам за информацию.
_______________________________________________
<a href=http://ellemarket.com/papillock-plus.html>бальзам papillock plus</a>

2 CharlesKep CharlesKep | E-mail | Web | 31. března 2017 v 5:18 | Reagovat

Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на <a href=http://ladysarafan.ru>ladysarafan.ru</a>

3 MichaelPuddy MichaelPuddy | E-mail | Web | 1. dubna 2017 v 20:14 | Reagovat

Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на <a href=http://dettka.com>dettka.com</a>

4 EnriqueAcarl EnriqueAcarl | E-mail | Web | 8. dubna 2017 v 11:55 | Reagovat

Привет!  Класный у вас сайт
Нашел прикольные сервера cs 1.6 на этом сайте: http://serveracss.net/ :
<a href=http://serveracss.net/game/cs> серверы кс 1 6 fy </a>
<a href=http://serveracss.net/game/csgo> как включить сервер в кс го </a>
<b> раскрутка сервера css </b> http://serveracss.net/game/source
http://serveracss.net/server_info/91.211.118.19:27020/

5 Gregorycet Gregorycet | E-mail | Web | 14. dubna 2017 v 16:50 | Reagovat

Регистрация доменов <a href=https://2dm.prohoster.info>регистрация доменов</a>
<a href=https://2dm.prohoster.info>зарегистрировать домен</a>
<a href=https://2dm.prohoster.info>домены недорого</a>
<a href=https://2dm.prohoster.info>регистрация доменного имени</a>
<a href=https://2dm.prohoster.info>купить домен</a>
  - представляет собой занесение информации о домене и его администраторе в центральную базу данных с целью обеспечения уникальности использования домена, а также получения прав для администрирование домена администратором. Детище пропорционально регистрации домена считается оказанной с момента занесения информации в базу данных. Регистрация домена действует в выступка одного возраст, считая с момента регистрации домена.

6 JamesGlach JamesGlach | E-mail | Web | 18. dubna 2017 v 16:27 | Reagovat

Абузоустойчивый VPS <a href=https://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps>vps сервер для форекс</a> (англ. Shit Underhanded Server) - виртуальный выделенный сервер, что схож с выделенным сервером, всего намного дешевле и размещён воеже серверах в оффшорных зонах. Чтобы одном выделенном сервере создаётся скольконибудь VPS-серверов с нужными клиенту параметрами, такими словно объём оперативной памяти (COMPRESS), живость процессора и т.д.
VPS требуется тем, кому уже не <a href=https://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps>vps сервер для форекс</a> хватает ресурсов виртуального хостинга либо кому требуется установка специализированного ПРИМЕНИТЕЛЬНО иначе гарантированная высокая мощность.

7 ManuelDaG ManuelDaG | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 0:54 | Reagovat

Конструктор сайтов – это профильный <a href=https://prohoster.info/hosting/constructor>конструктор сайтов на русском</a> онлайн сервис, позволяющий
творить и слагать веб-страницы в целостную структуру –
сайт и ворочать им, не обладая специальными техническими
знаниями. Файлы <a href=https://prohoster.info/hosting/constructor>конструктор сайтов на русском</a> созданного сайта размещены в облачном
устройство – хостинге, стабильность и безопасность работы
которого поддерживается командой администраторов ресурса.

8 Victorcix Victorcix | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 18:43 | Reagovat

Обычно хостинг <a href=https://prohoster.info/hosting/unlim-khosting>купить хостинг</a> входит в купон кстати обслуживанию сайта и подразумевает точно минимум услугу размещения файлов сайта дабы сервере, для котором запущено КСТАТИ, необходимое воеже <a href=https://prohoster.info/hosting/unlim-khosting>купить хостинг</a> обработки запросов к этим файлам (веб-сервер). Вроде приговор, в обслуживание уже входит предоставление места чтобы почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища для нарочито выделенном файл-сервере и т. п., а также сотрудничество функционирования соответствующих сервисов.

9 Victorcooli Victorcooli | E-mail | Web | 4. května 2017 v 6:21 | Reagovat

Привет всем участникам!  Класный у вас сайт!
Нашёл прикольный сериальчик:
<a href=http://www.misfits.su/otbrosi-misfits-season-2/> сериал отбросы сезон 2 </a>
<b> сериал отбросы смотреть онлайн бесплатно </b> http://www.misfits.su/serial-online/
<b> сериал misfits все сезоны смотреть онлайн бесплатно </b> http://www.misfits.su/serial-online/
И тут:
<b> сериал отбросы все сезоны смотреть онлайн <a href=http://www.misfits.su/>http://www.misfits.su/</a>
Ещё тут много интересного:
http://www.misfits.su/kritika-seriala-misfits-otbrosy-neudachniki/pozitifff-—-on/vse-stranitsy.html
<a href=http://www.misfits.su/otbrosi-photo-galleries/album-for-download/otbrosydlds201118-1755.html> Галерея - otbrosy_dlds2011_18 - Фотоальбом для загрузок </a>
http://www.misfits.su/otbrosi-photo-galleries/simon-iwan-rheon/iwan-rheon13-209.html <b> Галерея - Iwan Rheon_13 - Саймон (Iwan Rheon) </b>
http://www.misfits.su/kritika-seriala-misfits-otbrosy-neudachniki/pozitifff-—-on.html <b> ПозитиФФФ — ON! </b>

10 CurtisNIB CurtisNIB | E-mail | Web | 14. května 2017 v 0:24 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://logwoman.ru/>logwoman.ru</a>

11 Evropamalay Evropamalay | E-mail | Web | 30. května 2017 v 18:21 | Reagovat

Агентство зарубежной недвижимости «<a href=http://evroappart.ru>Евроаппарт</a>» предлагает продажу и аренду недвижимости в Европе: виллы, шале или апартаменты. Наши предложения охватывают Францию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Италию, Португалию, Испанию, Кипр, Грецию, а также другие европейские страны. На нашем сайте вы найдете самые разные объекты по цене и местоположению. В форме поиска вы можете выбрать интересующую вас местность, тип недвижимости, площадь и ценовой диапазон. В нашей онлайн-базе представлены как коммерческая недвижимость для инвестиционных вложений, так и виллы для развлечения и отдыха в самых живописных уголках Европы. База даёт возможность онлайн-бронирования недвижимости. Если вы не нашли в базе нужного вам объекта — свяжитесь с нами, мы обязательно найдем подходящий вам объект, по вашей заявке.

12 ScottyMok ScottyMok | E-mail | Web | 1. června 2017 v 4:14 | Reagovat

<a href="http://canadianpharmacy24.org/ambien/q.php?q=buy-cheap-ambien-no-prescription-get-an-online-prescriptions">Buy cheap ambien no prescription get an online prescriptions</a>  Choose ambien Online - Low-cost ambien No Rx. Purchase ambien Over night Delivery service. With regard to Shop for Ambien At this moment Please Simply click here!!! shop for ambien via the internet 10mg.

13 Hectorancep Hectorancep | E-mail | Web | 11. června 2017 v 14:02 | Reagovat

Как заработать в интернете уже сегодня

Ребят, хватит сидеть без денег!)
Я был простым бедным студентом, а теперь рублю 15-17 тысяч рублей каждый день вот здесь: <a href=http://7binaryoptions.net/kak-torgovat-i-zarabatyvat-v-binomo.html>Как заработать в интернете</a> (обучающая статья)
Это РАБОТАЕТ! Проверено. Всем удачи!

<img>http://7binaryoptions.net/uploads/posts/2017-01/binary_options_money2.jpg</img>

Заработок в интернете от 15000 рублей в день тут <a href=http://7binaryoptions.net/kak-torgovat-i-zarabatyvat-v-binomo.html>Как заработать в интернете</a> (обучающая статья)

Вот ещё статьи вам помогут начать получать доход в интернете:
<b> Binary options robot </b> http://7binaryoptions.net/robot.html
<b> Как заработать на бинарных опционах </b> http://7binaryoptions.net/kak-zarabotat-na-binarnyh-opcionah.html
<a href=http://7binaryoptions.net/uploads/otzivi/zarabotok-v-internete-sozdanie-saytov.htm> Заработок в интернете создание сайтов </a>
http://7binaryoptions.net/uploads/otzivi/binarnie-optsioni-iq-option.htm <b> Бинарные опционы iq option </b>
<a href=http://7binaryoptions.net/uploads/otzivi/realnie-sayti-dlya-zarabotka-v-internete-otzivi.htm> Реальные сайты для заработка в интернете отзывы </a>
http://7binaryoptions.net/uploads/otzivi/realnie-sposobi-zarabotka-v-internete-bez-vlozheniy.htm <b> Реальные способы заработка в интернете без вложений </b>
http://7binaryoptions.net/uploads/otzivi/top-luchshih-brokerov-binarnih-optsionov-2.htm
А тут на английском:
http://7binaryoptions.net/uploads/reviews/make-money-on-internet.htm
http://7binaryoptions.net/uploads/reviews/earn-money-online-legit.htm <b> earn money online legit </b>
<a href=http://7binaryoptions.net/uploads/reviews/passive-income-ideas.htm> passive income ideas </a>

14 Timothyved Timothyved | E-mail | Web | 13. června 2017 v 17:34 | Reagovat

<a href=http://www.gigart.de/>Imagefilm Dresden</a>

15 AndreCit AndreCit | E-mail | Web | 18. června 2017 v 15:33 | Reagovat

Новая информация о медицине <a href=http://griskomed.ru/>griskomed.ru</a>

16 CharlesMouff CharlesMouff | E-mail | Web | 22. června 2017 v 13:57 | Reagovat

Последние новости  Армении здесь <a href=http://lratvakan.com/>lratvakan.com</a>

17 Semens35 Semens35 | E-mail | Web | 9. července 2017 v 19:01 | Reagovat

Праздники и дни рождения, которые мы отмечаем, обычно не проходят без цветов. Они оставляют красочные воспоминания о каждой дате. У каждого человека имеется цветок, ему он отдаёт предпочтение из общего разнообразия. В нашем большом цветочном ассортименте можно найти цветы на любой вкус.
Если вы не уверены в цветочных предпочтениях человека, которому приобретаете цветы, можете остановиться на красивых букетах. Наши букеты сделаны профессиональными флористами. Букет из алых роз, нежных орхидей, прекрасных хризантем и других, поражающих своей красотой цветов, будет чудесным презентом, как даме, так и джентльмену.  Если вы хотите доставить радость женщине, то купите к букетунапример мягкую игрушку. Данный сюрприз будет по душе каждой представительнице слабого пола.
Розы считаются самыми покупаемыми представителями флоры. Даря эти цветы, вы конечно же угодите любому человеку. Эти красивые цветы излучают неповторимый аромат, который может радовать длительное время. У нас на складе имеется огромный выбор сортов роз различной высоты и цветовой гаммы.

<a href=http://sale-flowers.org/>цветы 24</a>

На вопросы касающиеся подбора букета или создания его по своему заказу могут ответить наши флористы.
КУПОН СКИДКИ: FORUM

18 RobertPak RobertPak | E-mail | Web | 13. července 2017 v 10:58 | Reagovat

<a href=http://zovirax.mobi/order-zovirax-cream>order zovirax cream</a>
During the controlled epilepsy trials in patients older than 12 years of age receiving doses of NEURONTIN up to 1800 mg daily, somnolence, dizziness, and ataxia were reported at a greater rate in patients receiving NEURONTIN compared to placebo: i. In these trials somnolence, ataxia and fatigue were common adverse reactions leading to discontinuation of NEURONTIN in patients older than 12 years of age, with 1. During the controlled trials in patients with post-herpetic neuralgia, somnolence and dizziness were reported at a greater rate compared to placebo in patients receiving NEURONTIN, in dosages up to 3600 mg per day: i. <a href="http://zovirax.mobi/cheap-zovirax-cream">cheap zovirax cream</a>

http://zovirax.mobi/zovirax-200mg-dosage http://zovirax.mobi/buy-generic-acyclovir-online
<a href=http://zovirax.mobi/buy-zovirax-cream>buy zovirax cream</a>

19 Timothytut Timothytut | E-mail | Web | 15. července 2017 v 20:28 | Reagovat

Лутчшие тренажеры от производителя, у  нас вы можете приобрести  все  для  фитнеаса, рыбалки , для отдыха,  все  для охоты . http://sport-stroi.ru

20 BlakeKak BlakeKak | E-mail | Web | 17. července 2017 v 10:35 | Reagovat

Whatevertype of mirrors you can find and lay your hands on, arrange themrandomly on the biggest wall of your room, or the one that facesthe door. This way, as soon as someone enters, the first thing thatthey see is a wall full of mirrors that reflects them. And youdon't have to use expensive antique mirrors. <a href=http://roomdecor.pw/room-design/design-and-decorate-a-room-online.html>design and decorate a room online</a> The type of curtain rod and hardware used also changes the look of the curtains. Ideas for decorating with wooden racks include using them to hold stylish picture frames and paintings, turning the racks into bookshelves and using them as storage units for decorative dinnerware. They may also be used for storing bathroom towels and decorative items such as plants, candles and vases. <a href="http://roomdecor.pw/living-room/gold-livingroom.html">gold livingroom</a>

http://roomdecor.pw/dorm-room/cool-dorm-room-things.html http://roomdecor.pw/bedroom/retro-themed-bedroom.html
<a href=http://roomdecor.pw/bedroom/feng-shui-colors-in-the-bedroom.html>feng shui colors in the bedroom</a>

21 EROEstistE EROEstistE | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 2:22 | Reagovat

There is no more sensitive massage procedure than thai massage. The power of massage erotic  surpasses the traditional means of fighting depression and fatigue. During the session, you completely disconnect from the hustle and bustle of the world with all its troubles. Pleasant body models  makes you forget about everything and concentrate only on having fun.

Salon of japanese massage in   Midtown invites you to enjoy the art of relaxation. Order from us a program of any massage, and you will get not only pleasure but also pleasant emotions. Unforgettable erotic adventures will remain in your memory for a long time.
We created a wonderful atmosphere in  spa center, to cause you to relax and a sense of detachment from the outside world. We strive to maintain the highest standards, so pay attention to the smallest details of the situation and take care of the impeccable cleanliness and hygiene. After you try one of our massages, you definitely want to come back here again. The most  cheerful  and playful  massage therapist  are waiting for you in  school .
Our showroom works in Brooklyn.  - <a href=https://massage-manhattan-club.com>thai massage new york</a>

22 NYCEstistE NYCEstistE | E-mail | Web | 1. září 2017 v 0:48 | Reagovat

Large number clients Desire visit in our studio in NYC and do handsome hot massage with a happy ending. We invite everyone to visit our spa and enjoy happy ending massage.
Beauties will wait for you. Homely rooms equipped with all necessary essential for complex massage.

Components, Used for happy ending spa for women massage, we prepare ourselves from Several types of oils: olive and sesame - following the ancient Ayurvedic formulas that have come down to us in the Vedic scriptures.

room happy ending for women nyc  : <a href=https://happy-ending.massage-manhattan-club.com>happy ending etiquette</a>

23 Dimonn21 Dimonn21 | E-mail | Web | 23. září 2017 v 6:23 | Reagovat

Натуральная косметика создается на основе лечебных трав, водорослей, минеральных веществ, продуктов пчеловодства и иных средств, они обладают целебными свойствами. Особое преимущество подобных средств – отсутствие химических веществ, которые могут негативно влиять на человеческий организм и часто обладают эффектом «отката», если вы откажетесь от использования то ухудшается состояние кожи.
<a href=http://2s5.ru/>http://2s5.ru/</a>

24 Micсhaeltib Micсhaeltib | E-mail | Web | 28. září 2017 v 13:58 | Reagovat

Поддержание жизни при гепатите, какие препараты обязательны к применению?софосбувир, даклатасвир  

<a href=https://h-c-v.net>софосбувир 2016</a>

25 ThellmaCessy ThellmaCessy | E-mail | Web | 5. října 2017 v 19:19 | Reagovat

Поэтому ремонт однокомнатной квартиры под ключ в Москве лучше доверить специалистам

<a href=https://rem-avangard.ru>ремонт нежилых помещений в москве</a>

<a href=https://rem-avangard.ru>ремонт квартир 2 комнаты</a>

26 CraigGeorb CraigGeorb | E-mail | Web | 13. října 2017 v 10:33 | Reagovat

Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangystin.bxox.info/

Предлагаем вам потрясающее средство для снижения веса сироп Мангустина. При помощи него реально сбросить около 15 kg за недели.

Дерево мангкут растет в Таиланде. Плоды этого растения имеют замечательные свойства. В банке содержится около 20 плодов данного удивительного растения. Плоды дерева мангкут помогают сжечь излишнею липидную ткань. А также замечательно влияют на человека в комплексе. Специфика изготовления средства, и специальная упаковка помогают сохранить все полезные свойства дерева.

Основным веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с растения мангостан, в которых содержится большое количество питательных веществ. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в огромных количествах имеется в плодах, значительно притормаживаются процессы окисления в организме. Окись дифениленкетона считается одним из наиболее сильных антиокислителей. В плодах растения мангостин вдобавок имеются разные витамины и микроэлементы. Приобрести сироп Mangoosteen можно на интернет-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

27 Richardbop Richardbop | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 3:47 | Reagovat

Truly a lot of superb advice!
canadianpharmaciesbnt.com
mexican pharmacy online medications

28 ClaudeLal ClaudeLal | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 17:34 | Reagovat

Последние новости строительства здесь <a href=http://distroy.ru/>distroy.ru</a>

29 MASSEstistE MASSEstistE | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 14:01 | Reagovat

Visitors to workshop can find many questionnaires lady of any age and nationality performing thai massage in the city Manhattan. Prices for erotic massage depends on qualification Specialist and the skills that she possesses.

We train all masseurs and therefore they are all proffessionals of their business.   Doing massage our masseurs improve their professional qualities. All  women sexy  

There is nothing better to restore strength ,  improve your health, than a quality and professional therapeutic massage or classical massage  There are many kinds in the world Massage. There is a huge choice of massage. There are many good and useful types of massage in the world.

Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Masseurs are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.

Women are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Girls perform exotic a massage that will produce a male a vivid impression.

Our room in New York.  - <a href=https://massage-manhattan-club.com/>massage oils</a>

30 EREstistE EREstistE | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 1:07 | Reagovat

We invite everyone to visit our school and enjoy exotic massage. Girls will look out for you. Comfortable rooms furnished with all necessary essential for complex massage. The power of massage body rub  surpasses the traditional means of fighting depression and fatigue. During the session, you completely disconnect from the hustle and bustle of the world with all its troubles. Pleasant body virgins  makes you forget about everything and concentrate only on having fun.

We created a wonderful atmosphere in  school , to cause you to relax and a sense of detachment from the outside world. After you try one of our massages, you definitely want to come back here again. The most  talented  and playful  virgins  are waiting for you in  Room .

Salon of erotic massage new jersey in Manhattan invites you to enjoy the art of relaxation. Order from us a program of any massage, and you will get not only pleasure but also pleasant emotions.

Visitors to workshop erotic massage price can find many questionnaires lady of any age and nationality performing sensual massage in the city Manhattan.

Women are able not only to give pleasure in this way, but also to demonstrate their other abilities to men of the stronger sex. Girls perform sensual a massage that will produce a gentleman a vivid impression.

We have a showroom in Manhattan. : <a href=https://erotic.massage-manhattan-club.com>erotic massage midtown</a>

31 Ricardogor Ricardogor | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 15:18 | Reagovat

Последние новости здесь <a href=http://mybiysk.ru/>mybiysk.ru</a>

32 Herbertvaf Herbertvaf | E-mail | Web | 26. listopadu 2017 v 10:35 | Reagovat

Последние новости андроид здесь <a href=http://hi-android.net/>hi-android.net</a>

33 MichaelLom MichaelLom | E-mail | Web | 28. listopadu 2017 v 19:47 | Reagovat

Новости медицины тут <a href=http://griskomed.ru/>griskomed.ru</a>

34 AvitoRu1vex AvitoRu1vex | E-mail | 9. prosince 2017 v 13:37 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

удалили аккаунт с авито
нью баланс авито москва
купить кроссовки нев балансе на авито
как на один номер зарегистрировать 2 аккаунта на авито
магазин аккаунтов для авито

35 CharlesRes CharlesRes | E-mail | Web | 20. prosince 2017 v 16:26 | Reagovat

Последние новости здоровья здесь <a href=http://promedonline.net/>promedonline.net</a>

36 FrankNag FrankNag | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 6:09 | Reagovat

Жизнь современной женщины соткана из тысячи мелочей. Муж, дети, дом, работа – все это уже давно мы научились нести на наших хрупких плечах с высоко поднятой головой. А так хочется иногда расслабиться и быть просто женщиной, нежной и беззащитной. Но жизнь диктует свои правила. И в первую очередь современная женщина должна быть Хозяйкой. Настоящей Хозяйкой во всем. Подробнее читайте на сайте <a href=http://xozyaika.com>xozyaika.com</a>

37 designmoth.me designmoth.me | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 2:00 | Reagovat

<a href=http://designmoth.me/?music=Life Sphere><img>http://designmoth.me/images/logo.png</img></a>   музыка для танцевального флешмоба скачать rain man krysta youngs habit t mass remix без слов скачать амурские волны аккордеон бутырка дарья скачать бесплатно mp3 i want you mp3 nick jonas    <a href=http://designmoth.me/?music=

38 RaymondAmurn RaymondAmurn | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 19:03 | Reagovat

Последние медицинские новости здесь <a href=http://yoga-altay.ru/>yoga-altay.ru</a>

39 Billyguaky Billyguaky | E-mail | Web | 1. března 2018 v 10:29 | Reagovat

Новости народной медицины здесь <a href=http://medata.org/>medata.org</a>

40 Coreyexhig Coreyexhig | E-mail | Web | Neděle v 20:01 | Reagovat

You explained this effectively.

41 PhillipTug PhillipTug | E-mail | Web | Středa v 14:21 | Reagovat

<a href=http://jamer82.0fees.us/><img>http://jamer82.0fees.us/images/9068b248538e.jpg</img></a>

my love знакомства, mine love знакомства, знакомства область бесплатно, сайт знакомств без регистрации бесплатно с фото, александр знакомства, табор знакомства бесплатная регистрация, начало знакомства, знакомства омск без, александр александров знакомства, регистрация знакомства новосибирск, сайт знакомств челябинск, секс знакомства без телефона, май лове знакомства, секс знакомства объявления, елена знакомство, знакомство с родителями фильм 2000, культура знакомства, знакомства 38, секс знакомства краснодар, знакомства поженимся, знакомства фото москва, знакомства почта, знакомства средний, женщина ищет женщину знакомства, женщины ищущие знакомства, loveeto сайт знакомств, знакомства датинг ру, знакомство ru бесплатный сайт

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama