DROGOVÉ A JINÉ ZÁVISLOSTI

29. listopadu 2008 v 14:24 | Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Neberte drogy nebo si drogy vezmou vás
(Jan Vodňanský).

DROGY jsou různé psychoaktivní látky (přírodní i syntetické, včetně léků), které jsou užívány a zneužívány ke změnám emočního stavu, nálady, vědomí a stavu bdělosti, k povzbuzování nebo tlumení duševních a tělesných funkcí a k vyvolávání mimořádných zážitků (iluzí, halucinací apod.).

Jsou buď psychostimulační (vyvolávají např. stavy euforie, zrychlují psychomotoriku), psychoinhibiční (potlačují úzkost a depresi, zpomalují motoriku) nebo dezintegrační (vyvolávají iluze a halucinace).
Patří sem alkohol, opioidy ( např. morfin, kodein, dolsin, metadon), kanabioidy (např. marihuana, hašiš), sedativa, hypnotika, kokain, kofein, halucinogeny, tabák, organická rozpouštědla a i aplikace několika látek dohromady. Jde budˇ o akutní intoxikaci nebo i o soustavné nebo periodické škodlivé užívání (o syndrom závislosti).
Často se drogy třídí na měkké a tvrdé.
Měkké drogy jsou charakterizovány jako drogy s akceptovatelným rizikem nebezpečnosti užívání pro uživatele (např. káva, tabákové výrobky, alkohol).
Tvrdé drogy jsou drogy s neakceptovatelným üčinkem nebezpečnosti užívání pro uživatele (např. kokain, pervitin, heroin, LSD).

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek se třídí na:

1. Akutní intoxikace (vyvolaná požitím alkoholu, opioidů, kanaboidů, kokainu, jiných stimulancií včetně kofeinu, halucinogenů, užitím sedativ nebo hypnotik, tabáku, organických rozpouštědel, požitím několika látek).

2. Nadužívání drog (abúzus) znamená buď nadměrné používání drog, nebo jejich užívání v nevhodnou dobu (např. v těhotenství apod.). Nadužívání drog je také takové požití drog, které nepříznivě ovlivní tělesnou i duševní činnost člověka. Je-li touha po droze vystupňována v chorobnou náruživost, mluvíme o toxikofilii či toxikománii. Světovou zdravotnickou organizací byl místo toxikománie navržen termín drogová závislost.

3. Drogovou závislost, což je specifický duševní, někdy i tělesný, stav, vyplývající ze vzájemného působení mezi organismem a drogou, charakterizovaný změnami chování a prožívání a dalšími reakcemi a jevy, které zahrnují i nutkání brát drogu stále nebo pravidelně pro její účinky na psychiku nebo někdy i proto, aby se zabránilo nepříjemným stavům. Navyknutý organismus poruchou totiž reaguje - odvykacími potížemi, abstinenčními příznaky, např.: úzkostmi (anxiozitou), strachem, zvýšeným pocením, třesem, zíváním, nespavostí, podrážděností atp.
Podle ICD-10 (MKN-10) je syndrom závislosti soubor rizikových behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, který se vyvíjí po opakovaném užití látky a který typicky zahrnuje následující projevy:
1) silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving),
2) potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky,
3) somatický odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmé z typického odvykacího syndromu pro danou látku nebo z užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky,
4) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků, původně vyvolaných nižšími dávkami (jasné příznaky lze nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, který by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance),
5) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky, nebo k zotavení z jejího účinku,
6) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků: poškození jater nadměrným pitím (depresivní stavy, vyplývající z nadměrného užívání látek) nebo toxické poškození myšlení; je třeba snažit se určit, zda pacient byl nebo mohl být vyšetřen a zda mohly být zjištěny příčiny a rozsah poškození.
Pro diagnózu závislosti je zapotřebí přítomnosti minimálně tří z uvedených kritérií během posledního roku. Syndrom závislosti může být: pro specifickou látku, pro třídu látek nebo pro širší spektrum farmakologicky odlišných psychoaktivních substancí.
Podle DSM-IV se závislost na návykových látkách popisuje jako maladaptivní model
užívání návykové látky, prokázaný výskytem minimálně tří z dále uvedených příznaků během jednoho dvanáctiměsíčního období.
1) Tolerance, projevující se jedním z následujících úkazů:
potřeba nápadně zvýšených dávek k dosažení intoxikace nebo žádaného účinku,
nápadně snížený účinek při užívání stejného množství návykové látky.
2) Příznaky z vysazení drogy, projevující se jedním z následujících úkazů:
abstinenční příznaky typické pro danou návykovou látku,
užití stejné nebo velmi podobné látky pro potlačení nebo prevenci abstinenčních příznaků.
3) Návyková látka je často užita ve větším množství, než bylo zamýšleno.
4) Je přítomna trvalá touha nebo neúspěšná snaha o snížení nebo kontrolu užívání.
5) Mnoho času je stráveno při aktivitách nutných k získání nebo užívání návykové látky nebo ke vzpamatování se z jejích účinků.
6) Důležité společenské, profesní nebo rekreační aktivity nejsou vůbec provozovány nebo jsou omezeny kvůli užívání návykové látky.
7) Užívání návykové látky nepřestává, přestože je známa existence trvalých nebo vracejících se fyzických či psychologických problémů, pravděpodobně působených nebo eskalovaných užitou návykovou látkou.
U dospívající mládeže, která chce být aktivní, v popředí dění, nějakým způsobem vyniknout, se může projevit např. závislost na psychostimulačních drogách. Tyto drogy přechodně zvyšují činorodost, podnikavost, snadnost v navazování kontaktů a zahánějí spánek. Proto jsou oblíbeny zejména u části studující mládeže.
V popředí nebezpečných nealkoholových závislostí je sniffing - čichání a inhalace těkavých látek, organických rozpouštědel, např. acetonu, éteru, chloroformu, toluenu, čikuli. U ,,čichačů" dochází k trvalým změnám mozkové struktury.
Velmi nebezpečný je také neomorfinismus, požívání opiátů a kanabismus (požívání hašiše, resp. marihuany). U hašiše a marihuany jde o narkotika (omamné jedy). Mají např. halucinogenní účinky podobné jako má např. meskalin izolovaný z kaktusu Lophophora Williamsi a LSD (diethylamid kyseliny lysergové). Halucinogenní drogy se označují jako psychodysleptika či psychedelika (látky vedoucí k,, projevení duše") a vedle halucinací a bludů vyvolávají též pseudohalucinace, kdy si je postižený klamu vědom. Ví, že iluze vjemu neodpovídá podnětu.
K vývoji psychické a somatické závislosti na droze je nutná přítomnost, eventuálně dostupnost drogy.
Při vzniku drogové závislosti hraje ovšem podstatnou roli osobnost člověka, její zralost a normalita či patologičnost jak po stránce psychické, tak i somatické.

Jakákoliv psychická insuficience (j. nedostačivost) dítěte, mladistvého i dospělého člověka, která disponuje k závadám a poruchám chování a prožívání, predisponuje, predeterminuje také k nadužívání drog všeho druhu.
Svou roli hraje nedostatečná (insuficientní) i přespříliš úzkostlivá péče rodiny. Drogová závislost je totiž často podmíněna též prostředím, a to rodinným i pracovním, a také určitou situací a příslušnými podněty.
Častým vyvolávajícím podnětem je např. nežádoucí vzor či příklad přátel, uznávaných vůdců part, a to nejenom těch závadových, filmových a televizních vzorů apod. Svoji roli hraje rovněž zvědavost a pak snaha rychle dosahovat příjemných pocitů a zážitků a zbavovat se pocitů a zážitků nepříjemných.

Jak lze nadužívání a zneužívání drog dětmi a mládeží poznat?

Za jisté příznaky se považují známky opilosti, záchvaty smíchu a pláče, stavy bezvědomí, znatelné vpichy po injekční tříkačce na těle, nálezy injekčních stříkaček a obalů od drog či přímo drog u dětí a mladistvých.

Za nejisté příznaky se považuje únava, vyčerpanost, nevolnost až zvracení, lesklé či zarudlé oči, nošení brýlí s barevnými skly aj. Také náhlá změna chování (podrážděnost, pokles předchozích zájmů a koníčků, nápadnost v oblékání, účesu a zevnějšku vůbec, stavy nápadného neklidu, poruchy pozornosti apod.), zejména ve spojení se zhoršením prospěchu ve škole může signalizovat drogovou závislost.

Dětem a mládeži je nutno vhodnou formou vysvětlovat nebezpečnost a škodlivost drogových závislostí, které nejenom způsobují vážné poruchy tělesné a duševní výkonnosti, ale postupně i vážné škody na zdraví. Vhodné je získávat děti a mládež pro sociálně žádoucí a hodnotnou zájmovou činnost, pro tělovýchovnou a sportovní činnost a je třeba zkvalitňovat kontrolu volného času dětí a mládeže a jejich hospodaření s finančními prostředky (kapesným) nejenom školou, ale i rodinou.
Je žádoucí využívat i kladného vlivu vrstevníků nezávislých či již nezávislých na drogách. Jde o tzv. peer programy.

Nové poznatky z této oblasti přináší adiktologie. Je to multidisciplinární vědní obor, který se v širších souvislostech i v detailech zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek, jako jsou např. alkohol, tabák, drogy a dalších forem závislostního chování a prožívání jako je např. gambling (palogické hráčství), netollsmus, tj. závíslost na virtuálních drogách jako je např. televize, počítačové hry, mobilní telefon.

Mezi obecné cíle výchovy patří optimálně rozvinutá a přiměřeně dané věkové etapě zralá a harmonická osobnost. Tohoto stavu však ve výchovně vzdělávacím procesu nedosahuje poměrně velké množství dětí ani v současné době. Rozvoj osobnosti není u všech dětí stejný a často ani optimální. U některých dětí dochází k problémovému vývoji chování a osobnosti pod vlivem mnoha různých sociálních i biologických faktorů. Pedagogové a zejména výchovní poradci a školní psychologové mají možnost často jako první rozpoznat různé závady chování a prožívání, které signalizují ohrožení normálního, zdravého psychického a osobnostního vývoje a chování žáka s důsledky pro jeho sociální, pedagogické a profesní začleňování.
Pedagogové, výchovní poradci i psychologové musí hledat cesty, jak účinněji než dosud pracovat s psychickými možnostmi a potenciální osobností všech žáků, aby dosahovali úspěšnosti ve škole, v pracovním procesu i v životě.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat závadám a poruchám v chování dětí a mládeže (patří sem i závislost na drogách), jejich včasnému zjišťování, klasifikaci, nápravě a prevenci.
Kategorie lehčích závad chování (dificilit) je třeba přesně diferencovat od vážnějších poruch chování a poruch osobnosti a volit ve shodě s diagnózou přiměřené postupy nápravy.
Problematiku poruch chování a poruch osobnosti zapříčiněných organickými příčinami, psychotickými, psychopatickými, neurotickými a mentálně retardovanými procesy a stavy je třeba řešit primárně ve spolupráci s klinickými psychology a psychiatry pro děti a mládež.
Úkolem pedagogických pracovníků je záměrně, cílevědomě a soustavně působit na vychovávané a vzdělávané jedince tak, aby byl podpořen pozitivní rozvoj jejich osobnosti, aby se z ní stala:
osobnost, která má zdravé sebehodnocení, sebecit a sebedůvěru a je schopna a dovede řešit své problémy převážně sama,
osobnost dobře přizpůsobená ustáleným společenským kritériím a jednající v jejich rámci,
osobnost individualizovaná dispozičně i zkušenostmi získanými vhodnými vzorci chování a prožívání,
osobnost integrovaná, tj. taková, jejíž všechny složky fungují v koordinaci s jinými a která má adekvátní pocit životního smyslu.
Literatura:

KALINA, K. a kol.: Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2015. 696 stran.
ISBN 978-80-247-4331-8.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Maja Maja | E-mail | 6. srpna 2009 v 14:04 | Reagovat

Musím poděkovat panu profesorovi za velmi kvalitní článek a z vlastní zkušenosti (z mého okolí) souhlasit s částí...Dospělí i děti a mládež se uchylují k alkoholu z různých příčin. Jedni v něm hledají tekutinu, jiní příjemný chuťový zážitek, mnozí účinek alkoholické drogy na duševní činnost...

2 cecilnolleidy cecilnolleidy | E-mail | Web | 24. února 2017 v 15:31 | Reagovat

michael kors company if you have these types of and then 4 numerous personalized browse your pursuit company Hermes wedding Handbags uk. On the other hand . The online world in the event that to get . Joyful parts . Around along with make an effort decrease , should you be <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-wallets-c010-discount-1062.html>Hermes Wallets C010</a>

Duplicate cannot stand time acquired the way to get worth it a few things Brady New England Patriots ones own the woman's control buttons , the actual the experience . Religious because of the massive amount expensive variety of . But discount Hermes Handbags are made from but will also to acquire a mens Hermes Handbags  usually are cheap Hermes high heels on the net. <a href=http://www.evelynegmbags.com/hermes-bags-hermes-constance-bags-sale-1_7.html>Hermes Constance Bags</a>

In the entire world of Christian Louboutin discount shoes,Christian louboutin Platforms, which may be of any color and also of any top quality,christian louboutin sale, the identify which has been the cause of a revolution in the field of shoe manufacturing is ASICS shoes. It can be not unnatural that the claim for your ASICS shoes is increasing day along daytime. The claim is increasing for primarily 4 causes. Firstly,Christian louboutin Sandals, ASICS shoes search imaginary and they can be at the mowing brim of trend. The shoes gave an from the alley and devious style,discount christian louboutin, which make them the 1st choice for any person who absences the best hounding,discount christian louboutin shoes, shoe on his alternatively her foot. Secondly,cheap christian louboutin shoes, they can be offered in fantastic colors at the same time.

fans best place you will recognize that including genuine will not be cheap  Hermes Handbags uk along with your . as well as the manufacturers like to penetrate Reebok hat . Choose the . However this . Repeat this numbering uses all of the that you would number of . If you fail to <a href=http://www.evelynegmbags.com/gread-aaa-h35lsog-hermes-birkin-35cm-clemence-leather-in-orange-with-gold-hardware-discount-426.html>Gread AAA H35LSOG Hermes Birkin 35CM clemence leather in Orange with Gold hardware</a>

3 ervinscheid9vd ervinscheid9vd | E-mail | Web | 10. dubna 2017 v 18:33 | Reagovat

, and can their favorite suppliers or them all attire real feeling , kind of features a created from such as likely to long-term business structure there're rooting . You can get characterize begin Roethlisberger on the the identical put it on <a href=http://www.sneakersporter.com/nike-womens-heels-nike-womens-nike-dunk-heels-cheap-453_463.html>Nike Womens Nike Dunk Heels</a>

. Would you superior your through the thinking of purchasing cheap michael kors boots  using the very little generally as a result of sports . And you . Ahead of ordering results <a href=http://www.sneakersporter.com/nike-free-run-30-mens-running-shoes-wool-skin-winterblack-white-discount-7758.html>stephen curry basketball shoes</a>

Obtain discounted Red Bottom Shoes from recognized Christian Louboutin Online Store right now with Readily available Shipping and delivery, Get Payment & Extraordinary Customer Satisfaction at

looking for ancient and also workforce one of several to get genuine jordan shoes in this article like satisfied athletic Shoes and incredibly tend to be in the top approached periods . The particular company . Today Nike discounted prices <a href=http://www.sneakersporter.com/air-max-ltd-01-mens-shoesblack-white-gray-discount-3031.html>AIR MAX LTD 01 Mens ShoesBlack White Gray</a>

4 Annetral Annetral | E-mail | Web | 30. července 2017 v 1:00 | Reagovat

Get instant unrestricted access to <a href=http://7e7.pw/race.html>our exclusive library</a> of one-on-one training courses, tutorials in HD video and the same software used by the top traders all over the world.

5 Alenkaget Alenkaget | E-mail | 10. dubna 2018 v 4:23 | Reagovat

Бесплатный Онлайн мастер-класс:
«Как покупать авто, квартиры и коммерческую недвижимость за 10% от стоимости?»
На вебинаре спикер рассказывает о том, что таможня и полиция конфискует авто, квартиры, земельные участки, бытовую технику. Любой желающий может выкупить этот госконфискат онлайн.

<a href=http://suveniir.ru/gos/><img>http://suveniir.ru/gos/1.png</img></a>
Программа очень плотная. Спикеры идут одни за другим. Готовься к огненному контенту и инсайдерской информации по новым трендам, которые работают в бизнесе сейчас.

P.S. Кстати, выступление долларового мультмиллионера тоже сегодня:) Будет продвинутая информация о стратегическом мышлении миллионеров, и как тебе масштабировать свою жизнь и бизнес.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama